วีดิทัศน์อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพและกิจกรรมในหน่วยงาน

Facebook: กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 ​ คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด (พิมพ์ครั้งที่ 2) ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 - 2565)

PDF

หนังสือรายงานประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1(พ.ศ.2559 - 2564)ฉบับย่อ PDF

ผลการทดสอบความรู้จราจร ครั้งที่ 2/2564 คลิก


ประกาศทั้งหมด >>

 ​ จัดซื้อ - จัดจ้าง 1

PDF

จัดซื้อ - จัดจ้าง0

PDF
จัดซื้อ - จัดจ้าง ทั้งหมด >>

 ​ คำสั่ง 1

PDF

คำสั่ง 0

PDF
คำสั่งทั้งหมด >>