Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 06 June 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน
2. ประเมินค่าความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
3. จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง
1. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้สั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ใครเป็นผู้กำหนดระเบียบหรือแนวทางในการประสานงานของฝ่ายอำนวยการ
1. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2. นายเวรประจำตัว
3. นายตำรวจระดับสัญญาบัตร
4. หัวหน้าฝ่ายระเบียบของหน่วยงาน

ข้อที่ 4 การตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญต่าง ๆ ต่อกําลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว เกี่ยวกับเรื่องใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 5 การดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยเป็นงานด้านใด
1. งานธุรการ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานแผน

ข้อที่ 6 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข่าวสารของฝ่ายกำลังพล
1. ข่าวสารของฝ่ายกำลังพล คือ ข่าวสารทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายกำลังพล
2. ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่กระทบต่อขวัญกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นข่าวสารของฝ่าย กำลังพล
3. กฎข้อบังคับในการปฏิบัติการถือว่าเป็นข่าวสารของฝ่ายกำลังพล
4. ข้อมูลเกี่ยวกับงานธุรการไม่ถือเป็นข่าวสารของฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 7 จงเติมคำในช่องว่าง "...เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงผลกระทบว่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยมีปัญหาอย่างไร เกิดจากอะไร นำไปสู่การจัดทำแผน/คำสั่ง การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง"
1. งานการข่าว
2. งานอำนวยการ
3. งานแผนและยุทธการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 8 ในการศึกษาเรื่องการข่าว ท่านอาจพบคำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1. การข่าวกรอง (Intelligence)
2. การต่อต้านข่าวกรอง (Counter Intelligence: CI)
3. การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO)
4. การข่าวด่วน(Hot News)

ข้อที่ 9 ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ได้แก่สิ่งใดบ้าง
1. เรื่องของฝ่ายตรงข้าม
2. เรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ
3. เรื่องของฝ่ายที่เป็นกลาง
4. เรื่องของการต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 10 ข้อใดเกี่ยวข้องกับการทำให้คำว่ารู้เขา รู้เราสมบูรณ์มากขึ้น
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การกำกับดูแล
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 11 หน่วยหรือบุคคลที่รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการด้านใดจะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจหลักได้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีระบบ
1. ด้านกำลังพล
2. ด้านการข่าว
3. ด้านแผนงาน
4. ด้านชุมชนสัมพันธ์

ข้อที่ 12 การกำหนดทิศทางองค์การ ไม่สอดคล้องกับข้อใด
1. วิสัยทัศน์
2. ตัวชี้วัด
3. พันธกิจ
4. ค่านิยม

ข้อที่ 13 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 14 Supply หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. การส่งกำลัง

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเงิน/งบประมาณ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 16 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 17 การทวนคำพูดที่ผู้พูดพูดว่า "ผมกำลังมีทุกข์" ผู้ฟังก็พูดว่า "คุณกำลังมีทุกข์หรือ" จัดเป็นการทวนคำพูดในข้อใด
1. ทวนทุกคำ
2. ทวนทุกคำแต่เปลี่ยนสรรพนาม
3. ทวนเฉพาะคำสำคัญๆ ท้ายประโยค
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 20 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของอาเซียน หรือ RECP ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิก
1. สหรัฐ รัสเซีย แคนาดา
2. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
3. อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
4. เวียดนาม ลาว เมียนมาร์

ข้อที่ 21 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 22 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 23 การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามข้อใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 24 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปรากฎการณ์นี้เป็นการต่อต้านแนวคิดเรื่องใด
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 27 หากรัฐตั้งเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน รัฐจะต้องมีนโยบายอย่างไร
1. สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
2. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. รักษาระดับภาวะเงินเฟ้อ
4. ไม่ให้มีหนี้สาธารณะเกินจำเป็น

ข้อที่ 28 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 29 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 30 จากข้อความที่ว่า "องค์กรของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฎิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญที่ต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน" เป็นการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
1. หลักการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
2. หลักความเป็นธรรมในสังคม
3. หลักความเท่าเทียมกัน
4. หลักความเสมอภาค

ข้อที่ 31 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 32 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หน่วยรับงบประมาณจะนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบได้ไม่เกินเท่าใด
1. ไม่เกินร้อยละ 5
2. ไม่เกินร้อยละ 10
3. ไม่เกินร้อยละ 15
4. ไม่เกินร้อยละ 20

ข้อที่ 33 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 34 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 35 มูลค่าของหลักประกันการเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดมูลค่าของหลักประกันไว้เท่าใด
1. ร้อยละ5 ของราคากลางที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น
2. ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดหาไม่เกิน 2 ปี
3. ร้อยละ 5 ของวงเงินราคากลางที่จัดหาพัสดุไม่เกิน 2 ปี
4. ร้อยละ 5 ของวงเงินประมาณที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น

ข้อที่ 36 การคืนหลักประกันการสัญญาของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้คืนแก่คู่สัญญาภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเสนอราคา
2. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
3. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อที่ 37 ข้อใดต่อไปนี้ไม่อยู่ในความหมายของคำว่า "หน่วยงานของรัฐ" ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
4. กรุงเทพมหานคร

ข้อที่ 38 คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดถ้าไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี หากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร
1. อุทธรณ์ต่อผู้ทำคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. อุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา
3. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 39 กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาเรื่องที่บุคคคลภายนอกผู้เสียหาย ได้ยื่นคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ทันภายในเวลาที่กำหนด หน่วยงานจะดำเนินการอย่างไร
1. ส่งเรื่องให้ผู้เสียหายนำไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม
2. ส่งเรื่องให้ผู้เสียหายนำไปฟ้องต่อศาลปกครอง
3. ให้รายงานปัญหาและอุปสรรคต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และขออนุมัติขยายเวลา
4. ให้รายงานปัญหาและอุปสรรคต่อนายกรัฐมนตรี และขออนุมัติขยายเวลา

ข้อที่ 40 การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
2. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
3. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
4. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

ข้อที่ 41 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 42 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 43 การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. ต่ำกว่า 5,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุ

ข้อที่ 44 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 45 ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข่าวกรองในระดับใด
1. กระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป
2. ระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
3. ระดับหน่วยภายในกองบังคับการ
4. ระดับหน่วยท้องที่

ข้อที่ 46 จุดเน้นของข่าวกรองการต่างประเทศคืออะไร
1. เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2. เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายในประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับในประเทศ
3. เน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม
4. เน้นการร่วมมือด้านการทหาร

ข้อที่ 47 การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่ ถือเป็นกระทำในข้อใด
1. การขโมย
2. การลักลอบถอดรหัส
3. การจารกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 48 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย ให้นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับดำเนินการอย่างไร
1. รายงานข้อเท็จจริง
2. แสวงหาเอกสารลับมาทดแทน
3. รายงานข้อมูลข่าวสารลับสูญหาย
4. บันทึกการที่ข้อมูลข่าวสารลับสูญหายไว้ในทะเบียนควบคุมข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 49 ข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีกี่ชั้นความลับ
1. 3 ชั้นความลับ
2. 5 ชั้นความลับ
3. 7 ชั้นความลับ
4. 9 ชั้นความลับ

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 การบริการสังคมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตรงกับ กิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 54 ................เป็นวิธีการดำเนินการที่จะสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
1. การใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
2. การใช้สื่อการประชาสัมพันธ์
3. การใช้กิจกรรมประชาสัมพันธ์
4. การใช้กิจกรรมพิเศษ

ข้อที่ 55 โทรทัศน์ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ

ข้อที่ 57 การส่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดเป็นเครื่องมือที่นำเสนออะไร
1. เสนอข่าวเรื่องรสนิยม
2. เสนอข่าวภาพลักษณ์
3. เสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. เสนอข่าวทั่วไป

ข้อที่ 58 ตัวอักษร P ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Policy
2. Priority
3. Publication
4. Public Relation

ข้อที่ 59 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของภาพลักษณ์องค์กร
1. ผู้บริหาร
2. เจ้าหน้าที่
3. การสื่อสาร
4. อุปกรณ์ เครื่องมือ

ข้อที่ 60 งานประชาสัมพันธ์สามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จได้ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หรือไม่ อย่างไร
1. เห็นด้วย หากมีวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
2. เห็นด้วยแต่องค์กรต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนสนใจและเป็นบวกต่อองค์กร
3. ไม่เห็นด้วยการประชาสัมพันธ์ทำให้การทำงานของตำรวจยุ่งยากมากขึ้น
4. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นหลักการที่ใช้กับภาคเอกชนในส่วนของรัฐหลักการนี้ไม่น่าจะถูกต้อง

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ใช่ช่วงระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 62 งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง คือ ข้อใด
1. ทั้งงานในและงานนอกสำนักงาน
2. ทั้งงานในและงานนอกราชการ
3. ทั้งงานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. ทั้งงานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. เป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในภาวะปกติ
2. กลยุทธ์ที่ควรใช้ต่อกลุ่มมวลชนนี้ คือ การเข้าถึงคน การเข้าถึงงาน และการเข้าถึงท้องที่
3. กลยุทธ์การเข้าถึงงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
4. เป็นกรณีที่มวลชนรวมตัวกันเนื่องจากเกิดจากความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่

ข้อที่ 64 Mobilization หมายถึงข้อใด
1. การเร้าระดมทางสังคม
2. การขับเคลื่อนทางสังคม
3. การกล่อมเกลาทางสังคม
4. การเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคม

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 66 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชาพิจารณ์” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 71 ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. หนังสือสั่งการ
4. หนังสืออื่น

ข้อที่ 72 หนังสือราชการ มีกี่ชนิด
1. 6 ชนิด
2. 7 ชนิด
3. 8 ชนิด
4. 9 ชนิด

ข้อที่ 73 คำย่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
1. สตช.
2. ตรช.
3. ตช.
4. ตร.

ข้อที่ 74 ในกรณีที่ ร.ต.อ. ก ขอลาออก เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือน
2. ภายใน 3 เดือน
3. ภายใน 6 เดือน
4. วันที่ผู้นั้นขอลาออก

ข้อที่ 75 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ใดดำเนินการคัดเลือก รายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่
1. ก.ตร.
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 ยศตำรวจมีจำนวนกี่ยศ
1. 13
2. 15
3. 12
4. 14

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 78 ข้อใดเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในการค้นหาข้อมูลผ่านบริการ Google Search ได้
1. ภาษา
2. ภูมิภาค
3. เวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ISP คือ อะไร
1. ISP ย่อมาจาก Internet Service Protocol หมายถึง มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2. ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
3. ISP ย่อมาจาก Internet Single Protection หมายถึง ระบบป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 80 ข้อใดหมายถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย
1. การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด
2. การตัดสินใจที่ดีที่สุด
3. การตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับ
4. การตัดสินใจตามเป้าหมาย

ข้อที่ 81 การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้งควรตัดสินใจอย่างไร
1. ใช้การออกคำสั่งตามสายการบังคับบัญชา
2. ใช้การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
3. ใช้การประนีประนอม
4. ใช้ความเด็ดขาด

ข้อที่ 82 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 83 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
1. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เกี่ยงงานกับเพื่อนร่วมงาน
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดชื่อเสียงของตนเป็นที่ตั้ง

ข้อที่ 84 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
4. อุดมคติของตำรวจ

ข้อที่ 85 หน่วยงานใดทำหน้าที่เป็นศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
1. สำนักงานกิจการพิเศษ
2. สำนักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
3. สำนักงานกำลังพล
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 86 ฝ่ายกำลังพลต้องทำภารกิจให้ผู้บังคับบัญชามากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การประมาณการ
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 87 ร.ต.อ.ทอง รายงานสถานภาพกำลังพล ต่อ ผบ.เหตุการณ์ ถือเป็นงานอะไร
1. การประมาณการ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การสร้างสัมพันธภาพกับเจ้านาย
4. การทำงานเชิงรุก

ข้อที่ 88 ฝ่ายอำนวยการมีแนวทางการจัดการอย่างไรกับกำลังพลที่สูญเสียไป
1. การฝึกอบรมกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจด้วยค่าตอบแทน
4. การกำหนดค่าตอบแทน

ข้อที่ 89 งานมวลชนสัมพันธ์ควรสิ้นสุดด้วยขั้นตอนใด
1. การวางแผน
2. การประสานงาน
3. การประเมินผล
4. การสร้างสัมพันธภาพ

ข้อที่ 90 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 91 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับภารกิจของตำรวจมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 92 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 93 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 94 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 การจะทำให้ข้าราชการมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท่านต้องพัฒนาเรื่องใด
1. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน จะมีลักษณะตามข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 98 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ