สังกัด/หน่วยงาน :

 ชื่อ :  


จำนวนผู้ที่ทดสอบผ่านแล้วทั้งหมด 
18  คน
ผู้ที่ทดสอบหลายครั้ง จะแสดงเฉพาะรายการที่ทำได้คะแนนสูงสุด

***

จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อ, วันที่สอบ และ คะแนน โดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์นั้น

ลำดับ รหัส ยศ ชื่อ,นามสกุล ตำแหน่ง วันที่สอบ เริ่มสอบ สอบเสร็จ ทำ/ข้อ คะแนน
18 57 ด.ต. อำนาจ ดิเรกสุข ผู้บังคับหมู่ 26/01/2561 08:10:04 08:43:35 100  54 
17 133 ด.ต. อัชพล หวังชมกลาง ผู้บังคับหมู่ 07/06/2564 20:09:38 21:53:27 100  56 
16 83 ร.ต.อ. โสภณ มากสุวรรณ์ รองสารวัตร 04/06/2564 20:55:29 21:39:19 100  56 
15 81 ร.ต.ท. ชูชาติ แสนโสม รองสารวัตร 04/06/2564 22:42:24 23:34:17 100  57 
14 131 ด.ต. โชตชัย นวลสำลี ผู้บังคับหมู่ 07/06/2564 15:17:06 16:10:38 100  59 
13 130 ด.ต. วุฒิชัย จตุรวงค์ ผู้บังคับหมู่ 07/06/2564 15:04:15 15:59:22 100  61 
12 192 ร.ต.อ. สุรดิษ เวียงสาม รองสารวัตร 12/06/2564 08:00:44 09:28:21 100  63 
11 149 ส.ต.ท. สนธยา คงปาน ผู้บังคับหมู่ 10/06/2564 21:56:56 22:27:36 100  64 
10 120 ร.ต.อ. ธนินท์ศักดิ์ กลางบุรัมย์ชากร รองสารวัตร 10/06/2564 05:11:49 05:59:33 100  65 
9 144 ด.ต. พงค์ชัย มณีรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 10/06/2564 13:54:51 14:40:43 100  65 
8 139 ร.ต.อ. ชาญชัย สุวรรณรัตน์ รองสารวัตร 09/06/2564 10:18:29 10:53:42 100  68 
7 102 ด.ต. พรชัย ถาพินนา ผู้บังคับหมู่ 05/06/2564 16:26:53 17:44:10 100  68 
6 82 ร.ต.อ. เสริม พูลสวัสดิ์ รองสารวัตร 04/06/2564 17:10:27 18:04:55 100  69 
5 97 ร.ต.ต. อำนาจ ดิเรกสุข รองสารวัตร 05/06/2564 12:36:41 13:27:30 100  69 
4 117 ร.ต.อ. พฤทธ์ พัฒนะปราน รองสารวัตร 09/06/2564 11:25:12 12:16:53 100  70 
3 124 ส.ต.ท. จิกิต หล้าเปียะ ผู้บังคับหมู่ 07/06/2564 17:15:09 18:13:34 100  71 
2 116 ด.ต. ธงชัย คงไชย ผู้บังคับหมู่ 09/06/2564 21:30:28 23:01:00 100  71 
1 100 ด.ต. พรหม อิ่มกระจ่าง ผู้บังคับหมู่ 05/06/2564 21:44:56 23:11:54 100  74