การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    นโยบายงานจราจร    :.

คู่มือการใช้ระบบ
♦ คู่มือการใช้ระบบทดสอบความรู้ด้านจราจร [ ] [8/มิ.ย./2564]
แบบทดสอบความรู้
♦ เฉลยแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร [ ] [12/มิ.ย./2564]
♦ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานจราจร ตร. พร้อมคำเฉลย จำนวน 500 ข้อ (แก้ไข) [ ] [29/มิ.ย./2564]
ประกาศผลการทดสอบความรู้
♦ ประกาศผลการทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ประจำปี 2564 [ ] [21/มิ.ย./2564]
♦ ประกาศผลการทดสอบความรู้ผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ประจำปี 2564 ฉบบที่ 2 [ ] [6/ก.ค./2564]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ