การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    แผนผังเว็บไซต์    :.
โครงสร้างเว็บไซต์ของกองบัญชาการศึกษา
◊  หน้าแรก
◊  เกี่ยวกับองค์กร
•  ผู้บริหาร
›  ผู้บังคับบัญชา
›  ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง ( Chief Information Officer : CIO ) ของกองบัญชาการศึกษา
•  นโยบายการบริหาร บช.ศ.
›  วิสัยทัศน์
›  ค่านิยม
›  เจตนารมณ์
›  อำนาจหน้าที่
•  โครงสร้างหน่วยงาน
•  ตราสัญลักษณ์
•  ประวัติความเป็นมา
•  ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
◊  หน่วยงานในสังกัด
•  กองบังคับการอำนวยการ (บก.อก.)
•  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.)
•  วิทยาลัยการตำรวจ (วตร.)
•  กองการสอบ (กส.)
•  กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง (บก.ฝรก.)
•  กลุ่มงานอาจารย์ (กอจ.)
◊  ระบบฐานข้อมูล
•  ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
•  ระบบฐานข้อมูลคำสั่ง บช.ศ.
•  ระบบจัดเก็บเอกสารราชการ
•  ระบบทะเบียนผู้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2557
•  ระบบฐานข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรม
›  หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมนอกหน่วย บช.ศ. (ตร.)
›  หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมโดย บช.ศ. (บช.ศ.)
•  ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนางานฝึกอบรม
›  เข้าใช้งานระบบ
›  ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน
◊  e-Learning
•  การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
›  ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน
›  ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับตำรวจไทย
›  ภาษาอังกฤษสำหรับงานตำรวจ
•  การสื่อสารภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรม SPEEXX
›  เข้าใช้งานโปรแกรม SPEEXX
›  สรุปปัญหาการใช้งานโปรแกรม SPEEXX
›  รายงานผลการเข้าใช้งานโปรแกรม SPEEXX
•  หลักสูตรการฝึกอบรม
›  หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม ภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
›  หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.)
›  หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.ตร.)
›  หลักสูตรฝ่ายอำนวยการ (ฝอ.ตร.)
›  หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) พ.ศ.2555 (กดต.)
›  หลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
›  หลักสูตรข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
•  ตรวจสอบผลการทดสอบความรู้
›  ผลการทดสอบจริยธรรมตำรวจและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2557
›  ผลการทดสอบความรู้แอปพลิเคชั่นภาษาอังกฤษ (i-edupol)
◊  เอกสารเผยแพร่
•  นโยบาย, ยุทธศาสตร์, งานแผน, โครงการ
›  นโยบาย
›  ยุทธศาสตร์
›  งานแผน
›  โครงการ
•  ตัวชี้วัด การบริหารความเสียงและควบคุมภายใน คำรับรองการปฏิบัติราชการ
›  ตัวชี้วัด
›  การบริหารความเสียงและควบคุมภายใน
›  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
•  ประกาศ บช.ศ., ประกวดราคา, หลักเกณฑ์, ระเบียบคำสั่ง
›  ประกาศ บช.ศ.
›  ประกวดราคา
›  หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
›  ระเบียบคำสั่งต่าง ๆ
•  คู่มือ, เอกสารวิชาการ, แบบฟอร์ม
›  คู่มือต่าง ๆ
›  เอกสารวิชาการ
›  แบบฟอร์มต่าง ๆ
•  แบบสำรวจ
›  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานเว็บไซต์ บช.ศ.
›  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ บช.ศ.
›  แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้งาน Application i-edupol
›  แบบสำรวจรูปแบบประโยคเพื่อการปฏิบัติงานสำหรับ Application i-edupol
◊  การติดต่อ
•  อีเมล์ บช.ศ.
•  MailGoThai
•  สมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำปี 2558
•  สมุดโทรศัพท์ บช.ศ. ประจำปี 2558
•  ที่ตั้งและช่องทางการติดต่อ
◊  อื่น ๆ
•  แผนผังเว็บไซต์
•  คำถามที่พบบ่อย
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ