การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ    :.
หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
◊  หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และอัตราค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตามมติคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อ 12 ม.ค.64 [ ] [27/01/64]
◊  แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ] [27/01/64]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ