การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    หลักเกณฑ์    :.
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.2558
◊  หนังสือ บช.ศ. ที่ 0034.171/1273 ลง 8 มิ.ย.58 เรื่อง แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกิจกรรม
การคัดเลือกบุคคลต้นแบบ แบบอย่างข้าราชการตำรวจ ในการดำรงชีพอย่างพอเพียง
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.25258 [ ] [17/06/58]
◊  ผนวก ก : แบบเสนอชื่อข้าราชการตำรวจเพื่อเข้ารับการพิจารณาสรรหาฯ [ ] [12/06/58]
◊  ผนวก ข : กรอบแนวทางการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลต้นแบบฯ [ ] [12/06/58]
◊  ผนวก ค : แบบประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติฯ [ ] [12/06/58]
◊  ผนวก ง : แบบใบประกาศ [ ] [12/06/58]
◊  ผนวก จ, ผนวก ฉ, ผนวก ช [ ] [12/06/58]
ประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
◊  แจ้งรูปแบบสัญลักษณ์บนเครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ
และการเก็บรวบรวมสถิติข้อมูลหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ [ ] [03/02/59]
◊  หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 [ ] [29/09/58]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ
◊  หนังสือ ตร. ที่ 0009.26/ว 005 ลง 31 ม.ค.2555 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [ ] [22/02/58]
◊  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ [ ]
◊  ผนวก ก [ ]
◊  ผนวก ข [ ]
◊  ผนวก ค [ ]
◊  ผนวก ง [ ]
◊  ข้อตกลง [ ]
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ในสถานศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตามมติ ก.ตร. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560
◊  01 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อแต่งตั้งข้าราชการตํารวจให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ [ ] [12/06/62]
◊  02 มติ อ.ก.ตร. [ ] [12/06/62]
◊  03 บันชีกำหนดตำแหน่ง [ ] [12/06/62]
กรอบอัตราครุภัณฑ์ ของ บช.ศ.
◊  กรอบอัตราครุภัณฑ์ประจำหน่วย (ทั่วไป) ในสังกัด ตร. ( ตร.กำหนดกรอบ ) [ ] [28/04/59]
◊  กรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไปของ บช.ศ. ( สำนักงาน ) รายการที่ 18 - 35 ] [02/05/59]
◊  กรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไปของ บช.ศ. ( สำนักงาน ) รายการที่ 36 - 52 ] [02/05/59]
◊  กรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไปของ บช.ศ. ( โฆษณาและเผยแพร่, ไฟฟ้าและวิทยุ ) ] [02/05/59]
◊  กรอบอัตราครุภัณฑ์ทั่วไปของ บช.ศ. ( ไฟฟ้าและวิทยุ, คอมพิวเตอร์, งานบ้านงานครัว ) ] [02/05/59]
◊  กรอบอัตรายานพาหนะของ บช.ศ. ] [02/05/59]
◊  กรอบอัตรายานพาหนะของ บช.ศ. ( ตร. กำหนดกรอบ ) ] [02/05/59]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ