การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ระเบียบคำสั่ง    :.
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
◊  การลาของข้าราชการ พ.ศ.2555 [ ]
ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
•  ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี
◊  ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะงานที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม
(ฉบับที่ 21) พ.ศ.2558 [ ] [08/09/58]
◊  ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะงานที่ 54 งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2557
- แก้ไขบทที่ 8 การใช้คำย่อในราชการตำรวจ และบทที่ 9 การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษชื่อหน่วยงาน ยศ
และตำแหน่งในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในส่วนของชื่อภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ของหน่วยงานในสังกัด บช.ก [ ] [25/08/58]
•  แนวทางและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
◊  แนวทางและหลักเกณฑ์การพิจารณากรณีเป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย
หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี พ.ศ.2557 [ ] [08/09/58]
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
•  ค่าเล่าเรียนการศึกษาบุตร
◊  แบบฟอร์ม : ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร [ ]
◊  หนังสือกรมบัญชีกลาง : ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน [ ]
•  ค่าเล่าเรียนการศึกษาบุตร
◊  แบบฟอร์ม : ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล [ ]
◊  อัตราค่าบริการสาธารณสุข สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ [ ]
◊  หลักเกฑณ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลด้วยวิธีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก [ ]
◊  การปรับปรุงแก้ไขประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค (เพิ่มเติม) [ ]
•  เงินเดือน
◊  แบบฟอร์ม : คำขอหนังสือรับรองเงินเดือน [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ