การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    โครงการ    :.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
◊  ศาสตร์และศิลป์ในการจัดทำแผน [ ] [03/04/57]
◊  การเขียนแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ [ ] [03/04/57]
◊  สรุปข้อมูลเชิงวิชาการ หัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผน" [ ] [03/04/57]
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
รายงานผลโครงการฝึกอบรมให้ความรู้งานอำนวยการแก่ข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[08/ส.ค./63]
◊  การร่างหนังสือราชการ [ ]
◊  ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ.2562 [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
[06/06/62]
◊  บรรยาย กฎหมาย กฎ ระเบียบ การดำเนินการทางวินัย [ ]
◊  บรรยาย การจัดทำคำของบประมาณ (งบลงทุน) [ ]
◊  บรรยาย การบริหารพัสดุ [ ]
◊  บรรยาย เทคนิคและเครื่องมือในการจัดทำแผน ยุทธศาสตร์ [ ]
◊  บรรยาย เลือกแผนลงทุนที่ใช่ ได้ด้วยตนเอง [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[20/02/61]
◊  บรรยาย การเขียนโครงการ [ ]
◊  บรรยาย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ [ ]
◊  บรรยาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ ]
◊  บรรยาย สวัสดิการ [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[21/03/60]
◊  วันที่ 1 [ ]
◊  วันที่ 2 [ ]
◊  วันที่ 3 [ ]
◊  รูปกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[15/07/58]
◊  วันที่ 1 [ ]
◊  วันที่ 2 [ ]
◊  วันที่ 3 [ ]
◊  รูปกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม [ ]
◊  รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [03/03/57]
◊  เนื้อหาประกอบคำบรรยายแต่ละวิชา [ ] [03/03/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ