การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    นโยบาย    :.
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
◊  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 ก.ย.57 [ ] [ ] [21/07/58]
คำชี้แจงของหัวหน้า คสช. ในรายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ"
◊  คำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” part1 [ ] [16/09/57]
◊  คำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” part2 [ ] [16/09/57]
◊  คำชี้แจงของหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติ
ในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” part3 [ ] [16/09/57]
นโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารราชการ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 3 เดือน [ ] [04/02/59]
◊  นโยบายและแนวปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ [ ] [01/04/58]
◊  ข้อเสนอแนะมาตราฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็น
ต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ] [01/04/58]
◊  รายงานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รอบ 3 เดือน [ ] [01/04/58]
◊  รายงานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รอบ 12 เดือน [ ] [01/04/58]
◊  รายงานการสัมมนามอบนโยบายการบริหารราชการของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [15/11/56]
◊  นโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [15/11/56]
นโยบายของกองบัญชาการศึกษา
◊  นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [16/09/57]
◊  มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [ ] [16/09/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ