การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    งานแผน    :.
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ] [12/01/64]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] [06/06/63]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ ] [26/12/60]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ ] [09/03/60]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [23/05/59]
◊  รายงานแผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [09/02/58]
◊  (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [23/12/57]
◊  (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [26/12/56]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [25/10/56]
◊  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ของ ตร. [ ] [20/01/55]
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559 [ ] [02/06/59]
แผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการศึกษา
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ] [12/01/64]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] [22/06/63]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [01/03/62]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ ] [26/12/60]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ ] [09/03/60]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [23/05/59]
◊  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [17/03/59]
◊  แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [14/01/58]
◊  ตรวจสอบกลยุทธ์/แนวทางการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ตามแผนปฏิบัติราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [29/12/57]
◊  (ร่าง)แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [05/08/57]
◊  รายงานผลการดำเนินการ (รอบ 6 เดือน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [12/05/57]
◊  แผนปฏิบัติราชการ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [21/11/56]
◊  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ของ บช.ศ. [ ] [28/02/55]
แผนการตรวจสอบระยะยาวสำนักงานตรวจสอบภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  แผนการตรวจสอบภายใน ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [19/10/61]
◊  แผนการตรวจสอบภายใน ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ ] [21/10/59]
◊  แผนการตรวจสอบภายใน ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [21/10/59]
◊  แผนการตรวจสอบภายใน ของ สตส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [02/09/58]
◊  แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - 2562 [ ] [13/10/58]
◊  แผนการตรวจสอบระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 - 2558 [ ] [14/02/56]
แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
◊  แผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ของ บช.ศ. [ ] [02/02/58]
◊  แผนกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติการชุมชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ บช.ศ [ ] [02/02/58]
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contigency Plan)
◊  แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน (IT Contigency Plan)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558 ของ บช.ศ. [ ] [16/06/57]
อื่นๆ
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ