การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    คู่มือ    :.
คู่มือล่ามในกระบวนการยุติธรรมของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์
◊  แนวทางการปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ [ ] [21/12/63]
คู่มือการฝึกยุทธวิธีตำรวจสำหรับครูฝึก
◊  คู่มือการฝึกยุทธวิธีตำรวจสำหรับครูฝึก พ.ศ. 2561 [ ] [08/06/61]
คู่มือการฝึกพระราชทาน พ.ศ. 2560
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธ [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกท่ากระบี่ และ การปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
◊  คู่มือการฝึกพระราชทาน ว่าด้วยแบบฝึกบุคคลท่าอาวุธปืนสั้นเล็ก ไมโครทาโวร์ (Micro tavor X95)
และอาวุธปืนสั้นเล็ก เอ็ม 4 เอ 1 (M4 A1) [ ]
◊  ข้อมูลประกอบการฝึก [ ]
คู่มือการจัดทำโครงการฝึกอบรม/สัมมนา
◊  คู่มือการวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม (Training need) และคู่มือการจัดทำโครงการฝึกอบรม/สัมมนา
ให้สอดคล้องกับความจำเป็นในการฝึกอบรม [ ] [09/11/61]
คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556
◊  คู่มือหลักสูตรการฝึกปฏิบัติครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2556
(บทบาทของครูพี่เลี้ยงนักเรียนตำรวจ) [ ] [10/04/60]
◊  รายงานการสังเกตการณ์ประจำวัน (แบบประเมินผลการฝึกหัดปฏิบัติราชการ)
ของนักเรียนนายสิบตำรวจ [ ] [20/06/60]
คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงฯ
◊  คู่มือแนวทางสำหรับผู้บังคับบัญชาในการประชุมชี้แจงให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อปรับทัศนคติที่ดี
ในการให้บริการต่อประชาชนและการปฏิบัติการข่าวสาร [ ] [05/01/59]
คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
◊  คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [ ] [24/05/59]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564
◊  ปกหน้าคู่มือ [ ] [30/08/61]
◊  คำนำ สารบัญ [ ] [30/08/61]
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [30/08/61]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊  ปกหน้าคู่มือ [ ] [23/11/60]
◊  คำนำ สารบัญ [ ] [23/11/60]
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [23/11/60]
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563)
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ (หลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค) [ ] แก้ไขเพิ่มเติม [07/01/63]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [06/01/63]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ (หลักสูตรผู้บริหารหลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค) [ ] [17/11/60]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [17/11/60]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [31/10/59]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [31/10/59]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [17/11/58]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [17/11/58]
•  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
◊  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [17/11/58]
◊  ตัวอย่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) [ ] [17/11/58]
คู่มือการปฏิบัติงาน ภายในกองบัญชาการศึกษา
•  คู่มือปฏิบัติงาน บช.ศ.
◊  คู่มือปฏิบัติงาน บช.ศ. (ฉบับ ปรับปรุง พ.ศ. 2561) [ ] [08/08/61]
•  Video Conference
◊  คู่มือการเชื่อมต่อชุดประชุมทางไกล (Video Conference) [ ] [13/08/58]
•  การโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (IP PHONE )
◊  คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ( IPX User Manual ) [ ] [17/08/58]
◊  หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่เข้าร่วมการเชื่อมต่อระบบ IP Phone [ ] [17/08/58]
•  งานวินัย
◊  คู่มือ การปฏิบัติงานของกองมาตรฐานวินัย พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ก.ตร.ที่เกี่ยวกับ การดำเนินการทางวินัย
- หากมีผู้สนใจสามารถสั่งจองได้ที่กองมาตรฐานวินัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
หรือที่หมายเลข 02-2053881, 02-2053880 [ ] [23/03/58]
คู่มือประชาคมอาเซียน
◊  คู่มือประชาคมอาเซียน ปี 2558 กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [05/08/58]
คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น (ฉบับส่วนราชการ)
◊  คู่มือการจัดทำและวิเคราะห์ความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [20/11/57]
◊  คู่มือการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [20/11/57]
◊  แบบฟอร์ม งบลงทุน (checklist) [ ] [20/11/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ