การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ตัวชี้วัด    :.
◊  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน) [ ] [07/04/64]
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (ระดับ ตร.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
◊  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร. (รอบ 12 เดือน) [ ] [03/04/57]
◊  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร. (รอบ 9 เดือน) [ ] [20/08/56]
◊  แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ [ ] [20/08/56]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ