การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    แบบฟอร์มต่าง ๆ     :.
แบบฟอร์มจาก ฝอ.6 บก.อก.
◊  ขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ บช.ศ. [ ] [01/08/57]
◊  ขอนำข้อมูลเข้าระบบหนังสือเวียน [ ] [01/08/57]
◊  ขอรับ Username & Password เพื่อเข้าระบบสารสนเทศ บช.ศ. [ ] [01/08/57]
แบบประเมิน สศป.
◊  แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ก. [ ]
◊  สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ข [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ