การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    เอกสารทางวิชาการ    :.
เอกสารวิชาการ ของ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา
◊  การจัดการความปลอดภัยทางถนนโดยอาศัยหลักวิศวกรรม [ ] [17/พ.ย./63]
เขียนโดย พ.ต.ท.ปฏิญญา บุญผดุง อาจารย์ (สบ 3) (อาจารย์ประจำวิชาจราจร) กอจ.บช.ศ.
◊  การขยายผลจากการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดทำผลงานวิชาการของ กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
เขียนโดย กลุ่มงานอาจารย์ (กอจ.) บช.ศ. [ ] [09/ต.ค./2561]
◊  การขยายผลจากการศึกษาดูงานสถานศึกษาที่เป็นเลิศด้านการศึกษาของ กลุ่มงานอาจารย์ บช.ศ.
เขียนโดย กลุ่มงานอาจารย์ (กอจ.) บช.ศ. [ ] [09/ต.ค./2561]
◊  การค้ามนุษย์ [ ] [13/พ.ย./58]
เขียนโดย พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) (ทำหน้าที่อาจารย์วิชากฎหมาย) กอจ.บช.ศ.
◊  ความรุนแรงในครอบครัว [ ] [13/พ.ย./58]
เขียนโดย พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) (ทำหน้าที่อาจารย์วิชากฎหมาย) กอจ.บช.ศ.
◊  ข้อแนะนำสำหรับเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ [ ] [13/พ.ย./58]
เขียนโดย พ.ต.อ.หญิง วรณัฐ (กปิลกาญจน์) วรชาติเดชา อาจารย์ (สบ 5) (ทำหน้าที่อาจารย์วิชากฎหมาย) กอจ.บช.ศ.
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษาในสังกัด ตร.
◊  บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิของสถานศึกษาในสังกัด ตร.
ตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 5/2563 ลง 22 พ.ค.63 [ ] [31/ก.ค./63]
เอกสารการอบรม Thailand 4.0 รุ่น 3 สง.ก.พ.ร
◊  Mega Trends & New Geopolitics และโมเดล [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  การบริหารการเปลี่ยนแปลงฯ [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  การปฏิวัติทางดิจิทัลและผลกระทบ [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  การสร้างนวัตกรรม-Government 4.0 [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  ความร่วมมือแบบประชารัฐระหว่างหน่วยงาน [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  แนวคิดเกี่ยวกับ Goverment 4.0 [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  แนวทางการดำเนินการแบบประชารัฐ (1) [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UNDP [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  รัฐธรรมนูญใหม่กับผลกระทบต่อการบริหารภาครัฐ [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  สรุปบทเรียนกรมส่งเสริม [ ] [31/ธ.ค./60]
◊  การทำงานแบบประชารัฐ แนวดิ่ง [ ] [31/ธ.ค./60]
การพัฒนาเว็บไซต์ภาครัฐ
◊  มาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ ( Government Website Standard ) [ ] [21/ธ.ค./58]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ