การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    วิสัยทัศน์ (Vision)    :.
องค์การแห่งการเรียนรู้
แหล่งรวมองค์ความรู้วิชาชีพตำรวจ
เสริมสร้างการศึกษาอบรมให้มีมาตรฐานสากล
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ