การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    พันธกิจ (Mission)    :.
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตำรวจมือ
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตำรวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ