การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ประวัติ บช.ศ.    :.
กองบัญชาการศึกษา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกตามพระราชกฤษฎีกา
การแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ เมื่อ 24 สิงหาคม 2491
โดยมีผลบังคับใช้ วันที่ 1 กันยายน 2491 เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ
ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ ชื่อว่า
" กองบังคับการกองการศึกษา(บก.ศษ.) "
มีหน้าที่ผลิตตำรวจใหม่ทุกระดับชั้นให้กับหน่วยงานต่างๆ และฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาวิชาต่างๆ
โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณ กรมตำรวจ ปทุมวัน กรุงเทพฯ
¤ พ.ศ.2444 (ร.ศ.120)  :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
ได้จัดตั้ง
" โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครราชสีมา "
¤ พ.ศ.2445 (ร.ศ.121)  :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ทรงมีพระราชหัตถเลขา
ถึงกรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ให้ใช้ที่บริเวณตึกดิน ดอนเมือง กรุงเทพฯ เป็นสถานที่ตั้ง
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ สำหรับฝึกหัดนายร้อยตำรวจภูธรซึ่งพระราชหัตถเลขาฉบับนี้ถือว่าเป็นเอกสารฉบับแรก
ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของกรมตำรวจ
¤ พ.ศ.2451 :  จัดตั้ง " โรงเรียนพลตำรวจตระเวน " ที่บริเวณ
วัดประยูรวงศ์ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ฝั่งธนบุรี เพื่อผลิตพล
ตำรวจนครบาลเป็นครั้งแรก ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่บางเขน
(ที่ตั้งสโมสรตำรวจในปัจจุบัน)
¤ พ.ศ.2458  :  รวมกรมพลตระเวน และกรมตำรวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน ให้ชื่อว่า " กรมตำรวจภูธรและตำรวจนครบาล " โรงเรียนพลตำรวจตระเวน จึงเปลี่ยนชื่อเป็น " โรงเรียนตำรวจนครบาล "
¤ พ.ศ.2477  :  จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยตำรวจภูธร ห้วยจรเข้ นครปฐม
¤ พ.ศ.2481  :  จัดตั้งโรงเรียนตำรวจภูธรเขตขึ้นตามกองบังคับการตำรวจภูธรเขตต่างๆ เพื่อผลิตพลตำรวจภูธร
ตามเขตนั้นๆ โดยมีสายการบังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับกองบังคับการตำรวจภูธรนั้นๆ
¤ พ.ศ.2491  :  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ตั้ง กองบังคับการกองการศึกษา (บก.ศษ.)
ขึ้นตรงต่อ ตร.มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย
- กองกำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- กองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจและพลตำรวจ
¤ พ.ศ.2495  :  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ยกฐานะกองจเรตำรวจ (เทียบ บก.)
เป็น " กองบัญชาการจเรตำรวจ " มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย

- กองบัญชาการ
- กองวิชาการ
- กองแพทย์
- กองโรงเรียนอบรมนายตำรวจ
- กองการศึกษา
และได้จัดตั้งโรงเรียนผู้กำกับการ สารวัตรและผู้บังคับกองมีฐานะเป็น กก. ขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการจเรตำรวจ
¤ พ.ศ.2496  :  แยกโรงเรียนผู้กำกับ สารวัตรและผู้บังคับกอง เป็น 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนผู้กำกับการ
โรงเรียนสารวัตรและผู้บังคับกอง แต่ก็ยังขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการจเรตำรวจ และในปีเดียวกันนี้
ได้สร้างโรงเรียนตำรวจขึ้นที่ ตำบลตลาดบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดพระนคร ใช้ชื่อว่า
ศูนย์การฝึกบางเขน
อยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
¤ โรงเรียนผู้กำกับการ และโรงเรียนสารวัตร ผู้บังคับกองขึ้นตรงต่อกองการศึกษา กองบังคับการกองการศึกษา
แต่ก็ยังขึ้นตรงต่อ กองบัญชาการจเรตำรวจ มีหน่วยงานในสังกัดประกอบด้วย

» กองบัญชาการ
» กองวิชาการ
» กองแพทย์
» กองการศึกษา ประกอบด้วย
» โรงเรียนผู้กำกับการ
» โรงเรียนสารวัตร- ผู้บังคับกอง
» กองกำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
» กองร้อยประจำกองบังคับการ
¤ พ.ศ.2503 :  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ให้ยกเลิก
พระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และได้ยกฐานะ

" กองบังคับการกองการศึกษา " เป็น " กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) " สถานที่ตั้งครั้งแรก ภายในบริเวณโรงเรียนนายร้อยตำรวจ มีหน่วยงาน
ในสังกัดประกอบด้วย

» แผนกขึ้นตรงต่อกองบัญชาการศึกษา
» กองอำนวยการศึกษา
» กองอำนวยการโรงเรียนสืบสวน
» กองกำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
» กองกำกับการโรงเรียนนายสิบตำรวจ
» กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 4
» โรงเรียนตำรวจภูธร 1 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม
» โรงเรียนตำรวจภูธร 2 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา
» โรงเรียนตำรวจภูธร 3 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ลำปาง
» โรงเรียนตำรวจภูธร 4 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ปัตตานี
» กองร้อยประจำกองบัญชาการ
¤ พ.ศ.2514 :  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ ยกฐานะ
กองกำกับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจเป็นกองบังคับการ และเพิ่มโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 4 เป็นโรงเรียนตำรวจภูธร 1 - 9 ดังนี้

» โรงเรียนตำรวจภูธร 1 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สระบุรี
» โรงเรียนตำรวจภูธร 2 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ชลบุรี
» โรงเรียนตำรวจภูธร 3 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครราชสีมา
» โรงเรียนตำรวจภูธร 4 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ขอนแก่น
» โรงเรียนตำรวจภูธร 5 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ลำปาง
» โรงเรียนตำรวจภูธร 6 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครสวรรค์
» โรงเรียนตำรวจภูธร 7 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม
» โรงเรียนตำรวจภูธร 8 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
» โรงเรียนตำรวจภูธร 9 ตั้งอยู่ ณ จังหวัด ยะลา
¤ พ.ศ.2528  :  โรงเรียนสืบสวน กรมตำรวจ เปลี่ยนชื่อเป็น " สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ "
มีฐานะเป็น " กองบังคับการ "
¤ พ.ศ.2535  :  ยกฐานะ กองบังคับการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เป็น " กองบัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ "
ขึ้นตรงต่อกรมตำรวจ
¤ พ.ศ.2539  :  ตั้ง " ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา " เป็นหน่วยงานเทียบ " กองกำกับการ "
¤ พ.ศ.2548  :  ตั้ง " ฝ่ายอำนวยการ กองบัญชาการศึกษา " เป็นหน่วยงานเทียบ " กองบังคับการ "
¤ พ.ศ.2552 :  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552
ให้หน่วยงานในสังกัด บช.ศ. เพิ่มขึ้น ประกอบด้วย

» กองอำนวยการและมาตรฐานการศึกษา เปลี่ยนชื่อเป็น " กองบังคับการอำนวยการ "
»  สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ เปลี่ยนชื่อเป็น " วิทยาลัยการตำรวจ "
»  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง เปลี่ยนชื่อเป็น " กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง "
  มีฐานะเป็น " กองบังคับการ "
และมีการตั้งหน่วยงานขึ้นใหม่อีก 3 หน่วยเป็นฐานะเป็น " กองบังคับการ " ดังนี้
»  สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ
»  สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA)
»  กลุ่มงานอาจารย์
¤ พ.ศ.2558  :  กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 6 ) พ.ศ.2558 ลง 9 เม.ย.58
ให้
" สถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศฯ (ILEA) " สังกัด " สำนักงานตำรวจแห่งชาติ "
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ