การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ผู้บังคับบัญชา    :.

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ
ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
รองผู้บัญชาการศึกษา(1)

พล.ต.ต.สรร พูลศิริ
รองผู้บัญชาการศึกษา(2)

พล.ต.ต. ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์
รองผู้บัญชาการศึกษา(3)

พล.ต.ต. รักษ์จิต หม้อมงคล
รองผู้บัญชาการศึกษา(4)

พล.ต.ต.หญิง รพีพรรณ โชคสมบัติชัย
ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต. กุลพงศ์ บูรณปัทมะ
ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พล.ต.ต.สุวิทย์ ชาวศรีทอง
ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.เบญจรงค์ รัตนบัวพา
ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์

พล.ต.ต.ศักดิ์รพี เพรียวพานิช
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ