การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
.:    ( Chief Information Officer : CIO )    :.

พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์
รองผู้บัญชาการศึกษา
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 334/2557 ลง 24 ต.ค.57 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ของ บช.ศ. [ ] [25/10/2557]
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 275/2563 ลง 1 ต.ค.63 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
ให้รองผู้บัญชาการศึกษา [ ] [08/10/2563]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ