การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.)    :.
  •  หมวดที่ 1  
  •  หมวดที่ 2  
  •  หมวดที่ 3  
หมวดที่ 1 : หมวดวิชาบริหารจัดการ (จำนวน 160 ชั่วโมง)
1.1 การบริหารองค์การและภาวะผู้นำ ( 79 ชั่วโมง)
1.1.4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ [ ] [19/12/57]
1.2 นโยบายสาธารณะและการวางแผน ( 30 ชั่วโมง)
1.2.5 การบริหารแผนงานโครงการและแผนพัฒนา [ ] [19/12/57]
1.3 การบริหารงบประมาณ การเงินและพัสดุ ( 30 ชั่วโมง)
1.3.2 การบริหารงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [07/11/60]
• พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ ]
• พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 [ ]
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 [ ]
• ระเบียบการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ ]
• ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ [ ]
• หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ ]
• แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ และครุภัณฑ์ตามหลักจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ ]
• แนวทางการบริหารงบประมาณเพิ่มเติมปี60 [ ]
1.3.3 การบริหารงานพัสดุ
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ ]
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ ]
1.4 การบริหารงานกำลังพล ( 21 ชั่วโมง)
1.4.1 การแต่งตั้ง การช่วยราชการ การมอบหมายการปฏิบัติราชการและการเลื่อนขั้นเงินเดือน
และความชอบพิเศษ
[ ] [19/12/57]
1.4.2 การดำเนินการทางวินัย [ ] [19/12/57]
1.4.3 สิทธิและสวัสดิการข้าราชการตำรวจ [ ] [19/12/57]
1.4.4 พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 [ ] [19/12/57]
หมวดที่ 2 : หมวดวิชาการตำรวจ (จำนวน 111 ชั่วโมง)
2.1 กลุ่มวิทยาการและกฎหมายสำหรับตำรวจ ( 60 ชั่วโมง)
2.1.1 การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
2.1.1.1 การบริหารงานตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ [ ] [19/12/57]
2.1.5 กฎหมาย
2.1.5.1 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนของสานักงานตารวจแห่งชาติ [ ] [23/04/64]
หมวดที่ 3 : หมวดวิชาทั่วไปและสังคมศาสตร์ (จำนวน 63 ชั่วโมง)
3.1 กลุ่มวิชาสถานการณ์โลกกับความมั่นคงของมนุษย์ ( 30 ชั่วโมง)
3.1.2 ประชาคมอาเซียน วัฒนธรรมของประเทศ ในอาเซียน
• ASEAN Mini Book [ ] [19/12/57]
3.1.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับการพัฒนาประเทศไทย
• การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม (Social and Cultural Change) [ ] [23/12/57]
• การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยในโลกาภิวัฒน์ [ ] [23/12/57]
3.2 กลุ่มวิชาการพัฒนาตนเองและการสื่อสาร ( 33 ชั่วโมง)
3.2.1 การบริหารสุขภาพสำหรับผู้บริหาร [ ] [19/12/57]
3.2.3 การพัฒนากระบวนการคิด [19/12/57]
• การคิดวิเคราะห์ [ ]
• การคิดเชิงสังเคราะห์ [ ]
• การคิดเชิงสร้างสรรค์ [ ] และ การคิดเชิงสร้างสรรค์โดย เพ็ญนิดา ไชยสายัณห์ [ ]
• การคิดวิพากวิจารณ์ [ ] และ [ ] และ [ ]
• เทคนิคคิดแบบหมวก 6 ใบ [ ] และ [ ] และ [ ]
• แผนที่ความคิด (Mind Map) [ ] และ [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ