การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
.:     ยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล     :.
เป็นชั้นสัญญาบัตร ถึงยศร้อยตำรวจเอก (กดต.) พ.ศ.2555
  •  ข้อมูลหลักสูตร  
คู่มือหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี
◊  บัญชีสิ่งของเครื่องใช้ "กดต." [ ]
◊ เอกสารประกอบการอบรม
1. หน้าปก [ ]
2. คำนำ [ ]
3. สารบัญ [ ]
4. แผนผังหลักสูตร [ ]
5. ภาคผนวก [ ]
6. ภาคผนวก "ประกาศนียบัตร" [ ]
7. แบบประเมินภาพรวมของการฝึกอบรม กดต. [ ]
8. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรม กดต. [ ]
◊  คู่มือหลักสูตร "กดต." อายุ 53 ปี (รวมทุกไฟล์) [ ]
รายวิชาของหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก
  •  1.วิชาทั่วไป  
  •  2.วิชาเฉพาะ  
  •  3.ภาคการฝึก  
  •  4.ตำราหรือเอกสารศึกษาเพิ่มเติม  
1.วิชาทั่วไป
1.1 การให้บริการและจิตสาธารณะ [ ]
1.2 ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตำรวจ 1 และ 2 [ ]
1.3 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2557 [ ]
1.4 การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีวินัย [ ]
1.5 ตำรวจกับการมีส่วนร่วมของประชาชน [ ]
1.6 จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ [ ]
1.7 สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ [ ]
1.8 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการปฏิบัติงานตำรวจ [ ]
1.9 โครงสร้างและการปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ [ ]
2.วิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน
2.1.1 งานสารบรรณ [ ]
2.2 สายงานป้องกันปราบปราม
2.2.1 กฎหมายอาญา [ ]
2.2.2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [ ]
2.2.3 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [ ]
2.2.4 การป้องกันปราบปรามยาเสพติด [ ]
2.2.5 กระบวนการยุติธรรมทางอาญา [ ]
2.2.6 งานสารบรรณ [ ]
2.2.7 การเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ [ ]
2.2.8 นิติวิทยาศาสตร์ [ ]
2.2.9 การทะเบียนประวัติอาชญากร [ ]
2.3 สายงานสืบสวน
2.2.1 กฎหมายอาญา [ ]
2.2.2 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา [ ]
2.2.3 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม [ ]
2.2.4 การป้องกันปราบปรามยาเสพติด [ ]
2.2.5 การสืบสวน [ ]
2.2.6 งานสารบรรณ [ ]
2.2.7 การเขียนรายงานในหน้าที่ตำรวจ [ ]
2.2.8 นิติวิทยาศาสตร์ [ ]
2.2.9 การทะเบียนประวัติอาชญากร [ ]
2.4 สายงานจราจร
2.4.1 การจราจร [ ]
3.ภาคการฝึก
3.1 ยุทธวิธีตำรวจ 1 และ 2 [ ]
3.2 การฝึกตามแบบตำรวจ และการยิงปืนพก 1 และ 2 [ ]
3.3 พลศึกษา กายบริหาร และศิลปะป้องกันตัว 1 และ 2 [ ]
3.4 การฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ [ ]
4.ตำราหรือเอกสารศึกษาเพิ่มเติม
4.1 มนุษยสัมพันธ์และจิตวิทยาของตำรวจ [ ]
4.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย [ ]
4.3 ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี [ ]
4.4 ประวัติ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ การบริหารงานของตร. [ ]
4.5 การสื่อสารในหน้าที่ตำรวจ [ ]
4.6 การเสริมสร้างสุขภาพกายและจิต [ ]
4.7 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน [ ]
4.8 พระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา [ ]
4.9 ระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี [ ]
4.10 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ ]
4.11 กฎหมายเฉพาะอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ [ ]
4.12 การปฏิบัติต่อเด็กและสตรี [ ]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ