การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.)    :.
 •  หมวดที่ 1  
 •  หมวดที่ 2  
 •  หมวดที่ 3  
 •  หมวดที่ 4  
 •  หมวดที่ 5  
 •  หมวดที่ 6  
 •  หมวดที่ 7  
 •  หมวดที่ 8  
หมวดที่ 1 : ความรู้พื้นฐานในงานฝ่ายอำนวยการ
1.1 ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
1.2 ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
1.3 ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
1.4 ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
1.5 ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
1.6 ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
หมวดที่ 2 : เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม และความมั่นคงของชาติ
2.1 การถวายความปลอดภัย ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [01/10/2561]
• กรอบความร่วมมืออาเซียนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน [ ]
• วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016-2025 [ ]
• สื่ออาเซียน [ ]
2.3 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
2.4 การพัฒนาเศรษฐกิจไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ] [19/09/2559]
2.5 สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [01/10/2561]
• สิทธิมนุษยชนกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ [ ]
• หลักการและแนวคิดสิทธิมนุษยชน [ ]
• สื่อวิชาสิทธิมนุษยชน [ ]
2.6 ภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
2.7 การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
2.8 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 3 : การจัดทำยุทธศาสตร์
3.1 ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดทำยุทธศาสตร์ ( บรรยาย 6 ชั่วโมง )
3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กร (SWOT) ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
3.3 การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
3.4 การกำหนดยุทธศาสตร์และการประเมินผล ( บรรยาย 6 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
3.5 การจัดทำโครงการ ( บรรยาย 6 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
หมวดที่ 4 : การจัดทำแผน
4.1 แผนปฏิบัติราชการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
4.2 แผนเผชิญสถานการณ์วิกฤติ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
4.3 แผนความมั่นคงและต่อต้านภัยคุกคาม ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
4.4 แผนบูรณาการระดับจังหวัด ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 5 : การจัดทำงบประมาณ
5.1 ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [12/10/2563]
• พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 [ ]
• พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551 [ ]
• ระเบียบ ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ]
• ระเบียบ ว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ]
• ระเบียบ ว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากร
ระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ]
• หลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562 [ ]
• หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ [ ]
• พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 [ ]
5.2 รูปแบบการจัดทำงบประมาณ และการจำแนกประเภทรายจ่าย ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
5.3 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำงบประมาณ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
• หลักเกณฑ์และวิธีการ
• การจัดทำงบประมาณของแผนงาน/โครงการ
• การจัดทำงบประมาณปกติของหน่วย
5.4 การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของโครงการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
5.5 การจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
5.6 หลักการบริหารงบประมาณ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
5.7 การรายงานและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 6 : การบริหารงานพัสดุ
6.1 ความรู้พื้นฐานระเบียบพัสดุ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
เอกสารอัพเดตเพิ่มเติม [12/10/2563]
• กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 [ ]
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2) [ ]
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) [ ]

เอกสารอัพเดตเพิ่มเติม [23/09/2562]
• กฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 [ ]
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 [ ]
• ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 [ ]

เอกสารเมื่อ [01/10/2561]
• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ ]
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทรธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
  ที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฎกระทรวง กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
  และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ ]
• กฏกระทรวง กำหนดกรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 [ ]
6.2 แนวทางและวิธีการปฏิบัติตามระเบียบพัสดุ ( บรรยาย 6 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
6.3 ขั้นตอนและการะบวนการจัดหาพัสดุ ( บรรยาย 6 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
6.4 การจัดทำขอบเขตงาน (TOR)และคุณลักษณะเฉพาะ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
6.5 การบริหารสัญญา-หลักประกัน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
6.6 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในการจัดหาพัสดุ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
6.7 การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
6.8 กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง ) [01/10/2561]
• พระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ ]
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 [ ]
• แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน [ ]
• การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [ ]
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงาน
ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ [ ]
• แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ [ ]
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ของเจ้าหน้าที่ [ ]
• ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การชดใช้สินไหมทดแทน กรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิด
ต่อบุคคลภายนอก [ ]
6.9 การบริหารที่ราชพัสดุ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง ) [23/09/2562]
• พ.ร.บ. ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562 [ ]
• กฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง)
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2545 [ ]
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 [ ]
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา และการใช้ที่ราชพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 [ ]
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยวิธีประมูลขายหรือแลกเปลี่ยนที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2551 [ ]
• ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่ถูกบุกรุก
โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2556 [ ]
หมวดที่ 7 : ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน
( เรียนรู้ด้วยตนเอง 9 ชั่วโมง )
7.1 การเบิกจ่ายเงิน
 1. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 [ ]
 2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2562 [ ]
7. 2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 [ ]
7.3 ค่าเช่าบ้าน
 4. พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561
 5. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2549
  และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
 6. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการ พ.ศ.2560
7.4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 7. พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 9)พ.ศ. 2560
 8. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2550
  และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง(ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554
7.5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ
 9. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549
  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555
หมวดที่ 8 : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
8.1 การบริหารและการจัดกำลังพลตามแผน
8.1.1 การจัดกำลังพลตามแผน การจัดกำลังทดแทนและการเตรียมกำลังพล
การจัดระบบกำลังสำรอง ( บรรยาย 6 ชั่วโมง )
8.1.2 สิทธิประโยชน์ของกำลังพลในการปฏิบัติตามแผน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2 การบริหารงานกำลังพลในหน่วย
8.2.1 การบรรจุแต่งตั้ง การช่วยราชการ การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาราชการแทน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2.2 การเลื่อนเงินเดือน การแต่งตั้งยศ ความชอบกรณีพิเศษ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2.3 การดำเนินการทางวินัย ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2.4 การดำเนินการลา การออกจากราชการ การเกษียณอายุราชการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2.5 การดำเนินการเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
8.2.7 งานสวัสดิการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
 •  หมวดที่ 9  
 •  หมวดที่ 10  
 •  หมวดที่ 11  
 •  หมวดที่ 12  
 •  หมวดที่ 13  
 •  หมวดที่ 14  
 •  หมวดที่ 15  
หมวดที่ 9 : การข่าว
9.1 หลักการข่าวเบื้องต้น ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
9.2 ระบบการปฏิบัติด้านการข่าวสารเชิงรุก ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
9.2 ระบบการปฏิบัติด้านการข่าวสารเชิงรุก ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
9.4 วงรอบข่าวกรอง
9.4.1 ความรู้พื้นฐานของงานในวงรอบข่าวกรอง การกำหนด ความต้องการข่าวกรอง
และการวางแผนรวบรวมข่าวสาร ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
9.4.2 การจัดทำแผนรวบรวมข่าวสาร การปฏิบัติในการดำเนิน กรรมวิธีต่อข่าวสาร ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
9.4.3 การกำหนดความต้องการในการใช้ข่าวกรอง การใช้ เครื่องมือบันทึกฝ่ายข่าวกรอง
และการกระจายใช้ข่าวกรอง ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
9.5 การต่อต้านข่าวกรอง
9.5.1 หลักพื้นฐานและแนวความคิดในการต่อต้านข่าว ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
• ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 [ ]
• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ ]
• พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ.2528 [ ]
• มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย หน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน [ ]
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552 [ ]
• ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับบที่ 2 ) พ.ศ.2554 [ ]
9.6 การข่าวกับการต่อต้านภัยก่อการร้ายและองค์กรอาชญากรรม ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
9.7 การฝึกแก้ปัญหาในการปฏิบัติการข่าวสาร ( ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 10 : งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
10.1 พื้นฐานการประชาสัมพันธ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.2 หลักการและกลยุทธในการประชาสัมพันธ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.3 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.4 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.5 จิตวิทยามวลชน ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.6 การสร้างเครือข่าย ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.7 การชุมชนมวลชนสัมพันธ์ระดับสถานี ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
10.8 การสร้างกระบนการมีส่วนร่วม ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
10.9 หลักการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
10.10 หลักการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 11 : งานสารบรรณและงานธุรการ
11.1 ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง ) [ ]
11.2 การเขียนประจำวัน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
11.3 การเขียนหนังสือราชการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
11.4 การเขียนหนังสือการพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ( บรรยาย 6 ชั่วโมง )
11.5 การประชุม/เทคนิคการนำเสนอ การประชุมและบรรยายสรุป ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
11.6 งานธุรการสถานีตำรวจ
11.6.1 ด้านงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
11.6.2 ด้านงานสืบสวนคดีอาญา ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
11.6.3 ด้านงานสอบสวน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
11.6.4 ด้านจราจร ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 12 : วิชาการบริหารงานตำรวจ
12.1 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
12.2 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมกับการบริหารงานตำรวจ
( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง/บรรยาย 3 ชั่วโมง ) [ ]
12.3 การบริหารงานเชิงกลยุทธ์ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
12.4 การบริหารและการตัดสินใจ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
12.5 การสร้างทีมงาน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
12.6 การบริหารความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
12.7 การตรวจสอบภายใน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
12.8 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 13 : การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการตำรวจมีวินัย และการป้องกัน มิให้ข้าราชการตำรวจ
กระทำผิดวินัยจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจตามหลักธรรมาภิบาล
13.1 จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
13.2 กิจกรรมก่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพเป็นแนวทางการป้องกันมิให้ข้าราชการตำรวจกระทำผิดวินัย ( บรรยาย 6 ชั่วโมง )
13.3 กรณีศึกษาบุคคลตัวอย่างผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
13.4 ธรรมะในการปฏิบัติงาน ( บรรยาย 9 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
13.5 การมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชน ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 14 : การแก้ปัญหาที่บังคับการและการบริหารวิกฤติการณ์
14.1 การแก้ปัญหาที่บังคับการ
14.1.1 หลักการ/ภารกิจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ (CPX)
( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [ ]
14.1.2 กระบวนการแสวงหาข้อตกลงใจระหว่างผู้บังคับบัญชา กับฝ่ายอำนวยการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.3 บทบาทหน้าที่กำลังพลในการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.4 บทบาทหน้าที่งานแผนและยุทธการในการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.5 บทบาทหน้าที่งานส่งกำลังบำรุงในการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.6 บทบาทหน้าที่งานการข่าวในการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.7 บทบาทหน้าที่งานบริการสังคมในการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง ) [ ]
14.1.8 การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.9 แผนที่สถานการณ์สำหรับการแก้ปัญหาที่บังคับการ ( บรรยาย 3 ชั่วโมง )
14.1.10 การฝึกปฏิบัติแก้ปัญหาที่บังคับการ ( ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง )
14.2 การบริหารวิกฤติการณ์ (RPM)
14.2.1 หลักการบริหารวิกฤติการณ์ (RPM) ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
14.2.2 บทบาทหน้าที่ฝ่ายอำนวยการกรณีเกิดวิกฤตการณ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
14.2.3 การใช้แผนกรกฎ 52/สันติรัฐ 48 ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
14.2.4 การใช้แผนเผชิญเหตุและการปฏิบัติการแก้ไขวิกฤตการณ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
14.2.5 สิทธิมนุษยชนและการข่าวในการบริหารวิกฤตการณ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง )
14.2.6 การฝึกปฏิบัติแก้ไขวิกฤตการณ์ ( ปฏิบัติ 3 ชั่วโมง )
หมวดที่ 15 : การเสริมสร้างบุคลิกภาพและภาพลักษณ์การเป็นผู้นำ
15.1 การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติราชการ
( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [01/10/2561]
• การน้อมนำพระบรมราโชวาท [ ]
• ความหมายของแรงจูงใจและการจูงใจ [ ]
• พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2545 [ ]
• พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2546 [ ]
• พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2547 [ ]
• พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2549 [ ]
• พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ร้อยตำรวจตรี ที่สำเร็จการศึกษา
จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2550 [ ]
• พระบรมราโชวาท ในพิธิพระราชทานกระบี่แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ สถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศ
และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2554 [ ]
• พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธิพระราชทานกระบี่
และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอลเกล้า
และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ปี 2553 - 2554 [ ]
• พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ปี 2555 [ ]
• พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ปี 2556 [ ]
• พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ปี 2557 [ ]
• พระบรมราโชวาท สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาฯ ปี 2558 [ ]
15.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [01/10/2561]
• การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน [ ]
• บุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ [ ]
• มนุษยสัมพันธ์ [ ]
15.3 เทคนิคการพูดและการนำเสนอของฝ่ายอำนวยการ ( เรียนรู้ด้วยตนเอง 3 ชั่วโมง ) [01/10/2561]
• เทคนิคการนำเสนอ [ ]
• เทคนิคการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ [ ]
• วิธีการนำเสนองาน [ ]
 •  หมวดที่ 16  
 •  หมวดที่ 17  
 •  หมวดที่ 18  
 •  หมวดที่ 19  
หมวดที่ 16 : กรณีศึกษา
16.1 ความหมาย รูปแบบและวิธีการเขียนกรณีศึกษาติดตามผลงานได้มอบหมาย
( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง )
หมวดที่ 17 : การสัมมนางานฝ่ายอำนวยการ
17.1 สัมมนาเชิงบูรณาการฝ่ายอำนวยการ ( บรรยาย 33 ชั่วโมง )
หมวดที่ 18 : การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์
18.1 การศึกษาดูงานภายในประเทศ
• 18.1.1 การศึกษาดูงานในกรุงเทพฯ และปริมลฑล 2 วัน
• 18.1.2 การศึกษาดูงานต่างจังหวัด 5 วัน
18.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 วัน
หมวดที่ 19 : เบ็ดเตล็ด
19.1 พิธีเปิด - ปิดการฝึกอบรม ( บรรยาย 3 ชั่วโมง/ปฏิบัติ 12 ชั่วโมง )
19.2 การวัดผลการศึกษา ( ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
19.3 กิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม ( ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
19.4 การศึกษา/ค้นคว้า ( ปฏิบัติ 6 ชั่วโมง )
19.5 บรรยายพิเศษ ( บรรยาย 6 ชั่วโมง )
19.6 เวลาผู้บังคับบัญชา ( บรรยาย 6 ชั่วโมง )
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ