การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับตำรวจไทย    :.
คู่มือภาษาอังกฤษ
◊  คู่มือภาษาอังกฤษระดับพื้นฐานสำหรับตำรวจไทย (Basical English Manual For Thai Police) [ ] >[05/11/55]
บทเรียนและแบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ
◊  แบบฝึกหัดก่อนเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
• แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 1 [ ] [22/11/55]
• แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3 [ ] [22/11/55]
• แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4 [ ] [22/11/55]
◊  บทเรียนวิชาภาษอังกฤษ
• หน้าปก [ ] [22/11/55]
• สารบัญ [ ] [22/11/55]
• บทที่ 1 [ ] [22/11/55]
• บทที่ 2 [ ] [22/11/55]
• บทที่ 3 [ ] [22/11/55]
• บทที่ 4 [ ] [22/11/55]
• บทที่ 5 [ ] [22/11/55]
• ภาคผนวก [ ] [22/11/55]
◊  แบบฝึกหัดหลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
• แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 3 [ ] [22/11/55]
• แบบทดสอบก่อนเรียนบทที่ 4 [ ] [22/11/55]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ