การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ภาษาอังกฤษสำหรับงานตำรวจ    :.
รายละเอียดใน Application i-edupol
◊  วิธีการติดตั้ง Application i-edupol [ ] [07/04/58]
◊  คู่มือการใช้งาน Application i-edupol [ ] [07/04/58]
◊  ข้อความภาษาอังกฤษใน Applicaton i-edupol [ ] [26/07/57]
ภาษาอังกฤษในแต่ละสายงาน
1. ด้านงานจราจร [ ] [26/07/57]
2. ด้านงานสายตรวจ [ ] [26/07/57]
3. ด้านงานสอบสวน [ ] [26/07/57]
4. ด้านงานสืบสวน [ ] [26/07/57]
5. ด้านงานธุรการ [ ] [26/07/57]
6. ด้านการทักทาย [ ] [26/07/57]
7. ด้านงานตำรวจทั่วไป [ ] [26/07/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ