.:    หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร    :.
หลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะและข้าราชการตารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [24/05/62]


หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] แก้ไขไฟล์ [06/06/62]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 23 เม.ย.62
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [23/02/60]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.60
◊  ประกาศนียบัตร [ ] [23/02/60]
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง (บตส.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [18/01/61]
แก้ไขตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 13/2560 เมื่อ 17 ต.ค.60
    ได้รับความเห็นชอบในการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 13/2560 เมื่อ 30 พ.ย.60

◊  มติ ก.ตร. ในการประชุมครั้งที่ 13/2560 เมื่อ 30 พ.ย.60 [ ] [12/01/61]
หลักสูตรผู้กำกับการ (ผกก.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 24 ก.ย.57
หลักสูตรสารวัตร (สว.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
หลักสูตรสารวัตร (สว.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [18/1/61]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 14/2560 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60
◊  ประกาศนียบัตร วตร. [ ] [4/12/60]
◊  ประกาศนียบัตร ศฝร. [ ] [4/12/60]
◊  ประกาศนียบัตร ตชด. [ ] [4/12/60]
◊  รายละเอียดเกี่ยวกับการบริหารจัดการฝึกอบรม (ใช้ในการประชุมร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม) [ ] [15/12/60]
◊  มติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๐ เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ พ.ย.๒๕๖๐ [ ] [12/12/60]
◊  ระเบียบวาระการประชุมเตรียมความพร้อมฝึกอบรมหลักสูตร สว. [ ] [15/12/60]
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ (ฝอ.ตร.)
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [17/03/59]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 ก.พ.57
หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน
◊  รายละเอียดหลักสูตร [ ] [09/09/58]
ได้รับความเห็นชอบตามมติ อ.ก.ตร.บริหารทรัพยากรบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 15 ก.พ.56
◊  เอกสารประกอบการเรียน ] [22/03/56]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ