การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:     หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย    :.
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.)
  •  ข้อมูลหลักสูตร  
  •  โครงสร้างหลักสูตรและขอบเขตรายวิชา  
รุ่นที่ 8 ประจำปี พ.ศ.2564
◊  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม (ปรับปรุงวันที่ 6 มี.ค.64) [ ] [6/มี.ค./64]
◊  หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) [ ] [14/12/2563]
◊  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ ]
◊  รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรมฯ [ ]
◊  ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ (แบบ บรอ.1,2,3) [ ] [14/12/2563]
◊  กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 4 มกราคม - 19 กุมภาพันธ์ 2564
ด้วยวิธีดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา คำยินยอมของผู้บังคับบัญชา
ทางเว็บไซต์ของ วตร. (https://www.policecollege.go.th) และ บช.ศ. (www.edupol.org)
◊  จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่
วตร. เลขที่ 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(กรณีส่งทางไปรษณีย์ให้นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นวันสุดท้าย)
◊  ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก 5 มี.ค.64
◊  ระยะเวลาการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 เมษายน - 20 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลาไม่เกิน ๒๐ สัปดาห์
(โดยฝึกอบรมในวันศุกร์ หรือวันอื่นๆ ตามความเหมาะสม) ณ วตร. บช.ศ.
◊  ผู้ประสานงาน/รายละเอียดเพิ่มเติม
1) พ.ต.อ.หญิง ศิริเพ็ญ สุวรรณานนท์ ผกก.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
โทร. 0-2579-2068 หรือ 08-1424-3996
2) พ.ต.ท.หญิง รัชฎา นาราทิพย์ สว.ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.
โทร. 0-2579-2068 หรือ 08-9883-6905
โครงสร้างหลักสูตรและขอบเขตรายวิชา
◊  โครงสร้างหลักสูตรและขอบเขตรายวิชา หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) [ ] [24/10/2562]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ