การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ข่าวประชาสัมพันธ์ย้อนหลัง     :.
 • 2563 
 • 2562 
 • 2561 
 • 2560 
 • 2559 
 • 2558 
 • 2557 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ม.ค.63 
 • ก.พ.63 
 • พ.ค.63 
 • มิ.ย.63 
 • ก.ค.63 
 • ส.ค.63 
 • ต.ค.63 
 • ธ.ค.63 
◊  ประกาศ บช.ศ.
ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง [ ] [21/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7 [ ] [17/ม.ค./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2563 [ ] แก้ไข [15/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา [ ] [14/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] แก้ไข [09/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2563 [ ] [19/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 43/2563 ลง 31 ม.ค.63 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [13/ก.พ./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2563 [ ] [07/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ [ ] [5/พ.ค./2563]
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2563 [ ] [26/พ.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] [6/มิ.ย./2563]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2563 [20/ก.ค./2563]
1. แจ้งคำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2563 [ ]
2. คำสั่ง ตร. ที่ 366/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร.
ประจำปี 2563 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 367/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพลซุ่่มยิงและระบบต่อสู้ด้วยปืนเล็กสั้นหรือปืนกลมือ ประจำปี 2563 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 368/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนประเภทปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat) ประจำปี 2563 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ ตร. ที่ 369/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.) ประจำปี 2563 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 370/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนระบบ IDPA 3 ปืน ประจำปี 2563 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 371/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2563 [ ]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2563 [ ] [21/ก.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามดำเนินงานจิตอาสาตามแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร.
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลิ้งด้านล่าง [ ] [17/ส.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 296/2563 ลง 30 ต.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [30/ต.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 [ ]
[27/ต.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 10 [ ] [23/ธ.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ] [07/ธ.ค./2563]
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ม.ค.62 
 • ก.พ.62 
 • มี.ค.62 
 • เม.ย.62 
 • มิ.ย.62 
 • ก.ค.62 
 • ส.ค.62 
 • ก.ย.62 
 • ต.ค.62 
 • พ.ย.62 
◊  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง
"ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ"
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
หรือ สปอตโทรทัศน์ เรื่อง จับปรับจริง!! พ.ร.บ. ผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  ประกาศคำสั่ง บช.ศ.
คำสั่ง บช.ศ. เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] แก้ไขเมื่อ [20/02/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 [ ] แก้ไขเมื่อ [27/03/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562
โดยสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ [] [24/04/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
หนังสืออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [06/06/2562]
◊  รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2562 แก้ไขในระเบียบวาระที่ 3.2.1 หน้า 9 บรรทัดที่ 30 - 31 [ ] [20/06/2562]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2562 [25/07/2562]
1. แจ้งคำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2562 [ ]
2. คำสั่ง ตร. ที่ 426/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2562 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 427/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพลซุ่มยิง ประจำปี 2562 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 428/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนประเภทปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat) ประจำปี 2562 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ 429/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนประเภทปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.) ประจำปี 2562 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 430/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนระบบ IDPA 3 ปืน ประจำปี 2562 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 431/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2562 [ ]
◊  ประกาศคำสั่ง บช.ศ. แก้ไขรวมไฟล์ [08/08/2562]
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 223/2562 ลง 1 ส.ค.62 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ]
◊  รายงานการประชุม
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2562 [ ] [05/08/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบโครงการอบรมวิทยากรสำหรับให้ความรู้และการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 12)
พ.ศ.2562 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [11/09/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่9) [31/10/2562]
- อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.53 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รุ่นที่ 9) [ ]
- แบบรายงานผลการฝึกอบรม(เฉพาะศูนย์ฝึก) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน ( บรอ.) รุ่นที่ 7 [24/10/2562]
- รายละเอียดหลักสูตร [ ]
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม [ ]
- รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม [ ]
- ใบสมัคร (แบบ บรอ.1,2,3) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. [ ] แก้ไขเมื่อ [11/10/2562]
◊  ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2562 [ ] [11/11/2562]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2561
 • ม.ค.61 
 • ก.พ.61 
 • มี.ค.61 
 • เม.ย.61 
 • พ.ค.61 
 • มิ.ย.61 
 • ก.ค.61 
 • ส.ค.61 
 • ก.ย.61 
 • ต.ค.61 
 • พ.ย.61 
 • ธ.ค.61 
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ก. [ ] [16/01/2561]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ข [ ] [16/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
[ ] [26/01/2561]
หรือดาวน์โหลดโดยตรงที่เว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์ สยศ.ตร. []
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. บรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [31/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติการฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ] [08/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความจำเป้นในการฝึกอบรม (Training Need)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 61
[ ] [13/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
     โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2561
[ ] [28/02/2561]
◊  เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊ ประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊ มาตรการทางกฎหมายเชิงบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
แบบฟอร์มรายงานโครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
     สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
[ ] [03/04/2561]
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 1182561 ลง 30 มี.ค.61 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษา
    ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 สังกัด กองบังคับการฝึกอบรมกลาง
[ ] [17/04/2561]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [27/04/2561]
1. อนุมัติ คสช. ประกอบการเคลื่อนย้ายอาวุธ [ ]
2. ใบปะหน้าแจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 233/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร.
ประจำปี 2561 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 229/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนเล็กยาว ประจำปี 2561 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ 232/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2561 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 231/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพก ระบบ N.R.A. ประจำปี 2561 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 230/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพก โดยสัญชาตญาณ (I.P.T.)ประจำปี 2561 [ ]
8. คำสั่ง ตร. ที่ 224/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพกต่อสู้สากล (IDPA) ประจำปี 2561 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยการศึกษาและฝึกอบรม [ ] [01/05/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา [ ] [21/05/2561]
◊  ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.61 - 10 ส.ค.61 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.1 [ ] [08/06/2561]
◊  รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
◊  ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลจิตอาสา ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ [] [22/07/2561]
◊  หนังสือขอเชิญร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล เหรียญรางวัล เหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ)
และถ้วยเกียรติยศ ผบ.ตร. ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561
เอกสารแนบท้ายสรุปผลการยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [ ] [08/06/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา
ขออนุมัติโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา [ ] [13/07/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย และ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  รายงานการประชุมเสวนา "โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน"
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมเสวนา "โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน"
และงานนิทรรศการ "โดรน/ยูเอวี และระบบต่อต้าน โดรน/ยูเอวี" [ ] [10/08/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย [13/09/2561]
◊  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร.
เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร. [ ] [14/09/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 6
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม.pdf [ ]
- รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม.pdf [ ]
- ใบสมัคร (แบบ บรอ.1,2,3) [ ]
- หลักสูตร [ ] [25/09/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ [ ] [17/10/2561]
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. [ ] [31/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [18/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 8)
[ ] [29/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [15/11/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือก หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [30/11/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,201 อัตรา
[ ] [6/12/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2560
 • ม.ค.60 
 • ก.พ.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
 • พ.ค.60 
 • มิ.ย.60 
 • ก.ค.60 
 • ส.ค.60 
 • ก.ย.60 
 • ต.ค.60 
 • พ.ย.60 
 • ธ.ค.60 
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 5001 อัตรา [ ] [18/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2560 [ ] [06/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของรักษาราชการแทน ผู้บัญชาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่
1 มกราคม 2560 [ ] [04/01/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งและหนังสือแจ้งเวียนการทดสอบยิงปืนประจำปี 2560 [ ] [01/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 32/2560 ลง 31 ม.ค.60 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป.
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเอกสารเผยแพร่ ประกาศ บช.ศ. [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [08/02/2560]
•  หนังสือแจ้งแนวทางปี 60 [ ]
•  ปฏิทิน เชิดชูเกียรติ 60 [ ]
•  แบบรายงาน 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 และ แบบรายงาน 1, 2 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 3 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 4 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 5 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.1.1 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.1.2 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.2 3.3 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.2 3.3 [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงาน [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ [ ]
•  การติดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2560 [ ] [21/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [20/03/2560]
•  โครงการสร้างวิทยากร [ ]
•  ตารางการฝึกอบรมฯ [ ]
•  รายชื่อหน่วยในสังกัด [ ]
•  แบบตอบรับ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ] [17/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการศึกษา ตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2559
เมื่อ 17 พ.ค.59 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ 17 พ.ค.59 ถึง 17 พ.ค.63) [ ] [03/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [04/04/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมนิทรรศการ ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์
ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 7 - 9 มิ.ย.60 [ ] [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
•  บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รอบรู้ ทันภัย (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) [ ] [18/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน เม.ย.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน มี.ค.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. - 25 ส.ค.60 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.7 [ ] [30/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2560 [ ] [07/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน พ.ค.60 [ ] [05/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และรายการสิ่งของเครื่องใช้
สำหรับผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 15 ก.ย.60 [ ] [14/07/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ก. [ ]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ข. [ ] [04/08/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคญะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ [ ] [01/08/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
[ ]
[01/09/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ ] [20/10/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา
[ ] [10/11/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๗)
[ ] [10/11/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิยัติในการสรรหาและคัดเลือก หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ ]
[27/11/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของ ผู้บัญชาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561 [ ] [31/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ [ ] [1/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ขอมูลข่าวสารของราชการ [ ] [15/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สบส.กมค.
[ ] [26/12/2560]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2559
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
◊  ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ ตร. (พ.ศ.2558-2561) [ ] [29/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2559 [ ] [28/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการรฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [26/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ไฟล์เอกสารประกอบโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนงาน งานการเงินและบัญชี
และงานวินัย ของ บช.ศ. ประจำปี 2559 [ ] [18/01/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  เอกสารการฝึกอบรมโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม พ.ศ.2558
1. กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551 (แก้ไขตามกฎ ก.ตร.
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553) [ ] [13/01/2559]
2. การส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริต [ ] [13/01/2559]
3. เอกสารประกอบโครงการโครงการติดตั้งและแนะนำการใช้งานระบบทดสอบความรู้ตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจในสังกัด ตร. [ ] [13/01/2559]
4. อดีตสู่อนาคตองค์กรตำรวจกับฝ่ายอำนวยการ [ ] [13/01/2559]
5. การจัดเตรียมสื่อการเสนอ [ ] [13/01/2559]
6. การพูดในที่ชุมชน [ ] [13/01/2559]
7. ดาวน์โหลดไฟล์วิดีทัศน์ โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล [ ] [13/01/2559]
◊  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 7/2559 [ ] [22/07/2559]
◊  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 6/2559 [ ] [05/07/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์ [13/09/2559]
•  ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2559 [ ]
•  จำนวนผู้ได้รับประกาศฯ ประจำปี 2559 [ ]
•  แบบประกาศหน่วยงาน (จ-1) [ ]
•  แบบประกาศข้าราชการ (จ-2) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตร.อนุมัติผู้ลงนามในประกาศเชิดชูเกียรติฯ ประจำปี 2559 [ ] [08/09/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
สตส. ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเว็บไซต์ สตส. [ ] หรือดาวน์โหลดที่นี่ [ ] [21/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจข้อมูลความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรหลักของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
•  สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [ ] [ ] [20/10/2559]
•  สำหรับข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [ ] [20/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบในการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ฝอ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยวิธีการสอบ [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ สว. ถึง ผกก. [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นสัญญาบัตร
ถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ 2560 [ ] [11/10/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
การเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บอร์ดประชาสัมพันธ์คำสั่ง และแนวทางการปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพ โดยกองสารนิเทศ ตร. [04/11/2559]
•  ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช [ ]
•  ผังบอร์ดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ]
•  สำนักพระราชวัง [ ]
•  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ [ ]
•  ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ สท. เพื่อดูรายละเอียดได้โดยตรงผ่าน link นี้ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลสำหรับการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ยศ ร.ต.อ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พ.ย.2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ. [ ] [02/11/2559]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ [ ] [29/12//2559]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2558
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
◊  ประชาสัมพันธ์
การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2558 จำนวน 2 ทุน ได้แก่
1. สาขา Intellegent Transportation Systems track ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา
2. สาขา Criminology ระดับปริญญาโท ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือสหราชอาณาจักร
สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
•  www.human.police.go.th [ ] [ ]
•  www.saranitet.police.go.th [ ]
และดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. www.ocsc.go.th
หัวข้อ "ทุนรัฐบาล" [ ] [29/01/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก.
[ ] [16/01/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อย
ของสังคมภาครัฐร่วมเอกขน (บรอ.) รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 [ ] [12/01/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อการเลือกตำแหน่งของข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [09/01/2558]
1.สายอำนวยการ
1.1 อก.2 [ ]
1.2 อก.4 [ ]
1.3 นอ.6 [ ]
1.4 นอ.8 [ ]
2.สายปราบปราม
2.1 ปป.1 [ ]
2.2 ปป.3 [ ]
2.3 นป.5 [ ]
2.4 นป.7 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. [13/02/2558]
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค. [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 2/2558 [ ] [11/02/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร [30/04/2558]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 138/2558 [ ]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 139/2558 [ ]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 140/2558 [ ]
•  คำสั่ง บช.ศ.ที่ 141/2558 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 155/2558 ลง 18 พ.ค.58 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรอง สว. ลงมา [ ] [22/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ 4/2558 [ ] [19/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
การใช้เครื่องหมายรูปพระแสงดาบเขนและโล่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ [ ] [ ] [14/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 18 พ.ค. - 2 มิ.ย.58 [ ] [07/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
แผ่นพับแถลงผลงานของ ตร. รอบ 6 เดือน [ ] [07/05/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจรูปแบบประโยคสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ
เพื่อรวบรวมไว้ใช้ในการพัฒนา Application i-edupol [ ] [28/10/2558]
◊  ประชาสัมพันธ์
ไฟล์บันทึกสัมภาษณ์ ผบช.ศ. ออกอากาศวิทยุตำรวจ สวพ91 เกี่ยวกับการสอบตำรวจ เมื่อวันอังคารที่ 13 ต.ค.58
ไฟล์มีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาดาวน์โหลดนาน [ ] [19/10/2558]
◊  นโยบายการบริหารราชการ บช.ศ. [06/10/2558]
1. วิดิทัศน์ นโยบายของ ผบ.ตร. [ ]
2. นโยบายของ ผบช.ศ. [ ] [ ]
3. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(1) [ ]
4. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(2) [ ]
5. นโยบายของ รอง ผบช.ศ.(3) [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการเข้ารับการฝึกอบรมสำหรับข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ ] [02/10/2558]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2557
 •  ม.ค.  
 •  ก.พ.  
 •  มี.ค.  
 •  เม.ย.  
 •  พ.ค.  
 •  มิ.ย.  
 •  ก.ค.  
 •  ส.ค.  
 •  ก.ย.  
 •  ต.ค.  
 •  พ.ย.  
 •  ธ.ค.  
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ