การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    ค่านิยมสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Core Values)    :.
' OUR COPS '
เป็นหนึ่งเดียว (Oneness)
นำสมัยได้มาตรฐานสากล (Up-To-Date with universal Standards)
เชื่อถือ ไว้วางใจ ศรัทธา (Reliability and Trust)
สมรรถนะ (Competency)
สุจริตเป็นธรรม (Overall Fairness)
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (People Oriented)
บริการด้วยใจ (Service Mind)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 29 กันยายน 2563
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ