ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.ณฐพล แสวงกิจ

ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ญาณพงศ์ โสมาภา

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์

รองผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.ศักดิ์ชาย สาดมะเริง

ผู้บังคับการอำนวยการ

รศ.พล.ต.ต.นนท์วินิจ เจริญนวชัย

ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.ภูธร ปริศนานันทกุล

ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พล.ต.ต.อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร

ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.วีรชัย โพธิปัตชา

ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.สุรศักดิ์ เลาหพิบูลย์กุล

อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์

พล.ต.ต.ภาณุเดช สุขวงศ์

ผู้บังคับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง