พล.ต.ต.พล.ต.ต.สมพร สัจพจน์

รองผู้บัญชาการศึกษา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
( Chief Information Officer : CIO )

  • คำสั่ง บช.ศ. ที่ 334/2557 ลง 24 ต.ค.57 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ บช.ศ. 

  • คำสั่ง บช.ศ. ที่ 5/2566 ลง 24 ม.ค.66 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการศึกษา