พล.ต.ต.หญิง นันทนา ทองระอา

รองผู้บัญชาการศึกษา

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกรม
( Department Chief Information Officer : DCIO )

  • คำสั่ง บช.ศ. ที่ 334/2557 ลง 24 ต.ค.57 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ บช.ศ. 

  • คำสั่ง บช.ศ. ที่ 134/2565 ลง 3 ต.ค.65 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบให้รองผู้บัญชาการศึกษา