พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

Personal Data Protection Act

Download
ประกาศ ตร. นโยบายด้านแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศ ตร. นโยบายด้านแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ฉบับรวมแนบ)

Download
PDPA คืออะไร?

สรุป PDPA พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ่านเพิ่มเติม
เอกสารแม่แบบสำหรับการดำเนินการ

เอกสารแม่แบบสำหรับการดำเนินการของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ (Version 2.0)

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)

Download