การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ม.ค.63 
 • ก.พ.63 
 • พ.ค.63 
 • มิ.ย.63 
 • ก.ค.63 
 • ส.ค.63 
 • ต.ค.63 
 • ธ.ค.63 
◊  ประกาศ บช.ศ.
ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง [ ] [21/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7 [ ] [17/ม.ค./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2563 [ ] แก้ไข [15/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา [ ] [14/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] แก้ไข [09/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2563 [ ] [19/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 43/2563 ลง 31 ม.ค.63 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [13/ก.พ./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2563 [ ] [07/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ [ ] [5/พ.ค./2563]
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2563 [ ] [26/พ.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] [6/มิ.ย./2563]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2563 [20/ก.ค./2563]
1. แจ้งคำสั่ง ตร. แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2563 [ ]
2. คำสั่ง ตร. ที่ 366/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร.
ประจำปี 2563 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 367/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพลซุ่่มยิงและระบบต่อสู้ด้วยปืนเล็กสั้นหรือปืนกลมือ ประจำปี 2563 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 368/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนประเภทปืนพกระบบต่อสู้พื้นฐาน (Basic Combat) ประจำปี 2563 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ ตร. ที่ 369/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพกโดยสัญชาตญาณ (I.P.T.) ประจำปี 2563 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 370/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนระบบ IDPA 3 ปืน ประจำปี 2563 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 371/2563 ลง 17 ก.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2563 [ ]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2563 [ ] [21/ก.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
สรุปข้อสั่งการในการประชุมติดตามดำเนินงานจิตอาสาตามแนวทางการขับเคลื่อนงานจิตอาสาพระพระราชทาน
ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 13.30 น. ณ ศปก.ตร.
โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์พระราชกระแสรับสั่งในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามลิ้งด้านล่าง [ ] [17/ส.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 296/2563 ลง 30 ต.ค.63 เรื่อง แต่งตั้งว่าที่ยศและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [30/ต.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 [ ]
[27/ต.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 10 [ ] [23/ธ.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แนวทางปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ ] [07/ธ.ค./2563]
กิจกรรมและภาพ
 • ม.ค.63 
 • ก.พ.63 
 • มี.ค.63 
 • มิ.ย.63 
 • ก.ค.63 
 • ส.ค.63 
 • ธ.ค.63 
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ณ พระบรมหาราชวัง
[01/ม.ค./2562]
วันพุธที่ 26 ก.พ.63 เวลา 13.00 - 16.00 น. บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานโครงการฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่ 25 ก.พ.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ตร. โดย ผบช.ศ. และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่11 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.
บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
โดยมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.รรท.รอง ผบช.ศ.(1)
เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และผู้เข้ารับการอบรมฯ
ประมาณ 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ
[11/มี.ค./2563]
วันพุธที่ 4 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. บก.อก. โดย ฝอ.6 บก.อก. ได้จัดกิจรรม Big Cleaning Day "บก.อก. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19" โดยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร บช.ศ. และพื้นที่ทำงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) [04/มี.ค./2563]
ตามวิทยุสั่งการ ผบ.ตร. ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007/45
ลง 24 ก.พ.63 กำชับให้กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ
โดยเฉพาะทรงผมฯ นั้น

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
โดยเปิดบริการตัดผมฟรี ณ อาคารตัดผม บช.ศ. ด้านประตูทางเข้า บช.ศ.
โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์, วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
งดเว้นวันนักขัตฤกษ์
[02/มี.ค./2563]
วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
ร่วมโครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. จำนวน 50 นาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้กราบนิมนต์
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นพระวิทยากร แสดงอาราธนาธรรม ปฏิบัติธรรม เดินจงกลม และนั่งสมาธิ
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[25/มิ.ย./2563]
วันที่ 29 ก.ค.63 เวลา 13.00 น.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ., พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. จำนวน 50 นาย ร่วมโครงการฝึกจิตให้ใส
ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
โดย บก.อก. ได้กราบนิมนต์ พระมหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร วัดบางยี่ขัน เป็นพระวิทยากร
แสดงอาราธนาธรรมในหัวข้อ “ปฏิบัติธรรมนำความสุขมาให้” พร้อมปฏิบัติธรรม
เดินจงกรม และนั่งสมาธิ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[30/ก.ค./2563]
วันศุกร์ที่ 24 ก.ค.63 เวลา 07.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา (28 กรกฎาคม 2563)
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
พิธีถวายราชลักการะถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และพิธีลงนามถวายพระพร
[24/ก.ค./2563]
วันพุธที่ 15 ก.ค.63 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
พร้อมใจกันบริจาคโลหิต ตามโครงการ 'ตำรวจไทย ต้านภัยโควิด บริจาคโลหิต
ด้วยจิตอาสา' เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และพระบรมวงศานุวงศ์
[15/ก.ค./2563]
วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ. เป็นผู้แทน บช.ศ. ให้การต้อนรับ
พ.ต.อ.ลีโอ แอนดี้ กุณาวรรณ (Police Colonel Leo Andi Gunawan)
ผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทยและคณะ
ในโอกาสที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายตำรวจ ประจำสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหารือความเป็นไปได้ในความร่วมมือด้านการฝึกอบรมระหว่างสองประเทศ และเยี่ยมชมมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ. ณ วตร.
[11/ส.ค./2563]
วันพุธที่ 19 ส.ค.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
เป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ข้าราชการตำรวจ บช.ศ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง อัญชลิณีย์ ปรวาณีย์ รอง ผบก.สศป.
บรรยายในหัวข้อ วิถีทางสู่ความสุขที่แท้จริง ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[20/ส.ค./2563]
วันอังคารที่ 11 ส.ค.63 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563
โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป
พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร
[11/ส.ค./2563]
วันจันทร์ที่ 10 ส.ค.63 เวลา 07.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย รพ.ตร. จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการแก่ข้าราชการตำรวจ
[11/ส.ค./2563]
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 09.40 น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
ป็นผู้แทน​ ผบช.ศ.​ เพื่อต้อนรับ​ ผบ.ตร.​ และคณะ​ ในการตรวจเยี่ยมโครงการฝึกอบรม
พัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานสายงานป้องกันปราบปราม​
ณ​ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง​ ต.หนองสาหร่าย​ อ.ปากช่อง​ จว.นครราชสีมา
[17/ธ.ค./2563]
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธ.ค.63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.กฤษกร พลีธัญญวงศ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงตำราเรียนหลักสูตร นสต.ฯ
และบรรยายแนวทางการปรับปรุง ตำราเรียนหลักสูตร นสต.
ณ โรงแรมอีสเทิร์นแกรนด์ อ. บางละมุง จว. ชลบุรี
[17/ธ.ค./2563]
วันที่ 13 ธ.ค. 63 เวลา 13.00น. พล.ต.ต.ประเสริฐ ศิริพรรณาภิรัตน์ รอง ผบช.ศ.
ได้ตรวจการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการสอบข้อเขียน
คัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[14/ธ.ค./2563]
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ. ผบก. และ รอง ผบก. รวมทั้งผู้แทนหน่วยต่างๆในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนโดยรอบกองบัญชาการศึกษาเนื่องใน
“วันรู้รักสามัคคีและวันพ่อแห่งชาติ”
และเมื่อเสร็จภารกิจได้ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน ณ จุดที่กำหนดไว้
[4/ธ.ค./2563]
วันศุกร์ที่ 4 ธ.ค.63 เวลา 07.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
[4/ธ.ค./2563]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ