ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ม.ค.61 
 • ก.พ.61 
 • มี.ค.61 
 • เม.ย.61 
 • พ.ค.61 
 • มิ.ย.61 
 • ก.ค.61 
 • ส.ค.61 
 • ก.ย.61 
 • ต.ค.61 
 • พ.ย.61 
 • ธ.ค.61 
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ก. [ ] [16/01/2561]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ข [ ] [16/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
[ ] [26/01/2561]
หรือดาวน์โหลดโดยตรงที่เว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์ สยศ.ตร. []
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. บรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [31/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติการฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ] [08/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความจำเป้นในการฝึกอบรม (Training Need)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 61
[ ] [13/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
     โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2561
[ ] [28/02/2561]
◊  เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊ ประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊ มาตรการทางกฎหมายเชิงบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
แบบฟอร์มรายงานโครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
     สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
[ ] [03/04/2561]
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 1182561 ลง 30 มี.ค.61 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษา
    ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2561 สังกัด กองบังคับการฝึกอบรมกลาง
[ ] [17/04/2561]
◊  การทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [27/04/2561]
1. อนุมัติ คสช. ประกอบการเคลื่อนย้ายอาวุธ [ ]
2. ใบปะหน้าแจ้ง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [ ]
3. คำสั่ง ตร. ที่ 233/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการจัดการทดสอบยิงปืน ตร.
ประจำปี 2561 [ ]
4. คำสั่ง ตร. ที่ 229/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนเล็กยาว ประจำปี 2561 [ ]
5. คำสั่ง ตร. ที่ 232/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนลูกซองมาตรฐาน ประจำปี 2561 [ ]
6. คำสั่ง ตร. ที่ 231/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพก ระบบ N.R.A. ประจำปี 2561 [ ]
7. คำสั่ง ตร. ที่ 230/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพก โดยสัญชาตญาณ (I.P.T.)ประจำปี 2561 [ ]
8. คำสั่ง ตร. ที่ 224/2561 ลง 27 เม.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่จัดการทดสอบ
ยิงปืนพกต่อสู้สากล (IDPA) ประจำปี 2561 [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการ
โครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยการศึกษาและฝึกอบรม [ ] [01/05/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ป้ายคุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา [ ] [21/05/2561]
◊  ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย.61 - 10 ส.ค.61 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.1 [ ] [08/06/2561]
◊  รณรงค์ประชาสัมพันธ์คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
◊  ประชาสัมพันธ์ป้ายโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ป้ายไวนิลจิตอาสา ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ [] [22/07/2561]
◊  หนังสือขอเชิญร่วมพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล เหรียญรางวัล เหรียญคุณวุฒิแม่นปืน (ทองพิเศษ)
และถ้วยเกียรติยศ ผบ.ตร. ในการทดสอบยิงปืน ตร. ประจำปี 2561
เอกสารแนบท้ายสรุปผลการยิงปืน ตร. ประจำปี 2561 [ ] [08/06/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา
ขออนุมัติโครงการศาสนิกสัมพันธ์ สร้างสันติสุข จังหวัดสงขลา [ ] [13/07/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย และ พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย
ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับธุรกิจรักษาความปลอดภัย
◊  รายงานการประชุมเสวนา "โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน"
ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมเสวนา "โดรน/ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน"
และงานนิทรรศการ "โดรน/ยูเอวี และระบบต่อต้าน โดรน/ยูเอวี" [ ] [10/08/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย
แผนการฝึกอบรมหลักสูตรธุรกิจรักษาความปลอดภัย [13/09/2561]
◊  ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร.
เอกสารประกอบการบรรยายการใช้งานระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ ตร. [ ] [14/09/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร บรอ. รุ่นที่ 6
- คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม.pdf [ ]
- รายการเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาเข้ารับการฝึกอบรม.pdf [ ]
- ใบสมัคร (แบบ บรอ.1,2,3) [ ]
- หลักสูตร [ ] [25/09/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ [ ] [17/10/2561]
ประกาศแก้ไขลำดับอาวุโสของข้าราชการตำรวจระดับ รอง สว. [ ] [31/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [18/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติดำเนินการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปี ขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร ถึง ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รุ่นที่ 8)
[ ] [29/10/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ
คำสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศ และบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [15/11/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือก หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [30/11/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ขออนุมัติการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5,201 อัตรา
[ ] [6/12/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยธุรกิจรักษาความปลอดภัย
สามารถดูรายละเอียด ได้ที่ลิงค์เว็บไซต์นี้ []
กิจกรรมและภาพ
 • ม.ค.62 
วันอังคาร ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พระบรมมหาราชวัง [01/01/2562]
แนะนำระบบ LMS ของ บช.ศ.

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ