การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ม.ค.63 
  • ก.พ.63 
  • พ.ค.63 
◊  ประกาศ บช.ศ.
ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง [ ] [21/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7 [ ] [17/ม.ค./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2563 [ ] แก้ไข [15/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา [ ] [14/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] แก้ไข [09/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2563 [ ] [19/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 43/2563 ลง 31 ม.ค.63 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [13/ก.พ./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2563 [ ] [07/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ [ ] [5/พ.ค./2563]
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2563 [ ] [26/พ.ค./2563]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.63 
  • ก.พ.63 
  • มี.ค.63 
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ณ พระบรมหาราชวัง
[01/ม.ค./2562]
วันพุธที่ 26 ก.พ.63 เวลา 13.00 - 16.00 น. บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานโครงการฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่ 25 ก.พ.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ตร. โดย ผบช.ศ. และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่11 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.
บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
โดยมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.รรท.รอง ผบช.ศ.(1)
เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และผู้เข้ารับการอบรมฯ
ประมาณ 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ
[11/มี.ค./2563]
วันพุธที่ 4 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. บก.อก. โดย ฝอ.6 บก.อก. ได้จัดกิจรรม Big Cleaning Day "บก.อก. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19" โดยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร บช.ศ. และพื้นที่ทำงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) [04/มี.ค./2563]
ตามวิทยุสั่งการ ผบ.ตร. ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007/45
ลง 24 ก.พ.63 กำชับให้กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ
โดยเฉพาะทรงผมฯ นั้น

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
โดยเปิดบริการตัดผมฟรี ณ อาคารตัดผม บช.ศ. ด้านประตูทางเข้า บช.ศ.
โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์, วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
งดเว้นวันนักขัตฤกษ์
[02/มี.ค./2563]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ