การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ก.พ.64 
  • มี.ค.64 
  • เม.ย.64 
  • พ.ค.64 
  • มิ.ย.64 
  • ส.ค.64 
  • ก.ย.64 
◊  การเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. .... [19/ก.พ./2564]
◊ ตารางเปรียบเทียบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 และร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ….
(ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) เรียงตามมาตรา [ ]
◊ บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ. …. [ ]
◊ โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. …. (ที่ผ่านการตรวจของ สคก.) [ ]

*** ก่อนแสดงความคิดเห็นฯ ให้ผู้ใช้งาน Login ด้วย Gmail ทุกครั้ง ***
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2564 [ ] [5/ก.พ./2564]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2564[ ] [16/มี.ค./2564]
◊  อนุมัติฝึก นสต.ปี 64 รุ่น1
หนังสือ บช.ศ. ที่ 0034.223/368 ลง 4 มี.ค.64 เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ(นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 7,200 อัตรา [ ] [11/มี.ค./2564]
◊  คู่มือการใช้งาน KMS
คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลนวัตกรรมทางเทคโนโลยี [ ] [5/มี.ค./2564]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 80/2564 ลง 31 มี.ค.64 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [20/พ.ค./2564]
◊  ประชาสัมพันธ์
◊  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือนของปีงบประมาณ 2564 [11 พ.ค./2564]
◊  ประกาศ บช.ศ. [6 พ.ค./2564]
◊ เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ.
◊ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ.
◊  ประชาสัมพันธ์
♦ แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับงานจราจร ตร. พร้อมคำเฉลย จำนวน 500 ข้อ (แก้ไข) [ ] [29/มิ.ย./2564]
♦ คู่มือการใช้ระบบทดสอบความรู้ด้านจราจร [ ] [8/มิ.ย./2564]
♦ เฉลยแบบทดสอบความรู้ความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร [ ] [12/มิ.ย./2564]
♦ ประกาศผลการทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ประจำปี 2564 [ ] [21/มิ.ย./2564]
♦ ประกาศผลการทดสอบความรู้ของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้านจราจร ประจำปี 2564 ฉบบที่ 2 [ ] [6/ก.ค./2564]
◊  ประชาสัมพันธ์
♦ ข่าวในพระราชสำนัก [ ] [1/มิ.ย./2564]
♦ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี [ ] [1/มิ.ย./2564]
◊  ประชาสัมพันธ์
♦ รายงานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธที่ 16 มิ.ย.64 [ ] [4/ส.ค./2564]

◊  ประชาสัมพันธ์
♦ Presentation ช่องทางการเรียนรู้งานจราจร [ ] [2/ส.ค./2564]

◊  ประชาสัมพันธ์
♦ ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 5/2564
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ส.ค.64 (ผ่านระบบการประชุมทางไกล) [ ] [13/ก.ย./2564]

◊  ประชาสัมพันธ์
♦ แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา สานักงานตารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2569 [15/ก.ย./2564]

กิจกรรมและภาพ

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ