ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ม.ค.61 
  • ก.พ.61 
  • มี.ค.61 
  • เม.ย.61 
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ก. [ ] [16/01/2561]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ข [ ] [16/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลสัมฤทธิ์ และเป้าหมายหน่วยงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562
[ ] [26/01/2561]
หรือดาวน์โหลดโดยตรงที่เว็บไซต์ กองยุทธศาสตร์ สยศ.ตร. []
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. บรรจุแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน [ ] [31/01/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
อนุมัติการฝึกอบรม นักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 2561 [ ] [08/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิเคราะห์ความจำเป้นในการฝึกอบรม (Training Need)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 20-21 ก.พ. 61
[ ] [13/02/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
     โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2561
[ ] [28/02/2561]
◊  เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตร. ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
◊ ประสบการณ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายทินกร เขมะวิชานุรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊ มาตรการทางกฎหมายเชิงบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
        โดย นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.
[ ] [29/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์โครงการตำรวจไทยใจสะอาด
โครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
แบบฟอร์มรายงานโครงการตำรวจไทยใจสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2565 [ ] [30/03/2561]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา
     สำนักงานตำรวจเเห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ไปสู่การปฏิบัติ
[ ] [03/04/2561]
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ ๑๑๘/๒๕๖๑ ลง ๓๐ มี.ค.๖๑ เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ
บัญชีรายชื่อบุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบแข่งขันเข้ารับการศึกษาอบรมในสถานศึกษา
    ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ สังกัด กองบังคับการฝึกอบรมกลาง
[ ] [17/04/2561]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.61 
  • เม.ย.61 
วันจันทร์ที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวัง (ห้องแดง)
ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(๑), รอง ผบช.ศ.(๓), รอง ผบช.ศ.(๔),
ผบก.อก., ผบก.สศป., ผบก.วตร., ผบก.ฝรก. และ อาจารย์ (สบ ๖) กอจ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
[05/01/61]
พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา ผบก.อก.เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ ข้าราชการตำรวจ
สังกัด บก.อก.ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร บช.ศ.
[26/01/61]
วันอังคารที่ 3 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(4) และ ผบก.ฝรก. ร่วมโครงการฝึกอบรมปรับปรุงการจัดการฝึกและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ณ บก.ฝรก.
[03/04/2561]
วันพฤหัสบดี ที่ 5 เม.ย.61 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ.
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(1) และ ผบก.วตร. นำคณะนักศึกษาหลักสูตร. บรอ.5
ศึกษา ดูงาน ณ สถาบันอบรมระหว่างประเทศ และ กองบัญชาการปราบปรามยาเสพติด
[05/04/2561]
วันอังคารที่ 10 เม.ย.61 เวลา 06.30 น. พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.
เป็นประธานการจัดงาน ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์
ประจำปี พ.ศ.2561 ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม
[10/04/2561]
วันพุธที่ 11 เม.ย.61 ข้าราชการในสังกัด บช.ศ. เข้ารับการฝึกตามแบบฝึกพระราชทานฯ
โดย ผบช.ศ. ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัด ถือปฏิบัติตามคู่มือการฝึกฯ และให้มีการฝึก
โดยเน้นในช่วงการฝึกประจำสัปดาห์ของทุกหน่วยอย่างสม่ำเสมอต่อไป
[20/04/2561]
แนะนำระบบ LMS ของ บช.ศ.

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ