กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

แนะนำการใช้งานเว็บไซต์ :  ควรเลือกใช้ Browser FireFox หรือ Chrome เพื่อการแสดงผลข้อมูลที่สมบูรณ์และครบถ้วน
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ก.พ.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
 • พ.ค.60 
 • มิ.ย.60 
 • ก.ค.60 
 • ส.ค.60 
 • ก.ย.60 
 • ต.ค.60 
 • พ.ย.60 
 • ธ.ค.60 
 • ม.ค.61 
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่งและหนังสือแจ้งเวียนการทดสอบยิงปืนประจำปี 2560 [ ] [01/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 32/2560 ลง 31 ม.ค.60 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง ของ สศป.
ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ ผ่านเอกสารเผยแพร่ ประกาศ บช.ศ. [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
หลักเกณฑ์การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ.2558 [ ] [10/02/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [08/02/2560]
•  หนังสือแจ้งแนวทางปี 60 [ ]
•  ปฏิทิน เชิดชูเกียรติ 60 [ ]
•  แบบรายงาน 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 และ แบบรายงาน 1, 2 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 3 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 4 [ ]
•  แบบรายงานผลฯ แบบรายงาน 5 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.1.1 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.1.2 [ ]
•  ผนวก จ-1( แบบประกาศหน่วยงาน) 3.2 3.3 [ ]
•  ผนวก จ-2( แบบประกาศข้าราชการ) 3.2 3.3 [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหน่วยงาน [ ]
•  เครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจ [ ]
•  การติดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2560 [ ] [21/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [20/03/2560]
•  โครงการสร้างวิทยากร [ ]
•  ตารางการฝึกอบรมฯ [ ]
•  รายชื่อหน่วยในสังกัด [ ]
•  แบบตอบรับ [ ]
◊  ประชาสัมพันธ์
1. แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ค [ ]
2. สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ง [ ] [17/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการศึกษา ตามมติ อ.ก.ตร. บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 6/2559
เมื่อ 17 พ.ค.59 (วาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี นับตั้งแต่ 17 พ.ค.59 ถึง 17 พ.ค.63) [ ] [03/03/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร
[ ] [04/04/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอเชิญประชาชนร่วมใจน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมนิทรรศการ ธ สถิต ในดวงใจไทยนิรันดร์
ณ ลานอีเดน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 7 - 9 มิ.ย.60 [ ] [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
•  รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
•  บทสรุปผู้บริหารโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [30/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รอบรู้ ทันภัย (โครงการป้องกันภัยคุกคามทาง Cyber) [ ] [18/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน เม.ย.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน มี.ค.60 [ ] [08/05/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งรายการสิ่งของเครื่องใช้สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ 3 ก.ค. - 25 ส.ค.60 ณ บก.ฝรก. และ ศฝร.ภ.7 [ ] [30/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
ประกาศ บช.ศ. ลง 23 มิ.ย.60 เรื่อง เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริตของ บช.ศ. [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานผลโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.บช.ศ.
เพื่อพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล [ ] [26/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 4/2560 [ ] [07/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานงบทดลอง บช.ศ. ประจำเดือน พ.ค.60 [ ] [05/06/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม) และรายการสิ่งของเครื่องใช้
สำหรับผู้เข้าอบรม ระหว่างวันที่ 24 ก.ค. - 15 ก.ย.60 [ ] [14/07/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ก. [ ]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ผนวก ข. [ ] [04/08/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคญะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ [ ] [01/08/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ตรวจสอบรายงานการประชุมคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
[ ]
[01/09/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ [ ] [20/10/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรม โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของหน่วยในสังกัด กองบัญชาการศึกษา
[ ] [10/11/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (รุ่นที่ ๗)
[ ] [10/11/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิยัติในการสรรหาและคัดเลือก หน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ ]
[27/11/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
สารของ ผู้บัญชาการศึกษา เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2561 [ ] [31/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศลำดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจ [ ] [1/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการศูนย์ขอมูลข่าวสารของราชการ [ ] [15/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของ สบส.กมค.
[ ] [26/12/2560]
◊  ประชาสัมพันธ์
แบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ก. [ ]
สรุปแบบประเมินการติดตามผลการฝึกอบรมโครงการประสิทธิภาพกำลังพล-ตร.-ผนวก-ข [ ] [16/01/2561]
กิจกรรมและภาพ
 • ต.ค.59 
 • พ.ย.59 
 • ม.ค.60 
 • มี.ค.60 
 • เม.ย.60 
 • ก.ค.60 
 • พ.ย.60 
 • ธ.ค.60 
 • ม.ค.61 
วันจันทร์ที่ 3 ต.ค.2559 เวลา 10.00 น.
พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต ผบช.ศ.รรท.ผช.ผบ.ตร. ส่งมอบหน้าที่ ผบช.ศ. ให้กับ
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ส.รรท.ผบช.ศ. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
และและส่งมอบธงประจำหน่วย บช.ศ. ณ ลานด้านหน้า อาคาร บช.ศ.
[03/10/59]
วันที่ 14 - 15 พ.ย.2559 พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(2) และ
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ.(3) พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
ให้การต้อนรับมิสเตอร์โวลฟ์กัง ซอมเมอร์ และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฮันไซเดล
แห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการสัมมนาวิชาการให้กับข้าราชการตำรวจ
ในสังกัด บช.ศ. (สศป. และ กส.)
[16/11/59]
วันอาทิตย์ที่ 1 ม.ค.2560 เวลา 13.30 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ.(1)
พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(2), รอง ผบช.ศ.(3) และ ผบก.สศป. คณะผู้แทน บช.ศ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 ณ พระบรมมหาราชวัง
[06/01/60]
วันพฤหัสบดีที่ 9 มี.ค.2560 เวลา 13.30 น. ถึง 16.00 น. พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ
รอง ผบช.ศ.(1) ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการและเสวนาวิชาการ
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ณ อาคารเรียน วตร. บช.ศ.
[14/03/60]
วันพุธที่ 5 เม.ย.2560 เวลา 06.30 น.
พล.ต.ต.ธณัท วงศ์สุวรรณ รอง ผบช.ศ. เป็นประธาน
พิธีบวงสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บช.ศ. และกิจกรรม
ตามประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2560
ณ ลานหน้าอาคาร บช.ศ. และบริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
โดยมี รอง ผบช.ศ. ผบก. และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีฯ'
[05/04/60]
วันนี้ 31 ก.ค.60 เวลา 14.00 น.
พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ ผบช.ศ. พร้อมข้าราชการตำรวจ บช.ศ. ได้มอบดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ใน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน 3,340 ดอก ให้กับกองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
โดยมีรองผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร เป็นผู้แทนรับมอบ
[04/08/60]
วันพุธที่ 19 ก.ค.2560 เวลา 09.00 น.
พล.ต.ต.สันติ ไทยเสถียร ผบก.อก. พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ.
เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
ณ วัดเสมียนนารี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
[04/08/60]
ระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2560
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์ รอง ผบช.ศ.(1)
เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นวิทยากรในการสัมมนาหัวข้อ "3d regional police training conference" ณ เมือง semarang ประเทศอินโดนีเซีย
[29/11/60]
วันที่24 พ.ย.60 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์ รอง ผบช.ศ.(3) เป็นตัวแทน ผบช.ศ.
มอบทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ บช.ศ. จำกัด
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร.
[29/11/60]
วันที่ 1 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น.
พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ศ.(4) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อม
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ณ ห้องประชุม 1 อาคารบช.ศ.
[01/12/60]
วันที่ 12 ธ.ค.60 เวลา 14.00 น
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์. แก้วผลึก. รอง ผบช ศ. เป็นประธาน
เชิญ ผู้แทนจาก กองโยธาธิการ. ตร. ผบก วตร. ผู้แทน บก อก บช.ศ.
เข้าร่วมหารือติดตาม เร่งรัดการจัดจ้างก่อสร้าง อาคาร วตร งบปี 2561. ณ ห้องประชุม. วตร
[12/12/60]
วันที่ 14 ธ.ค.60 เวลา 10.00น.
พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ฯ พร้อมคณะผู้แทนฯ
ประชุมความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานตำรวจในประเทศอินเดีย
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคาร บช.ศ.
[14/12/60]
ภาพกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"
ในวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค.60
[18/12/60]
วันจันทร์ที่ ๑ ม.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ในพระบรมมหาราชวัง (ห้องแดง)
ผบช.ศ. พร้อมด้วย รอง ผบช.ศ.(๑), รอง ผบช.ศ.(๓), รอง ผบช.ศ.(๔),
ผบก.อก., ผบก.สศป., ผบก.วตร., ผบก.ฝรก. และ อาจารย์ (สบ ๖)กอจ.
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
[05/01/61]
ปณิธานความดีปีมหามงคล
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
ralph lauren polo jacket ralph lauren beanie hat outdoor wedding dresses replica watch omega cartier watch replica long sleeve evening dress