การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ประกาศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ม.ค.63 
  • ก.พ.63 
  • พ.ค.63 
  • มิ.ย.63 
◊  ประกาศ บช.ศ.
ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้าง [ ] [21/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 7 [ ] [17/ม.ค./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 1/2563 [ ] แก้ไข [15/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 6,400 อัตรา [ ] [14/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แจ้งแนวทางการปฏิบัติในการสรรหาและคัดเลือกหน่วยงานและข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] แก้ไข [09/ม.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
ระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 11 การศึกษา การฝึกและอบรม (ฉบับที่ 31) พ.ศ.2563 [ ] [19/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คำสั่ง บช.ศ. ที่ 43/2563 ลง 31 ม.ค.63 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ [ ] [13/ก.พ./2563]
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 2/2563 [ ] [07/ก.พ./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
คู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ [ ] [5/พ.ค./2563]
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
◊  ตรวจสอบรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร. ครั้งที่ 3/2563 [ ] [26/พ.ค./2563]
◊  ประชาสัมพันธ์
แผนปฏิบัติราชการของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ ] [6/มิ.ย./2563]
กิจกรรมและภาพ
  • ม.ค.63 
  • ก.พ.63 
  • มี.ค.63 
  • มิ.ย.63 
วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563
พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. นำคณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บช.ศ.
ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
ณ พระบรมหาราชวัง
[01/ม.ค./2562]
วันพุธที่ 26 ก.พ.63 เวลา 13.00 - 16.00 น. บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และรักษาการเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (ธรรมยุต) เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา โดยมี พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. เป็นประธานโครงการฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. เข้าร่วมกิจกรรม [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่ 25 ก.พ.63 เวลา 10.30 น. พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ตร. โดย ผบช.ศ. และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร [26/ก.พ./2563]
วันพุธที่11 มี.ค.63 เวลา 13.00 น.
บช.ศ. กราบนิมนต์ พระเดชพระคุณท่านพระเทพวิสุทธิมุนี วิ.
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ราชวรมหาวิหาร
เป็นพระวิทยากร บรรยายธรรม โครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
โดยมี พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร.รรท.รอง ผบช.ศ.(1)
เป็นประธาน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. และผู้เข้ารับการอบรมฯ
ประมาณ 80 คน เข้าร่วมโครงการฯ
[11/มี.ค./2563]
วันพุธที่ 4 มี.ค.63 เวลา 14.30 น. บก.อก. โดย ฝอ.6 บก.อก. ได้จัดกิจรรม Big Cleaning Day "บก.อก. ร่วมใจ ต้านภัย COVID-19" โดยข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก. ร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในอาคาร บช.ศ. และพื้นที่ทำงาน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) [04/มี.ค./2563]
ตามวิทยุสั่งการ ผบ.ตร. ในราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด่วนที่สุด ที่ 0007/45
ลง 24 ก.พ.63 กำชับให้กวดขันความประพฤติและระเบียบวินัยของข้าราชการตำรวจ
โดยเฉพาะทรงผมฯ นั้น

พล.ต.ท.อภิรัต นิยมการ ผบช.ศ. ได้จัดสวัสดิการให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด
โดยเปิดบริการตัดผมฟรี ณ อาคารตัดผม บช.ศ. ด้านประตูทางเข้า บช.ศ.
โดยเปิดให้บริการในวันจันทร์, วันอังคาร และวันพฤหัสบดี
งดเว้นวันนักขัตฤกษ์
[02/มี.ค./2563]
วันที่ 24 มิ.ย.63 เวลา 13.00 น. พล.ต.ต.นรวัฒน์ เจริญรัชต์ภาคย์ รอง ผบช.ศ.
ร่วมโครงการฝึกจิตให้ใส ฝึกใจให้สงบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตำรวจ บช.ศ.
พร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. จำนวน 50 นาย ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ได้กราบนิมนต์
พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิมุนี วิ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์
เจ้าคณะเขตพญาไท ผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เป็นพระวิทยากร แสดงอาราธนาธรรม ปฏิบัติธรรม เดินจงกลม และนั่งสมาธิ
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร บช.ศ.
[25/มิ.ย./2563]

ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ