เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

ติดต่อข้าราชการตำรวจ บช.ศ.

ระบุชื่อ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒
โครงการประกวดเว็บไซต์ ตร. ปี ๒๕๕๓

 

 

ผลการปฏิบัติงาน
ของ บช.ศ. ปี 2556

 

tumblr visitor

ตั้งแต่ ตุลาคม 2553
ตรวจสอบการใช้งานระบบ


กองบัญชาการศึกษา
โทร.๐-๒๕๑๓-๙๓๖๒-๗๑
โทรสาร. ๐-๒๕๑๓-๓๐๖๐

 

ประกาศ กองบัญชาการศึกษา
เรื่อง ข้าราชการตำรวจมนุษยสัมพันธ์ดีเด่นของกองบัญชาการ
ศึกษา รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ]

 (๒๓/๐๔/๕๗) 

แบบฟอร์มข้อมูลเชิงประจักษ์ด้านประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดที่ ๙.๒
[ ]

 (๑๗/๐๔/๕๗) 

โครงการค้นหาบุคคลต้นแบบ
แบบอย่างข้าราชการตำรวจในการดำรงชีพอย่างพอเพียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฯ สู่การปฏิบัติของ
หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. เพื่อค้นหา
ข้าราชการตำรวจที่ดำเนินชีวิต ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่าง
[ ]

 (๐๔/๐๔/๕๗) 

คำสั่ง คณะกรรมการบริหารการกีฬาตำรวจ
ประเภทยิงปืน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ประเภทยิงปืน )
และจัดเตรียมนักกีฬายิงปืนเพื่อร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
ครั้งที่ ๔๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ ]

 (๒๘/๐๓/๕๗) 

วีดีโอการบรรยาย
โดย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว (ผบ.ตร.)

ครงการสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

*** ดาวน์โหลดวีดีโอการบรรยาย

VDO 1.VOB [ ]

VDO 2.VOB [ ]

VDO 3.VOB [ ]

VDO 4.VOB [ ]

 (๐๗/๐๓/๕๗) 

 

วิธีการทดสอบความรู้วิชาจริยธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจ

ผ่านระบบสารสนเทศ กองบัญชาการศึกษา ตามโครงการทดสอบวิชาจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจ สำหรับข้าราชการในสังกัด บช.ศ. [ ]

 (๐๔/๐๓/๕๗) 

โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสายงาน
๔ สายงานในสถานีตำรวจ

***(เพิ่มเติม) คู่มือ ๔ สายงาน [ ]

***(เพิ่มเติม) แบบรายงานผลประเมินการฝึกอบรม
๔ สายงาน
[ ]

*** (แก้ไข) แผนการฝึกอบรมโครงการ ฯ [ ]

แบบประเมินสายอำนวยการ [ ]

แบบประเมินสายงานสืบสวน [ ]

แบบประเมินสายงานจราจร [ ]

แบบประเมินสายงานป้องกันปราบปราม [ ]

รายชื่อวิทยากรสายอำนวยการ [ ]

รายชื่อวิทยากรสายสืบสวน [ ]

รายชื่อวิทยากรสายจราจร [ ]

รายชื่อวิทยาการสายป้องกันปราบปราม [ ]

 (๐๔/๐๒/๕๗) 

โครงการและดำเนินการสัมมนาผู้นำหน่วย
ระดับหัวหน้าสถานีตำรวจ

การสัมนาผู้นำหน่วยระดับหัวหน้าสถานีตำรวจที่ได้รับการ
แต่งตั้งใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗

ข้าราชการตำรวจระดับหัวหน้าสถานีที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๖ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

ตารางการอบรม รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๓ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ []

แผนที่การเดินทาง []

 (๑๗/๐๒/๕๗) 

แบบประเมินการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานอำนวยการ
ในสถานีตำรวจ
[ ]

 (๑๙/๐๒/๕๗) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดให้มีโครงการอบรมวิปัสสนากัมมัฎฐานแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2556-กันยายน 2557
ติดตามรายละเอียดหรือคลิกได้ที่
http://www.vipassanathai.org/main.php?url=table
ฐานข้อมูลเครื่องราชฯ และราชกิจจาฯ  (๓๑/๐๑/๕๖)
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำร้องขอเข้าพักอาศัยในอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ.
(๒๗/๐๙/๕๕)
ประกาศกองบัญชากาศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
(๒๗/๐๙/๕๕)
แผนประชาสัมพันธ์ กองบังคับการ กองบัญชาการศึกษา  (๒๗/๐๗/๕๕)
 
ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ (๒๗/๐๗/๕๕)
สมุดโทรศัพท์กองบัญชาการศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖ (ฉบับแก้ไข)
(๒๐/๐๒/๕๖)
ประชาสัมพันธ์การบูชาพระนิรันตราย (จำลอง)  (๑๐/๐๗/๕๕)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ ๘๐ พรรษา พระมิ่งแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ และรายละเอียดวิธีกาสั่งจองผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ  
(๒๓/๐๗/๕๕)

บช.ศ. ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก
เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

(๐๔/๐๒/๕๗) 
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ
ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

(๐๓/๐๓/๕๗) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพันธ์คงชื่น
ชั้น ๓ อาคารเรียน วตร.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
เมื่อวัน ๓๑ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
 
เมื่อวัน ๓๐ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๔ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๘ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๒ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
เมื่อวัน ๒๗ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก.ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๑ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 

GES Survey Online