เลือกภาษา :


sitemap

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     "งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม ที่ผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน  ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ  อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพร่อง เกิดเป้นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้  ขอให้ถือว่า  การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์  เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง"

www.edupol.org

 

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

ปรัชญาองค์กร

ตราสัญลักษณ์

ผู้บังคับบัญชา

หลักสูตร

ประวัติ และธรรมเนียบ

อำนาจหน้าที่
หน่วยงานในสังกัด

ยุทธศาสตร์และแผน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ

คู่มือ หลักเกณฑ์
เอกสารและแบบฟอร์ม

หลักสูตรการฝึกอบรม

E - learning

ระบบฐานข้อมูล

การรับสมัครสอบคัดเลือก

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
(ASEAN)

ระเบียบ - คำสั่ง

ประกวดราคา

การติดต่อ

ภารกิจประจำวัน

แผนที่ตั้ง


 

 

                                                                                                                            

รายงานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗
วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร.
[
]

 (๓๐/๐๗/๕๗) 

แผนปฎิบัติราชการ
ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๙) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
[
]

 (๒๒/๐๗/๕๗) 

ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
- ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน ตร.ปี ๕๘ 
[
]
- ร่างตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ประจำปี 2558
หน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาหลักสูตรผู้บริหร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค
[]

 (๒๒/๐๗/๕๗) 

แบบประเมินโครงการประสิทธิภาพกำลังพล ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ผนวก ค. และ ง.

แบบประเมินการติดตามผลฯ (ผนวก ค) [ ]

สรุปแบบประเมินการติดตามผล (ผนวก ง) [ ]

 (๑๖/๐๗/๕๗) 

โครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรมคุณธรรม
และจรรยาบรรณของตำรวจเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
[
]

 (๑๖/๐๗/๕๗) 

   
 

การเสนอชื่อข้าราชการตำรวจ
เพื่อคัดเลือกยกย่องเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๗
[
]

 (๒๔/๐๖/๕๗) 

คู่มือการประเมินผล
การปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ของ ตร.
[
]

 (๒๑/๐๖/๕๗) 

คำสั่ง กองบังคับการอำนวยการ
ที่ ๒๒ / ๒๕๕๗

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการบริหารการกีฬาตำรวจ
ประเภทยิงปืนปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามยิงปืนแสงสิงแก้ว
จังหวัดนครราชสีมา
[ ]

 (๑๖/๐๖/๕๗) 

IT Contingency Plan
แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
ปรจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๘
[
]

 (๑๖/๐๖/๕๗) 

เมื่อวันพุธ ที่ ๑๖ ก.ค. ๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด บช.ศ. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากโรงเรียนตำรวจประชาชนเวียดนามเข้าศึกษาดูงาน ณ บช.ศ.
(๒๘/๐๕/๕๗) 
วันพุธที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ -
๑๖.๓๐ น. ผบ.ช.ศ. พร้อมข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับ
คณะข้าราชการจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดเข้าศึกษาดูงาน ของ บช.ศ.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
เมื่อเดือน พ.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรม
คอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๖ -
๑๐ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.

(๒๘/๐๕/๕๗) 
 
บช.ศ. ประกาศชมเชยข้าราชการตำรวจผู้ทำคุณประโยชน์
ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นข้าราชการและนัก
เรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

(๐๔/๐๒/๕๗) 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ห้องพันธ์คงชื่น
ชั้น ๓ อาคารเรียน วตร.

(๐๓/๐๓/๕๗) 
เมื่อวัน ๓๑ ม.ค.๕๗ ฝ่ายอำนวยการ ๖ บก.อก. ได้จัดอบรมคอมพิวเตอร์โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ รุ่นที่ ๕ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร วตร.
(๐๔/๐๒/๕๗) 
   

ลิงค์ที่น่าสนใจ

GES Survey Online

สนามยิงปืน บช.ศ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

ราคามาตรฐานครุภัณฑ์

e - Book หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ

กรมสรรพากร

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ราชกิจจานุเบกษา

ธนาคารกรุงไทย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ

ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน

Government Procurement

eCitizen