Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 January 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. รักษาความปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชา
2. รับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ
1. ต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
2. ไม่จำเป็นต้องสรุปผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา
3. ไม่จำเป็นต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อที่ 4 ข้อใดมิใช่หน้าที่หลักของงานธุรการประจำในหน่วยกำลังพล
1. งานสวัสดิการ
2. งานคดีวินัย
3. งานประวัติ
4. งานแผน

ข้อที่ 5 การประเมินผลบุคคล ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานคดีวินัย

ข้อที่ 6 งานสวัสดิการหมายถึงข้อใด
1. งานที่จัดการเกี่ยวกับสันทนาการ
2. งานที่เกี่ยวกับการโอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. งานเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
4. งานรวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิข้าราชการ

ข้อที่ 7 กระบวนการด้านข่าวกรองของต่างประเทศ นำมาจากแนวคิดใด
1. ผสมผสานจากหลักการทางวิทยาศาสตร์
2. มาจากข้อเท็จจริงทางสังคม
3. ผสมผสานความคิดร่วมสมัย
4. มุ่งเน้นแนวปรัชญาประยุกต์

ข้อที่ 8 ข่าว สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 9 ข้อใดเป็นรูปแบบของวงรอบข่าวกรองที่ถูกต้อง
1. Requirement-Collection-Processing-Analysis
2. Recruitment -Controller-Processing- Arrangement
3. Recruitment-Collection-Producing-Arrangement
4. Requirement-Controller-Producing-Analysis

ข้อที่ 10 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนเทคนิคการบริหารงาน (POSDCORB)
1. Planning
2. Organizing
3. Participate
4. Controlling

ข้อที่ 11 การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรของหน่วยที่ตนเองเป็นฝ่ายอำนวยการและหน่วยรองหมายถึงข้อใด
1. การงบประมาณ
2. การจัดหน่วย
3. การปฏิบัติ
4. การฝึก

ข้อที่ 12 การจัดทำและปรับปรุงอัตราการจัดยุทโธปกรณ์และการจัดหน่วยเพื่อปฏิบัติภารกิจเฉพาะในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหมายถึงข้อใด
1. ยุทธวิธี
2. การปฏิบัติ
3. การจัดหน่วย
4. การประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคน
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 16 การถามถึงงานอดิเรกของบุคคลอื่น จัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 17 งานมวลชนสัมพันธ์แตกต่างจากงานชุมชนสัมพันธ์ในข้อใดมากที่สุด
1. เป้าหมายต่างกัน
2. วิธีการต่างกัน
3. จุดกำเนิดต่างกัน
4. ไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 21 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 24 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 รัฐบาลควรใช้นโยบายใด เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 26 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 29 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 30 การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อใดไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
1. วุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็น ส.ส.
2. เชื้อชาติและศาสนาของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพศและอายุของนักเรียนเตรียมทหาร
4. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักกีฬา

ข้อที่ 31 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 33 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 34 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 35 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
1. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
2. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
3. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 36 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. สินค้า
3. งานบริการ
4. งานก่อสร้าง

ข้อที่ 37 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี
2. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เป็นละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
3. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ข้อที่ 38 หลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหาย โดยคำนึงถึงความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรม
2. หักส่วนความรับผิดที่เกิดจากระบบการดำเนินงานส่วนรวม
3. ละเมิดที่เกิดจากเจ้าหน้าที่หลายคนแต่ละคนไม่ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 ข้อใดเป็นการทำละเมิดที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ให้ความคุ้มครอง
1. นาย ก. ลูกจ้างชั่วคราว ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังเงินค่ารักษาพยาบาล
2. ส.ต.ต. ข. ขับรถจักรยานยนต์ของทางราชการไปเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ขณะไปส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส.ต.ต. ค. ขับรถสายตรวจพาภรรยาไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วขับรถไปชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 40 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 41 สารวัตรฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 700 บาท
2. ไม่เกิน 800 บาท
3. ไม่เกิน 900 บาท
4. ไม่เกิน 1,200 บาท

ข้อที่ 42 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
1. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
2. หน่วยงานของเอกชนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 43 การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
2. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
3. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
4. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

ข้อที่ 44 ระบบการใช้สัญญาณผ่านจะต้องกระทำเช่นไร
1. การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน
2. การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกผลัด
3. การใช้สัญญาณผ่านจะมีประกาศเป็นเอกสารล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน
4. การใช้สัญญาณผ่านจะมีประกาศเป็นเอกสารล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกผลัด

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่สิ่งใด
1. ขีดความสามารถ จุดปลอดภัย และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นกลาง
2. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของศัตรู
3. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรู
4. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติชาติพันธมิตร

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่ข่าวกรองกิจการภายใน
1. การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด
3. การก่อการร้ายข้ามชาติ
4. การจัดสรรกำลังสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที
1. จำนวนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
2. งบประมาณ
3. กลยุทธ์ในการจัดการสถานที่
4. สถานการณ์แวดล้อม ณ ขณะนั้น

ข้อที่ 48 "กรช" หมายถึงหน่วยงานใด
1. กรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
3. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ
4. กรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยระดับชาติ

ข้อที่ 49 เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับด้วยสีใด
1. สีดำปกติ
2. สีแดง
3. สีน้ำเงิน
4. สีใดก็ได้

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Entertainment ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดประกวด
2. การจัดการแข่งขัน
3. การจัดรายการบันเทิง
4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า

ข้อที่ 54 ความท้าทายของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์คืออะไร
1. การคิดค้นกลวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดและกระทบใจผู้คน
2. การจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์อะไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. การวางแผนการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 55 วิทยุ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 ตัวอักษร L” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 57 ข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้
1. Social Responsibility 
2. Events
3. Identity Media
4. News

ข้อที่ 58 องค์กรที่ไม่แสวงหากำไร จัดอยู่ใน CSR ประเภทใด
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 59 สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้เลือกประชาสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่เป็นบวกกับองค์กร
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด

ข้อที่ 60 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร
3. เกิดจากการก่อการร้าย
4. เกิดจากการขาดงบประมาณขององค์กร

ข้อที่ 61 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร E หมายถึงข้อใด
1. Environment
2. Employee
3. Emotion
4. Evolution

ข้อที่ 62 ในกรณีที่มวลชนมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ควรใช้แนวทางใดในการควบคุมจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. หลักเหตุผล
2. ความหนักแน่น
3. ความประนีประนอม
4. ใช้กำลัง

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้ง
1. การติดต่อเข้าถึงมวลชน
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเข้าถึงงาน
4. การใช้กำลัง

ข้อที่ 64 แรงจูงใจมีประโยชน์ในด้านใด
1. การเอาชนะความโกรธ
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเอาชนะศัตรู
4. การเอาชนะความประสงค์ร้าย

ข้อที่ 65 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 เลขที่หนังสือออก 0035.392/142 เลข 3 ใช้แทนหน่วยงานระดับใด
1. กองบัญชาการหรือเทียบเท่า
2. กองบังคับการหรือเทียบเท่า
3. กองกำกับการหรือเทียบเท่า
4. งานหรือเทียบเท่า

ข้อที่ 72 ผู้ที่กำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับส่วนราชการระดับ กองบังคับการ กองกำกับการ และงานหรือเทียบเท่า ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 73 การเขียน วันที่/เดือน/ปี หนังสือภายนอก ข้อใดถูกต้อง
1. วันที่ 27 ต.ค 61
2. 14 ก.ย 61
3. วันที่ 30 ตุลาคม 2561
4. 30 ตุลาคม 2561

ข้อที่ 74 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 75 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
4. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 76 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 77 ข้อใดไม่ใช่เลข IP v4
1. 123.456.789.001
2. 111.111.111.111
3. 127.0.0.1
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ISP คือ อะไร
1. ISP ย่อมาจาก Internet Service Protocol หมายถึง มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2. ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
3. ISP ย่อมาจาก Internet Single Protection หมายถึง ระบบป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ CRIMES ได้
1. ข้อมูลหมายจับ
2. ข้อมูลใบอนุญาตขับขี่
3. ข้อมูลยานพาหนะ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
2. การตัดสินใจเชิงปริมาณ
3. การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์
4. การตัดสินใจเชิงแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 81 ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสินใจ ขั้นตอนแรกคืออะไร
1. การวิเคราะห์ทางเลือก
2. การพิจารณาสาเหตุของปัญหา
3. การค้นหาทางเลือก
4. การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ข้อที่ 82 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 83 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ มีกี่ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 8 ข้อ
4. 9 ข้อ

ข้อที่ 84 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 85 ข้อความใดที่อยู่ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมของตำรวจ
1. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดได้
2. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
3. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
4. พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อที่ 86 การรักษายอดกำลังพล ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อใด
1. ยอดกำลังพล
2. ประมาณการสูญเสีย
3. การดูแลสวัสดิการกำลังพล
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 87 หากกำลังพลเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจ จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 88 การจัดทำประมาณการกำลังพล จะต้องขึ้นต้นด้วยหัวข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 89 งานประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างไร เมื่อตำรวจเข้าสลายการชุมนุมประท้วง
1. ป้องกันและแก้ไขการเข้าใจผิด
2. แก้ข่าวที่ถูกต้อง
3. ให้สินบนกับนักข่าว
4. สื่อสารแบบทางเดียว

ข้อที่ 90 ข้อใดเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
2. การฝึกอบรมด้านมวลชนสัมพันธ์
3. การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
4. การต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ข้อที่ 91 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับภารกิจของตำรวจมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 92 งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพ่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. จากข้อความ อะไรคือ สาเหตุของงานในหน้าที่ราชการเกิดความบกพร่อง เสียหายแก่ตนและประเทศชาติ
1. นึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์ของตนเอง
2. การไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
3. การทำงานในหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
4. การทำงานที่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

ข้อที่ 93 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 95 ข้อใดแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 96 การจะทำให้ข้าราชการมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท่านต้องพัฒนาเรื่องใด
1. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 97 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 98 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม