Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 29 November 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 การทำแผน/คำสั่งของฝ่ายอำนวยการมีแนวทางอย่างไร
1. นำหลักวิชาการของผู้บังคับบัญชามาประยุกต์ในทางปฏิบัติ
2. นำข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชามาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. นำข้อคิดเห็นของผู้จัดทำแผนมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ
4. นำข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชามาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ

ข้อที่ 2 ข้อใดไม่ใช่ พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
1. ตัดสินใจ
2. วิเคราะห์ข้อมูล
3. ให้ข้อมูลข่าวสาร
4. จัดทำแผน

ข้อที่ 3 ข้อใดเกี่ยวข้องกับ 5 สายงาน ของฝ่ายอำนวยการ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
3. ฝ่ายอำนวยการทั่วไป
4. ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน

ข้อที่ 4 ข้อใดมิใช่กิจกรรมหลักในการพัฒนาและรักษาขวัญของกำลังพล
1. เสนอแนะผู้บังคับบัญชาถึงสภาพขวัญ
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การหมุนเวียนกำลังพล
4. การจัดบำเหน็จรางวัล

ข้อที่ 5 ข้อใดมิใช่การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล
1. การหมุนเวียนกำลัง
2. การดำเนินการทางวินัย
3. การสวัสดิการ
4. การอบรมจริยธรรม

ข้อที่ 6 งานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานทะเบียนพล
2. งานสารบรรณ
3. งานธุรการ
4. งานประวัติ

ข้อที่ 7 ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละหน่วยมักจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1. ภารกิจหน่วยนอก
2. ภารกิจหลักของหน่วย
3. ภารกิจรองของหน่วยเหนือ
4. ภารกิจเฉพาะของหน่วยล่าง

ข้อที่ 8 การรวบรวมข่าวสารแบบทุติยภูมิ หรือปัจจุบันเรียกว่าอะไร
1. การรวบรวมข่าวสารทางธุรการ
2. การปฏิบัติการข่าว
3. การจัดการเอกสาร
4. การส่งข่าวธุรการ

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารในเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ
1. ภูมิประเทศ
2. ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. ลมฟ้าอากาศ
4. สภาวะทางการเมือง

ข้อที่ 10 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การใช้บริการด้านสาธารณสุข
4. ระบบสารสนเทศสำหรับการลำเลียง

ข้อที่ 11 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 12 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 13 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) มีประโยชน์อย่างไร
1. ใช้เป็นคลังสิ่งของช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบัติในอาเซียน
2. ใช้เป็นศูนย์กระจายข้อมูลการเกิดภัยพิบัติของอาเซียน
3. ใช้เป็นศูนย์แพทย์ทหารอาเซียนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
4. ใช้เป็นศูนย์นักท่องเที่ยวอาเซียนเมื่อไม่มีความปลอดภัย

ข้อที่ 14 ข้อใดคือ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน
1. ศูนย์ ASEAN - Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC)
2. ศูนย์ ASEAN - Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE)
3. ศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC)
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15 กลุ่มประเทศ CLMV “C” คือประเทศใด
1. จีน
2. กัมพูชา
3. เวียดนาม
4. มาเลเซีย

ข้อที่ 16 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 17 สาเหตุสำคัญที่สุด ในการที่รัฐบาลนำหลักธรรมาภิบาลที่เน้นเรื่อง "ความโปร่งใส" ในการดำเนินงานของภาครัฐ
1. กับดักประเทศรายได้ปานกลาง
2. เศรษฐกิจที่มีการแข่งขันสูง
3. นักการเมืองแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน
4. การปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อที่ 18 ความขัดแย้งในการบริหารประเทศของรัฐบาลกับคณะราษฎร จะต้องแก้ไขด้วย "การปฏิรูปพรรคการเมือง และการบังคับใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ตรงกับแนวคิดของสำนักใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักพฤติกรรมศาสตร์
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักสัจนิยม

ข้อที่ 19 "สิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน" หรือ Indivisible ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หมายถึง
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด
4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 20 ประชาชนร้องขอทราบข้อมูลการสร้างบ่อกำจัดขยะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือว่าประชาชนใช้สิทธิตามข้อใด
1. สิทธิชุมชน
2. สิทธิในการสื่อสาร
3. สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ข้อที่ 21 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจทุบกระจกรถเสียหาย เพื่อเข้าจับกุมแกนนำม๊อบตามหมายจับ
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในชั้นศาล

ข้อที่ 22 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
1. 10 วัน
2. 15 วัน
3. 20 วัน
4. 25 วัน

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 24 ข้อใดไม่ใช่ประเภทงบรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562
1. งบบุคลากร
2. งบทุนสำรอง
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 25 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้กี่วิธี
1. มี ๔ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา วิธีเฉพาะเจาะจง
2. มี ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา
3. มี ๒ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4. มี ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 26 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนด
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 27 องค์ประกอบของคณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ ประกอบด้วย
1. ประธานกรรมการ ๑ คน รองประธาน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
2. ประธานกรรมการ ๑ คน รองประธาน และกรรมการอย่างน้อย ๓ คน
3. ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน
4. ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๓ คน

ข้อที่ 28 ถ้าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะต้องฟ้องผู้ใด
1. ไม่อาจฟ้องหน่วยงานรัฐได้เลย
2. ฟ้องได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเท่านั้น
3. ฟ้องกระทรวงการคลัง
4. ฟ้องนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 29 กรณีผู้แต่งตั้งได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดแล้ว ผู้แต่งตั้งต้องดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปอย่างไร
1. วินิจฉัยสั่งการว่ามีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเท่าใด
2. วินิจฉัยสั่งการตามความเห็นของคณะกรรมการเท่านั้น
3. แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
4. ส่งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้กระทรวงการคลัง

ข้อที่ 30 ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานได้ค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
2. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
3. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
4. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่โดยให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันรับผิดกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 31 "...เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธีทางการข่าว" จงเติมคำในช่องว่าง
1. การรักษาความลับ
2. การเปิดเผยความจริง
3. การปกปิดความจริง
4. การรักษาความจริง

ข้อที่ 32 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ควรใช้กระบวนการข่าวกรองเต็มรูปแบบ
1. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดอาคาร
2. ผู้นำต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศไทย
3. กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหน้าโรงงาน
4. เส้นทางที่นักการเมืองเดินทางไปรัฐสภา

ข้อที่ 33 ข่าวกรองของกระทรวงการต่างประเทศ ถือเป็นข้อใด
1. ข่าวกรองทางทหาร
2. ข่าวกรองแห่งชาติ
3. ข่าวกรองทางยุทธวิธี
4. ข่าวกรองนานาชาติ

ข้อที่ 34 พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ.ใด
1. พ.ศ.2530
2. พ.ศ.2528
3. พ.ศ.2550
4. พ.ศ.2554

ข้อที่ 35 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาจถูกปรับเปลี่ยนได้โดยอำนาจของผู้ใด
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อที่ 36 การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องบรรจุอย่างไร
1. ซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง
2. ใส่ซองตามปกติ
3. ซองทึบแสงชั้นเดียว
4. ภาชนะทึบแสงสองชั้น

ข้อที่ 37 คำว่า “Re-active PR” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 38 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 39 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 40 การจัดทุนการศึกษาแก่คนในชุมชน ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 การทำข่าวแจก การทำภาพข่าว การทำบทความ ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 42 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. การจัดประกวด
2. การสรุปผลการดำเนินการ
3. การจัดสัมมนา
4. การจัดงานฉลอง

ข้อที่ 43 การยับยั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดต่อการดำเนินธุรกิจ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. Community Involvement Activities
2. Identity Media
3. Lobbying Activity
4. Social Responsibility

ข้อที่ 44 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 45 องค์กรที่บริจาคเงินที่ได้จากกำไรในกิจการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือว่าเป็นเช่นไร
1. การสร้างภาพขององค์กร
2. การประชาสัมพันธ์องค์กร
3. การเสียสละทรัพยากรที่เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่างหนึ่ง
4. กิจการองค์กร

ข้อที่ 46 สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้เลือกประชาสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่เป็นบวกกับองค์กร
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด

ข้อที่ 47 การที่มีประชาชนมาสมัครสอบเข้าเป็นตำรวจเป็นจำนวนมาก ในการรับสมัครแต่ละครั้ง จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 48 ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้องค์กรมีความก้าวหน้า ทันสมัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 49 ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำคัญของจิตวิทยามวลชน
1. การโฆษณาชวนเชื่อ
2. การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม
3. การเร้าระดมทางสังคม
4. การชุมนุมเรียกร้อง

ข้อที่ 50 ในกรณีที่มวลชนมีความเชื่องมงายควรดำเนินการอย่างไร
1. ให้ความรู้แก่มวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้สื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 51 ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดในการใช้จิตวิทยามวลชนในประเทศไทย
1. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. กลุ่มมวลชนมีเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน
4. ช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีระยะเวลานานเกินไป

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 53 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 54 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 55 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 56 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 57 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 58 การเขียน วันที่/เดือน/ปี หนังสือภายนอก ข้อใดถูกต้อง
1. วันที่ 27 ต.ค 61
2. 14 ก.ย 61
3. วันที่ 30 ตุลาคม 2561
4. 30 ตุลาคม 2561

ข้อที่ 59 คำย่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
1. สตช.
2. ตรช.
3. ตช.
4. ตร.

ข้อที่ 60 ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี ให้กับหน่วยงานใด
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
3. กระทรวงวัฒนธรรมธิการ
4. กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อที่ 61 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 62 การกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงมีกี่ข้อ
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 12 ข้อ
4. 17 ข้อ

ข้อที่ 63 ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับใด
1. ส 1
2. ส 2
3. ส 3
4. ส 4

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์กับประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ
1. การแถลงข่าว
2. การให้สัมภาษณ์
3. การใช้วิทยุสื่อสาร
4. การจัดทำบทความ

ข้อที่ 65 งานประชาสัมพันธ์ของตำรวจเพื่อให้บริการสังคมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานตำรวจ
2. สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
3. คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4. กระตุ้นโน้มน้าวการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 66 หมวดนกแก้ว ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
2. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ
3. การปฎิบัติงานแบบมีระบบ
4. การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ข้อที่ 67 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 68 งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพ่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. จากข้อความ อะไรคือ สาเหตุของงานในหน้าที่ราชการเกิดความบกพร่อง เสียหายแก่ตนและประเทศชาติ
1. นึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์ของตนเอง
2. การไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
3. การทำงานในหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
4. การทำงานที่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

ข้อที่ 69 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเอง แต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
3. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ
4. ต้องมีความสามัคคีกันเพื่อมุ่งความสำเร็จของงาน

ข้อที่ 70 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบาย ๆ ไม่จริงจัง
2. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
3. เปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 71 การเสริมสร้างความสามัคคีในข้าราชการตำรวจ ท่านจะต้องพัฒนาเรื่องใด
1. การพัฒนาสวัสดิการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
3. การพัฒนาจิตใจข้าราชการให้เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน
4. การพัฒนาขั้นตอนการทำงานร่วมกัน

ข้อที่ 72 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน จะมีลักษณะตามข้อใด
1. มีการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงาน
2. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
3. เกิดการสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. เพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน