Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 20 April 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ
1. ต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
2. ไม่จำเป็นต้องสรุปผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา
3. ไม่จำเป็นต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อที่ 2 ตำแหน่งนายเวร ถือว่าเป็นฝ่ายอำนวยการประเภทใด
1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
2. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
3. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
4. ฝ่ายอำนวยการหลัก

ข้อที่ 3 คำว่า "5 สายงาน" สอดคล้องกับ ข้อใด
1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
2. ฝ่ายอำนวยการหลัก
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน

ข้อที่ 4 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่งานทะเบียนพล
1. จัดทําความต้องการกําลังพล
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 5 การประมาณการกำลังพลสามารถกระทำได้ลักษณะอะไรบ้าง
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
2. การเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6 ข้อใดมิใช่กิจกรรมของฝ่ายกำลังพล ในการรักษายอดกำลัง
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยกำลังพล
3. ประมาณการสูญเสีย
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 7 ข่าวสาร สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข่าวที่ดี
1. ข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
2. ความชัดเจนและกะทัดรัด
3. มีอคติเจือปนได้บ้าง
4. มีความถูกต้องเป็นความจริง

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่การจัดหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามในเรื่องของงานการข่าว
1. จำนวนกำลัง
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหว
4. การบริหารกำลังฝ่ายเรา

ข้อที่ 10 การวัดความพึงพอใจของประชาชน สอดคล้องกับตัวชี้วัดประเภทใด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
4. ตัวชี้วัดเชิงเวลา

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ใช่งานฝ่ายอำนวยการตำรวจ
1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายการข่าว
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ข้อใดมิใช่แผนปฎิบัติการ
1. แผนประจำปี
2. แผนการตีโต้ตอบ
3. แผนเผชิญเหตุ
4. แผนยุทธการ

ข้อที่ 13 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 14 Maintenance หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. กระบวนการจัดการบริหารควบคุมระบบงาน
2. นำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ประมวลผล
3. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 16 กรณีที่แผนงานมีปัญหา ประชาชนไม่ความสนใจ ควรปรับแผนปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงกับหลักในการกำหนดแผนงานข้อใดมากที่สุด
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 17 ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาตัวบุคคลที่จะทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ความถนัด
2. ฐานะทางสังคม
3. การแต่งกาย
4. บุคลิกภาพ

ข้อที่ 18 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่แผนกรมตำรวจแม่บทฉบับใด
1. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1
2. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2
3. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 3
4. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 4

ข้อที่ 19 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 20 ประธานอาเซียน ปี 2018 คือข้อใด
1. ไทย
2. สิงคโปร์
3. มาเลเซีย
4. ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจนำความมั่นคง
4. การระงับข้อพิพาทโดยสันติ

ข้อที่ 22 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ หรือ Transparency มีสาเหตุจากปัจจัยใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 รัฐบาลไทยปัจจุบันส่งเสริมทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 28 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
1. เข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2. ปิดถนนประท้วงรัฐบาลให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต
3. ทำร้ายร่างกายบุคคลที่ต้องสงสัยว่าค้าแรงงานมนุษย์เพื่อให้เข็ดหลาบ
4. ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหากระทำทารุณเด็กมาลงโทษด้วยการประจานให้อับอาย

ข้อที่ 30 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้อย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 31 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน
1. 5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. 25วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. 45วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 32 สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน สิบห้าล้านบาท ส่วนราชการใดเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย และเสนอใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบ
1. สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย และเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบ
2. สำนักงบประมาณเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย และเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ความเป็นชอบ
3. กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย และเสนอรองนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบ
4. สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินที่จะใช้จ่าย และเสนอนายกรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบ

ข้อที่ 33 งบประมาณขาดดุลคือ
1. รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีจำนวนเท่ากัน
2. รายได้ของรัฐบาลมีมากกว่ารายจ่าย
3. รายได้ของรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่าย
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 34 กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. 1 ราย
2. 2 ราย
3. 3 ราย
4. 4 ราย

ข้อที่ 35 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 36 เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่จะเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. ตกลงราคา
3. คัดเลือก
4. เฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 37 เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด
2. ส่วนสารบัญญัติบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ส่วนวิธีสบัญญัติบังคับตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 38 ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีละเมิดที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
2. ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
3. ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
4. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 39 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยประมาทเลินเล่อ
2. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยจงใจ
3. ใช้หลักลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 41 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 45 บาท
3. 50 บาท
4. 55 บาท

ข้อที่ 43 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินให้แก่ผู้จ่ายหรือลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อที่ 44 ข่าวกรองทางอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
2. ข่าวกรองเทคนิคอากาศ
3. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
4. ข่าวกรองความมั่นคงภูมิอากาศ

ข้อที่ 45 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ควรใช้กระบวนการข่าวกรองทางทหาร
1. การถูกลอบทำร้ายของนักการเมืองท้องถิ่น
2. การลักลอบฟอกเงินระดับภูมิภาค
3. เหตุการณ์วางเพลิงโรงเรียน
4. เหตุการณ์ชายแดนกรณีพิพาทเขาพระวิหาร

ข้อที่ 46 ร.ต.อ.วิเชียร ได้ข่าวว่าจะเกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ จัดเป็นข่าวประเภทใด
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 47 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายความมั่นคง
3. ฝ่ายความปลอดภัย
4. ฝ่ายทหาร

ข้อที่ 48 "การกระทำที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน" คือข้อใด
1. การจารกรรม
2. การบ่อนทำลาย
3. การก่อการร้าย
4. การต่อต้านการก่อการร้าย

ข้อที่ 49 การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่ ถือเป็นกระทำในข้อใด
1. การขโมย
2. การลักลอบถอดรหัส
3. การจารกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ขั้นตอนแรกของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 นิตยสารจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 54 สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 นักประชาสัมพันธ์สามารถนำ..........................เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงได้ เพื่อให้เกิด Talk of the town
1. สื่อประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 56 ตัวอักษร P ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Policy
2. Priority
3. Publication
4. Public Relation

ข้อที่ 57 ตัวอักษร E ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Events
2. Element
3. Evolution
4. Environment

ข้อที่ 58 วิธีการดำเนินงานบริหารประเด็นข่าว ข้อใดที่ถูกต้อง
1. มีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการทำหน้าที่บริหารประเด็นข่าว
2. ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารประจำวัน
3. สรุปข่าวพร้อมทำการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 59 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง
2. โต้แย้ง ถกเถียงในความเป็นจริง หรือสิ่งที่ปรากฏชัด
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 60 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 61 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง
2. มียุทธวิธีการสื่อสารที่ดี
3. การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 62 ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานมวลชนได้ถูกต้อง
1. การติดต่อเข้าถึงมวลชน การอบรม การใช้กำลัง การเอาชนะจิตใจ
2. การติดต่อเข้าถึงมวลชน การใช้กำลัง การอบรม การเอาชนะจิตใจ
3. การติดต่อเข้าถึงมวลชน การเอาชนะจิตใจ การอบรม การใช้กำลัง
4. การเข้าถึงมวลชน การใช้กำลัง การเอาชนะจิตใจ การอบรม

ข้อที่ 63 งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง คือ ข้อใด
1. ทั้งงานในและงานนอกสำนักงาน
2. ทั้งงานในและงานนอกราชการ
3. ทั้งงานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. ทั้งงานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการนำจิตวิทยามวลชนมาใช้ในประเทศไทย
1. ในยามปกติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุข
2. ในยามปกติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้มั่นคงปลอดภัย
3. ในยามคับขัน เพื่อใช้ช่วยสร้างพลังแก่ประชาชนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรู
4. ในยามคับขัน เพื่อควบคุมมวลชนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย

ข้อที่ 65 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 66 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายในข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชาพิจารณ์” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 70 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 หน่วยงานใดกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ “ตช” ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
3. สำนักนายกรัฐมนตรี
4. สำนักงานเลขานุการ

ข้อที่ 72 ข้อใดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
1. ที่ ตช.๐๐๓๕/ ว๔๔
2. ที่ ตช ๐๐๑๕/ว ๒๙
3. ที่ ตร. ๐๐๒๒/ว๒๖
4. ที่ ตช.๐๐๑๔/ ว ๒๐

ข้อที่ 73 การเขียน วันที่/เดือน/ปี หนังสือภายนอก ข้อใดถูกต้อง
1. วันที่ 27 ต.ค 61
2. 14 ก.ย 61
3. วันที่ 30 ตุลาคม 2561
4. 30 ตุลาคม 2561

ข้อที่ 74 การพ้นจากตำแหน่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือตำแหน่งเทียบเท่า กรณีใดที่ไม่ต้องนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง ได้แก่
1. การลาออก
2. ถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
3. ถูกลงโทษไล่อออก
4. ความตาย

ข้อที่ 75 ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
1. กฏก.ตร.
2. พระราชบัญญัติ
3. กฎกระทรวง
4. พระราชกฤษฏีกา

ข้อที่ 76 ในกรณีที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตำรวจที่เห็นสมควร รักษาราชการแทนในตำแหน่งนั้นได้
1. นายกรัฐมนตรี
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวงยุติธรรม
4. รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 77 เทคโนโลยี AI คือ อะไร
1. AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. AI ย่อมาจาก Anonymous Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีแฝงตัวในการสืบสวน
3. AI ย่อมาจาก Architecture Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 เหตุใดการตัดสินใจจึงมีลักษณะเป็นกระบวนการ
1. มีขั้นตอนก่อนหลังของการตัดสินใจ
2. มีการกำหนดทางเลือก
3. มีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก
4. มีการพิจารณาทางเลือก

ข้อที่ 81 การตัดสินใจโดยกำหนดความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกต่าง ๆ แล้วนำมาคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับ (Payoff matrix) เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจแบบผลตอบแทนที่คาดหวัง
2. การตัดสินใจแบบการหาค่าความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจในการใช้หลักสถิติในการคำนวณ
4. การตัดสินใจโดยวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก

ข้อที่ 82 ข้อใดเป็นอุปสรรคของการตัดสินใจมากที่สุด
1. ข้อมูลในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
3. จำนวนผู้มีส่วนในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
4. ขาดความสามารถในการวิเคราะห์

ข้อที่ 83 ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่………กำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 84 ข้อความใดที่อยู่ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมของตำรวจ
1. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดได้
2. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
3. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
4. พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อที่ 85 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ มีกี่ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 8 ข้อ
4. 9 ข้อ

ข้อที่ 86 เมื่อมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงได้แถลงข่าวตามข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงต่อสังคมและประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ เป็น..
1. การแก้ตัว
2. การประชาสัมพันธ์
3. การปฏิบัติการจิตวิทยา
4. การโต้ตอบฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 87 งานต้อนรับแขก ของฝ่ายอำนวยการ ถือเป็นงานในหมวดหมู่ใด
1. งานสารบรรณ
2. งานเบ็ดเตล็ด
3. งานความดีความชอบ
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 88 สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สอดคล้องกับข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 89 ประเด็นในข้อใด ส่งผลต่อการบริการทางสังคมของตำรวจ
1. การเมืองไทย
2. สังคมไทย
3. เศรษฐกิจไทย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ในข้อใด
1. เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของประชาชน
2. เพื่อให้การรวมกลุ่มเกิดการร่วมมือกับตำรวจ
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 หมวดนกแก้ว ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
2. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ
3. การปฎิบัติงานแบบมีระบบ
4. การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ข้อที่ 92 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 95 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 96 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 97 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 98 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 99 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ