Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 06 June 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "การกำกับดูแลของฝ่ายอำนวยการ" ข้อใดถูกต้อง
1. การเยี่ยมเยียนของฝ่ายอำนวยการไม่เกี่ยวข้องเป็นการกำกับดูแลของฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายอำนวยการต้องระลึกเสมอว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นของทั้งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ
3. การตรวจของฝ่ายอำนวยการ อาจทำได้โดยความต้องการของผู้บังคับบัญชา
4. ในการตรวจของฝ่ายอำนวยการไม่จำเป็นต้องแจ้งความมุ่งหมายของการตรวจให้กับหน่วยปฏิบัติการทราบ

ข้อที่ 2 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ในการจัดกลุ่มงานของตำรวจ “ฝ่ายอำนวยการ” ถือว่าเป็นกลุ่มงานลักษณะใด
1. กลุ่มงานด้านการบริหาร
2. กลุ่มงานด้านการปฏิบัติการ
3. กลุ่มงานด้านกิจการพิเศษ
4. กลุ่มงานด้านธุรการ

ข้อที่ 4 การอนุมัติสั่งการในเรื่องของเข้าปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ของกำลังพล หมายถึงข้อใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นการจัดทำรูปแบบผนวกกำลังพล
1. ผนวกกำลังพลชนิดจ่ายไปพร้อมกับคําสั่งยุทธการ
2. ผนวกกำลังพลแบบจ่ายแยก
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6 งานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานทะเบียนพล
2. งานสารบรรณ
3. งานธุรการ
4. งานประวัติ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่การจัดหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามในเรื่องของงานการข่าว
1. จำนวนกำลัง
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหว
4. การบริหารกำลังฝ่ายเรา

ข้อที่ 8 ในการศึกษาเรื่องการข่าว ท่านอาจพบคำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1. การข่าวกรอง (Intelligence)
2. การต่อต้านข่าวกรอง (Counter Intelligence: CI)
3. การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO)
4. การข่าวด่วน(Hot News)

ข้อที่ 9 การลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้าม ถือว่าสอดคล้องกับข้อใด
1. การข่าวเชิงรุก
2. การผลิตข่าวกรอง
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การข่าวเชิงรับ

ข้อที่ 10 การปฏิบัติซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของแผนงานในทางทหารเรียกว่าอะไร
1. การยุทธ
2. การฝึก
3. การจัดหน่วย
4. การงบประมาณ

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการวางแผน
1. การกำหนดทางเลือก
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การกำหนดสมมุติฐาน
4. การกำหนดวิธีการประเมินผล

ข้อที่ 12 กระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกำลังคนกี่คนแต่ละคนปฎิบัติหน้าที่อย่างไร หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนกำลังคน
3. การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
4. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อที่ 13 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 14 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นหน้าที่โรงพยาบาลตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 16 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ รักษาเอกราชของชาติและบูรณภาพของดินแดน
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 17 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับสุดท้ายในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
2. การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
3. การติดตามและประเมินผล
4. การจัดหางบประมาณในการดำเนินการ

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 20 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประชุมให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เป็นการตระหนักและให้ความสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. อนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment) 
2. อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention)
3. อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)
4. อนุสัญญาลอนดอน หรือ LC '72 

ข้อที่ 21 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 22 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปรากฎการณ์นี้เป็นการต่อต้านแนวคิดเรื่องใด
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 23 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 25 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 28 ประชาชนขอทราบข้อมูลการสร้างบ่อกำจัดขยะกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ถือว่าประชาชนมีส่วนร่วมตามสิทธิในข้อใด
1. สิทธิชุมชน
2. สิทธิในการสื่อสาร
3. สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
4. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ข้อที่ 29 สถานการณ์โลกข้อใดที่ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. ชนพื้นเมืองในอเมริกายืนกรานในสิทธิของตนที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียเลือกจัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับบุตรหลานของตน
3. ตรวจพบชิ้นกระดูกชาวกระเหรี่ยงแกนนำชาวบ้านต่อสู้เผาไล่ที่ถูกฆ่าเผายัดถังถ่วงน้ำ
4. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จัดให้มีอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทางลาด ลิฟท์สําหรับยกรถเข็นคนพิการ

ข้อที่ 30 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 31 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 33 ในการจัดทำงบประมาณ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการอย่างไร
1. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
2. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
3. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
4. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 34 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 35 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
1. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
2. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
3. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 36 การคืนหลักประกันการสัญญาของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้คืนแก่คู่สัญญาภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเสนอราคา
2. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
3. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อที่ 37 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
2. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
3. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
4. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 38 คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี หากผู้ได้รับคำสั่งเห็นว่าไม่ถูกต้องมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด
1. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
2. 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
3. 15 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
4. 30 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

ข้อที่ 39 ด.ต.สนุกสนาน สังกัด บช.น. มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บ นำส่ง และนำฝากเงิน เมื่อ ด.ต.สนุกสนาน ได้รับค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ได้เบียดบังเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย บช.น. จะต้องดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้อง กับ ด.ต.สนุกสนาน และผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามสายงาน มีกำหนดอายุความเท่าใด
1. 1 ปี นับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
2. 2 ปี นับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
3. 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
4. 2 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 40 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
1. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
2. หน่วยงานของเอกชนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 พพ.ศ. 2562 คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 42 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินจากลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อที่ 43 การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. ต่ำกว่า 5,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุ

ข้อที่ 44 เครื่องมือทางทัศนะที่บันทึกลงบนฟิล์ม คือข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองสถานการณ์
2. ข่าวกรองภาพถ่าย
3. ข่าวกรองเสมือนจริง
4. ข่าวกรองสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 45 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองทางธุรกิจ
2. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ
3. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อรัฐบาล
4. ข่าวกรองปฏิบัติการทางทหาร

ข้อที่ 46 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 47 ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือตำแหน่งใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2
1. กรรมการ
2. เลขานุการ
3. กรรมการและเลขานุการ
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ 48 ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
1. กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
2. กำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ
3. บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับ
4. ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อสัมภาษณ์ในสถานที่ประชุมลับ

ข้อที่ 49 ชั้นความลับของทางราชการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีกี่ชั้น
1. 2ชั้น
2. 3 ชั้น
3. 4 ชั้น
4. 5 ชั้น

ข้อที่ 50 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร "R-A-C-E" หมายถึงอะไร
1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. วิธีการประชาสัมพันธ์
3. หลักการประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 51 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 52 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 53 คำว่า Leaflet หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 54 โทรทัศน์ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 คำว่า Special Event หมายถึงอะไร
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. สื่อประชาสัมพันธ์
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 กลยุทธ์ CSR คืออะไร
1. Corporate Social Responsibility
2. Corporate Social Request
3. Certificate Signing Responsibility
4. Certificate Signing Request

ข้อที่ 57 ตัวอักษร “P” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 CSR เชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับเรื่องใด
1. การริเริ่มบุกเบิกนวัตกรรมเชิงสังคม
2. สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่มีประโยชน์ต่อสังคม
3. สร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 59 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร E หมายถึงข้อใด
1. Environment
2. Employee
3. Emotion
4. Evolution

ข้อที่ 60 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุด
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 61 หลังเกิดภาวะวิกฤตแล้ว นักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลอื่นๆ ภายในเวลาเท่าใด
1. 45 นาที
2. 30 นาที
3. 15 นาที
4. 5 นาที

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดในการใช้จิตวิทยามวลชนในประเทศไทย
1. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. กลุ่มมวลชนมีเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน
4. ช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีระยะเวลานานเกินไป

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการนำจิตวิทยามวลชนมาใช้ในประเทศไทย
1. ในยามปกติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุข
2. ในยามปกติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้มั่นคงปลอดภัย
3. ในยามคับขัน เพื่อใช้ช่วยสร้างพลังแก่ประชาชนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรู
4. ในยามคับขัน เพื่อควบคุมมวลชนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย

ข้อที่ 64 Propaganda หมายถึงข้อใด
1. การลงนามในสนธิสัญญา
2. การโฆษณาชวนเชื่อ
3. การปฏิบัติตามปฏิญญาสากล
4. การนำเสนอเชิงนโยบาย

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อที่ 66 เครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน ตรงกับเครือข่ายข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 คำว่า “เครือข่าย” และ “การสร้างเครือข่าย” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Network และ Networking
2. Networking และ Network
3. Networker และ Networking
4. Network และ Networker

ข้อที่ 68 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 70 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 หน่วยงานใดกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ “ตช” ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
3. สำนักนายกรัฐมนตรี
4. สำนักงานเลขานุการ

ข้อที่ 72 หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือราชการแล้วข้อความดังกล่าวหมายถึง
1. บันทึก
2. หนังสืออื่น
3. ด่วนที่สุด
4. หนังสือเวียน

ข้อที่ 73 หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับใดเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
3. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข้อที่ 74 กรณี ร.ต.อ. ช อาจจะถูกสืบสวนว่ากระทำผิดวินัยแต่ได้ออกจากราชการก่อนดำเนินการ หากภายหลังได้กลับเข้ารับ ราชการใหม่ภายในกี่ปี ผู้บังคับบัญชาสามารถ ดำเนินการสั่งให้มีการสืบสวนต่อไปได้
1. ภายใน 3 เดือน
2. ภายใน 5 ปี
3. ภายใน 10 ปี
4. ภายใน 1 ปี

ข้อที่ 75 ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
1. เลขาธิการ ก.พ.
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. ปลัดกระทวงยุติธรรม
4. ปลัดกกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 76 ข้าราชการตำรวจประเภทไม่มียศให้ตราเป็น
1. กฏก.ตร.
2. พระราชบัญญัติ
3. กฎกระทรวง
4. พระราชกฤษฏีกา

ข้อที่ 77 ISP คือ อะไร
1. ISP ย่อมาจาก Internet Service Protocol หมายถึง มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2. ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
3. ISP ย่อมาจาก Internet Single Protection หมายถึง ระบบป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดคือตัวอย่างการค้นหาไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับรถยนต์ ผ่านบริการ Google Search
1. รถยนต์ filetype:ppt
2. Power Point รถยนต์
3. PPT รถยนต์
4. “PPT” AND “รถยนต์”

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 80 ข้อใดก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรมาที่สุด
1. ผู้บังคับบัญชาที่กล้าในการตัดสินใจและไม่กล้าที่จะยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น
2. ผู้บังคับบัญชาที่ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่กล้ารับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตน
3. ผู้บริหารการตัดสินใจผิดพลาดทำให้มีผลกระทบต่อทุกคนในแผนก
4. ผู้บริหารมอบหมายให้พนักงานมีส่วนในการตัดสินใจ

ข้อที่ 81 การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องทำการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนและหลังการตัดสินใจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่จัดว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นการเปรียบเทียบผลงาน
2. ขั้นการติดตามผลการตัดสินใจ
3. ขั้นการกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
4. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 82 การตัดสินใจโดยหลีกเลี่ยงการครอบงำจากคนใดคนหนึ่ง ส่งเสริมให้ได้ผลการตัดสินใจหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามความพอใจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คำนึงถึงเป้าหมายในการตัดสินใจ หมายถึงองค์ประกอบด้านใดของการตัดสินใจโดยกลุ่มในข้อใด
1. ด้านการครอบงำ
2. ด้านความเป็นผู้นำกลุ่ม
3. ด้านความพอใจของกลุ่ม
4. ด้านเป้าหมายในการตัดสินใจ

ข้อที่ 83 ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนในด้านการอำนวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับ…..
1. การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อื่น
2. รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน
3. ประโยชน์ส่วนตน
4. จิตสำนึกของการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน

ข้อที่ 84 จเรตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ……เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
1. นายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. ก.ตร.

ข้อที่ 85 ร้อยตำรวจเอกหญิง บี ใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อธุรกิจส่วนตัวในเวลาราชการเป็นประจำ ถือว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจในเรื่องใด
1. เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า เบียดบังเวลาราชการ
3. รู้จักปัดความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเอง
4. มีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ข้อที่ 86 การดำเนินการใดๆ เพื่อทดแทนกำลังพล ถือว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด
1. ฝ่ายยุทธการ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 87 แผน/คำสั่งปฏิบัติการมี 5 หัวข้อ เรียงลำดับถูกต้อง
1. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
2. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
3. ภารกิจ สถานการณ์ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
4. ภารกิจ การปฏิบัติ สถานการณ์ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 88 การประมาณการกำลังพล ทำในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจาเท่านั้น
2. ด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
3. ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยตนเองเท่านั้น

ข้อที่ 89 ขั้นตอนสุดท้ายของงานมวลชนสัมพันธ์ คือข้อใด
1. การวางแผน
2. การประสานงาน
3. การประเมินผล
4. การสร้างสัมพันธภาพ

ข้อที่ 90 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับตำรวจฝ่ายใดมากที่สุด
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบังคับบัญชา
3. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
4. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ข้อที่ 91 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการด้านบริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 92 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 93 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 94 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 97 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 98 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม

ข้อที่ 99 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ