Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 23 March 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือการเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้บังคับบัญชาที่ดี
1. รวดเร็วและสมบูรณ์
2. รวดเร็วเป็นหลักสำคัญ
3. ข้อมูลสมบูรณ์เป็นหลักสำคัญ
4. ข้อมูลทันสมัยเป็นหลัก

ข้อที่ 2 ตำแหน่งนายเวร ถือว่าเป็นฝ่ายอำนวยการประเภทใด
1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
2. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
3. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
4. ฝ่ายอำนวยการหลัก

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 การเสนอประมาณการกำลังพล กระทำได้ 2 ลักษณะคือ
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและทางวิทยุราชการ
2. การเสนอการประมาณการด้วยลายลักษณ์อักษรและทางวิทยุราชการ
3. การเสนอการประมาณการด้วยโทรสารและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร
4. การเสนอการประมาณการด้วยวาจาและแบบเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อที่ 5 การประมาณการกำลังพลสามารถกระทำได้ลักษณะอะไรบ้าง
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
2. การเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6 การประเมินผลบุคคล ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานคดีวินัย

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่เฉพาะของสายงานการข่าวตามหลักนิยมทั่วไป
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 8 แหล่งข่าวปิด คืออะไร
1. การหาข่าวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว
2. การหาข่าวโดยปกปิดข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. การหาข่าวด้วยการแสวงหาทางสื่อสิ่งพิมพ์
4. การหาข่าวด้วยการหาจากเอกสารที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อที่ 9 การข่าวนำมาช่วยงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ได้มากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
2. การปฏิบัติการด้านการข่าว
3. การเสนอหนทางปฏิบัติ
4. การจัดทำแผนที่สถานการณ์

ข้อที่ 10 ข้อใดมิใช่งานในหน้าที่ของฝ่ายแผนงาน
1. การงบประมาณ
2. การจัดจำหน่าย
3. การปฏิบัติ
4. การข่าว

ข้อที่ 11 ฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดทำแผนและคำสั่งหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายการเงิน
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายอำนวยการ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการวางแผน
1. การกำหนดทางเลือก
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การกำหนดสมมุติฐาน
4. การกำหนดวิธีการประเมินผล

ข้อที่ 13 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 14 Maintenance หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 15 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการผูกมิตร
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 17 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 18 การพูดหรือถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวน่าสนใจในปัจจุบันจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่เครือข่ายกลุ่มหัวรุนแรงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอส
1. เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในอินโดนีเซีย
2. อาบู ไซยาฟ ในฟิลิปปินส์
3. ดูรูล อิสลาม ซาบาห์ ในมาเลเซีย
4. ตันซิม อัลกออิดะห์ ในสิงคโปร์

ข้อที่ 20 ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการฉันทามติของอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด
1. ระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้
3. นำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือก
4. อภิปรายข้อดี-ข้อเสียเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อที่ 21 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 22 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 23 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 25 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 26 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 27 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 28 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 29 การที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลในข้อใด
1. มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
3. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
4. มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ข้อที่ 30 เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาล ข้อความดังกล่าวรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560 ให้ความคุ้มครองในเรื่องใด
1. เสรีภาพในการเดินทาง
2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
4. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 32 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 33 งบประมาณเกินดุลคือ
1. รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีจำนวนเท่ากัน
2. รายได้ของรัฐบาลมีมากกว่ารายจ่าย
3. รายได้ของรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่าย
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 34 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 35 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ
1. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
2. 20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7
3. 18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
4. 23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

ข้อที่ 36 คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน
4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

ข้อที่ 37 การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. นาย ก. สามารถขอผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ ตามหลักเกณฑ์ของระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. นาย ข. ต้องรอให้มีหนังสือเตือนก่อนจึงจะมีหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. นาย ค. ต้องนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 38 ข้อใดเป็นการทำละเมิดที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ให้ความคุ้มครอง
1. นาย ก. ลูกจ้างชั่วคราว ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังเงินค่ารักษาพยาบาล
2. ส.ต.ต. ข. ขับรถจักรยานยนต์ของทางราชการไปเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ขณะไปส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส.ต.ต. ค. ขับรถสายตรวจพาภรรยาไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วขับรถไปชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 หากหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว สิทธิจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน มีอายุความเท่าใด
1. 6 เดือน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 41 ในกรณีที่หมดความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนำเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายใน...กี่วัน นับแต่วันที่หมดความจำเป็น
1. 15 วัน
2. 25 วัน
3. 35 วัน
4. 45 วัน

ข้อที่ 42 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 43 การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน.....กี่วัน ทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. 20 วัน
2. 15 วัน
3. 10 วัน
4. 5 วัน

ข้อที่ 44 ข้อใดไม่ใช่ข่าวกรองกิจการภายใน
1. การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด
3. การก่อการร้ายข้ามชาติ
4. การจัดสรรกำลังสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 45 เครื่องมือทางทัศนะที่บันทึกลงบนฟิล์ม คือข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองสถานการณ์
2. ข่าวกรองภาพถ่าย
3. ข่าวกรองเสมือนจริง
4. ข่าวกรองสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 46 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ว่าด้วยเรื่องใด
1. กำลังของฝ่ายเรา
2. กำลังรบด้านความมั่นคง
3. กำลังของประชาชน ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ
4. กำลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน

ข้อที่ 47 ที่ใดต่อไปนี้ไม่ใช่ที่สงวน
1. ฐานทัพ
2. สถานีวิทยุ
3. ชุมทางรถไฟ
4. สถานศึกษา

ข้อที่ 48 การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึงข้อใด
1. การจารกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การก่อวินาศกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 49 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กำหนดให้ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 50 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 54 ความท้าทายของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์คืออะไร
1. การคิดค้นกลวิธีการประชาสัมพันธ์ให้ดึงดูดและกระทบใจผู้คน
2. การจะใช้สื่อประชาสัมพันธ์อะไรให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
3. การวางแผนการสื่อสารในการประชาสัมพันธ์อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 55 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Public Service ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 56 เอกสารแผ่นพับสำหรับแจกลูกค้าคือ ข้อใด
1. Involvement
2. Events
3. Publication
4. Abstract

ข้อที่ 57 สื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบใด
1. One-way Communication
2. Two-way Communication
3. Three-way Communication
4. Person-way Communication

ข้อที่ 58 การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลภาวะจากการประกอบการคือข้อใด
1. CSR-process
2. CSR-after-process
3. CSR-all-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 59 การที่องค์กรดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 60 การที่องค์กรตำรวจ มีลักษณะการดำเนินงาน ที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตี เพราะการให้บริการสาธารณะ ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดได้ เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 61 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง
2. มียุทธวิธีการสื่อสารที่ดี
3. การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. สร้างความเป็นกันเอง
2. ระมัดระวังความเป็นส่วนตัว
3. อาศัยระบบการสื่อสารที่ดี
4. สร้างอำนาจการต่อรองในชุมชน

ข้อที่ 63 กรณีในความหมายมวลชนด้านแคบต้องไม่ใช่กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแต่ต้องเป็นแบบอะไร
1. เฉพาะเจาะจง
2. ไม่เฉพาะเจาะจง
3. แบบชนชั้น
4. มวลประชารัฐ

ข้อที่ 64 ในยามปกติ จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 65 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 66 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 ผู้ที่กำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับส่วนราชการระดับ กองบังคับการ กองกำกับการ และงานหรือเทียบเท่า ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 72 ผู้ที่มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ได้แก่
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
4. ปลัดการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อที่ 73 หนังสือที่ทำในนามของผู้กำกับการ ให้ข้าราชการตำรวจยศใดเป็นผู้รับรองสำเนา
1. ดาบตำรวจขึ้นไป
2. ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3. สิบตำรวจตรีขึ้นไป
4. พันตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 74 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ข้อที่ 75 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ มี่กี่ลักษณะและมี่กี่มาตรา
1. 6 ลักษณะ 128 มาตรา
2. 7 ลักษณะ 128 มาตรา
3. 8 ลักษณะ 128 มาตรา
4. 9 ลักษณะ 128 มาตรา

ข้อที่ 76 หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทุกรอบปี
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. กระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 78 ท่านจะเข้าใช้ระบบ POLIS ได้อย่างไร
1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
2. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สถานีตำรวจ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย POLIS ที่สถานีตำรวจ
4. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เข้าเว็บไซต์ police.go.th ได้

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างบริการผ่าน cloud computing
1. Google Document
2. Amazon Elastic Compute Cloud
3. เว็บไซต์ www.police.go.th
4. เว็บไซต์ www.facebook.com

ข้อที่ 80 การตัดสินใจแบบคาดการณ์ในทางบวก  ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์  เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแบบใด
1. หมวกสีแดง
2. หมวกสีเหลือง
3. หมวกสีดำ
4. หมวกสีขาว

ข้อที่ 81 ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แก่ข้อใด
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประสานงาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณทางการเงินเพื่อการวางแผน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของพนักงานและแผนกต่าง ๆ

ข้อที่ 82 การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องทำการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนและหลังการตัดสินใจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่จัดว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นการเปรียบเทียบผลงาน
2. ขั้นการติดตามผลการตัดสินใจ
3. ขั้นการกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
4. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 83 อะไรคือเครื่องเหนี่ยวรั้งให้ข้าราชการตำรวจ อยู่ในกรอบของศีลธรรมและคุณธรรม
1. มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจ
2. มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
3. มาตรฐานทางจริยธรรมและอุดมคติของตำรวจ
4. จรรยาบรรณของตำรวจและมาตรฐานคุณธรรม

ข้อที่ 84 กรณีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ช จะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใด โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้ว ควรคำนึงถึง…….
1. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. สร้างเครือข่ายทั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคเอกชน
3. ฐานะทางด้านการเงิน
4. ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อที่ 85 สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไป กำหนดเป็นอะไร
1. กำหนดเป็น ทฤษฎี เพื่อไม่ใช้บังคับข้าราชการตำรวจ
2. กำหนดเป็นคะแนนนิยมเพื่อการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทุกหน่วย
3. กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. กำหนดเป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญช

ข้อที่ 86 การจัดสวัสดิการของกองบังคับการ สอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การวางแผนส่งเสริมกำลังใจ
3. การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 87 ร.ต.ท.หญิง พอใจฯ หาข้อมูลฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับจำนวนกำลังพล ถือเป็นงานด้านใด
1. งานการผลิตข่าวกรอง
2. งานการต่อต้านข่าวกรอง
3. งานการศึกษาข่าวกรองกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 88 การเขียนสถานการณ์กำลังพล มีหัวข้อที่ต้องกำหนดมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การพัฒนารักษาขวัญ
3. การจัดการกำลังพล
4. การจัดแผนเผชิญเหตุ

ข้อที่ 89 ข้อใดกล่าวถูกต้องสำหรับงานบริการสังคม
1. เกี่ยวข้องกับเหตุปกติ
2. เกี่ยวข้องกับเหตุไม่ปกติ
3. เกี่ยวข้องทั้งเหตุปกติและเหตุไม่ปกติ
4. ไม่เกี่ยวข้องกับตำรวจ

ข้อที่ 90 บทบาทการบริการสังคนในข้อใด เกี่ยวข้องกับผู้อื่นอย่างยิ่ง
1. การวางแผน
2. การประสานงาน
3. การคิดวิเคราะห์
4. การพักผ่อน

ข้อที่ 91 การจัดฝึกอบรมชุมชน สอดคล้องกับข้อใจ
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 94 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 95 คำพูดที่เหมาะสมควรใช้หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คือข้อใด
1. ยังไม่ได้รับรายงาน
2. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น
3. พวกนักข่าวสรุปกันเอง
4. ถ้าผมจำไม่ผิด

ข้อที่ 96 หากให้คำนิยาม "บุคลิกภาพ" ท่านจะให้ความหมายตามข้อใด
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

ข้อที่ 97 ภาษากายที่แสดงออกถึงความเบื่อหน่าย ไม่สนใจ คือข้อใด
1. ไม่ยอมสบตา
2. วางเท้าไว้บนโต๊ะ
3. หันลำตัวหนี
4. นั่งไขว้ขาหรือกอดอก

ข้อที่ 98 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 99 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 100 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม