Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 18 June 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
1. เรื่องเดิม
2. ข้อเท็จจริง
3. ข้อประมาณการ
4. ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 2 ข้อใดเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ ที่ถูกต้อง
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน และกำหนดให้มีระบบรายงานข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง ให้สามารถทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
2. จัดระเบียบของข้อมูลข่าวสาร และประเมินค่าความถูกของข้อมูลข่าวสารที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงไปจากข้อเท็จจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงระยะเวลา
3. การเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชา จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ รวมทั้งจะต้องมีการประสานข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่และได้รับมากับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบถึง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. รักษาความปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชา
2. รับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ข้อใดมิใช่การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล
1. การหมุนเวียนกำลัง
2. การดำเนินการทางวินัย
3. การสวัสดิการ
4. การอบรมจริยธรรม

ข้อที่ 5 งานธุรการประจำ ได้แก่ข้อใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานทะเบียนพล
3. งานคดีวินัย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่หลัก 5W1H
1. When
2. What
3. Where
4. Whose

ข้อที่ 8 การข่าวในมุมมองของสื่อมวลชน มุ่งเน้นหลักใด
1. 5W +1 M
2. 5H + 5W
3. 5W + 1H
4. 5H + 1W

ข้อที่ 9 การข่าวสามารถนำมาใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก....)ได้อย่างไร
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
2. การจัดทำรายงานข่าวประจำวัน
3. การจัดทำรายงานข่าวประจำเดือน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 การสรุปผลการวางแผน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สุดท้ายนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นขั้นตอนในการวางแผนข้อใด
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผนวิเคราะห์ สรุป
4. ขั้นการประเมินผล

ข้อที่ 11 การกำหนดทิศทางองค์การ ไม่สอดคล้องกับข้อใด
1. วิสัยทัศน์
2. ตัวชี้วัด
3. พันธกิจ
4. ค่านิยม

ข้อที่ 12 ข้อใดถูกต้องที่สุดในเรื่องรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการ
1. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
2. ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
3. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 14 การกำหนดความต้องการในการจัดหา อยู่ในเรื่องใด
1. การขนส่ง
2. การส่งกำลัง
3. การบริการทางการแพทย์
4. การวัดผล

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 กรณีที่แผนงานมีปัญหา ประชาชนไม่ความสนใจ ควรปรับแผนปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงกับหลักในการกำหนดแผนงานข้อใดมากที่สุด
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 17 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ
3. สงเคราะห์เกื้อกูล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน
1. ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
2. รักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
3. แก้ปัญหาโดยสันติวิธี
4. ตัดสินใจโดยฉันทามติ

ข้อที่ 21 ข้อใดกล่าวถึงกฎบัตรอาเซียนได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศและประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 22 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29 การที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลในข้อใด
1. มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
3. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
4. มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ข้อที่ 30 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ว่าอย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 31 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีกี่คนใครเป็นประธาน สัดส่วนกรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิตามลำดับคือ
1. 18 คน ปลัดกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
2. 20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง สัดส่วน 11 ต่อ 5-7
3. 18 คน อธิบดีกระทรวงการคลัง สัดส่วน 7 ต่อ 5-7
4. 23 คน นายกรัฐมนตรี สัดส่วน 11 ต่อ 5-7

ข้อที่ 32 การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ใครกำหนด
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. รัฐมนตรี
4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 33 หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ข้อที่ 34 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 35 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 36 ข้อใดไม่จำเป็นต้องระบุในใบเสร็จรับเงินของทางราชการ
1. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
2. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
3. ลายมือชื่อของผู้จ่ายเงิน
4. มีระบุทุกข้อ

ข้อที่ 37 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีในอัตราเท่าไร
1. 240 บาท
2. 260 บาท
3. 270 บาท
4. 280 บาท

ข้อที่ 38 ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือตำแหน่งใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2
1. กรรมการ
2. เลขานุการ
3. กรรมการและเลขานุการ
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ 39 ข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีกี่ชั้นความลับ
1. 3 ชั้นความลับ
2. 5 ชั้นความลับ
3. 7 ชั้นความลับ
4. 9 ชั้นความลับ

ข้อที่ 40 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อใด
1. หน่วยงานของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจ้าพนักงาน
4. ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อที่ 41 ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์
1. การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
2. การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
3. การประสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน
4. การกำจัดความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้หมดไป

ข้อที่ 42 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 43 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 44 การทำข่าวแจก การทำภาพข่าว การทำบทความ ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 45 สื่อประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
2. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ และสื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
4. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ สื่อที่ควบคุมไม่ได้ และสื่ออื่นๆ

ข้อที่ 46 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Public Service ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 47 คำว่า Institution Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 48 ข้อใด กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพลักษณ์ไม่ถูกต้อง
1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้องทำเป็นครั้งคราว
3. เป็นเกราะป้องกันช่วยให้ประชาชนให้อภัยหรือมองข้ามข้อบกพร่องนั้นได้
4. บุคคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจและตั้งใจในการทำงานให้ได้คุณภาพตามที่องค์กรมุ่งหวัง

ข้อที่ 49 การวางแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ มีกี่ขั้นตอน
1. 4 ขั้นตอน
2. 3 ขั้นตอน
3. 2 ขั้นตอน
4. 1 ขั้นตอน

ข้อที่ 50 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 51 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 52 คำว่า “เครือข่าย” และ “การสร้างเครือข่าย” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Network และ Networking
2. Networking และ Network
3. Networker และ Networking
4. Network และ Networker

ข้อที่ 53 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 54 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 55 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 56 ท่านจะเข้าใช้ระบบ POLIS ได้อย่างไร
1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
2. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สถานีตำรวจ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย POLIS ที่สถานีตำรวจ
4. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เข้าเว็บไซต์ police.go.th ได้

ข้อที่ 57 ข้อใดเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในการค้นหาข้อมูลผ่านบริการ Google Search ได้
1. ภาษา
2. ภูมิภาค
3. เวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 ISP คือ อะไร
1. ISP ย่อมาจาก Internet Service Protocol หมายถึง มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2. ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
3. ISP ย่อมาจาก Internet Single Protection หมายถึง ระบบป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 59 การตัดสินใจแบบคาดการณ์ในทางบวก  ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์  เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแบบใด
1. หมวกสีแดง
2. หมวกสีเหลือง
3. หมวกสีดำ
4. หมวกสีขาว

ข้อที่ 60 ข้อใดหมายถึงการตัดสินใจที่มีแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จึงมีมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบมีแบบแผนกำหนดไว้
3. การตัดสินใจแบบมาตรฐานการแก้ปัญหา
4. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ข้อที่ 61 การตัดสินใจตามทฤษฎีของโบโน หมวก 6 ใบ ประกอบด้วย หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึงอะไร หมายถึง   
1. การตัดสินใจในภาวะเร่งด่วน
2. การตัดสินใจภายใต้ปัญหาวิกฤติ
3. การตัดสินใจด้วยความโกรธ โทสะ อารมณ์  
4. การตัดสินใจโดยกลุ่ม

ข้อที่ 62 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจอยู่ในส่วนใดของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนกล่าวนำ

ข้อที่ 63 ส.ต.ต. ก ต้องการเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยส่ง ข้อความดังกล่าวไปที่……
1. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 64 กรณีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ช จะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใด โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้ว ควรคำนึงถึง…….
1. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. สร้างเครือข่ายทั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคเอกชน
3. ฐานะทางด้านการเงิน
4. ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อที่ 65 ฝ่ายกำลังพลจะต้องประสานงานกับหน่วยงานใด
1. หน่วยเหนือ
2. หน่วยในสังกัด
3. หน่วยข้างเคียง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 66 การตรวจเยี่ยมกำลังพลอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการปฎิบัติภารกิจใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้าง
3. การตรวจสอบการทำงาน
4. การเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจ

ข้อที่ 67 การหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับจำนวนกำลังพล ถือเป็นงานด้านใด
1. งานการผลิตข่าวกรอง
2. งานการต่อต้านข่าวกรอง
3. งานการศึกษาข่าวกรองกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 68 หน้าที่ด้านการบริการสังคมของตำรวจข้อใด เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
2. การฝึกอบรมด้านมวลชนสัมพันธ์
3. การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
4. การต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ข้อที่ 69 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคม สอดคล้องกับข้อใด
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปลูกฝังอุดมการณ์
3. การบรรเทาภัย
4. การแต่งตั้งโยกย้าย

ข้อที่ 70 การประชาสัมพันธ์เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม ตรงกับข้อใด
1. การปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงโอบล้อม
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาแบบบูรณาการ
4. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก

ข้อที่ 71 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 72 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 73 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 74 เรายังไม่มีเอกสารหรือรายละเอียดเรื่องนี้ แต่หากต้องการเราจะจัดหาให้ การสื่อสารของผู้ส่งสารมีลักษณะอย่างไร
1. ไม่ทราบ
2. ไม่สนใจ
3. ระแวงสงสัยผู้รับสาร
4. แสดงความเหนือกว่า มีอำนาจสูงกว่า

ข้อที่ 75 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 76 ข้อใด คือลักษณะบุคลิกภาพของนักบริหารโมเดลประเทศไทย 4.0
1. มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีลดเวลาการทำงาน
2. มุ่งมั่นในแนวคิดของตนเองเหนือกว่าของบุคคลอื่น
3. มีความคิดเชิงระบบดี รู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง
4. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน