Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 17 October 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการโดยวิธีใด
1. สังการเป็นบันทึกรายงาน
2. สั่งการเป็นคำสั่ง
3. สั่งการเป็นระเบียบ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ในการจัดกลุ่มงานของตำรวจ “ฝ่ายอำนวยการ” ถือว่าเป็นกลุ่มงานลักษณะใด
1. กลุ่มงานด้านการบริหาร
2. กลุ่มงานด้านการปฏิบัติการ
3. กลุ่มงานด้านกิจการพิเศษ
4. กลุ่มงานด้านธุรการ

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการที่ดี จะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในด้านใดบ้าง
1. ให้ข้อมูลข่าวสาร
2. ให้ข้อเสนอแนะ
3. จัดทำแผน/คำสั่ง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 5 การจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานสวัสดิการ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่หลักเกณฑ์ในการใช้และการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
1. Timely
2. Proper
3. Timelines
4. Security

ข้อที่ 8 การข่าวนำมาช่วยงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ได้มากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
2. การปฏิบัติการด้านการข่าว
3. การเสนอหนทางปฏิบัติ
4. การจัดทำแผนที่สถานการณ์

ข้อที่ 9 การดำเนินการทั้งปวงเพื่อลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในข้อใด
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 10 การดำเนินการด้านธุรการของหน่วยเป็นงานของฝ่ายใด
1. ฝ่ายพลาธิการ
2. ฝ่ายพัสดุ
3. ฝ่ายงบประมาณ
4. ฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 11 ข้อใดมิใช่งานในหน้าที่ทั่วไปของฝ่ายอำนวยหรือพันธกิจ
1. การรวบรวมและให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การวินิจฉัยเหตุการณ์ในอดีต

ข้อที่ 12 การเขียนโครงการ โดยใช้คำว่า "เพื่อ" นำหน้าในแต่ละข้อ สอดคล้องกับหัวข้อใดในการเขียนโครงการ
1. วัตถุประสงค์
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. หลักการและเหตุผล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารจัดการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 14 Health Service Support หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นเทคนิคในการฟัง
1. เงียบ
2. ผงกศีรษะ
3. ออกเสียงรับ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 18 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ประธานอาเซียน ปี 2018 คือข้อใด
1. ไทย
2. สิงคโปร์
3. มาเลเซีย
4. ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 20 วิถีการปฏิบัติของกฎบัตรอาเซียน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ให้รัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่คณะมนตรีประสานงานอาเซียนกำหนดการประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจนำความมั่นคง
4. การระงับข้อพิพาทโดยสันติ

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 การทำสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน แสดงถึงแนวคิดการต่อต้านเรื่องใดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 28 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร
1. สิทธิของบุคคล
2. เสรีภาพของบุคคล
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 30 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้อย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 31 งบเงินอุดหนุนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
1. 2 ประเภท
2. 3 ประเภท
3. 4 ประเภท
4. 5 ประเภท

ข้อที่ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายใต้งบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน คือความหมายของข้อใด
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 33 งบประมาณรายรับคือข้อใด
1. รายได้แผ่นดิน
2. เงินกู้
3. เงินคงคลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34 หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและต้องประกาศเผยแพร่อย่างน้อยตาม ข้อใดจึงจะเป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานรัฐ
2. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัด
3. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักงบประมาณ
4. หน่วยงานของรัฐและระบบเครือข่ายสารสนเทศของจังหวัดและสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 35 ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ประกาศราคา
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข้อที่ 36 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. สินค้า
3. งานบริการ
4. งานก่อสร้าง

ข้อที่ 37 การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และการใช้สิทธิไล่เบี้ยกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
2. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิดกับเจ้าหน้าที่
3. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีเจ้าหน้าที่ยินยอมรับสภาพหนี้
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 38 ข้อใดเป็นการทำละเมิดที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ให้ความคุ้มครอง
1. นาย ก. ลูกจ้างชั่วคราว ในโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่เบียดบังเงินค่ารักษาพยาบาล
2. ส.ต.ต. ข. ขับรถจักรยานยนต์ของทางราชการไปเกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ขณะไปส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
3. ส.ต.ต. ค. ขับรถสายตรวจพาภรรยาไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วขับรถไปชนผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง กรณีเหตุละเมิดเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน
1. เจ้าหน้าที่แต่ละคนรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามส่วนความผิดของตน
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
3. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรับผิดชอบเท่าๆกัน
4. หน่วยงานต้นสังกัดรับผิดชอบ แล้วมาไล่เบี้ยจากเจ้าหน้าที่แต่ละคนเท่าๆ กัน

ข้อที่ 40 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการอะไรบ้าง
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 42 การซื้อทรัพย์สิน จ้างทำของหรือเช่าทรัพย์สิน ให้ส่วนราชการดำเนินการขอเบิกจากคลังโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกิน.....กี่วัน ทำการนับจากวันที่ได้ตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้วหรือนับจากวันที่ได้รับแจ้งจากหน่วยงานย่อย(ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. 20 วัน
2. 15 วัน
3. 10 วัน
4. 5 วัน

ข้อที่ 43 ในกรณีที่หมดความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนำเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายใน...กี่วัน นับแต่วันที่หมดความจำเป็น
1. 15 วัน
2. 25 วัน
3. 35 วัน
4. 45 วัน

ข้อที่ 44 การที่ฝ่ายเราไม่ได้ข่าวอย่างเพียงพอก็เท่ากับว่าเราจะเข้าทำการรบได้อย่างไร
1. เข้าทำการรบโดยเสี่ยงเอาเผื่อว่าจะชนะ
2. เข้าทำการรบได้แต่ชนะได้ไม่ยาก
3. เข้าทำการรบโดยมองเห็นชัยชนะอย่างยากที่สุด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 แหล่งข่าวพอที่จะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มีอะไรบ้าง
1. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม
3. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายเรา และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม
4. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 46 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร
1. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายเราได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
2. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม
3. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายเราได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม
4. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา

ข้อที่ 47 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดให้ใครทำหน้าที่บันทึกการยืม
1. อธิบดี
2. นายทะเบียบข้อมูลข่าวสารลับ
3. หัวหน้าหน่วยราชการเท่านั้น
4. หัวหน้าข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 48 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
1. ข้อมูลข่าวสาร
2. ที่ปลอดภัย
3. บริภัณฑ์
4. ยุทธภัณฑ์

ข้อที่ 49 การแก้ไขชั้นความลับให้ดำเนินการอย่างไร
1. เปลี่ยนปกเอกสารลับใหม่
2. ลบชั้นความลับเดิมออกแล้วเขียนใหม่
3. ขีดฆ่าเครื่องหมายแสดงชั้นความลับเดิมแล้วแสดงเครื่องหมาย ชั้นความลับที่กำหนดใหม่
4. ปะหน้าปกเอกสารชั้นความลับซ้อนทับของเดิม

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร "R-A-C-E" หมายถึงอะไร
1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. วิธีการประชาสัมพันธ์
3. หลักการประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Competition ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดประกวด
2. การจัดการแข่งขัน
3. การจัดรายการบันเทิง
4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า

ข้อที่ 54 สื่อประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
2. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ และสื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
4. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ สื่อที่ควบคุมไม่ได้ และสื่ออื่นๆ

ข้อที่ 55 หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 กรณีบริษัทเชิญชวนให้ลูกค้าซื้อสินค้าและบริการของบริษัทในช่วงเวลาการรณรงค์ โดยบริจาครายได้จากการขายสินค้าและบริการส่วนหนึ่งให้แก่หน่วยงานที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเป็น CSR ประเภทใด
1. CSR-in-process
2. CSR-after-process
3. CSR-as-process
4. Social-driven CSR

ข้อที่ 57 ตัวอักษร N ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. News
2. Nowadays
3. Navigation
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 MPR คือ อะไร
1. Mass Public Relations
2. Marketing Public Relations
3. Matrix Public Relations
4. Multi Public Relations

ข้อที่ 59 การที่มีประชาชนมาสมัครสอบเข้าเป็นตำรวจเป็นจำนวนมาก ในการรับสมัครแต่ละครั้ง จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 60 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรหาสาเหตุของการก่อตัวหรือสัญญาณที่บอกถึงภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 61 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่เป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนหรือองค์การต่างๆ ไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 62 ในการโน้มน้าวจิตใจฝูงชนหรือมวลชนให้ได้ผลดีที่สุดจะต้องใช้จิตวิทยาเรื่อง อะไร
1. ความสนุกสนาน
2. ความโมโห
3. ความกลัว
4. ความหลง

ข้อที่ 63 งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง คือ ข้อใด
1. ทั้งงานในและงานนอกสำนักงาน
2. ทั้งงานในและงานนอกราชการ
3. ทั้งงานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. ทั้งงานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 64 Mass Psychology หมายถึง
1. จิตวิทยาในระดับมหภาค
2. จิตวิทยาในระดับประเทศ
3. จิตวิทยามวลชน
4. จิตวิทยาสื่อสารมวลชน

ข้อที่ 65 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 คำว่า “เครือข่าย” และ “การสร้างเครือข่าย” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Network และ Networking
2. Networking และ Network
3. Networker และ Networking
4. Network และ Networker

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 70 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ร.ต.อ.หญิง เอ จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 72 หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับใดเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
3. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข้อที่ 73 ในกรณีที่ ผู้กำกับการสถานีตํารวจวัดพระยาไกร มอบหมายภาระหน้าที่ด้านงานสืบสวน ให้รองผู้กำกับการสืบสวนทำหน้าที่แทนให้ลงนามในหนังสือจะใช้คำว่า
1. ทำการแทน
2. ช่วยราชการแทน
3. รักษาราชการแทน
4. ปฏิบัติราชการแทน

ข้อที่ 74 ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีจำนวนกี่ตำแหน่ง
1. 13 ตำแหน่ง
2. 14 ตำแหน่ง
3. 10 ตำแหน่ง
4. 12 ตำแหน่ง

ข้อที่ 75 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 76 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 77 ISP คือ อะไร
1. ISP ย่อมาจาก Internet Service Protocol หมายถึง มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2. ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
3. ISP ย่อมาจาก Internet Single Protection หมายถึง ระบบป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ cloud computing
1. cloud computing ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. cloud computing ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด
3. cloud computing ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมอ
4. cloud computing ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 79 ข้อใดคือตัวอย่างการค้นหาไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับรถยนต์ ผ่านบริการ Google Search
1. รถยนต์ filetype:ppt
2. Power Point รถยนต์
3. PPT รถยนต์
4. “PPT” AND “รถยนต์”

ข้อที่ 80 ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แก่ข้อใด
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประสานงาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณทางการเงินเพื่อการวางแผน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของพนักงานและแผนกต่าง ๆ

ข้อที่ 81 การตัดสินใจที่ซ้ำ ๆ กันหลายครั้งเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำทุกวันมีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบและข้อบังคับ มีการกำหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ เรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบ program decision making
2. การตัดสินใจแบบแนวปฏิบัติ practical decision making
3. การตัดสินใจแบบมีกฎระเบียบ rule decision making
4. การตัดสินใจแบบมาตรฐาน standard decision making

ข้อที่ 82 การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องทำการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนและหลังการตัดสินใจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่จัดว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นการเปรียบเทียบผลงาน
2. ขั้นการติดตามผลการตัดสินใจ
3. ขั้นการกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
4. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 83 จรรยาบรรณของตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม มีกี่ข้อ
1. มี 6 ข้อ
2. มี 7 ข้อ
3. มี 9 ข้อ
4. มี 11 ข้อ

ข้อที่ 84 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง
4. อุดมคติของตำรวจ

ข้อที่ 85 หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดได้ตามที่สมควร ได้แก่
1. ก.ต.ช.
2. ก.ตร.
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 86 ฝ่ายอำนวยการมีแนวทางการจัดการอย่างไรกับกำลังพลที่สูญเสียไป
1. การฝึกอบรมกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจด้วยค่าตอบแทน
4. การกำหนดค่าตอบแทน

ข้อที่ 87 ความเหนื่อยล้าของกำลังพลจากการปฏิบัติภารกิจ ควรทำอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 88 การให้ข่าวสารของงานกำลังพลเป็นลายลักษณ์อักษร หัวข้อใดควรอยู่ในลำดับแรก
1. การทดแทนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 89 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 90 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์
1. ผู้กองเหลือง ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. หมวดเขียว ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ดาบแดง เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. จ่าดำ จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 91 ตำรวจมีบทบาทในการปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อเหตุผลใด
1. เพื่อก่อให้เกิดคุณธรรม
2. เพื่อก่อให้เกิดระเบียบวินัย
3. เพื่อก่อให้เกิดความเสียสละ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 93 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 94 ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของพระบรมราโชวาทองค์นี้ "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
1. ส่งเสริมคนดี กำจัดคนไม่ดี
2. พยายามทำให้คนไม่ดี เป็นคนดีทั้งหมด
3. ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี
4. วิธีการทำให้บ้านเมืองสงบสุข

ข้อที่ 95 การพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้ข้าราชการเกิดความสามัคคี ท่านต้องพัฒนาในด้านใด
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 96 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 98 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ

ข้อที่ 99 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 100 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง