Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 22 August 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน
2. ประเมินค่าความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
3. จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง
1. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการหมายถึงผู้สั่งการแทนผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ"
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 4 ข้อใดไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับข่าวสารของฝ่ายกำลังพล
1. ข่าวสารของฝ่ายกำลังพล คือ ข่าวสารทั้งปวงอันเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายกำลังพล
2. ปัญหาข้อขัดข้องต่างๆที่กระทบต่อขวัญกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าเป็นข่าวสารของฝ่าย กำลังพล
3. กฎข้อบังคับในการปฏิบัติการถือว่าเป็นข่าวสารของฝ่ายกำลังพล
4. ข้อมูลเกี่ยวกับงานธุรการไม่ถือเป็นข่าวสารของฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 5 งานดำเนินการเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานทะเบียนพล
2. งานสารบรรณ
3. งานธุรการ
4. งานประวัติ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานทะเบียนพล
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 การลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้าม ถือว่าสอดคล้องกับข้อใด
1. การข่าวเชิงรุก
2. การผลิตข่าวกรอง
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การข่าวเชิงรับ

ข้อที่ 8 เจ้าหน้าที่การข่าวจะต้องหาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันเราใช้คำว่าอะไร
1. ข้อมูลพรรคการเมือง
2. ข้อมูลท้องถิ่น
3. ข้อมูลทั่วไป
4. ข้อมูลลับเฉพาะพื้นที่

ข้อที่ 9 "ข่าว" มาจากข้อใด
1. สูงต่ำบนล่าง
2. เหนือใต้ออกตก
3. เร็วช้าหนักเบา
4. อดีตปัจจุบันอนาคต

ข้อที่ 10 ข้อใดถูกต้องที่สุดในเรื่องรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการ
1. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
2. ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
3. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11 ฝ่ายใดจะต้องเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
1. ฝ่ายแผนงาน
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 12 การจัดบุคคลให้เหมาะกับงานเป็นหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายแผนงาน
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายยุทธศาสตร์
4. ฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 13 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 14 การส่งกำลังบำรุงที่ดี ควรใช้หลักการส่งกำลังบำรุงใดบ้าง
1. ความเชื่อถือได้ ทันเวลาและสนองตอบความต้องการ
2. ความอ่อนตัว ความปลอดภัย ประหยัดและพอเพียง
3. การซ่อมบำรุง การขนส่ง
4. ใช้หลักการส่งกำลังบำรุงทั้งข้อ 1 และ 2 คู่กัน

ข้อที่ 15 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับสุดท้ายในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
2. การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
3. การติดตามและประเมินผล
4. การจัดหางบประมาณในการดำเนินการ

ข้อที่ 17 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 18 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการฉันทามติของอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด
1. ระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้
3. นำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือก
4. อภิปรายข้อดี-ข้อเสียเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่เครือข่ายกลุ่มหัวรุนแรงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอส
1. เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในอินโดนีเซีย
2. อาบู ไซยาฟ ในฟิลิปปินส์
3. ดูรูล อิสลาม ซาบาห์ ในมาเลเซีย
4. ตันซิม อัลกออิดะห์ ในสิงคโปร์

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน
1. ไม่แทรกแซงกิจการภายใน
2. รักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
3. แก้ปัญหาโดยสันติวิธี
4. ตัดสินใจโดยฉันทามติ

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 28 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 30 ในภาวะปกติ "บุคคลสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หากไม่มีหมายค้นแสดงก่อน" ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 31 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับนี้มีกี่วิธี
1. 3 วิธี
2. 5 วิธี
3. 6 วิธี
4. 7 วิธี

ข้อที่ 32 กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. 1 ราย
2. 2 ราย
3. 3 ราย
4. 4 ราย

ข้อที่ 33 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 34 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 45 บาท
3. 50 บาท
4. 55 บาท

ข้อที่ 35 การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรจัดให้มีการอภิปราย ค่าสมนาคุณวิทยากรที่จะอภิปรายจ่ายไม่เกินกี่คน
1. 3 คน
2. 4 คน
3. 5 คน
4. 6 คน

ข้อที่ 36 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2560 ในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกมีสิทธินั่งเครื่องบินในระดับชั้นใด
1. ชั้นประหยัด
2. ชั้นธุรกิจ
3. ชั้นหนึ่ง
4. ได้ทุกชั้น

ข้อที่ 37 การส่งคืนหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้กระทำภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
2. ภายใน 15 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
3. ภายใน 30 วันนับแต่เดินทางกลับถึง
4. ภายใน 45 วันนับแต่เดินทางกลับถึง

ข้อที่ 38 ข้อใดไม่ใช่ องค์การรักษาความปลอดภัย ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
1. กองบัญชาการกองทัพไทย
2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
4. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข้อที่ 39 นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับต้องดำเนินการอย่างไรเมื่อมีเจ้าหน้าที่นำสารมาส่งเอกสารลับ
1. ลงชื่อในใบตอบรับแล้วคืนใบตอบรับนั้นแก่ ผู้นำส่ง
2. แกะซองต่อหน้าผู้นำส่ง
3. ให้เจ้าหน้าที่นำส่งเปิดซองเอกสารลับ
4. สำเนาเรื่องเดิมคืนให้เจ้าหน้าที่นำส่ง

ข้อที่ 40 ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นเอกสารให้แสดงชั้นความลับที่ใด
1. กลางหน้ากระดาษ ทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารนั้น
2. มุมขวาบนหน้ากระดาษของทุกหน้าเอกสารนั้น
3. กึ่งกลางด้านบนของทุกหน้าเอกสารนั้น
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 41 "การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 42 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 43 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 44 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Family Day ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 45 การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หรือกิจกรรมพิเศษ ควรยึดหลักใด
1. เข้าใจ ยอมรับ คล้อยตาม
2. แปลกใหม่ ยิ่งใหญ่ โดนใจ
3. แปลก ใหม่ โดนใจ
4. แปลก ใหม่ ใหญ่ ดัง

ข้อที่ 46 ใบปลิวจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 47 ข้อใดที่สามารถทำให้ภาพลักษณ์องค์กรดำรงอยู่ในจิตใจของกลุ่มเป้าหมายได้ในระยะยาว
1. ผู้บริหารระดับสูงที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา
2. การประชาสัมพันธ์ที่ดี ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
3. พนักงานหรือบุคคลกรที่ดีขององค์กร
4. การบริหารจัดการองค์กร

ข้อที่ 48 การวางแผนประชาสัมพันธ์เพื่อกำหนดขอบเขตของภาพลักษณ์ที่องค์กรหรือสถาบันต้องการควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. การสำรวจตนเอง
2. การสำรวจคู่แข่ง
3. การสำรวจตลาด
4. การสำรวจผู้บริโภค

ข้อที่ 49 ข้อใดภาพลักษณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
1. การกระทำโดยพลาดของการจัดการหรือพนักงาน
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
3. การเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือข่าวลือ
4. ข้อ 1 และข้อ 3

ข้อที่ 50 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 51 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 52 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 53 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 54 ปัจจุบันการสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความต้องการของชุมชนและประชาชน
3. ความต้องการของสื่อมวลชน
4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 56 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบ CRIMES
1. ระบบ CRIMES สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่มีในระบบ POLIS
2. ระบบ CRIMES มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้งานในสถานีตำรวจ (Front Office)
3. ระบบ CRIMES ไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 59 การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของปัญหาหมายถึงข้อใด
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจ
2. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
3. การสร้างรวมมือทำความตกลงสำหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน
4. การสร้างความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามในการตัดสินใจร่วมกัน

ข้อที่ 60 การตัดสินใจตามทฤษฎีของโบโน หมวก 6 ใบ ประกอบด้วย หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึงอะไร หมายถึง   
1. การตัดสินใจในภาวะเร่งด่วน
2. การตัดสินใจภายใต้ปัญหาวิกฤติ
3. การตัดสินใจด้วยความโกรธ โทสะ อารมณ์  
4. การตัดสินใจโดยกลุ่ม

ข้อที่ 61 ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปัญหาที่มี ระดับความรุนแรงของปัญหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3. การกำหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา
4. การวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา

ข้อที่ 62 กรณีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ช จะแต่งตั้งข้าราชการตำรวจผู้ใด โดยได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดแล้ว ควรคำนึงถึง…….
1. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. สร้างเครือข่ายทั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคเอกชน
3. ฐานะทางด้านการเงิน
4. ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อที่ 63 ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนในด้านการอำนวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับ…..
1. การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อื่น
2. รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน
3. ประโยชน์ส่วนตน
4. จิตสำนึกของการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน

ข้อที่ 64 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจอยู่ในส่วนใดของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนกล่าวนำ

ข้อที่ 65 การปรับยอดกำลังพล จะเกิดขึ้นในกรณีใดเป็นสำคัญ
1. เกิดการร้องเรียน
2. เกิดการสูญเสีย
3. เกิดการเรียนรู้
4. เกิดการเสริมแรง

ข้อที่ 66 ร.ต.ท.หญิง พอใจฯ หาข้อมูลฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับจำนวนกำลังพล ถือเป็นงานด้านใด
1. งานการผลิตข่าวกรอง
2. งานการต่อต้านข่าวกรอง
3. งานการศึกษาข่าวกรองกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 67 เมื่อมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิด ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่จึงได้แถลงข่าวตามข้อเท็จจริง เพื่อชี้แจงต่อสังคมและประชาชนโดยทั่วไปรับทราบ เป็น..
1. การแก้ตัว
2. การประชาสัมพันธ์
3. การปฏิบัติการจิตวิทยา
4. การโต้ตอบฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 68 การประชาสัมพันธ์เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม ตรงกับข้อใด
1. การปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงโอบล้อม
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาแบบบูรณาการ
4. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก

ข้อที่ 69 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 70 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคม สอดคล้องกับข้อใด
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปลูกฝังอุดมการณ์
3. การบรรเทาภัย
4. การแต่งตั้งโยกย้าย

ข้อที่ 71 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 72 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 73 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 74 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนะคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 75 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 76 คำพูดที่เหมาะสมควรใช้หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คือข้อใด
1. ยังไม่ได้รับรายงาน
2. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น
3. พวกนักข่าวสรุปกันเอง
4. ถ้าผมจำไม่ผิด