Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 15 November 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
1. เรื่องเดิม
2. ข้อเท็จจริง
3. ข้อประมาณการ
4. ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 2 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 3 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 4 ข่าวสารกำลังพล ประกอบด้วย
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การพัฒนาและรักษาขวัญกําลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 6 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่งานทะเบียนพล
1. จัดทําความต้องการกําลังพล
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่เฉพาะของสายงานการข่าวตามหลักนิยมทั่วไป
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 8 ปัญหาของฝ่ายอำนวยการข่าว ที่อาจพบได้เมื่อส่งคำถามไปยังหน่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารคืออะไร
1. ได้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
2. ตอบกลับคนละเรื่องกับที่ถาม
3. ส่งไปยังหน่วยล่างที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่การจัดหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามในเรื่องของงานการข่าว
1. จำนวนกำลัง
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การปฏิบัติหรือการเคลื่อนไหว
4. การบริหารกำลังฝ่ายเรา

ข้อที่ 10 แผนที่ใช้แก้ปัญหาในเชิงป้องกันหมายถึงข้อใด
1. แผนยุทธศาสตร์
2. แผนปฎิบัติการ
3. แผนกลยุทธ์
4. แผนปฎิบัติราชการ

ข้อที่ 11 ฝ่ายใดของตำรวจมีความมุ่งหมายให้ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการดำเนินการทางด้านธุรการ
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายสอบสวน
3. ฝ่ายธุรการ
4. ฝ่ายสวัสดิการ

ข้อที่ 12 กระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกำลังคนกี่คนแต่ละคนปฎิบัติหน้าที่อย่างไร หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนกำลังคน
3. การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
4. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อที่ 13 Maintenance หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 14 กระบวนการและกรรมวิธีในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้าที่มาก ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติหลายลำดับชั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ หลักการประหยัด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 15 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 18 "การดำเนินการของกลุ่มมวลชนอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดตั้ง การควบคุม และการนำการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ..." ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประชุมให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เป็นการตระหนักและให้ความสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. อนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment) 
2. อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention)
3. อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)
4. อนุสัญญาลอนดอน หรือ LC '72 

ข้อที่ 20 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 22 การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามข้อใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 24 "ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 25 ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรม New S-Curve
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3. อุตสาหกรรมดิจิตอล
4. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 28 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งคือ เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) หมายถึง สิทธิส่วนใดต้องไม่ถูกแยกออกกัน
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูกต้อง
4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 29 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 30 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 32 ในการจัดทำงบประมาณ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการอย่างไร
1. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
2. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
3. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
4. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 33 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 34 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. สินค้า
3. งานบริการ
4. งานก่อสร้าง

ข้อที่ 35 การคืนหลักประกันการสัญญาของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้คืนแก่คู่สัญญาภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเสนอราคา
2. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
3. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อที่ 36 การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปมีกี่วิธี
1. 2 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
2. 1 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
4. 4 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 37 การฟ้องคดีล้มละลายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดและไม่สามารถชำระหนี้ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ดำเนินการตามความเห็นของพนักงานอัยการ
2. พิจารณาผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดและไม่ดำเนินคดีล้มละลาย
3. ดำเนินคดีล้มละลายในกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทำให้หน่วยงานไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
4. ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3

ข้อที่ 38 เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. บังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้งหมด
2. ส่วนสารบัญญัติบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3. ส่วนวิธีสบัญญัติบังคับตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ฯ
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 39 การพิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาหักส่วนใดลงได้บ้าง
1. ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
2. ความผิดหรือความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม
3. คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 40 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 42 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 43 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 44 ข่าวกรองข้อใดต่อไปนี้ที่มีความแตกต่างกัน
1. ข่าวกรองทางการรบ กับข่าวกรองทางยุทธวิธี
2. ข่าวกรองทางการรบ กับข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
3. ข่าวกรองทางยุทธวิธี กับข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และ 3

ข้อที่ 45 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่หน่วยข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในระดับชาติ
1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค

ข้อที่ 47 "การกระทำที่มุ่งก่อให้เกิดความแตกแยก ความปั่นป่วน" คือข้อใด
1. การจารกรรม
2. การบ่อนทำลาย
3. การก่อการร้าย
4. การต่อต้านการก่อการร้าย

ข้อที่ 48 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพิจารณากำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด
1. ความสำคัญของเนื้อหา
2. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
3. วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
4. บุคคลภายนอกหน่วยงานที่ควรรับทราบ

ข้อที่ 49 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด
1. ฝ่ายตํารวจ
2. ฝ่ายข่าวกรอง
3. ฝ่ายพลเรือน
4. ฝ่ายประสานการข่าว

ข้อที่ 50 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 51 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 53 วิทยุ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 54 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 55 รายงานประจำปี จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 การบริหารประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสินค้าอย่างมีระบบจะใช้เทคนิคอย่างไร
1. เทคนิคการประชาพิจารณ์
2. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
4. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ปกติ

ข้อที่ 57 ตัวอักษร N ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. News
2. Nowadays
3. Navigation
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 ในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกควรพิจารณาใช้สื่ออย่างไร
1. Below the Line
2. All the Line
3. Above the Line
4. ถูกทั้งข้อ1และ3

ข้อที่ 59 การจัดทำแผนวิกฤติการณ์ไว้ล่วงหน้า ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารระดับสูงไว้ถูกต้อง
1. มอบหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ในเหตุการณ์
2. ต้องแถลงข่าวในเรื่องที่จำเป็นอย่างรีบเร่งไม่รีรอ
3. ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
4. ให้กำลังใจบุคคลากร ในการทำงาน

ข้อที่ 60 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง
2. มียุทธวิธีการสื่อสารที่ดี
3. การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 61 ข้อใดเป็นการจัดทำกิจกรรมเพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กรตำรวจ
1. การเผยแพร่ บอกกล่าวถึงความเจริญ และการพัฒนาของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน ให้สาธารณชนได้ทราบ
2. กิจกรรมตอบสนองความพอใจ และความต้องการของประชาชนที่องค์กรจัดขึ้น
3. การประชาสัมพันธ์เรียกร้องความสนใจจากประชาชนในทุกกิจกรรมขององค์กร
4. การเพิ่มพูนและ ส่งเสริมบทบาทขององค์กร

ข้อที่ 62 การใช้จิตวิทยามวลชนยุคแรก ๆ สำหรับเป็นเครื่องมือในการปกครองจะให้ความสำคัญกับผู้ใด
1. ผู้นำ
2. ผู้ตาม
3. หัวหน้าเผ่า
4. ผู้นำทางศาสนา

ข้อที่ 63 ในยามปกติ จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชน กรณีเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆ
1. ควรกระทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ควรกระทำโดยนักศึกษาที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 65 คำว่า “เครือข่าย” และ “การสร้างเครือข่าย” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Network และ Networking
2. Networking และ Network
3. Networker และ Networking
4. Network และ Networker

ข้อที่ 66 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 ขั้นตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 69 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 70 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 ข้อใดไม่ใช่ความหมายคำว่า “ส่วนราชการ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. อำเภอ
3. กรุงเทพมหานคร
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 72 ข้อใดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
1. ที่ ตช.๐๐๓๕/ ว๔๔
2. ที่ ตช ๐๐๑๕/ว ๒๙
3. ที่ ตร. ๐๐๒๒/ว๒๖
4. ที่ ตช.๐๐๑๔/ ว ๒๐

ข้อที่ 73 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 74 การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติ เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อ
1. 17 ข้อ
2. 18 ข้อ
3. 19 ข้อ
4. 20 ข้อ

ข้อที่ 75 ผู้ที่มีอำนาจสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ก ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 76 การถอดหรือการออกจากยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร ดำเนินการอย่างไร
1. ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติและให้ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
2. ให้ออกเป็นพระราชบัญญัติและให้ ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
3. ให้ออกเป็นพระราชฤษฏีกาและให้ ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ
4. ให้ออกเป็นกฎกระทรวงและให้ ทําโดยประกาศพระบรมราชโองการ

ข้อที่ 77 ท่านจะเข้าใช้ระบบ POLIS ได้อย่างไร
1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
2. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สถานีตำรวจ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย POLIS ที่สถานีตำรวจ
4. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เข้าเว็บไซต์ police.go.th ได้

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่เลข IP v4
1. 123.456.789.001
2. 111.111.111.111
3. 127.0.0.1
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง
3. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจอย่างชัดเจน

ข้อที่ 81 ข้อใดเป็นข้อเสียของการตัดสินใจโดยกลุ่ม
1. ทำให้เสียเวลา
2. ทำให้เกิดความขัดแย้ง
3. ทำให้ความคิดเห็นแตกแยก
4. ทำให้ขาดผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ข้อที่ 82 ข้อใดก่อให้เกิดผลเสียแก่องค์กรมาที่สุด
1. ผู้บังคับบัญชาที่กล้าในการตัดสินใจและไม่กล้าที่จะยอมรับผลที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้น
2. ผู้บังคับบัญชาที่ไม่กล้าตัดสินใจ และไม่กล้ารับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตน
3. ผู้บริหารการตัดสินใจผิดพลาดทำให้มีผลกระทบต่อทุกคนในแผนก
4. ผู้บริหารมอบหมายให้พนักงานมีส่วนในการตัดสินใจ

ข้อที่ 83 จรรยาบรรณของตำรวจ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม มีกี่ข้อ
1. มี 6 ข้อ
2. มี 7 ข้อ
3. มี 9 ข้อ
4. มี 11 ข้อ

ข้อที่ 84 ในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชา ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติดังนี้
1. รักษาวินัยและความสามัคคีในหมู่คณะ
2. เกี่ยงงานกับเพื่อนร่วมงาน
3. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดชื่อเสียงของตนเป็นที่ตั้ง

ข้อที่ 85 ร.ต.อ. วี ตั้งแต่รับราชการจนเกษียณอายุราชการไม่ปรากฏว่าเคยใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง การกระทำดังกล่าวถือหลักใดตามมาตรฐานของจริยธรรมของตำรวจ
1. ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม
2. ความไม่ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
3. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ไว้ว่างใจของประชาชน
4. ปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

ข้อที่ 86 การหาข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามเกี่ยวกับจำนวนกำลังพล ถือเป็นงานด้านใด
1. งานการผลิตข่าวกรอง
2. งานการต่อต้านข่าวกรอง
3. งานการศึกษาข่าวกรองกำลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 87 โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว การรักษายอดกำลังพล ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อใด
1. ยอดกำลังพล
2. ประมาณการสูญเสีย
3. การดูแลสวัสดิการกำลังพล
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 88 การปฏิบัติงานของฝ่ายกำลังพลที่มีความสำเร็จ มักเกิดจากประเด็นใด
1. การประสานงานที่ดี
2. การสั่งการที่เด็ดขาด
3. การสอบถามความเห็นจากทุกๆ ฝ่าย
4. การใช้ดุลยพินิจ

ข้อที่ 89 งานบริการสังคม ไม่ต้องทำในข้อใด
1. การแผนและคำสั่ง
2. การทำประมาณการ
3. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
4. การให้ข่าวสารชั้นต้น

ข้อที่ 90 ตำรวจควรทำอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
1. ให้ความสนใจและเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
2. เพิกเฉย
3. รับรู้และอาจต้องเข้าใจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 การอธิบายข้อเท็จจริงด้วยการแถลงข่าวสำหรับเหตุก่อการร้ายชิงตัวประกัน ถือเป็นการสื่อสารในข้อใด
1. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วย
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วย
3. การประชาสัมพันธ์แบบมีกลวิธี
4. การประชาสัมพันธ์แบบก้าวหน้า

ข้อที่ 92 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 93 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 95 ข้อใดแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี จะมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 98 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 99 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ