Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 22 February 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 2 ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
1. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. เป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ฝ่ายอำนวยการสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ข้อที่ 3 การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการพิเศษ ทำได้โดย
1. การให้คำแนะนำ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 การอนุมัติสั่งการในเรื่องของเข้าปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ของกำลังพล หมายถึงข้อใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 5 ในการทดแทนกำลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพล จะมีฝ่ายอำนวยการใดเกี่ยวข้องบ้าง
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายยุทธการ
3. ฝ่ายการข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นแนวทางการในพัฒนาและการรักษาขวัญ
1. การบริการกําลังพล
2. การจัดการศพ
3. บําเหน็จรางวัล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. การข่าวเป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
2. การข่าวเป็นงานที่มีวิธีการในการจัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
4. การข่าวเป็นงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 8 ปัญหาของฝ่ายอำนวยการข่าว ที่อาจพบได้เมื่อส่งคำถามไปยังหน่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารคืออะไร
1. ได้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
2. ตอบกลับคนละเรื่องกับที่ถาม
3. ส่งไปยังหน่วยล่างที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 การลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้าม ถือว่าสอดคล้องกับข้อใด
1. การข่าวเชิงรุก
2. การผลิตข่าวกรอง
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การข่าวเชิงรับ

ข้อที่ 10 ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผน
1. การวางแผนเป็นการใช้สามัญสำนึกอย่างมีเหตุผล
2. การวางแผนเป็นความพยายามต่อเนื่องในการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและปัจจุบัน
4. การวางแผนเป็นการปฎิบัติงานใดๆภายในเวลาที่กำหนดไว้

ข้อที่ 11 การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนใดในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผน
4. ขั้นประเมิน

ข้อที่ 12 ข้อใดไม่ใช่สภาพแวดล้อมภายนอก
1. การเมือง
2. เศรษฐกิจ
3. วัฒนธรรมองค์การ
4. สังคม

ข้อที่ 13 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเวลา
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารการวัดผล
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มมีการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อใด
1. พ.ศ.2511
2. พ.ศ.2521
3. พ.ศ.2531
4. พ.ศ.2541

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 วิถีการปฏิบัติของกฎบัตรอาเซียน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ให้รัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่คณะมนตรีประสานงานอาเซียนกำหนดการประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 20 ตามหลักการพื้นฐานที่กำหนดในปฏิญญาอาเซียน อาเซียนให้ความสำคัญแนวคิดและปัญหาความมั่นคงแบบใด สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับวิถีการปฏิบัติการจริงของอาเซียน
1. ความมั่นคงตามแนวจารีต และสอดคล้องกับการเผชิญกับความมั่นคงปลอดภัยช่วงสงครามเย็น
2. การสร้างและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงแห่งรัฐที่อาเซียนเผชิญอยู่ในขณะนั้น
3. ความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับความต้องการให้หลุดพ้นจากความยากจน
4. การไม่แทรกแซงกิจการภายในของสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับหลักการเรื่องอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ

ข้อที่ 21 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)
1. ฟิลิปปินส์
2. มาเลเซีย
3. สิงคโปร์
4. เวียดนาม

ข้อที่ 22 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ หรือ Transparency มีสาเหตุจากปัจจัยใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 23 ปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29 ข้อใดแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
2. สถานที่ราชการบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
3. โรงพยาบาลรับรักษาผู้บาดเจ็บจากการประท้วงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด
4. คนไทยทุกคนที่มีบัตรประกันสุขภาพมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 30 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 31 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน
1. 5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. 25วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. 45วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 32 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายใต้งบรายจ่ายเดียวกัน หรือการโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิตหรือโครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน คือความหมายของข้อใด
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 33 งบประมาณในรายการใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น กรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าตอบแทน

ข้อที่ 34 คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมาก
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
4. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อที่ 35 ใครเป็นผู้มีอำนาจลงประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
3. กรมบัญชีกลาง
4. สำนักงบประมาณ

ข้อที่ 36 การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ใครกำหนด
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. รัฐมนตรี
4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 37 ข้อใดต่อไปนี้คือเหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งหมายให้หน่วยงานได้ค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน
2. มุ่งคุ้มครองหน่วยงานของรัฐ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
3. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
4. มุ่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่โดยให้หน่วยงานของรัฐร่วมกันรับผิดกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 38 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เสียหาย จากการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นกระทำละเมิดแล้ว หน่วยงานของรัฐจะมีสิทธิอย่างไรต่อไป
1. หน่วยงานรัฐยังสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้ทำการละเมิดได้ทุกกรณี
2. หน่วยงานรัฐสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ทำการละเมิดได้ เฉพาะกรณีประมาทเลินเล่อเท่านั้น
3. หน่วยงานรัฐสามารถใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยเอาจากเจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำการละเมิดได้ หากเป็นกรณีกระทำละเมิดโดยจงใจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 กรณีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องแล้ว ร่วมกันเพิกเฉยไม่แจ้งเรื่องการโอนสิทธิเรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นเหตุให้หน่วยงานจ่ายเงินให้กับบริษัทคู่สัญญาเดิม และต้องจ่ายเงินตามคำพิพากษาของศาลพร้อมดอกเบี้ยให้กับบริษัทที่รับโอนสิทธิเรียกร้อง หน่วยงานของรัฐจะใช้สิทธิไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่อย่างไร
1. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
2. ฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง
3. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 41 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 43 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 44 การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร จะต้องพยายามอย่างไร
1. ใส่รหัสลับหลายๆชั้น
2. ส่งข้อมูลตามเวลาทุกวัน
3. รายงานแบบครบถ้วนผ่านวิทยุสื่อสาร
4. ระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้อง

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี คืออะไร
1. ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายเราที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
3. ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
4. ความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี

ข้อที่ 46 ขีดความสามารถของคู่ต่อสู้ สอดคล้องกับการข่าวกรองประเภทใด
1. การข่าวกรองทางยุทธวิธี
2. การข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
3. การข่าวกรองทางนโยบาย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่ชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
1. ชั้นปกปิด
2. ชั้นลับ
3. ชั้นลับมาก
4. ชั้นลับที่สุด

ข้อที่ 48 การสร้างความปั่นปวนให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือเพื่อขู่เข็ญหรือบีบบังคับรัฐบาล หมายถึงข้อใด
1. การก่อการร้าย
2. การจารกรรม
3. การก่อจลาจล
4. การบ่อนทำลาย

ข้อที่ 49 การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ต้องยึดถือระเบียบใดบ้าง
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 50 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 51 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 54 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. การจัดประกวด
2. การสรุปผลการดำเนินการ
3. การจัดสัมมนา
4. การจัดงานฉลอง

ข้อที่ 55 สื่อมวลชนสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 56 เหตุผลใดที่ทำให้การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดเป็นที่นิยม
1. ค่าสื่อโฆษณามีราคาถูก
2. ทั้งตลาดและสื่อต่างก็รวมศูนย์กันมากขึ้น
3. ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายคงที่
4. ภาพลักษณ์ที่ดีและการขายสินค้าได้

ข้อที่ 57 การส่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดเป็นเครื่องมือที่นำเสนออะไร
1. เสนอข่าวเรื่องรสนิยม
2. เสนอข่าวภาพลักษณ์
3. เสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. เสนอข่าวทั่วไป

ข้อที่ 58 MPR คือ อะไร
1. Mass Public Relations
2. Marketing Public Relations
3. Matrix Public Relations
4. Multi Public Relations

ข้อที่ 59 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ข้อใดสำคัญที่สุด
1. ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดได้
2. สนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรได้
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
4. สร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนได้

ข้อที่ 60 กรณีมีผู้เสียหาย จากปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้น สิ่งแรกที่องค์กรจะต้องดำเนินการเพื่อรักษาภาพลักษณ์ คือ
1. การชี้แจงปัญหาวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นกับสื่อมวลชน
2. การช่วยเหลือผู้เสียหายในทันทีอย่างจริงใจและรับผิดชอบ
3. ผู้บริหารระดับสูงต้องไปพบผุ้เสียหายเพื่อชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
4. โฆษกต้องจัดแถลงข่าวต่อสาธารณชนทันที

ข้อที่ 61 "การประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการทำวิจัย..."” จัดเป็นข้อใดของช่วงระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 62 Propaganda หมายถึงข้อใด
1. การลงนามในสนธิสัญญา
2. การโฆษณาชวนเชื่อ
3. การปฏิบัติตามปฏิญญาสากล
4. การนำเสนอเชิงนโยบาย

ข้อที่ 63 Mass Psychology หมายถึง
1. จิตวิทยาในระดับมหภาค
2. จิตวิทยาในระดับประเทศ
3. จิตวิทยามวลชน
4. จิตวิทยาสื่อสารมวลชน

ข้อที่ 64 ข้อใดเป็นรูปแบบการสร้างการศึกษาอบรมให้กับมวลชน
1. การสนทนากลุ่ม
2. การประชุม
3. การทัศนศึกษา
4. กิจกรรมสันทนาการ

ข้อที่ 65 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินการของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดจัดเป็นกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำอย่างเข้มแข็ง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 หน่วยงานใดกำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการจ้าของเรื่อง ให้กับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน

ข้อที่ 72 หนังสือที่ทำในนามของผู้กำกับการ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นยศใดเป็นผู้รับรองสำเนา
1. ดาบตำรวจขึ้นไป
2. ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3. สิบตำรวจตรีขึ้นไป
4. พันตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 73 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ร.ต.อ.หญิง เอ จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 74 กรณีผู้รับคำร้องทุกข์ไม่สามรถพิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ของ ร.ต.อ.ชลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

ข้อที่ 75 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 76 หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทุกรอบปี
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. กระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี Big Data ถูกต้อง
1. Big Data จำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ในการเก็บรักษา
2. Big Data เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. Big Data เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลระดับประเทศเท่านั้น
4. Big Data ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข้อที่ 78 เทคโนโลยี Virtual Reality คืออะไร
1. Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีทำให้หุ่นยนต์มีชีวิตจริง
2. Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีทำให้มองเห็นโลกเสมือนได้เหมือนจริง
3. Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีทำให้รถยนต์ขับไปได้เอง
4. Virtual Reality เป็นเทคโนโลยีทำให้มนุษย์สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้งหมดได้เหมือนจริง

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิในการใช้ระบบ CRIMES
1. การเข้าใช้ระบบ CRIMES จำเป็นต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนยืนยันตัวบุคคลทุกครั้ง
2. การเข้าใช้ระบบ CRIMES จำเป็นต้องเข้าใช้ผ่านระบบเครือข่าย POLIS
3. การเข้าใช้ระบบ CRIMES จำเป็นต้องใช้ผ่านโปรแกรม Internet Explorer
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจตามทฤษฎีของโบโน หมวก 6 ใบ ประกอบด้วย หมวกสีแดง (Red Hat) หมายถึงอะไร หมายถึง   
1. การตัดสินใจในภาวะเร่งด่วน
2. การตัดสินใจภายใต้ปัญหาวิกฤติ
3. การตัดสินใจด้วยความโกรธ โทสะ อารมณ์  
4. การตัดสินใจโดยกลุ่ม

ข้อที่ 81 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 82 ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แก่ข้อใด
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประสานงาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณทางการเงินเพื่อการวางแผน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของพนักงานและแผนกต่าง ๆ

ข้อที่ 83 ข้อใดเป็นแนวทางชี้นำการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่เพื่อบรรลุถึงปณิธานของการเป็นพิทักษ์สันติราษฎร์
1. จริยธรรมของตำรวจ
2. ขนบธรรมเนียมประเพณี
3. อุดมคติของตำรวจ
4. จรรยาบรรณของตำรวจ

ข้อที่ 84 ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจก่อนนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ตร.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 85 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 86 เมื่อฝ่ายอำนวยการได้แผนกำลังพลขึ้นมา จะเกี่ยวข้องกับหัวข้อใดที่สุด
1. การนำเสนอหนทางปฏิบัติ
2. การประมาณการข่าวกรอง
3. การทำแผนคำสั่งและการแจกจ่าย
4. การประเมินผลกำลังพล

ข้อที่ 87 การประมาณการกำลังพล ทำในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจาเท่านั้น
2. ด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
3. ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยตนเองเท่านั้น

ข้อที่ 88 กำลังพลที่สูญเสีย จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. การฝึกอบรมกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจด้วยค่าตอบแทน
4. การกำหนดค่าตอบแทน

ข้อที่ 89 บริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาในหน้าที่ใดน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 90 งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับหน้าที่ตำรวจอย่างไร
1. เป็นงานบริการสังคม
2. เป็นงานปราบปราม
3. เป็นงานสืบสวน
4. เป็นงานในภาวะวิกฤติ

ข้อที่ 91 หมวดนกแก้ว ออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ สอดคล้องกับข้อใด
1. การปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
2. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ
3. การปฎิบัติงานแบบมีระบบ
4. การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ข้อที่ 92 ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของพระบรมราโชวาทองค์นี้ "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
1. ส่งเสริมคนดี กำจัดคนไม่ดี
2. พยายามทำให้คนไม่ดี เป็นคนดีทั้งหมด
3. ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี
4. วิธีการทำให้บ้านเมืองสงบสุข

ข้อที่ 93 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 94 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 95 พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 97 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 98 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 100 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข