Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 10 December 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการที่ดี จะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา ในด้านใดบ้าง
1. ให้ข้อมูลข่าวสาร
2. ให้ข้อเสนอแนะ
3. จัดทำแผน/คำสั่ง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เป็นหน้าที่ตามปกติของฝ่ายอำนวยการ โดยต้องมีการสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการก่อน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นหลัก
3. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดำเนินการด้วยวาจาได้

ข้อที่ 3 ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
1. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. เป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ฝ่ายอำนวยการสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ข้อที่ 4 การดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยเป็นงานด้านใด
1. งานธุรการ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานแผน

ข้อที่ 5 การจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 6 หน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล จัดทําความต้องการกําลังพลดําเนินการเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้ง โอนบุคคลเข้ารับราชการ การประเมินผลบุคคล ดําเนินการเกี่ยวกับการลา การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนยศ การออกจากราชการ บําเหน็จบํานาญและการดําเนินการเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานประวัติ
3. งานทะเบียนพล
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 7 การใช้และการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง มีความมุ่งหมายหลักเพื่อสิ่งใด
1. ผู้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบกำลัง
2. ผู้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบการตกลงใจอย่างเชื่อมั่น
3. ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบกำลัง
4. ผู้เกี่ยวข้องนอกหน่วยนำไปใช้งาน

ข้อที่ 8 "ข่าว" มาจากข้อใด
1. สูงต่ำบนล่าง
2. เหนือใต้ออกตก
3. เร็วช้าหนักเบา
4. อดีตปัจจุบันอนาคต

ข้อที่ 9 EEI ในทางการข่าวคืออะไร
1. Essential Element of Information
2. Essential Element of Intelligence
3. Essential Element of Indicater
4. Essential Element of Interaction

ข้อที่ 10 ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการวางแผน
1. การกำหนดทางเลือก
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การกำหนดสมมุติฐาน
4. การกำหนดวิธีการประเมินผล

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ใช่งานฝ่ายอำนวยการตำรวจ
1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายการข่าว
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนเทคนิคการบริหารงาน (POSDCORB)
1. Planning
2. Organizing
3. Participate
4. Controlling

ข้อที่ 13 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 14 กระบวนการและกรรมวิธีในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้าที่มาก ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติหลายลำดับชั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ หลักการประหยัด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 16 กรณีที่แผนงานมีปัญหา ประชาชนไม่ความสนใจ ควรปรับแผนปฏิบัติงานใหม่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตรงกับหลักในการกำหนดแผนงานข้อใดมากที่สุด
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนั้นยืนยาวต่อไป
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 18 ตำรวจในข้อใดที่ไม่เหมาะกับการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
1. มีอายุไม่มากนัก
2. มีบุคลิกภาพเคร่งขรึม
3. สื่อสารและเข้าใจภาษาวัยรุ่นได้ดี
4. เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น

ข้อที่ 19 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 20 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 21 วิถีการปฏิบัติของกฎบัตรอาเซียน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ให้รัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่คณะมนตรีประสานงานอาเซียนกำหนดการประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 22 การทำสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน แสดงถึงแนวคิดการต่อต้านเรื่องใดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 23 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 24 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ หรือ Transparency มีสาเหตุจากปัจจัยใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 25 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 26 การที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศไปหักลดหย่อนการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท ถือเป็นการดำเนินมาตรการของนโยบายใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
2. นโยบายการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
3. นโยบายการคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
4. นโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 30 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
1. ได้ เฉพาะเพียงเท่าที่ให้สังคมสงบสุขและอยู่ในศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่ได้ เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ได้ แต่ต้องชอบด้วยกฏหมายทั้งวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม และได้สัดส่วน
4. ไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

ข้อที่ 31 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือความหมายของข้อใด
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 32 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
1. 15 วัน
2. 20 วัน
3. 25 วัน
4. 30 วัน

ข้อที่ 33 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 34 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือหน่วยงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ท่านจะเลือกวิธีใดในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. พิเศษ

ข้อที่ 35 หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุและได้รับมอบหมายให้พิจารณาราคากลางของการจัดซื้อจัดจ้างท่านจะเลือกข้อใด
1. ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3. ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

ข้อที่ 36 กรณีในงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุด
1. ราคาต่ำที่สุด
2. คุณภาพ
3. คุณภาพและราคา
4. คุณภาพและบริการ

ข้อที่ 37 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐมีกำหนดอายุความอย่างไร
1. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
2. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
3. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 38 ด.ต.สนุกสนาน สังกัด บช.น. มีหน้าที่รับผิดชอบจัดเก็บ นำส่ง และนำฝากเงิน เมื่อ ด.ต.สนุกสนาน ได้รับค่าปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ ได้เบียดบังเงินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย บช.น. จะต้องดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้อง กับ ด.ต.สนุกสนาน และผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามสายงาน มีกำหนดอายุความเท่าใด
1. 1 ปี นับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
2. 2 ปี นับแต่วันที่ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
3. 1 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่
4. 2 ปี นับแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 39 การชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ชำระเงินตามคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. ชำระเงินเกินกำหนดเวลาตามคำสั่งพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
3. ขอผ่อนชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 40 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้
2. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มชั่วโมง
3. นาย ก มีหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ในวันเสาร์ นาย ก ไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในวันที่อยู่เวร
4. นาย ก อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในอัตราชั่วโมงละ60 บาท

ข้อที่ 41 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2560 ในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกมีสิทธินั่งเครื่องบินในระดับชั้นใด
1. ชั้นประหยัด
2. ชั้นธุรกิจ
3. ชั้นหนึ่ง
4. ได้ทุกชั้น

ข้อที่ 42 วิทยาลัยการตำรวจจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้บังคับการ และเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ วิทยาลัยการตำรวจต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินชั่วโมงละเท่าไร
1. 400 บาท
2. 600 บาท
3. 800 บาท
4. 1,200 บาท

ข้อที่ 43 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 1,200 บาท
2. ไม่เกิน 900 บาท
3. ไม่เกิน 800 บาท
4. ไม่เกิน 700 บาท

ข้อที่ 44 ข่าวกรองทางอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
2. ข่าวกรองเทคนิคอากาศ
3. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
4. ข่าวกรองความมั่นคงภูมิอากาศ

ข้อที่ 45 ขีดความสามารถของคู่ต่อสู้ สอดคล้องกับการข่าวกรองประเภทใด
1. การข่าวกรองทางยุทธวิธี
2. การข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
3. การข่าวกรองทางนโยบาย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 การใช้ การพรางและการซ่อนพราง เพื่อประโยชน์อะไร
1. เป็นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามยุ่งยากในสิ่งที่เราเอาไปซ่อน
2. เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายเราเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม
3. เป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายเรา
4. เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่หน่วยในองค์การรักษาความปลอดภัย
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายทหาร
3. ฝ่ายตำรวจ
4. ฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 120 วัน
4. 180 วัน

ข้อที่ 49 ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด
1. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้า
2. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
3. มุมขวาบน ด้านในของปกหน้า
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 "การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 คำว่า Press Preview ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
1. การเชิญสื่อมวชนไปชมกิจกรรมการแสดงล่วงหน้าก่อนผู้อื่น
2. การตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชน
3. การให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบการทำงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 54 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Public Service ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 55 การใช้สื่อและกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์มีข้อควรดำเนินอย่างไร
1. การย้ำหรือซ้ำบ่อยๆ
2. ความต่อเนื่อง
3. ความหลากหลาย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 56 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ

ข้อที่ 57 ตัวอักษร “P” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 การบริหารประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสินค้าอย่างมีระบบจะใช้เทคนิคอย่างไร
1. เทคนิคการประชาพิจารณ์
2. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
4. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ปกติ

ข้อที่ 59 ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้องค์กรมีความก้าวหน้า ทันสมัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 60 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง
2. โต้แย้ง ถกเถียงในความเป็นจริง หรือสิ่งที่ปรากฏชัด
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 61 สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้เลือกประชาสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่เป็นบวกกับองค์กร
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด

ข้อที่ 62 ข้อใดคือจิตวิทยาที่จะใช้ในการโน้มน้าวจิตใจฝูงชนหรือมวลชนได้ผลดีที่สุด
1. ความรัก
2. ความโกรธ
3. ความกลัว
4. ความหลง

ข้อที่ 63 แรงจูงใจมีประโยชน์ในด้านใด
1. การเอาชนะความโกรธ
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเอาชนะศัตรู
4. การเอาชนะความประสงค์ร้าย

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. เข้าใจธรรมชาติของมวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้หลักการประชาสัมพันธ์
4. ให้มวลชนลงมติโดยเปิดเผย

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 71 หนังสือราชการ มีกี่ชนิด
1. 6 ชนิด
2. 7 ชนิด
3. 8 ชนิด
4. 9 ชนิด

ข้อที่ 72 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 73 คำขึ้นต้นที่ใช้กับหนังสือหนังสือประทับตรา ได้แก่
1. เรียน
2. กราบเรียน
3. ส่ง
4. ถึง

ข้อที่ 74 ในกรณีที่ ร.ต.อ. ก ขอลาออก เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือน
2. ภายใน 3 เดือน
3. ภายใน 6 เดือน
4. วันที่ผู้นั้นขอลาออก

ข้อที่ 75 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 76 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 เทคโนโลยี AI คือ อะไร
1. AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. AI ย่อมาจาก Anonymous Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีแฝงตัวในการสืบสวน
3. AI ย่อมาจาก Architecture Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 80 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 81 การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลให้เสนอข้อคิดเห็นของคนหลายฝ่ายอย่างแจ่มแจ้งและมีเหตุผล ฟังปฏิกิริยาจากคนอื่นๆ ด้วยไม่เน้นการแพ้ชนะ แต่เน้นชนะร่วมใจอย่างมีหลักการเห็นพ้องต้องกันเช่นเดียวกัน เรียกว่าการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล
2. การตัดสินใจโดยแสดงความคิดเห็น
3. การติดสินใจแบบมติเอกฉันท์
4. การตัดสินใจแบบชนะ/ชนะ

ข้อที่ 82 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การตัดสินใจของผู้บริหาร
1. ทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาสภาพความเป็นจริง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุด เป็นที่ยอมรับมากที่สุด มีความเป็นไปได้มากที่สุดอันจะนำไปสู่ความร่วมมือ
3. แสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหาตามแนวทางต่าง ๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งหรือสองแนวทาง
4. คำนึงถึงเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารด้วยกันมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตัดสินใจโดยคำนึงถึงเสียงข้างมาก

ข้อที่ 83 ผู้ใดมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในภาพรวม ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้บัญชาการศึกษา
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ข้อที่ 84 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ มีกี่ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 8 ข้อ
4. 9 ข้อ

ข้อที่ 85 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 86 งานของฝ่ายอำนวยการ มีองค์ประกอบอย่างไร
1. งานของฝ่ายอำนวยการมี 5 สายงาน
2. งานของฝ่ายอำนวยการมี 3 สายงานหลัก
3. งานของฝ่ายอำนวยการมี 8 สายงาน
4. งานของฝ่ายอำนวยการ ไม่กำหนดสายงานที่ชัดเจน

ข้อที่ 87 พันธกิจ 5 ประการ ของฝ่ายอำนวยการ เรียงลำดับถูกต้อง
1. จัดทำแผน/คำสั่ง ให้ข่าวสารชั้นต้น กำกับดูแล เสนอข้อตกลงใจ ประมาณการ
2. ให้ข่าวสารชั้นต้น กำกับดูแล เสนอข้อตกลงใจ ประมาณการ จัดทำแผน/คำสั่ง
3. ให้ข่าวสารชั้นต้น ประมาณการ เสนอข้อตกลงใจ จัดทำแผน/คำสั่ง กำกับดูแล
4. ให้ข่าวสารชั้นต้น ประมาณการ กำกับดูแล จัดทำแผน/คำสั่ง เสนอข้อตกลงใจ

ข้อที่ 88 การจัดทำประมาณการกำลังพล จะต้องขึ้นต้นด้วยหัวข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 89 งานบริการสังคมจะต้องเข้าใจบทบาทที่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การเมือง
2. เศรษฐกิจ
3. สังคม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 งานบริการสังคมของตำรวจเกี่ยวข้องกับหน้าที่หลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 91 ประเด็นในข้อใด ส่งผลต่อการบริการทางสังคมของตำรวจ
1. การเมืองไทย
2. สังคมไทย
3. เศรษฐกิจไทย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 94 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 95 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 97 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 98 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 99 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 100 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง