Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 January 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ "การกำกับดูแลของฝ่ายอำนวยการ" ข้อใดถูกต้อง
1. การเยี่ยมเยียนของฝ่ายอำนวยการไม่เกี่ยวข้องเป็นการกำกับดูแลของฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายอำนวยการต้องระลึกเสมอว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นของทั้งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ
3. การตรวจของฝ่ายอำนวยการ อาจทำได้โดยความต้องการของผู้บังคับบัญชา
4. ในการตรวจของฝ่ายอำนวยการไม่จำเป็นต้องแจ้งความมุ่งหมายของการตรวจให้กับหน่วยปฏิบัติการทราบ

ข้อที่ 2 ข้อใดมิใช่ พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การประมาณการ (การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร)
4. การทำแผน/คำสั่ง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 3 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วยสายงานใด
1. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 5 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 7 ข่าวกรอง สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 8 การดำเนินการทั้งปวงเพื่อลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในข้อใด
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. การข่าวเป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
2. การข่าวเป็นงานที่มีวิธีการในการจัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
4. การข่าวเป็นงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 10 ข้อใดมิใช่งานในหน้าที่ของฝ่ายแผนงาน
1. การงบประมาณ
2. การจัดจำหน่าย
3. การปฏิบัติ
4. การข่าว

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการวางแผน
1. การกำหนดทางเลือก
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การกำหนดสมมุติฐาน
4. การกำหนดวิธีการประเมินผล

ข้อที่ 12 ข้อใดไม่ใช่งานฝ่ายอำนวยการตำรวจ
1. ฝ่ายปฏิบัติการ
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายการข่าว
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 13 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเงิน/งบประมาณ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 16 ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการกำหนดแผนงานชุมชนสัมพันธ์
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนั้นยืนยาวต่อไป
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 21 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 22 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 23 "สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 26 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 28 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งคือ เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) หมายถึง สิทธิส่วนใดต้องไม่ถูกแยกออกกัน
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูกต้อง
4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
1. การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน
2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐให้การรักษาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ป่วยหนักก่อนคนอื่นๆ
3. บริษัทเอกชนปฏิเสธผู้พิการเข้าทำงาน แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร
4. ตำรวจไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวในชั้นสอบสวน เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ข้อที่ 30 สถานการณ์โลกข้อใดที่ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. ชนพื้นเมืองในอเมริกายืนกรานในสิทธิของตนที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียเลือกจัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับบุตรหลานของตน
3. ตรวจพบชิ้นกระดูกชาวกระเหรี่ยงแกนนำชาวบ้านต่อสู้เผาไล่ที่ถูกฆ่าเผายัดถังถ่วงน้ำ
4. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จัดให้มีอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทางลาด ลิฟท์สําหรับยกรถเข็นคนพิการ

ข้อที่ 31 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หน่วยรับงบประมาณจะนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบได้ไม่เกินเท่าใด
1. ไม่เกินร้อยละ 5
2. ไม่เกินร้อยละ 10
3. ไม่เกินร้อยละ 15
4. ไม่เกินร้อยละ 20

ข้อที่ 32 ในการจัดทำงบประมาณ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการอย่างไร
1. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
2. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
3. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
4. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 33 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 34 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 35 การคืนหลักประกันการสัญญาของหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้คืนแก่คู่สัญญาภายในกี่วัน
1. ภายใน 7 วัน นับแต่วันเสนอราคา
2. ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
3. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ข้อที่ 36 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 37 บุคคลใดเป็นผู้รักษาการ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 38 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มุ่งคุ้มครองการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างไร
1. คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
2. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดีโดยตรง
4. คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

ข้อที่ 39 กรณีที่ผู้เสียหายใช้สิทธิยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุละเมิดของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาและมีคำสั่งไปแล้ว ผู้เสียหายไม่พอใจผลการวินิจฉัยดังกล่าวมีสิทธิดำเนินการอย่างไร
1. ไม่มีสิทธิดำเนินการใด ๆ เนื่องจากหน่วยงานของรัฐวินิจฉัยไปแล้ว
2. ร้องต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลหน่วยงานของรัฐที่พิจารณามีคำสั่ง
3. ฟ้องคดีต่อศาล
4. อุทธรรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐที่พิจารณามีคำสั่ง

ข้อที่ 40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 41 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 42 ส่วนราชการต้องเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไว้ที่ใด
1. ตู้เอกใส่เอกสารราชการในห้องทำงานของหัวหน้าหน่วยงาน
2. โต๊ะทำงานห้องการเงินของหน่วยงาน
3. ตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 43 ในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อใดถูกต้อง
1. ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
2. การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
3. การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 44 การใช้ การพรางและการซ่อนพราง เพื่อประโยชน์อะไร
1. เป็นการทำให้ฝ่ายตรงข้ามยุ่งยากในสิ่งที่เราเอาไปซ่อน
2. เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายเราเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม
3. เป็นการป้องกันและต่อต้านมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายเรา
4. เป็นการป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นการปฏิบัติการต่าง ๆ ของฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
2. ข่าวกรองเทคนิคอากาศ
3. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
4. ข่าวกรองความมั่นคงภูมิอากาศ

ข้อที่ 46 การตรวจข่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบการตรวจข่าวอย่างเคร่งครัดอย่างไร
1. ให้รักษารหัสลับไว้
2. อย่าใช้รหัสที่คิดขึ้นเอง
3. ใช้รหัสที่คิดเองได้
4. ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

ข้อที่ 47 การตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์บุคคลให้ใช้กับบุคคลใด
1. ผู้ที่อยู่ระหว่างรอบรรจุหรือแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
3. ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งหน้าที่ใหม่ทุกราย
4. ผู้ที่กระทำความผิดระหว่างปฏิบัติราชการ

ข้อที่ 48 หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. แผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
2. แผนการเคลื่อนย้าย
3. แผนการพิทักษ์รักษา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 49 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความถึงบุคคลในข้อใด
1. หัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
3. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 50 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 51 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 53 คำว่า Talk of the town ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. สื่อประชาสัมพันธ์
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 54 ภาพยนตร์ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 คำว่า Special Event หมายถึงอะไร
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. สื่อประชาสัมพันธ์
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 กิจกรรมเพื่อสังคม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 57 การเป็นผู้อุปถัมภ์รายการกีฬาหรืองานแสดงศิลปะ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
2. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ
3. การนำเสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 58 ตัวอักษร “P” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 59 ข้อใดจัดเป็นระยะท้ายสุดของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 60 ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ที่ไม่ชอบ หรือ เกลียดชังตำรวจ จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 61 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กรให้คงอยู่ต่อไป
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 62 วิชาจิตวิทยามวลชนมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่มวลชน
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดพฤติกรรมมวลชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมหรือธรรมชาติของมวลชน
4. เพื่อยึดเหนี่ยวมวลชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข้อที่ 63 แรงจูงใจเกิดจากสิ่งใด
1. ความเกลียด ความกลัว ความโกรธ
2. ความเกลียด ความกลัว ความชื่นชอบ
3. ความเกลี่ยด ความกลัว ความรัก
4. ความโกรธ ความโลภ ความหลง

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของกลุ่มมวลชน
1. กลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
2. กลุ่มมวลชนที่ไม่มีการจัดตั้ง
3. กลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
4. กลุ่มมวลชลภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อที่ 65 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายในข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การร่วมในการตัดสินใจ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 ข้อใดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
1. ที่ ตช.๐๐๓๕/ ว๔๔
2. ที่ ตช ๐๐๑๕/ว ๒๙
3. ที่ ตร. ๐๐๒๒/ว๒๖
4. ที่ ตช.๐๐๑๔/ ว ๒๐

ข้อที่ 72 หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 73 ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ ยกเว้น………ไม่จำเป็นต้องมี
1. ผู้ร่าง
2. ผู้สั่งพิมพ์
3. ผู้ตรวจ
4. ผู้พิมพ์

ข้อที่ 74 ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีจำนวนกี่ตำแหน่ง
1. 13 ตำแหน่ง
2. 14 ตำแหน่ง
3. 10 ตำแหน่ง
4. 12 ตำแหน่ง

ข้อที่ 75 ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ให้ได้รับเงินเดือน ระดับใด
1. ส 1
2. ส 2
3. ส 3
4. ส 4

ข้อที่ 76 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ใดดำเนินการคัดเลือก รายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ต.ช. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. นายกรัฐมนตรี
3. ก.ต.ช.
4. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS ย่อมาจาก POLice Information System
2. ระบบ POLIS เก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาไว้
3. ระบบ POLIS สามารถดูภาพ CCTV ย้อนหลังได้ทั่วประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดไม่ใช่เลข IP v4
1. 123.456.789.001
2. 111.111.111.111
3. 127.0.0.1
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ท่านจะเข้าใช้ระบบ POLIS ได้อย่างไร
1. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่บ้าน
2. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่สถานีตำรวจ
3. ใช้คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย POLIS ที่สถานีตำรวจ
4. ใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ที่เข้าเว็บไซต์ police.go.th ได้

ข้อที่ 80 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์การตัดสินใจของผู้บริหาร
1. ทำความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน ศึกษาสภาพความเป็นจริง ปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การตัดสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะเหมาะสมที่สุด เป็นที่ยอมรับมากที่สุด มีความเป็นไปได้มากที่สุดอันจะนำไปสู่ความร่วมมือ
3. แสวงหาทางเลือกหลาย ๆ ทางในการแก้ปัญหา การค้นหาปัญหาตามแนวทางต่าง ๆ ที่มีมากกว่าหนึ่งหรือสองแนวทาง
4. คำนึงถึงเพื่อนร่วมงานและผู้บริหารด้วยกันมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตัดสินใจโดยคำนึงถึงเสียงข้างมาก

ข้อที่ 81 ข้อใดเป็นการตัดสินใจเชิงปริมาณ
1. การตัดสินใจแบบแขนงต้นไม้
2. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
3. การตัดสินใจแบบระดมสมอง
4. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ

ข้อที่ 82 การตัดสินใจโดยใช้วิธีการสอบถามโดยวิธีเสาะหาความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเราเรียกว่าการตัดสินใจด้วยเทคนิคแบบใด
1. เทคนิคการระดมสมอง
2. เทคนิคการแสวงหาความรู้
3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
4. เทคนิคการคำนวนผลลัพท์ (Payoff technique)

ข้อที่ 83 ข้อใดคือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
3. การยึดถือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การมีจิตสำนึกที่ดีไม่ซื่อสัตย์

ข้อที่ 84 จเรตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ……เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
1. นายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. ก.ตร.

ข้อที่ 85 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 86 ฝ่ายอำนวยการมีแนวทางการจัดการอย่างไรกับกำลังพลที่สูญเสียไป
1. การฝึกอบรมกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจด้วยค่าตอบแทน
4. การกำหนดค่าตอบแทน

ข้อที่ 87 งานของฝ่ายอำนวยการมีมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. งานกำลังพล
2. งานจราจร
3. งานการข่าว
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 88 การจัดทำทำเนียบกำลังพล ถือเป็นงานในข้อใด
1. งานประวัติ
2. งานทะเบียนพล
3. งานสวัสดิการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 89 งานด้านชุมชนมวลชนสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับฝ่ายอำนวยการในข้อใด ถือว่าเป็นงานอันดับแรก
1. การทำประมาณการ
2. การทำข้อเสนอ
3. การให้ข่าวสารชั้นต้น
4. การทำคำสั่งยุทธการ

ข้อที่ 90 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับตำรวจฝ่ายใดมากที่สุด
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบังคับบัญชา
3. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
4. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ข้อที่ 91 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์
1. ผู้กองเหลือง ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. หมวดเขียว ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ดาบแดง เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. จ่าดำ จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 92 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 93 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. นอกจากมีความรู้ในงานของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องรอบรู้ถึงงานของผู้อื่นที่มีส่วนสัมพันธ์กับงานของตนเอง
3. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเองแต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
4. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ข้อที่ 94 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 97 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 98 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง