Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 06 June 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. รักษาความปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชา
2. รับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการพิเศษ ทำได้โดย
1. การให้คำแนะนำ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ่"หน้าที่ที่ฝ่ายอำนวยการตำรวจจะต้องปฎิบัติอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง" สอดคล้องกับข้อใด
1. พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ
2. บทบาทของฝ่ายอำนวยการตำรวจ
3. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการตำรจ
4. โครงสร้างหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการตำรวจ

ข้อที่ 4 งานเกี่ยวกับการลา การออกราชการ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานธุรการ
2. งานสารบรรณ
3. งานทะเบียนพล
4. งานทะเบียนประวัติ

ข้อที่ 5 การจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 6 การประเมินผลบุคคล ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานคดีวินัย

ข้อที่ 7 การผลิตข่าวกรอง ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง
1. เรื่องของฝ่ายตรงข้าม
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การวางกำลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. การข่าวเป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
2. การข่าวเป็นงานที่มีวิธีการในการจัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
4. การข่าวเป็นงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 9 จงเติมคำในช่องว่าง "...เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงผลกระทบว่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยมีปัญหาอย่างไร เกิดจากอะไร นำไปสู่การจัดทำแผน/คำสั่ง การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง"
1. งานการข่าว
2. งานอำนวยการ
3. งานแผนและยุทธการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 10 ข้อใดเกี่ยวข้องกับการทำให้คำว่ารู้เขา รู้เราสมบูรณ์มากขึ้น
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การกำกับดูแล
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ใช่กิจกรรมในการวางแผน
1. การกำหนดทางเลือก
2. การกำหนดวัตถุประสงค์
3. การกำหนดสมมุติฐาน
4. การกำหนดวิธีการประเมินผล

ข้อที่ 12 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนเทคนิคการบริหารงาน (POSDCORB)
1. Planning
2. Organizing
3. Participate
4. Controlling

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารจัดการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 14 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 16 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 17 ตำรวจในข้อใดที่ไม่เหมาะกับการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
1. มีอายุไม่มากนัก
2. มีบุคลิกภาพเคร่งขรึม
3. สื่อสารและเข้าใจภาษาวัยรุ่นได้ดี
4. เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น

ข้อที่ 18 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ รักษาเอกราชของชาติและบูรณภาพของดินแดน
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 20 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 22 "ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 "สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 25 ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรม New S-Curve
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3. อุตสาหกรรมดิจิตอล
4. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ข้อที่ 26 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 28 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 29 จากข้อความที่ว่า "องค์กรของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฎิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญที่ต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน" เป็นการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
1. หลักการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
2. หลักความเป็นธรรมในสังคม
3. หลักความเท่าเทียมกัน
4. หลักความเสมอภาค

ข้อที่ 30 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 32 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หน่วยรับงบประมาณจะนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบได้ไม่เกินเท่าใด
1. ไม่เกินร้อยละ 5
2. ไม่เกินร้อยละ 10
3. ไม่เกินร้อยละ 15
4. ไม่เกินร้อยละ 20

ข้อที่ 33 ในการจัดทำงบประมาณ กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า หนึ่งปีงบประมาณสําหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไป หน่วยรับงบประมาณจะต้องดำเนินการอย่างไร
1. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
2. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
3. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ
4. หน่วยรับงบประมาณจะต้องเสนอสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก่อนที่จะมีการยื่นคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายต่อผู้อํานวยการสำนักงบประมาณ

ข้อที่ 34 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 35 การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปมีกี่วิธี
1. 2 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
2. 1 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
4. 4 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 36 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 37 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีคณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวมีผลอย่างไร
1. ผู้แต่งตั้งไม่อาจวินิจฉัยสั่งการ
2. คณะกรรมการไม่อาจส่งผลการพิจารณาให้กับผู้แต่งตั้งได้
3. คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 38 การชำระหนี้ตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว
2. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นทรัพย์สินอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นเงินตามมูลค่าเท่านั้น
4. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันเท่านั้น

ข้อที่ 39 การกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งหน่วยงานของรัฐมีอำนาจออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และการใช้สิทธิไล่เบี้ยกรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
2. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีหน่วยงานของรัฐกระทำละเมิดกับเจ้าหน้าที่
3. กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐ และกรณีเจ้าหน้าที่ยินยอมรับสภาพหนี้
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 40 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 42 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินจากลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อที่ 43 ส่วนราชการต้องเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไว้ที่ใด
1. ตู้เอกใส่เอกสารราชการในห้องทำงานของหัวหน้าหน่วยงาน
2. โต๊ะทำงานห้องการเงินของหน่วยงาน
3. ตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 44 "...เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธีทางการข่าว" จงเติมคำในช่องว่าง
1. การรักษาความลับ
2. การเปิดเผยความจริง
3. การปกปิดความจริง
4. การรักษาความจริง

ข้อที่ 45 ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งหมายของข่าวเพื่อประโยชน์ด้านใด
1. ช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียง
2. ช่วยตกลงใจในการกำหนดกระบวนการระวังป้องกัน
3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
4. ช่วยในการออกแผนงานประจำปี

ข้อที่ 46 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่สิ่งใด
1. ขีดความสามารถ จุดปลอดภัย และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นกลาง
2. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของศัตรู
3. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรู
4. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติชาติพันธมิตร

ข้อที่ 47 ข้อมูลข่าวสารลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 มีกี่ชั้นความลับ
1. 3 ชั้นความลับ
2. 5 ชั้นความลับ
3. 7 ชั้นความลับ
4. 9 ชั้นความลับ

ข้อที่ 48 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี เป็นองค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายความมั่นคง
3. ฝ่ายความปลอดภัย
4. ฝ่ายทหาร

ข้อที่ 49 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด
1. ฝ่ายตํารวจ
2. ฝ่ายข่าวกรอง
3. ฝ่ายพลเรือน
4. ฝ่ายประสานการข่าว

ข้อที่ 50 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 51 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 กลยุทธ์การประชาสมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 54 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Celebration ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 55 ................สามารถวัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่เริ่มจากการวัดผลงานจากการตัดข่าว การเผยแพร่ข่าวในทุกสื่อที่ส่งข่าวออกไป
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 56 ตัวอักษร L” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 57 สื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบใด
1. One-way Communication
2. Two-way Communication
3. Three-way Communication
4. Person-way Communication

ข้อที่ 58 การชดเชยความเสียหายให้แก่ลูกค้าเรียกว่าอะไร
1. CSR-in-process
2. PR-process
3. CR-on-process
4. SR-process

ข้อที่ 59 เป้าหมายสูงสุดของของผู้ปฏิบัติฝ่ายประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. หาสาเหตุของการก่อตัวภาวะวิกฤตไม่ให้ผิดพลาด
2. การสร้างภาพลักษณ์ให้เกิดภาพบวกต่อสาธารณชน
3. เตรียมแผนงานประชาสัมพันธ์ เพื่อให้รวดเร็วและสมบูรณ์
4. สร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนกับองค์กรไว้ก่อน

ข้อที่ 60 ข้อใดเป็นการจัดทำกิจกรรมเพื่อ สร้างภาพลักษณ์องค์กรตำรวจ
1. การเผยแพร่ บอกกล่าวถึงความเจริญ และการพัฒนาของหน่วยงาน องค์การ สถาบัน ให้สาธารณชนได้ทราบ
2. กิจกรรมตอบสนองความพอใจ และความต้องการของประชาชนที่องค์กรจัดขึ้น
3. การประชาสัมพันธ์เรียกร้องความสนใจจากประชาชนในทุกกิจกรรมขององค์กร
4. การเพิ่มพูนและ ส่งเสริมบทบาทขององค์กร

ข้อที่ 61 งานประชาสัมพันธ์สามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จได้ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หรือไม่ อย่างไร
1. เห็นด้วย หากมีวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
2. เห็นด้วยแต่องค์กรต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนสนใจและเป็นบวกต่อองค์กร
3. ไม่เห็นด้วยการประชาสัมพันธ์ทำให้การทำงานของตำรวจยุ่งยากมากขึ้น
4. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นหลักการที่ใช้กับภาคเอกชนในส่วนของรัฐหลักการนี้ไม่น่าจะถูกต้อง

ข้อที่ 62 ข้อใดกล่าวถึงคำว่า "มวลชน" ได้ถูกต้อง
1. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3. ถูกจัดตั้งโดยประชาชนเพียงอย่างเดียว
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านกว้างของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยความสนใจและความต้องการที่ตรงกัน
3. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
4. กลุ่มคนที่เกิดจากการจัดตั้งโดยประชาชน

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชน กรณีเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆ
1. ควรกระทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ควรกระทำโดยนักศึกษาที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 70 ปัจจุบันการสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ควรเริ่มต้นจากข้อใด
1. ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความต้องการของชุมชนและประชาชน
3. ความต้องการของสื่อมวลชน
4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 71 หนังสือราชการ มีกี่ชนิด
1. 6 ชนิด
2. 7 ชนิด
3. 8 ชนิด
4. 9 ชนิด

ข้อที่ 72 ร.ต.อ. เอ็ม ต้องการส่งหนังสือลับที่สุดจะใช้ใบปิดทับข้อมูลที่มีลักษณะอย่างไร
1. ปกขาว ขอบสีน้ำเงิน
2. ปกขาว ขอบสีแดง
3. ปกขาว ขอบสีเหลือง
4. ปกเหลือง ขอบสีขาว

ข้อที่ 73 ข้อใดไม่ใช่ความหมายคำว่า “ส่วนราชการ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2548
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. อำเภอ
3. กรุงเทพมหานคร
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 74 ในกรณีที่ ร.ต.อ. ก ขอลาออก เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือน
2. ภายใน 3 เดือน
3. ภายใน 6 เดือน
4. วันที่ผู้นั้นขอลาออก

ข้อที่ 75 การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติ เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อ
1. 17 ข้อ
2. 18 ข้อ
3. 19 ข้อ
4. 20 ข้อ

ข้อที่ 76 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี Big Data ถูกต้อง
1. Big Data จำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ในการเก็บรักษา
2. Big Data เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. Big Data เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลระดับประเทศเท่านั้น
4. Big Data ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS สามารถดูสถิติคดีอาญาย้อนหลังได้
2. ระบบ POLIS สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
3. ระบบ POLIS สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ได้
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ตัดสินใจไม่ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่าง ๆ เราเรียกการตัดสินใจนี้ว่า
1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์
2. การตัดสินใจโดยอาศัยความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ปกติ

ข้อที่ 81 การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของปัญหาหมายถึงข้อใด
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจ
2. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
3. การสร้างรวมมือทำความตกลงสำหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน
4. การสร้างความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามในการตัดสินใจร่วมกัน

ข้อที่ 82 ระบบที่ถูกเชื่อมโยงกันระหว่างทรัพยากรสมองของมนุษย์ให้ทำงานร่วมกับความสามารถของคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเรียกว่าอะไร
1. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2. ระบบ excel
3. ระบบ Microsoft
4. ระบบ DSS

ข้อที่ 83 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 84 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 85 ข้อใดคืออุดมคติของตำรวจ 9 ประการที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
1. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
2. หมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา
3. การรักษาความประมาทเสมอชีวิต
4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก

ข้อที่ 86 เครื่องมือที่สำคัญในการรักษายอดกำลังพล คือเครื่องมือใด
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การรายงานกำลังพลใช้ไป
3. การรายงานกำลังพลฉุกเฉิน
4. การบัญชีคงค้าง

ข้อที่ 87 การให้ข้อเสนอแนะ การจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งกำลังพลในแต่ละกลยุทธ์ ถือเป็นงานกำลังพลที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายใด
1. ฝ่ายการข่าว
2. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายประเมินผล

ข้อที่ 88 งานต้อนรับแขก ของฝ่ายอำนวยการ ถือเป็นงานในหมวดหมู่ใด
1. งานสารบรรณ
2. งานเบ็ดเตล็ด
3. งานความดีความชอบ
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 89 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มักเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ด้านการจราจร
2. ด้านการป้องกันยาเสพติด
3. ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 ประเด็นในข้อใด ส่งผลต่อการบริการทางสังคมของตำรวจ
1. การเมืองไทย
2. สังคมไทย
3. เศรษฐกิจไทย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคมมีวัตถุประสงค์ในข้อใด
1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อหน่วยงานของตำรวจ
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
3. เพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยากับฝ่ายตรงข้าม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 93 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 94 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 98 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ