Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 22 August 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 2 ข้อใดคือการเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้บังคับบัญชาที่ดี
1. รวดเร็วและสมบูรณ์
2. รวดเร็วเป็นหลักสำคัญ
3. ข้อมูลสมบูรณ์เป็นหลักสำคัญ
4. ข้อมูลทันสมัยเป็นหลัก

ข้อที่ 3 ข้อใดถูกต้อง ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เป็นหน้าที่ตามปกติของฝ่ายอำนวยการ โดยต้องมีการสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการก่อน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นหลัก
3. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดำเนินการด้วยวาจาได้

ข้อที่ 4 งานเกี่ยวกับการลา การออกราชการ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานธุรการ
2. งานสารบรรณ
3. งานทะเบียนพล
4. งานทะเบียนประวัติ

ข้อที่ 5 ข้อใดคือประเภทของงานในหน้าที่ของงานกำลังพล
1. งานธุรการชั่วคราว
2. งานกำลังพลประจำ
3. งานธุรการประจำ
4. งานกำลังพลหลัก

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 ข่าวกรอง สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 8 ข่าวสาร สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ได้อยู่ในวงรอบข่าวกรอง
1. Requirement
2. Coordination
3. Processing
4. Analysis

ข้อที่ 10 การจัดหน่วย การฝึก การปฏิบัติและการงบประมาณเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายแผนงาน
3. ฝ่ายข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11 การติดตามผลการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งได้สั่งการไปแล้วว่าคำสั่งมีผลเพียงใด หมายถึงข้อใด
1. การรวบรวมและให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การให้ข้อเสนอแนะ
3. การจัดทำแผน/คำสั่ง
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 12 ข้อใดเป็นหัวข้อการจัดทำรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการ
1. สถานการณ์
2. ภารกิจ
3. การปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารจัดการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 15 Supply หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. การส่งกำลัง

ข้อที่ 16 การทวนคำพูดที่ผู้พูดพูดว่า "ผมกำลังมีทุกข์" ผู้ฟังก็พูดว่า "คุณกำลังมีทุกข์หรือ" จัดเป็นการทวนคำพูดในข้อใด
1. ทวนทุกคำ
2. ทวนทุกคำแต่เปลี่ยนสรรพนาม
3. ทวนเฉพาะคำสำคัญๆ ท้ายประโยค
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 "การดำเนินการของกลุ่มมวลชนอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดตั้ง การควบคุม และการนำการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ..." ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 18 การถามลักษณะเจาะลึกให้ทราบถึงปัญหาความเดือนร้อนหรือทุกข์ของคู่สนทนาจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 19 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 20 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 21 ข้อใดกล่าวถึงกระบวนการฉันทามติของอาเซียนได้ถูกต้องที่สุด
1. ระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. รับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้
3. นำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือก
4. อภิปรายข้อดี-ข้อเสียเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 การเข้าพบนายโดนัลด์ ทรัมป์ของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ 12 ปี โดยนายกรัฐมนตรียืนยันในปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้งแน่นอน แสดงว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องใด
1. การทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Urbanization)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. ความเป็นอยู่ของคนชายขอบ (Marginalization)

ข้อที่ 25 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 28 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 29 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 31 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข้อที่ 32 กรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่กี่รายขึ้นไป มิให้ถือว่ามีผลประโยชน์ร่วมกัน
1. 1 ราย
2. 2 ราย
3. 3 ราย
4. 4 ราย

ข้อที่ 33 ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ประกาศราคา
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข้อที่ 34 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 35 ข้อใดเป็นเงินนอกงบประมาณ
1. เงินงบประมาณรายจ่าย
2. เงินรายได้แผ่นดิน
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินบริจาค

ข้อที่ 36 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 37 ตามพระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2560 ในการเดินทางไปราชการโดยเครื่องบิน ข้าราชการตำรวจซึ่งมียศพันตำรวจเอกมีสิทธินั่งเครื่องบินในระดับชั้นใด
1. ชั้นประหยัด
2. ชั้นธุรกิจ
3. ชั้นหนึ่ง
4. ได้ทุกชั้น

ข้อที่ 38 ประธานกรรมการ "กรช" คือผู้ใด
1. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 39 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ปัจจุบันใช้ฉบับที่เท่าไร พ.ศ.อะไร
1. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2552
2. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
3. ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2554
4. ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554

ข้อที่ 40 ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในที่ใด
1. ซองเอกสารด้านนอก
2. ใบตอบรับ
3. หัวกระดาษเอกสาร
4. ท้ายกระดาษเอกสาร

ข้อที่ 41 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 42 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 43 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 44 คำว่า Annual Report หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 45 ....................เป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวแก่สื่อได้ดีกว่าข่าวแจก
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 46 การทำข่าวแจก การทำภาพข่าว การทำบทความ ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 47 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 48 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร A หมายถึงข้อใด
1. Action
2. Advance
3. Active
4. Accuracy

ข้อที่ 49 ภาพลักษณ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Image
2. Picture
3. Logo
4. Figures of speech

ข้อที่ 50 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อที่ 51 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 53 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 54 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 55 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 56 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่ใช่สารสนเทศ
1. จำนวนคดีลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดของของสถานีตำรวจ
2. มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยของคดีลักทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนคดีลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี Big Data ถูกต้อง
1. Big Data จำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ในการเก็บรักษา
2. Big Data เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. Big Data เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลระดับประเทศเท่านั้น
4. Big Data ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข้อที่ 59 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
1. ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการตัดสินใจ
2. ความขัดแย้งที่เกิดจากการตัดสินใจ
3. บุคคลที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
4. ข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจ

ข้อที่ 60 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 61 การตัดสินใจโดยคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง (Payoff matrix) ในการตัดสินใจหมายถึงอะไร
1. การตัดสินใจตามความคาดหวังที่ต้องการ
2. การตัดสินใจโดยกำหนดผลตอบแทนที่ชัดเจน
3. การตัดสินใจที่คำนวณและเลือกผลตอบแทนสูงสุด
4. การตัดสินใจที่คำนึงถึงความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 62 ข้อความใดที่อยู่ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมของตำรวจ
1. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดได้
2. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
3. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
4. พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อที่ 63 ผู้ใดรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพบข้าราชการตำรวจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมีพฤติการณ์อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวิชาชีพตำรวจ
1. ผู้บังคับการ
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการ

ข้อที่ 64 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 65 การจัดทำทำเนียบกำลังพล ถือเป็นงานในข้อใด
1. งานประวัติ
2. งานทะเบียนพล
3. งานสวัสดิการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 66 พันธกิจ 5 ประการ ของฝ่ายอำนวยการ เรียงลำดับถูกต้อง
1. จัดทำแผน/คำสั่ง ให้ข่าวสารชั้นต้น กำกับดูแล เสนอข้อตกลงใจ ประมาณการ
2. ให้ข่าวสารชั้นต้น กำกับดูแล เสนอข้อตกลงใจ ประมาณการ จัดทำแผน/คำสั่ง
3. ให้ข่าวสารชั้นต้น ประมาณการ เสนอข้อตกลงใจ จัดทำแผน/คำสั่ง กำกับดูแล
4. ให้ข่าวสารชั้นต้น ประมาณการ กำกับดูแล จัดทำแผน/คำสั่ง เสนอข้อตกลงใจ

ข้อที่ 67 การประมาณการกำลังพล ทำในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจาเท่านั้น
2. ด้วยลายลักษณ์อักษรเท่านั้น
3. ด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยตนเองเท่านั้น

ข้อที่ 68 ตำรวจมีบทบาทในการปลูกฝังอุดมการณ์ เพื่อเหตุผลใด
1. เพื่อก่อให้เกิดคุณธรรม
2. เพื่อก่อให้เกิดระเบียบวินัย
3. เพื่อก่อให้เกิดความเสียสละ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 69 แผนและคำสั่งธุรการส่งกำลังบำรุง มีความเหมือนกันกับข้อใด
1. การช่วยรบ
2. การร่นถอย
3. การนำเสนองาน
4. การวิเคราะห์ปัญหา

ข้อที่ 70 งานบริการสังคม ไม่ต้องทำในข้อใด
1. การแผนและคำสั่ง
2. การทำประมาณการ
3. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
4. การให้ข่าวสารชั้นต้น

ข้อที่ 71 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 72 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 73 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 74 คำพูดที่เหมาะสมควรใช้หรือให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน คือข้อใด
1. ยังไม่ได้รับรายงาน
2. ยังเร็วเกินไปที่จะสรุปเช่นนั้น
3. พวกนักข่าวสรุปกันเอง
4. ถ้าผมจำไม่ผิด

ข้อที่ 75 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 76 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนะคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์