Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 10 April 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับข้อใด
1. ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการแทนผู้บังคับบัญชาระดับสูง
3. ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ
4. ข้อ 1. และ 3. ถูก

ข้อที่ 2 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
1. เรื่องเดิม
2. ข้อเท็จจริง
3. ข้อประมาณการ
4. ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 3 ใครเป็นผู้กำหนดระเบียบหรือแนวทางในการประสานงานของฝ่ายอำนวยการ
1. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
2. นายเวรประจำตัว
3. นายตำรวจระดับสัญญาบัตร
4. หัวหน้าฝ่ายระเบียบของหน่วยงาน

ข้อที่ 4 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 5 ในการทดแทนกำลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพล จะมีฝ่ายอำนวยการใดเกี่ยวข้องบ้าง
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายยุทธการ
3. ฝ่ายการข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกำลังพลในฐานะฝ่ายอำนวยการ ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเป็นเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ คือข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล

ข้อที่ 7 ข่าวดิบในภาษาทั่วไปคือข้อใด
1. ข้อมูล
2. ข่าวทั่วไป
3. ข่าวสาร
4. ข่าวกรอง

ข้อที่ 8 ข้อใดเป็นรูปแบบของวงรอบข่าวกรองที่ถูกต้อง
1. Requirement-Collection-Processing-Analysis
2. Recruitment -Controller-Processing- Arrangement
3. Recruitment-Collection-Producing-Arrangement
4. Requirement-Controller-Producing-Analysis

ข้อที่ 9 ข่าวที่ดีนั้นจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร
1. ข่าวต้องชัดเจน
2. ข่าวต้องมีความเป็นกลางไม่ลำเอียง
3. ข่าวต้องทันสมัย รวดเร็ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดำเนินการวางแผน
3. ขั้นวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
4. ขั้นกำหนดทางเลือกและควบคุม

ข้อที่ 11 ฝ่ายใดจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะเป็นการทำให้คำว่า รู้เขา รู้เรา สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ข้อใดเกี่ยวข้องกับการทำให้คำว่ารู้เขา รู้เราสมบูรณ์มากขึ้น
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การกำกับดูแล
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 13 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 14 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการส่งกำลังบำรุง
1. การบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. การบริหารคุณธรรม
3. การบริหารการวัดผล
4. การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 15 กระบวนการและกรรมวิธีในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้าที่มาก ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติหลายลำดับชั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ หลักการประหยัด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนั้นยืนยาวต่อไป
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 17 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 21 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 22 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 23 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 26 ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรม New S-Curve
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3. อุตสาหกรรมดิจิตอล
4. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ข้อที่ 27 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 28 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 29 จากข้อความที่ว่า "องค์กรของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฎิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญที่ต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน" เป็นการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
1. หลักการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
2. หลักความเป็นธรรมในสังคม
3. หลักความเท่าเทียมกัน
4. หลักความเสมอภาค

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
1. การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน
2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐให้การรักษาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ป่วยหนักก่อนคนอื่นๆ
3. บริษัทเอกชนปฏิเสธผู้พิการเข้าทำงาน แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร
4. ตำรวจไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวในชั้นสอบสวน เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ข้อที่ 31 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 34 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 35 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 36 มูลค่าของหลักประกันการเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดมูลค่าของหลักประกันไว้เท่าใด
1. ร้อยละ5 ของราคากลางที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น
2. ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดหาไม่เกิน 2 ปี
3. ร้อยละ 5 ของวงเงินราคากลางที่จัดหาพัสดุไม่เกิน 2 ปี
4. ร้อยละ 5 ของวงเงินประมาณที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น

ข้อที่ 37 กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะใช้อำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระค่าสินไหมทดแทนด้วยวิธีการใด
1. ออกคำสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด
2. มีหนังสือเตือนให้เจ้าหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
4. ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังพิจารณา

ข้อที่ 38 "หน่วยงานของรัฐ" ตามความหมายของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หมายถึงหน่วยงานใด
1. การไฟฟ้านครหลวง
2. สำนักงานอัยการสูงสุด
3. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. สำนักงานศาลปกครอง

ข้อที่ 39 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยประมาทเลินเล่อ
2. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยจงใจ
3. ใช้หลักลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 การจ่ายเป็นเงินสด สามารถดำเนินการได้ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. ต่ำกว่า 5,000 บาท
4. ไม่ได้ระบุ

ข้อที่ 41 ในเรื่องการส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบ ข้อใดถูกต้อง
1. หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง
2. หน่วยงานผู้เบิกที่มีสานักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลัง จังหวัด
3. หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลัง จังหวัด
4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 42 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 43 เงินที่เบิกจากคลัง ถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้ส่วนราชการผู้เบิกนำส่งคืนคลังภายในกี่วันทำการ นับแต่วันรับเงินจากคลัง
1. 10 วัน
2. 15 วัน
3. 25 วัน
4. 30 วัน

ข้อที่ 44 ข่าวกรองทางการรบ ได้มาจากการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารในเรื่องใด
1. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
2. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเราและภูมิประเทศ
3. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเรา ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม และภูมิประเทศ

ข้อที่ 45 ข่าวกรองทางอากาศมีหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. ข่าวกรองอาวุธต่อสู้อากาศยาน
2. ข่าวกรองเทคนิคอากาศ
3. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
4. ข่าวกรองความมั่นคงภูมิอากาศ

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่วิธีการรายงานข่าว
1. การเขียนข่าว
2. การเขียนภาพสังเขป
3. การใช้ภาษามือ
4. การรายงานด้วยวาจา

ข้อที่ 47 ประมวลลับหมายความถึงสิ่งใด
1. การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทน ความหมายอันแท้จริง
2. การประมวลเอกสารลับของทางราชการ
3. การส่งเอกสารในทางลับโดยการใช้ข้อความทั่วไป
4. การประมวลข้อมูลลับด้วยสัญลักษณ์

ข้อที่ 48 มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานของรัฐฝ่ายพลเรือน จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานใด
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
3. กระทรวงการคลัง
4. กระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 49 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดให้ใครทำหน้าที่บันทึกการยืม
1. อธิบดี
2. นายทะเบียบข้อมูลข่าวสารลับ
3. หัวหน้าหน่วยราชการเท่านั้น
4. หัวหน้าข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 50 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์
1. สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
3. นักประชาสัมพันธ์สามารถนำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนได้ทุกแขนง
4. การวางแผนในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 54 นิตยสารจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 คำว่า Press Preview ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
1. การเชิญสื่อมวชนไปชมกิจกรรมการแสดงล่วงหน้าก่อนผู้อื่น
2. การตรวจสอบการทำงานของสื่อมวลชน
3. การให้สื่อมวลชนเข้าตรวจสอบการทำงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 56 การวิเคราะห์และประเมินทิศทางการทำงานอย่างมีกลยุทธ์จะมีประโยชน์ต่ออะไร
1. Social Revolution
2. Priority sofeware
3. CSR
4. PR

ข้อที่ 57 การดำเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมเรียกว่าอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. กิจกรรมเพื่อการเมือง
3. กิจกรรมเพื่อชุมชน
4. กิจกรรมเพื่อการพาณิชย์

ข้อที่ 58 การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลภาวะจากการประกอบการคือข้อใด
1. CSR-process
2. CSR-after-process
3. CSR-all-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 59 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ควรหลีกเลี่ยงการซักถาม การลงข่าวที่กระทบต่อองค์กร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ไม่เห็นด้วย ควรให้ความร่วมมือและอธิบายให้เกิดความเข้าใจและถูกต้อง
2. ไม่เห็นด้วย ควรรีบปฏิเสธการรับผิดหากเห็นว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด
3. เห็นด้วย เพื่อโต้แย้ง ถกเถียง ในข้อความจริงที่ปรากฏตามสื่อ
4. เห็นด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในทันที

ข้อที่ 60 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเผยแพร่ สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. เน้นเนื้อหาสาระของข่าวสาร
2. ช่องทางการสื่อสาร
3. รูปแบบเข้าถึงและจดจำได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 61 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรหาสาเหตุของการก่อตัวหรือสัญญาณที่บอกถึงภาวะวิกฤต
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 62 เมื่อมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง ควรใช้การสื่อสารอย่างไร
1. ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. ด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. ด้วยการใช้เหตุผล
4. ด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 63 ข้อใดกล่าวถึงคำว่า "มวลชน" ได้ถูกต้อง
1. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3. ถูกจัดตั้งโดยประชาชนเพียงอย่างเดียว
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่หลักในการให้บริการประชาชน
1. บริการด้วยความรวดเร็ว
2. บริการด้วยความเสมอภาค
3. บริการด้วยความคุ้นเคย
4. บริการด้วยความจริงใจ

ข้อที่ 65 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายในข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 70 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การประทับตรารับหนังสือ ให้ประทับที่ส่วนใด ของหนังสือ
1. มุมบนด้านขวาของหนังสือ
2. มุมบนด้านซ้ายของหนังสือ
3. มุมล่างด้านขวาของหนังสือ
4. ส่วนกลางด้านบนของหนังสือ

ข้อที่ 72 หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือราชการแล้วข้อความดังกล่าวหมายถึง
1. บันทึก
2. หนังสืออื่น
3. ด่วนที่สุด
4. หนังสือเวียน

ข้อที่ 73 การเขียนหนังสือราชการที่มีคำขึ้นต้น “กราบเรียน” คำลงท้าย “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
1. รองประธานรัฐสภา
2. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ประธานศาลฎีกา

ข้อที่ 74 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของ…….
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 75 ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นการออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
1. ออกตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ
2. ได้รับอนุญาตให้ลาออก
3. ตาย
4. ถูกสั่งให้พักราชการ

ข้อที่ 76 กรณีผู้รับคำร้องทุกข์ไม่สามรถพิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ของ ร.ต.อ.ชลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

ข้อที่ 77 เทคโนโลยี AI คือ อะไร
1. AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. AI ย่อมาจาก Anonymous Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีแฝงตัวในการสืบสวน
3. AI ย่อมาจาก Architecture Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดคือตัวอย่างการค้นหาไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับรถยนต์ ผ่านบริการ Google Search
1. รถยนต์ filetype:ppt
2. Power Point รถยนต์
3. PPT รถยนต์
4. “PPT” AND “รถยนต์”

ข้อที่ 79 ข้อใดคือเว็บไซต์สำหรับบริการ Police Mail
1. www.police.mail.go.th
2. www.mail.police.go.th
3. www.policemail.com
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจโดยใช้วิธีการสอบถามโดยวิธีเสาะหาความคิดเห็นของ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจเราเรียกว่าการตัดสินใจด้วยเทคนิคแบบใด
1. เทคนิคการระดมสมอง
2. เทคนิคการแสวงหาความรู้
3. เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique)
4. เทคนิคการคำนวนผลลัพท์ (Payoff technique)

ข้อที่ 81 บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจที่ดีคืออะไร
1. การตัดสินใจโดยทั่วไปจะใช้หลักเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
2. การตัดสินใจโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก
3. การตัดสินใจตามที่ต้องการได้ตามอำนาจหน้าที่
4. การตัดสินใจโดยการหาข้อมูลให้มากที่สุด

ข้อที่ 82 การตัดสินใจในทางเลือกหนึ่ง ย่อมส่งผลกระทบต่อปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ ดังนั้นควรตัดสินใจอย่างรอบคอบ ข้อความนี้จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นตอนการประเมินผลของทางเลือก
2. ขั้นตอนการตัดสินใจเลือกทางเลือก
3. ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลกระทบของทางเลือก
4. ขั้นตอนการตัดสินใจ

ข้อที่ 83 กรณีที่ ร.ต.อ.หญิง ศรี มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจโดยเสนอไปที่ใด
1. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
3. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 84 กรณีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ช จะเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการตำรวจผู้ใดในการพิจารณา ควรคำนึงถึง…….
1. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของบุคคลดังกล่าวด้วย
2. สร้างเครือข่ายทั้งภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติและภาคเอกชน
3. ฐานะทางด้านการเงิน
4. ทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อที่ 85 ร.ต.อ. วี ตั้งแต่รับราชการจนเกษียณอายุราชการไม่ปรากฏว่าเคยใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง การกระทำดังกล่าวถือหลักใดตามมาตรฐานของจริยธรรมของตำรวจ
1. ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม
2. ความไม่ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
3. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ไว้ว่างใจของประชาชน
4. ปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

ข้อที่ 86 การรักษาขวัญด้านรักษากำลังพล มีความเกี่ยวข้องกับหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. การสวัสดิการ
2. การหมุนเวียนกำลังพล
3. การพักผ่อนและการลา
4. การจัดการศพ

ข้อที่ 87 ฝ่ายอำนวยการจะต้องจัดทำประมาณการกำลังพล ในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจา
2. ด้วยลายลักษณ์อักษร
3. ด้วยวาจา และ/หรือ ลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อที่ 88 การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ เกี่ยวข้องกับภารกิจใด
1. งานประวัติ
2. งานธุรการและสารบรรณ
3. งานทะเบียบพล
4. งานเครื่องราชฯ

ข้อที่ 89 การประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจเพื่อให้บริการสังคมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานตำรวจ
2. สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
3. คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4. กระตุ้นโน้มน้าวการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 90 การอธิบายข้อเท็จจริงด้วยการแถลงข่าวสำหรับเหตุก่อการร้ายชิงตัวประกัน ถือเป็นการสื่อสารในข้อใด
1. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วย
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วย
3. การประชาสัมพันธ์แบบมีกลวิธี
4. การประชาสัมพันธ์แบบก้าวหน้า

ข้อที่ 91 การฝึกอบรมชุมชนเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 93 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. นอกจากมีความรู้ในงานของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องรอบรู้ถึงงานของผู้อื่นที่มีส่วนสัมพันธ์กับงานของตนเอง
3. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเองแต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
4. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ข้อที่ 94 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 ข้อใดแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 การจะทำให้ข้าราชการมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท่านต้องพัฒนาเรื่องใด
1. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 98 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 99 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ