Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 23 April 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
1. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. เป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ฝ่ายอำนวยการสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ข้อที่ 2 ข้อใดเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ ที่ถูกต้อง
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน และกำหนดให้มีระบบรายงานข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง ให้สามารถทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
2. จัดระเบียบของข้อมูลข่าวสาร และประเมินค่าความถูกของข้อมูลข่าวสารที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงไปจากข้อเท็จจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงระยะเวลา
3. การเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชา จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ รวมทั้งจะต้องมีการประสานข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่และได้รับมากับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบถึง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ข้อใดไม่ใช่ งานหลักของฝ่ายอำนวยการ
1. งานกำลังพล
2. งานข่าว
3. งานเทคโนโลยี
4. งานแผนงานและยุทธศาสตร์

ข้อที่ 4 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกำลังพลในการปฏิบัติการ
1. ความสำเร็จของงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติเกิดขึ้นได้เพราะการประสานงาน
2. การประสานงานจะทำให้ฝ่ายกำลังพลได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
3. การประสานงานกับฝ่ายอำนวยการและสนับสนุนอื่นๆ พึงระมัดระวังในการให้คำปรึกษาหารือ
4. . ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 งานธุรการประจำ ได้แก่ข้อใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานทะเบียนพล
3. งานคดีวินัย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 หน้าที่การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ การดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในงานอื่น ๆ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานคดีวินัย
3. งานทะเบียนพล
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. การข่าวเป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
2. การข่าวเป็นงานที่มีวิธีการในการจัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
4. การข่าวเป็นงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 8 เหตุใด งานการข่าวจึงมีคุณลักษณะพิเศษกว่างานอำนวยการสายงานอื่น
1. นำข้อมูลข่าวสาร ไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
2. จัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. เป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 ข่าว สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 10 ฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายการข่าว

ข้อที่ 11 ข้อใดถูกต้องที่สุดในเรื่องรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการ
1. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
2. ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
3. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 กระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกำลังคนกี่คนแต่ละคนปฎิบัติหน้าที่อย่างไร หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนกำลังคน
3. การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
4. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเงิน/งบประมาณ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 14 Maintenance หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเวลา
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 16 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 17 การจัดกิจกรรมให้เยาวชนเข้าเยี่ยมสถานีตำรวจ เพื่อให้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตำรวจ ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 18 การทวนคำพูดที่ผู้พูดพูดว่า "ผมกำลังมีทุกข์" ผู้ฟังก็พูดว่า "คุณกำลังมีทุกข์หรือ" จัดเป็นการทวนคำพูดในข้อใด
1. ทวนทุกคำ
2. ทวนทุกคำแต่เปลี่ยนสรรพนาม
3. ทวนเฉพาะคำสำคัญๆ ท้ายประโยค
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 19 ข้อใดกล่าวถึงกฎบัตรอาเซียนได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศและประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่เครือข่ายกลุ่มหัวรุนแรงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอส
1. เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในอินโดนีเซีย
2. อาบู ไซยาฟ ในฟิลิปปินส์
3. ดูรูล อิสลาม ซาบาห์ ในมาเลเซีย
4. ตันซิม อัลกออิดะห์ ในสิงคโปร์

ข้อที่ 21 เส้นทางคมนาคมทางบกที่สั้นที่สุดของกลุ่มประเทศอาเซียนที่เชื่อมทะเลอันดามันกับทะเลจีนใต้ จะผ่านประเทศในข้อใด
1. ไทย-สิงคโปร์-กัมพูชา-ลาว
2. เมียนมาร์-ไทย-ลาว-ฟิลิปปินส์
3. เมียนมาร์-ไทย ลาว-เวียดนาม
4. ไทย-บรูไนดารุสซาลาม-มาเลเซีย-ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 22 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 23 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ว่าอย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 31 งบประมาณเกินดุลคือ
1. รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีจำนวนเท่ากัน
2. รายได้ของรัฐบาลมีมากกว่ารายจ่าย
3. รายได้ของรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่าย
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 34 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ฉบับนี้มีกี่วิธี
1. 3 วิธี
2. 5 วิธี
3. 6 วิธี
4. 7 วิธี

ข้อที่ 35 การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ใครกำหนด
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. รัฐมนตรี
4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 36 คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมาก
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
4. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อที่ 37 ถ้าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะต้องฟ้องผู้ใด
1. ไม่อาจฟ้องหน่วยงานรัฐได้เลย
2. ฟ้องได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเท่านั้น
3. ฟ้องกระทรวงการคลัง
4. ฟ้องนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 38 "เจ้าหน้าที่" ตามความหมายของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ใด
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติให้มีการจัดซื้อนมโรงเรียนเพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยงานในสังกัดในราคาที่สูงกว่าปกติ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้อนุมัติชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่ไม่ชำระเงิน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. หน่วยงานต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อบังคับให้ชำระเงิน
2. หน่วยงานต้องฟ้องคดีต่อศาลแพ่งเพื่อบังคับให้ชำระเงิน
3. หน่วยงานต้องมีหนังสือเตือนไม่น้อยกว่า 7 วัน และใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 41 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 1,200 บาท
2. ไม่เกิน 900 บาท
3. ไม่เกิน 800 บาท
4. ไม่เกิน 700 บาท

ข้อที่ 42 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 43 เงินงบประมาณรายจ่ายที่ส่วนราชการเบิกจากคลังไปแล้ว แต่ไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด หรือจ่ายไปแล้วแต่ถูกเรียกคืน และได้นำส่งคลังภายหลังสิ้นปีงบประมาณหรือภายหลังระยะเวลาเบิกเงินที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี เป็นความหมายของ อะไรในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. เงินงบประมาณ
2. เงินนอกงบประมาณ
3. เงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน
4. เงินรายได้แผ่นดิน

ข้อที่ 44 การรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร จะต้องพยายามอย่างไร
1. ใส่รหัสลับหลายๆชั้น
2. ส่งข้อมูลตามเวลาทุกวัน
3. รายงานแบบครบถ้วนผ่านวิทยุสื่อสาร
4. ระมัดระวังให้มีการปฏิบัติตามระเบียบการใช้เครื่องมือสื่อสารอย่างถูกต้อง

ข้อที่ 45 ตัวอย่างกระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับข่าวกรองกิจการภายในคือหน่วยใด
1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. สภาบริหารท้องถิ่น
3. สภาชาวนาไทย
4. สภาองค์การค้าระหว่างประเทศ

ข้อที่ 46 จุดเน้นของข่าวกรองทางยุทธศาสตร์คืออะไร
1. มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการพัฒนาประเทศ
2. มุ่งเน้นการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคม
3. มุ่งเน้นการค้าระหว่างประเทศ
4. มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม

ข้อที่ 47 การใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกัน ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไม่มี สิทธิเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย เป็นมาตรการที่เหมาะสมสำหรับข้อใด
1. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
2. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
4. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข่าวสาร

ข้อที่ 48 ข้อใดไม่ใช่หน่วยในองค์การรักษาความปลอดภัย
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายทหาร
3. ฝ่ายตำรวจ
4. ฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 49 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารลับขึ้นภายในหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบเรียกว่าอะไร
1. เจ้าหน้าที่ข่าวสารลับ
2. นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ
3. เจ้าพนักงานข้อมูลข่าวสารลับ
4. เจ้าหน้าที่ข้อมูลลับ

ข้อที่ 50 ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 53 ................สามารถวัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่เริ่มจากการวัดผลงานจากการตัดข่าว การเผยแพร่ข่าวในทุกสื่อที่ส่งข่าวออกไป
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 54 ....................เป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวแก่สื่อได้ดีกว่าข่าวแจก
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อมวลชนสัมพันธ์
1. การทำแฟ้มคู่มือเป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวสารแก่สื่อมวลชนได้ดีกว่าการแจกภาพข่าว
2. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์วัดได้จากผลของสื่อที่เผยแพร่
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์คือความสัมพันธ์ของสื่อมวลชนที่มีต่อประชาชน
4. การสร้างความสัมพันธ์กับสื่อเริ่มต้นจากการศึกษาและรวบรวมฐานข้อมูลของสื่อทุกประเภท

ข้อที่ 56 เอกสารแผ่นพับสำหรับแจกลูกค้าคือ ข้อใด
1. Involvement
2. Events
3. Publication
4. Abstract

ข้อที่ 57 สื่อบุคคลมีระดับของปฏิกิริยาการตอบสนองสูงเพราะเหตุใด
1. สะดวกง่ายดาย
2. ความรวดเร็วทันใจ
3. จูงใจบุคคลให้เปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝังรากลึกได้
4. ความเป็นมนุษยนิยม

ข้อที่ 58 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 59 คำว่า Service Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ของบริการ
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 60 การสร้างตึก อาคารใหญ่ ที่มีรูปแบบสวยงาม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในรูปแบบใด
1. Employee
2. Institution
3. Management
4. Goodness

ข้อที่ 61 คำว่า Corporate Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดในการใช้จิตวิทยามวลชนในประเทศไทย
1. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. กลุ่มมวลชนมีเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน
4. ช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีระยะเวลานานเกินไป

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 64 ข้อใดเป็นรูปแบบการสร้างการศึกษาอบรมให้กับมวลชน
1. การสนทนากลุ่ม
2. การประชุม
3. การทัศนศึกษา
4. กิจกรรมสันทนาการ

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 66 การผนึกกำลัง (synergy) ในการสร้างเครือข่ายหมายถึงข้อใด
1. การสกัดเอาจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเรียนรู้และสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. การจัดการให้สมาชิกมานั่งรวมกันเพื่อพูดคุยสนทนาซึ่งกันและกัน
3. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยสมัครใจระหว่างสมาชิกแต่ละกลุ่ม
4. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยไม่มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระของสมาชิกแต่ละคน

ข้อที่ 67 คำว่า “เครือข่าย” และ “การสร้างเครือข่าย” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Network และ Networking
2. Networking และ Network
3. Networker และ Networking
4. Network และ Networker

ข้อที่ 68 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 71 คำขึ้นต้นของหนังสือหนังสือประทับตรา ได้แก่
1. เรียน
2. กราบเรียน
3. ถึง
4. ขออนุญาต

ข้อที่ 72 การประทับตรากำหนดเก็บหนังสือ ให้ประทับตราที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 73 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2560 จัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือสั่งการ
2. ข่าว
3. หนังสืออื่น
4. หนังสือรับรอง

ข้อที่ 74 วัน เวลาทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี ของข้าราชการตำรวจ ให้เป็นไปตามที่ใครกำหนด
1. ก.ต.ช.
2. ก.ตร.
3. คณะรัฐมนตรี
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 75 ผู้ใดมีอำนาจการออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ก.ตร.

ข้อที่ 76 ข้าราชการตำรวจที่มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนและอยู่ในสายงานสอบสวนระดับตำแหน่งใด ที่ได้รับเงินเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
1. ตำแหน่งรองสารวัตร ถึงตำแหน่งรองผู้กํากับการ
2. ตำแหน่งรองสารวัตร ถึง ตำแหน่งผู้กํากับการ
3. ตำแหน่งรองสารวัตร ถึง ตำแหน่งรองผู้บังคับการ
4. ตำแหน่งรองสารวัตร ถึง ตำแหน่งผู้บังคับการ

ข้อที่ 77 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้องในการใช้บริการอีเมล์สาธารณะ
1. การสมัครใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อสกุลจริง
2. บุคคลหนึ่งคนสามารถสมัครใช้งานอีเมล์ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
3. อีเมล์หนึ่งบัญชีมีผู้ใช้งานเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS ย่อมาจาก POLice Information System
2. ระบบ POLIS เก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาไว้
3. ระบบ POLIS สามารถดูภาพ CCTV ย้อนหลังได้ทั่วประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจแบบคาดการณ์ในทางบวก  ความคิดเชิงบวก เป็นการมองโลกในแง่ดี การมองที่เป็นประโยชน์  เป็นการคิดที่ก่อให้เกิดผล หรือทำให้สิ่งต่าง ๆ เกิดขึ้นได้ การคิดเชิงบวกเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ เป็นแบบใด
1. หมวกสีแดง
2. หมวกสีเหลือง
3. หมวกสีดำ
4. หมวกสีขาว

ข้อที่ 81 การตัดสินใจแบบใดที่ต้องการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการทำงานในภาคธุรกิจเอกชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ
1. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
2. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
3. การตัดสินใจโดยทีมงาน
4. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว

ข้อที่ 82 การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ
2. การตัดสินใจเชิงปริมาณ
3. การตัดสินใจเชิงวิเคราะห์
4. การตัดสินใจเชิงแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 83 ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่………กำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 84 การสอดส่องดูแลการรักษาประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจในภาพรวม ระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหน้าที่ของใคร
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้บัญชาการศึกษา
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

ข้อที่ 85 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ที่ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือ
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 86 การเขียนสถานการณ์กำลังพล มีหัวข้อที่ต้องกำหนดมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การพัฒนารักษาขวัญ
3. การจัดการกำลังพล
4. การจัดแผนเผชิญเหตุ

ข้อที่ 87 ฝ่ายอำนวยการมีแนวทางการจัดการอย่างไรกับกำลังพลที่สูญเสียไป
1. การฝึกอบรมกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การส่งเสริมขวัญและกำลังใจด้วยค่าตอบแทน
4. การกำหนดค่าตอบแทน

ข้อที่ 88 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับงานของฝ่ายอำนวยการ
1. งานของฝ่ายอำนวยการมี 5 สายงาน
2. งานของฝ่ายอำนวยการมี 3 สายงานหลัก
3. งานของฝ่ายอำนวยการมี 8 สายงาน
4. งานของฝ่ายอำนวยการ ไม่กำหนดสายงานที่ชัดเจน

ข้อที่ 89 การฝึกอบรมชุมชนเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 การประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจเพื่อให้บริการสังคมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานตำรวจ
2. สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
3. คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4. กระตุ้นโน้มน้าวการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 91 ตำรวจควรทำอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
1. ให้ความสนใจและเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
2. เพิกเฉย
3. รับรู้และอาจต้องเข้าใจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 94 ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของพระบรมราโชวาทองค์นี้ "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
1. ส่งเสริมคนดี กำจัดคนไม่ดี
2. พยายามทำให้คนไม่ดี เป็นคนดีทั้งหมด
3. ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี
4. วิธีการทำให้บ้านเมืองสงบสุข

ข้อที่ 95 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนะคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 97 ข้อใด คือลักษณะบุคลิกภาพของนักบริหารโมเดลประเทศไทย 4.0
1. มีความคิดสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีลดเวลาการทำงาน
2. มุ่งมั่นในแนวคิดของตนเองเหนือกว่าของบุคคลอื่น
3. มีความคิดเชิงระบบดี รู้จักความสามารถและข้อจำกัดของตนเอง
4. มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน

ข้อที่ 98 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 99 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข

ข้อที่ 100 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม