Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 17 October 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ"
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 2 คำว่า "5 สายงาน" สอดคล้องกับ ข้อใด
1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
2. ฝ่ายอำนวยการหลัก
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน

ข้อที่ 3 ข้อใดถือว่าเป็นการรายงานและสรุปผลการปฏิบัติงาน ประเภทรายงานและสรุปผลงานเป็นครั้งคราว
1. รายงานประจำปี
2. การรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วง
3. สรุปผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมในเทศกาลต่าง ๆ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ในการประมาณการกำลังพล เพื่อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา ฝ่ายกำลังพลจะต้องนำสถานการณ์ด้านต่าง ๆ ซึ่งได้จากการแลกเปลี่ยนข่าวสารจากฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ มาเป็นข้อพิจารณากล่าว ได้แก่ข้อใด
1. สถานการณ์ข่าวกรอง ในด้านของลักษณะพื้นที่ปฏิบัติการ
2. สถานการณ์ทางการปฏิบัติ (แนวทางในการปฏิบัติ) ในด้านการใช้กำลัง
3. สถานการณ์ทางการส่งกำลังบำรุง (การสนับสนุน)
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 6 งานเกี่ยวกับการลา การออกราชการ เป็นการดำเนินการของงานใด
1. งานธุรการ
2. งานสารบรรณ
3. งานทะเบียนพล
4. งานทะเบียนประวัติ

ข้อที่ 7 ปัญหาของฝ่ายอำนวยการข่าว ที่อาจพบได้เมื่อส่งคำถามไปยังหน่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารคืออะไร
1. ได้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
2. ตอบกลับคนละเรื่องกับที่ถาม
3. ส่งไปยังหน่วยล่างที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 เจ้าหน้าที่การข่าวจะต้องหาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันเราใช้คำว่าอะไร
1. ข้อมูลพรรคการเมือง
2. ข้อมูลท้องถิ่น
3. ข้อมูลทั่วไป
4. ข้อมูลลับเฉพาะพื้นที่

ข้อที่ 9 การผลิตข่าวกรอง ควรประกอบไปด้วยเนื้อหาใดบ้าง
1. เรื่องของฝ่ายตรงข้าม
2. การจัดหรือประกอบกำลัง
3. การวางกำลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 การปฏิบัติซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของแผนงานในทางทหารเรียกว่าอะไร
1. การยุทธ
2. การฝึก
3. การจัดหน่วย
4. การงบประมาณ

ข้อที่ 11 หน่วยหรือบุคคลที่รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการด้านใดจะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจหลักได้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีระบบ
1. ด้านกำลังพล
2. ด้านการข่าว
3. ด้านแผนงาน
4. ด้านชุมชนสัมพันธ์

ข้อที่ 12 ข้อความใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวางแผน
1. การวางแผนเป็นการใช้สามัญสำนึกอย่างมีเหตุผล
2. การวางแผนเป็นความพยายามต่อเนื่องในการปฎิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย
3. การวางแผนเป็นการใช้ความรู้ความสามารถวินิจฉัยเหตุการณ์ต่างๆในอดีตและปัจจุบัน
4. การวางแผนเป็นการปฎิบัติงานใดๆภายในเวลาที่กำหนดไว้

ข้อที่ 13 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ตำรวจในข้อใดที่ไม่เหมาะกับการดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น
1. มีอายุไม่มากนัก
2. มีบุคลิกภาพเคร่งขรึม
3. สื่อสารและเข้าใจภาษาวัยรุ่นได้ดี
4. เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่น

ข้อที่ 18 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มมีการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อใด
1. พ.ศ.2511
2. พ.ศ.2521
3. พ.ศ.2531
4. พ.ศ.2541

ข้อที่ 19 ตามหลักการพื้นฐานที่กำหนดในปฏิญญาอาเซียน อาเซียนให้ความสำคัญแนวคิดและปัญหาความมั่นคงแบบใด สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับวิถีการปฏิบัติการจริงของอาเซียน
1. ความมั่นคงตามแนวจารีต และสอดคล้องกับการเผชิญกับความมั่นคงปลอดภัยช่วงสงครามเย็น
2. การสร้างและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงแห่งรัฐที่อาเซียนเผชิญอยู่ในขณะนั้น
3. ความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับความต้องการให้หลุดพ้นจากความยากจน
4. การไม่แทรกแซงกิจการภายในของสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับหลักการเรื่องอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ

ข้อที่ 20 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 21 TAFTA คือข้อใด
1. ความตกลงไตรภาคี
2. ความตกลงการค้าเสรีกับออสเตรเลีย
3. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
4. ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

ข้อที่ 22 การทำสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน แสดงถึงแนวคิดการต่อต้านเรื่องใดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมไม่มีความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 24 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 25 การที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศไปหักลดหย่อนการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท ถือเป็นการดำเนินมาตรการของนโยบายใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
2. นโยบายการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
3. นโยบายการคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
4. นโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ข้อที่ 26 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 27 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 29 ข้อใดแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
2. สถานที่ราชการบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
3. โรงพยาบาลรับรักษาผู้บาดเจ็บจากการประท้วงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด
4. คนไทยทุกคนที่มีบัตรประกันสุขภาพมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 30 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร
1. สิทธิของบุคคล
2. เสรีภาพของบุคคล
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31 ผู้ว่าราชการจังหวัด ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ คือข้อใด
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการรวมกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการยกเว้นกรุงเทพมหานคร
4. ผู้ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 32 งบประมาณรายรับคือข้อใด
1. รายได้แผ่นดิน
2. เงินกู้
3. เงินคงคลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้คือรายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. งบลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศ
4. งบบุคลากร รายการค่าจ้างของบุคลากร

ข้อที่ 34 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในพระราชบัญญัติฉบับนี้คือข้อใดมากที่สุด
1. สำนักงบประมาณ
2. กรมบัญชีกลาง
3. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
4. ป.ย.ป.

ข้อที่ 35 ข้อความในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นตามการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. งานก่อสร้างอาคาร
3. ครุภัณฑ์
4. ที่ดิน

ข้อที่ 36 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. กรณีพิเศษ

ข้อที่ 37 หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด จึงไม่ได้มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมีอายุความเท่าใด
1. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
4. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 38 "เจ้าหน้าที่" ตามความหมายของ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หมายถึงผู้ใด
1. ข้าราชการ
2. ลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการ
3. พนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีละเมิดที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
2. ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
3. ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
4. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 40 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 สามารถจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางจำนวนกี่วัน
1. ไม่เกิน 15 วัน
2. ไม่เกิน 30 วัน
3. ไม่เกิน 60 วัน
4. ไม่เกิน 90 วัน

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 43 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 44 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองทางธุรกิจ
2. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ
3. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อรัฐบาล
4. ข่าวกรองปฏิบัติการทางทหาร

ข้อที่ 45 ข้อใดไม่เข้าพวก ในเรื่องของหน่วยงานข่าวกรอง
1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข้อที่ 46 ข่าวกรองกิจการภายใน เป็นข่าวที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
1. การบริหาร การระดมสมอง การพัฒนาประเทศ
2. การบริหาร การปกครอง การพัฒนาด้านธุรกิจ
3. การบริหาร การปกครอง การพัฒนาประเทศ
4. การบริการภาครัฐ การระดมสมอง การพัฒนาประเทศ

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของนิยามการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
1. การก่อวินาศกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การบ่อนทำลาย
4. การจลาจล

ข้อที่ 48 เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับด้วยสีใด
1. สีดำปกติ
2. สีแดง
3. สีน้ำเงิน
4. สีใดก็ได้

ข้อที่ 49 การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ต้องยึดถือระเบียบใดบ้าง
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 50 ข้อใดไม่จัดเป็นความหมายโดยรวมของการประชาสัมพันธ์
1. การเผยแพร่ชี้แจงให้ประชาชนทราบ
2. การชักชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วย
3. การประสานความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องให้เข้ากับจุดมุ่งหมาย และวิธีการดำเนินงานของสถาบัน
4. การกำจัดความขัดแย้งของประชาชนที่มีต่อสถาบันให้หมดไป

ข้อที่ 51 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 52 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 53 คำว่า Company Profile หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 54 คำว่า Repeating ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
1. การใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์อาจมีการย้ำหรือซ้ำบ่อยๆ
2. การใช้กิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์อาจมีการย้ำหรือซ้ำบ่อยๆ
3. การให้ผู้มีส่วนร่วมได้ตรวจสอบการทำงานบ่อยๆ
4. ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อที่ 55 คำว่า Talk of the town ในเรื่องหลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. สื่อประชาสัมพันธ์
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 ข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้
1. Social Responsibility 
2. Events
3. Identity Media
4. News

ข้อที่ 57 กรณีองค์กรบริจาคเงินที่ได้จากการกำไรในกิจการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเป็น CSR ประเภทใด
1. CSR-in-process
2. CSR-after-process
3. CSR-as-process
4. Corporate-driven CSR

ข้อที่ 58 ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ในการเรียนรู้ "การประชาสัมพันธ์เชิงรุก"
1. เข้าใจหลักการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. ประโยชน์ต่อการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไป
3. เข้าใจเทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. ประกอบการทำธุรกิจด้านประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 59 ภาพที่สะท้อนถึงการบริหารและการดำเนินงานขององค์กร ทั้งในแง่ระบบการบริหารจัดการ บุคลากร ความรับผิดชอบต่อสังคม และการทำประโยชน์สาธารณะ ตรงกับข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของบริษัท
3. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
4. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ

ข้อที่ 60 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาภาพลักษณ์อันดีขององค์กรให้คงอยู่ต่อไป
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 61 "ชื่อเสียง เป็นต้นทุน ที่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินขององค์กร." คำกล่าวนี้หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขึ้นอยู่กับต้นทุนขององค์กร
2. ทรัพย์สินเป็นต้นทุนขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี
3. ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
4. ชื่อเสียงองค์กร นับเป็นทรัพย์สินขององค์กร

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดในการใช้จิตวิทยามวลชนในประเทศไทย
1. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. กลุ่มมวลชนมีเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน
4. ช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีระยะเวลานานเกินไป

ข้อที่ 63 Socialization หมายถึง ข้อใด
1. การสังสรรค์ในสังคม
2. การชอบเข้าสังคม
3. การกล่อมเกลาทางสังคม
4. การลงโทษทางสังคม

ข้อที่ 64 ข้อใดจัดเป็นการแบ่งลักษณะงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
2. งานในราชการ และงานนอกราชการ
3. งานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. งานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 65 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 68 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 70 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 ในกรณีที่ ผู้กำกับการสถานีตํารวจบางนา ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้กำกับการจราจร ทำงานแทนเมื่อลงนาม ในหนังสือจะต้องใช้ คำว่า
1. ปฏิบัติราชการแทน
2. ทำการแทน
3. ช่วยราชการแทน
4. รักษาราชการแทน

ข้อที่ 72 หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับใดเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
3. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข้อที่ 73 ข้อความใด ไม่มี ในหนังสือภายใน
1. ที่
2. วันที่
3. ส่วนราชการ
4. คำลงท้าย

ข้อที่ 74 การแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการ และ กองกำกับการ ให้ออกเป็น
1. พระราชกำหนด
2. พระราชกฤษฎีกา
3. กฎกระทรวง
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 75 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 76 กรณีผู้รับคำร้องทุกข์ไม่สามรถพิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ของ ร.ต.อ.ชลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

ข้อที่ 77 เทคโนโลยีสารสนเทศแปลมาจากคำใด
1. IP: Internet Protocol
2. IT: Intelligent Technology
3. IT: Information Technology
4. IT: Investigation Technology

ข้อที่ 78 ISP คือ อะไร
1. ISP ย่อมาจาก Internet Service Protocol หมายถึง มาตรฐานการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต
2. ISP ย่อมาจาก Internet Service Provider หมายถึง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
3. ISP ย่อมาจาก Internet Single Protection หมายถึง ระบบป้องกันภัยจากอินเทอร์เน็ต
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่ชื่อโปรแกรมจำพวก web browser
1. Internet Explorer
2. Google Chrome
3. Outlook
4. Safari

ข้อที่ 80 ข้อมูลเกี่ยวกับ สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การเพื่อค้นหาปัจจัยต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของปัญหาที่มี ระดับความรุนแรงของปัญหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา จัดอยู่ในขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
3. การกำหนดทางเลือกต่างๆ ที่จะใช้แก้ปัญหา
4. การวิเคราะห์ความรุนแรงของปัญหา

ข้อที่ 81 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 82 การตัดสินใจของผู้บริหารที่จะต้องทำการเปรียบเทียบผลงานกับเกณฑ์และมาตรฐานก่อนและหลังการตัดสินใจว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่จัดว่าเป็นกระบวนการขั้นตอนใดของการตัดสินใจ
1. ขั้นการเปรียบเทียบผลงาน
2. ขั้นการติดตามผลการตัดสินใจ
3. ขั้นการกำหนดมาตรฐานการตัดสินใจ
4. ขั้นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ข้อที่ 83 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 84 ผู้ใดรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพบข้าราชการตำรวจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมีพฤติการณ์อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวิชาชีพตำรวจ
1. ผู้บังคับการ
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการ

ข้อที่ 85 ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจก่อนนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ตร.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 86 ข้อใดไม่ใช่ งานของฝ่ายอำนวยการ
1. งานกำลังพล
2. งานจราจร
3. งานการข่าว
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 87 การรายงานสถานภาพกำลังพล ต่อ ผบ.เหตุการณ์ ถือเป็นงานอะไร
1. การประมาณการ
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การสร้างสัมพันธภาพกับเจ้านาย
4. การทำงานเชิงรุก

ข้อที่ 88 ฝ่ายกำลังพลต้องทำภารกิจให้ผู้บังคับบัญชามากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การประมาณการ
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 89 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ตำรวจช่วยเหลือคนชรา เด็ก และสตรี
1. เพื่อสร้างความผูกพัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ
4. เพื่อค่าตอบแทน

ข้อที่ 90 การประชาสัมพันธ์เพื่อขัดขวาง บั่นทอนการปฏิบัติงานของฝ่ายตรงข้าม ตรงกับข้อใด
1. การปฎิบัติการจิตวิทยาเชิงรับ
2. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงโอบล้อม
3. การปฏิบัติการจิตวิทยาแบบบูรณาการ
4. การปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก

ข้อที่ 91 งานบริการสังคม ไม่ต้องทำในข้อใด
1. การแผนและคำสั่ง
2. การทำประมาณการ
3. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
4. การให้ข่าวสารชั้นต้น

ข้อที่ 92 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 93 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 94 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 95 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 96 พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 97 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 98 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ

ข้อที่ 99 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 100 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม