Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 11 December 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
1. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. เป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ฝ่ายอำนวยการสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ข้อที่ 2 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 3 ข้อใดถูกต้อง ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เป็นหน้าที่ตามปกติของฝ่ายอำนวยการ โดยต้องมีการสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการก่อน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นหลัก
3. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดำเนินการด้วยวาจาได้

ข้อที่ 4 ในการให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายกำลังพลต่อผู้บังคับบัญชา มีสาระในการเสนอแนะคือ
1. การสนับสนุนด้านกำลังพล ต่อแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ทุกแนวทางสามารถทำได้หรือไม่
2. แนวทางและวิธีการประมาณการกำลังพล
3. ในการสนับสนุนด้านกำลังพล มีปัญหาข้อจำกัด และข้อแนะนำต่อผู้บังคับบัญชาและผู้บังคับหน่วย ปฏิบัติอย่างไรบ้าง
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 6 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 7 เหตุใด งานการข่าวจึงมีคุณลักษณะพิเศษกว่างานอำนวยการสายงานอื่น
1. นำข้อมูลข่าวสาร ไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
2. จัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. เป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 กระบวนการด้านข่าวกรองของต่างประเทศ นำมาจากแนวคิดใด
1. ผสมผสานจากหลักการทางวิทยาศาสตร์
2. มาจากข้อเท็จจริงทางสังคม
3. ผสมผสานความคิดร่วมสมัย
4. มุ่งเน้นแนวปรัชญาประยุกต์

ข้อที่ 9 ข่าวกรองที่หมายถึงผลผลิตจากวรรณกรรม มาจากแหล่งใด
1. พจนานุกรมศัพท์ทหาร
2. ราชบัณฑิตยสถาน
3. พ.ร.บ.ตำรวจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 10 ฝ่ายที่ให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการจัดทำแผนและคำสั่งหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายการเงิน
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายอำนวยการ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11 ข้อใดเป็นข้อห้ามในการเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการ
1. ข้อเสนอแนะที่ผ่านการประมาณการมาแล้ว
2. ข้อเสนอแนะที่ผ่านกระบวนการทำงานในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์
3. การเสนองานขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาให้สั่งการโดยใช้คำว่า เพื่อโปรดพิจารณา โดยไม่มีข้อเสนอว่าจะสั่งการอย่างไรกับงานเรื่องนั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 การบอกเวลาที่ได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อมผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นสุดท้ายนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติอยู่ในขั้นใดในการวางแผน
1. ขั้นประเมินผล
2. ขั้นเตรียมการ
3. ขั้นวิเคราะห์ สรุป
4. ขั้นดำเนินการวางแผน

ข้อที่ 13 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการส่งกำลังบำรุง
1. การบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. การบริหารคุณธรรม
3. การบริหารการวัดผล
4. การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 14 การส่งกำลังบำรุงที่ดี ควรใช้หลักการส่งกำลังบำรุงใดบ้าง
1. ความเชื่อถือได้ ทันเวลาและสนองตอบความต้องการ
2. ความอ่อนตัว ความปลอดภัย ประหยัดและพอเพียง
3. การซ่อมบำรุง การขนส่ง
4. ใช้หลักการส่งกำลังบำรุงทั้งข้อ 1 และ 2 คู่กัน

ข้อที่ 15 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการกำหนดแผนงานชุมชนสัมพันธ์
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 18 "การดำเนินการของกลุ่มมวลชนอย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่การฝึกอบรม การจัดตั้ง การควบคุม และการนำการเคลื่อนไหวภายในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตำรวจ..." ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. ใช้การพัฒนาเศรษฐกิจนำความมั่นคง
4. การระงับข้อพิพาทโดยสันติ

ข้อที่ 20 ในช่วงทศวรรษใดที่อาเซียนมีพัฒนาการการรวมกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงอย่างชัดเจน เพราะเหตุใด
1. ช่วงทศวรรษ 1980 เพราะอาเซียนหวั่นเกรงการแผ่ขยายเป็นโดมิโนของลัทธิคอมมิวนิสต์อาจกลับมาปรากฎขึ้นได้อีก
2. ช่วงทศวรรษ 1981 เพราะมีจัดตั้ง ASEANAPOL ความร่วมมือในการป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติของหัวหน้าตำรวจอาเซียน และการฝึกร่วมผสมทางทหาร Cobra Goal
3. ช่วงทศวรรษ 1982 เพราะมีการละเมิดเขตแดน ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเหนือเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 22 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ หรือ Transparency มีสาเหตุจากปัจจัยใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 23 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 24 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 25 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 26 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 28 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร
1. สิทธิของบุคคล
2. เสรีภาพของบุคคล
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 29 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 30 ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
1. เข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2. ปิดถนนประท้วงรัฐบาลให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต
3. ทำร้ายร่างกายบุคคลที่ต้องสงสัยว่าค้าแรงงานมนุษย์เพื่อให้เข็ดหลาบ
4. ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหากระทำทารุณเด็กมาลงโทษด้วยการประจานให้อับอาย

ข้อที่ 31 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
1. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 25วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในงบดำเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
3. ค่าของขวัญ
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 34 กรณีในงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุด
1. ราคาต่ำที่สุด
2. คุณภาพ
3. คุณภาพและราคา
4. คุณภาพและบริการ

ข้อที่ 35 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. ปลัดกระทรวงพาณิชย์

ข้อที่ 36 คณะกรรมการชุดใดเกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมมาก
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
4. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ข้อที่ 37 พระราชกฤษฎีกากำหนดหน่วยงานของรัฐ กำหนดให้หน่วยงานใดบ้างเป็นหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
1. กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
2. ธนาคารแห่งประเทศไทย
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 38 คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานอย่างเพียงพอและเป็นธรรม ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีคณะกรรมการไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนดังกล่าวมีผลอย่างไร
1. ผู้แต่งตั้งไม่อาจวินิจฉัยสั่งการ
2. คณะกรรมการไม่อาจส่งผลการพิจารณาให้กับผู้แต่งตั้งได้
3. คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนไม่ชอบด้วยกฎหมาย
4. ไม่มีผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 39 การวินิจฉัยสั่งการของผู้แต่งตั้งเมื่อได้รับผลการพิจารณาของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. เห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการหรือไม่ พร้อมเหตุผล
2. มีผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือไม่ และเป็นจำนวนเงินเท่าใด
3. ผู้แต่งตั้งต้องมีความเห็นตามความเห็นของคณะกรรมการ
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 41 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 1,200 บาท
2. ไม่เกิน 900 บาท
3. ไม่เกิน 800 บาท
4. ไม่เกิน 700 บาท

ข้อที่ 42 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้
2. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มชั่วโมง
3. นาย ก มีหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ในวันเสาร์ นาย ก ไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในวันที่อยู่เวร
4. นาย ก อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในอัตราชั่วโมงละ60 บาท

ข้อที่ 43 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจเอกลงมาในอัตราเท่าไร
1. 210 บาท
2. 220 บาท
3. 230 บาท
4. 240 บาท

ข้อที่ 44 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของข่าวกรอง
1. ข่าวกรองแห่งชาติ
2. ข่าวกรองทางทหาร
3. ข่าวกรองประเภทอื่น
4. ข่าวกรองยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อที่ 45 ข้อใดไม่เข้าพวก ในเรื่องของหน่วยงานข่าวกรอง
1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข้อที่ 46 จุดเน้นของข่าวกรองทางยุทธศาสตร์คืออะไร
1. มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการพัฒนาประเทศ
2. มุ่งเน้นการพัฒนาการด้านเศรษฐกิจสังคม
3. มุ่งเน้นการค้าระหว่างประเทศ
4. มุ่งเน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม

ข้อที่ 47 ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด
1. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้า
2. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
3. มุมขวาบน ด้านในของปกหน้า
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 48 การใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกัน ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไม่มี สิทธิเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย เป็นมาตรการที่เหมาะสมสำหรับข้อใด
1. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
2. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
4. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข่าวสาร

ข้อที่ 49 ข้อใดไม่ใช่ชั้นความลับตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
1. ชั้นปกปิด
2. ชั้นลับ
3. ชั้นลับมาก
4. ชั้นลับที่สุด

ข้อที่ 50 การกำหนดรูปแบบการใช้สื่อและกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Public Service ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 54 คำว่า Annual Report หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 55 นักประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มี....................หรือจัดแถลงข่าวเพื่อชี้แจงประชาสัมพันธ์
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 56 วิธีการดำเนินงานบริหารประเด็นข่าว ข้อใดที่ถูกต้อง
1. มีผู้รับผิดชอบเฉพาะในการทำหน้าที่บริหารประเด็นข่าว
2. ติดตามวิเคราะห์ข่าวสารประจำวัน
3. สรุปข่าวพร้อมทำการวิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 ข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้
1. Social Responsibility 
2. Events
3. Identity Media
4. News

ข้อที่ 58 ตัวอักษร “E” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีต่างๆ
2. การจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ
3. การนำเสนอข่าวสารผ่านสื่อมวลชน
4. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน

ข้อที่ 59 งานประชาสัมพันธ์สามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จได้ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หรือไม่ อย่างไร
1. เห็นด้วย หากมีวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
2. เห็นด้วยแต่องค์กรต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนสนใจและเป็นบวกต่อองค์กร
3. ไม่เห็นด้วยการประชาสัมพันธ์ทำให้การทำงานของตำรวจยุ่งยากมากขึ้น
4. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นหลักการที่ใช้กับภาคเอกชนในส่วนของรัฐหลักการนี้ไม่น่าจะถูกต้อง

ข้อที่ 60 สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง
2. โต้แย้ง ถกเถียงในความเป็นจริง หรือสิ่งที่ปรากฏชัด
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 61 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร
3. เกิดจากการก่อการร้าย
4. เกิดจากการขาดงบประมาณขององค์กร

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. เป็นการใช้จิตวิทยามวลชนในภาวะปกติ
2. กลยุทธ์ที่ควรใช้ต่อกลุ่มมวลชนนี้ คือ การเข้าถึงคน การเข้าถึงงาน และการเข้าถึงท้องที่
3. กลยุทธ์การเข้าถึงงานแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานในสำนักงาน และงานนอกสำนักงาน
4. เป็นกรณีที่มวลชนรวมตัวกันเนื่องจากเกิดจากความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่

ข้อที่ 63 ในยามคับขัน จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 64 ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชนเมื่อเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
1. ต้องทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ต้องทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 66 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 71 ข้อใดคือความแตกต่างของหนังสือภายในกับบันทึก
1. เจ้าของหนังสือภายในออกในนามของส่วนราชการ
2. เจ้าของบันทึกออกในนามของส่วนราชการ
3. หนังสือภายในไม่ต้องระบุเรื่อง
4. บันทึกต้องลงเลขประจำของเจ้าของเรื่องกับเลขทะเบียนหนังสือส่ง

ข้อที่ 72 หนังสือที่ทำในนามของผู้กำกับการ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นยศใดเป็นผู้รับรองสำเนา
1. ดาบตำรวจขึ้นไป
2. ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3. สิบตำรวจตรีขึ้นไป
4. พันตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 73 ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือ ยกเว้น………ไม่จำเป็นต้องมี
1. ผู้ร่าง
2. ผู้สั่งพิมพ์
3. ผู้ตรวจ
4. ผู้พิมพ์

ข้อที่ 74 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ใดดำเนินการคัดเลือก รายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่
1. ก.ตร.
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 75 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มี่กี่ลักษณะและมี่กี่มาตรา
1. 6 ลักษณะ 128 มาตรา
2. 7 ลักษณะ 128 มาตรา
3. 8 ลักษณะ 128 มาตรา
4. 9 ลักษณะ 128 มาตรา

ข้อที่ 76 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของ…….
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 78 เทคโนโลยีสารสนเทศแปลมาจากคำใด
1. IP: Internet Protocol
2. IT: Intelligent Technology
3. IT: Information Technology
4. IT: Investigation Technology

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี Big Data ถูกต้อง
1. Big Data จำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ในการเก็บรักษา
2. Big Data เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. Big Data เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลระดับประเทศเท่านั้น
4. Big Data ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข้อที่ 80 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 81 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 82 การตัดสินใจรูปแบบใหม่ ที่เป็นการเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย (The best balance among multiple goals)
1. การตัดสินใจที่ได้ประโยชน์สูงสุด (Maximize)
2. การตัดสินใจที่ทำให้เกิดความพอใจสูงสุด (Satisfice)
3. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Optimizing)
4. การตัดสินใจในการบริหารที่ถูกต้องที่สุดและดีที่สุด

ข้อที่ 83 ข้อใดคือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
3. การยึดถือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การมีจิตสำนึกที่ดีไม่ซื่อสัตย์

ข้อที่ 84 ร.ต.อ. พี พบว่าผู้บังคับบัญชาของตนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดแล้วแต่มิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานต่อ…..
1. จเรตำรวจ
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ก.ต.ช.
4. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 85 จเรตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ……เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
1. นายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. ก.ตร.

ข้อที่ 86 การรักษายอดกำลังพล ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อใด
1. ยอดกำลังพล
2. ประมาณการสูญเสีย
3. การดูแลสวัสดิการกำลังพล
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 87 โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว การรักษายอดกำลังพล ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อใด
1. ยอดกำลังพล
2. ประมาณการสูญเสีย
3. การดูแลสวัสดิการกำลังพล
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 88 เครื่องมือที่สำคัญในการรักษายอดกำลังพล คือเครื่องมือใด
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การรายงานกำลังพลใช้ไป
3. การรายงานกำลังพลฉุกเฉิน
4. การบัญชีคงค้าง

ข้อที่ 89 งานบริการสังคม ไม่ต้องทำในข้อใด
1. การแผนและคำสั่ง
2. การทำประมาณการ
3. การประเมินผลนโยบายสาธารณะ
4. การให้ข่าวสารชั้นต้น

ข้อที่ 90 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคม สอดคล้องกับข้อใด
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปลูกฝังอุดมการณ์
3. การบรรเทาภัย
4. การแต่งตั้งโยกย้าย

ข้อที่ 91 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 92 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 93 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 94 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 95 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 97 การพัฒนาหน่วยงานเพื่อให้ข้าราชการเกิดความสามัคคี ท่านต้องพัฒนาในด้านใด
1. การพัฒนาด้านโครงสร้าง
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 98 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ

ข้อที่ 100 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข