Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 25 February 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับข้อใด
1. ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการแทนผู้บังคับบัญชาระดับสูง
3. ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ
4. ข้อ 1. และ 3. ถูก

ข้อที่ 2 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 3 ตำรวจได้นำแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการของส่วนราชการใด มาประยุกต์ใช้
1. กระทรวงมหาดไทย
2. ทหาร
3. กรมการปกครอง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 5 ในการทดแทนกำลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพล จะมีฝ่ายอำนวยการใดเกี่ยวข้องบ้าง
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายยุทธการ
3. ฝ่ายการข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 การอนุมัติสั่งการในเรื่องของเข้าปฏิบัติหน้าที่และการพ้นจากหน้าที่ของกำลังพล หมายถึงข้อใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 7 การลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้าม ถือว่าสอดคล้องกับข้อใด
1. การข่าวเชิงรุก
2. การผลิตข่าวกรอง
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การข่าวเชิงรับ

ข้อที่ 8 ในการศึกษาเรื่องการข่าว ท่านอาจพบคำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด
1. การข่าวกรอง (Intelligence)
2. การต่อต้านข่าวกรอง (Counter Intelligence: CI)
3. การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO)
4. การข่าวด่วน(Hot News)

ข้อที่ 9 การข่าวนำมาช่วยงานด้านศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก.) ได้มากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การรักษาความปลอดภัยเอกสาร
2. การปฏิบัติการด้านการข่าว
3. การเสนอหนทางปฏิบัติ
4. การจัดทำแผนที่สถานการณ์

ข้อที่ 10 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นดำเนินการวางแผน
3. ขั้นวิเคราะห์ สรุป และประเมินผล
4. ขั้นกำหนดทางเลือกและควบคุม

ข้อที่ 11 การสรุปผลการวางแผน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น สุดท้ายนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เป็นขั้นตอนในการวางแผนข้อใด
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผนวิเคราะห์ สรุป
4. ขั้นการประเมินผล

ข้อที่ 12 ฝ่ายใดจะต้องเสนอทางเลือกในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บังคับบัญชา
1. ฝ่ายแผนงาน
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 13 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 Supply หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. การส่งกำลัง

ข้อที่ 16 การพูดหรือถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นข่าวน่าสนใจในปัจจุบันจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 17 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 18 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่แผนกรมตำรวจแม่บทฉบับใด
1. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1
2. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2
3. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 3
4. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 4

ข้อที่ 19 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่เครือข่ายกลุ่มหัวรุนแรงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอส
1. เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในอินโดนีเซีย
2. อาบู ไซยาฟ ในฟิลิปปินส์
3. ดูรูล อิสลาม ซาบาห์ ในมาเลเซีย
4. ตันซิม อัลกออิดะห์ ในสิงคโปร์

ข้อที่ 21 ข้อใดกล่าวถึงกฎบัตรอาเซียนได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. คณะมนตรีประสานงานอาเซียนประกอบด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศและประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 การพัฒนาประเทศไทยตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลักษณะใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 24 รัฐบาลปัจจุบันส่งเสริมให้ทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 27 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 28 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 29 ในภาวะปกติ "บุคคลสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หากไม่มีหมายค้นแสดงก่อน" ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 30 การกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือรายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. งบลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศ
4. งบบุคลากร รายการค่าจ้างของบุคลากร

ข้อที่ 33 ในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยเท่าไร
1. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
2. ต่ำกว่าสองล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ
3. ต่ำกว่าสามล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
4. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ

ข้อที่ 34 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน
1. 20 คน นายกรัฐมนตรี
2. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. 22 คน นายรัฐมนตรี
4. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

ข้อที่ 35 ข้อใดไม่ใช่การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ประกาศราคา
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. ประกาศเชิญชวนทั่วไป

ข้อที่ 36 การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดฯ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใด
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. กรณีพิเศษ

ข้อที่ 37 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยประมาทเลินเล่อ
2. เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดจากละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ากระทำโดยจงใจ
3. ใช้หลักลูกหนี้ร่วมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38 การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. นาย ก. สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. นาย ข. ต้องรอให้มีหนังสือเตือนก่อนจึงจะมีหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. นาย ค. ต้องนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 39 บุคคลใดเป็นผู้รักษาการ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 40 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้
2. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มชั่วโมง
3. นาย ก มีหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ในวันเสาร์ นาย ก ไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในวันที่อยู่เวร
4. นาย ก อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในอัตราชั่วโมงละ60 บาท

ข้อที่ 41 ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 สามารถจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางจำนวนกี่วัน
1. ไม่เกิน 15 วัน
2. ไม่เกิน 30 วัน
3. ไม่เกิน 60 วัน
4. ไม่เกิน 90 วัน

ข้อที่ 42 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 43 การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรจัดให้มีการอภิปราย ค่าสมนาคุณวิทยากรที่จะอภิปรายจ่ายไม่เกินกี่คน
1. 3 คน
2. 4 คน
3. 5 คน
4. 6 คน

ข้อที่ 44 "...เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธีทางการข่าว" จงเติมคำในช่องว่าง
1. การรักษาความลับ
2. การเปิดเผยความจริง
3. การปกปิดความจริง
4. การรักษาความจริง

ข้อที่ 45 การปฏิบัติการในเวลากลางคืน ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามลำดับชั้นมักจะกำหนดสิ่งใด
1. มักจะกำหนดระเบียบเวลาการระงับไฟฟ้า
2. มักจะกำหนดระเบียบการใช้แสงไฟ
3. มักจะให้เปิดไฟให้ทั่ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 จุดเน้นของข่าวกรองการต่างประเทศคืออะไร
1. เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2. เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายในประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับในประเทศ
3. เน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม
4. เน้นการร่วมมือด้านการทหาร

ข้อที่ 47 ข้อมูลข่าวสารที่มีสภาพเป็นจานบันทึก แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด
1. บนกล่อง
2. บนวัสดุหรือบนภาชนะที่บรรจุ
3. ใส่ในเนื้อหาภายในจานบันทึก
4. บนเอกสารปะหน้าจานบันทึก

ข้อที่ 48 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพิจารณากำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด
1. ความสำคัญของเนื้อหา
2. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
3. วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
4. บุคคลภายนอกหน่วยงานที่ควรรับทราบ

ข้อที่ 49 "องค์การรักษาความปลอดภัย" ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคือกองบัญชาการใด
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
3. กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
4. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ข้อที่ 50 "การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อการวางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 53 การใช้สื่อและกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์มีข้อควรดำเนินอย่างไร
1. การย้ำหรือซ้ำบ่อยๆ
2. ความต่อเนื่อง
3. ความหลากหลาย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 54 จุดมุ่งหมายสำคัญของการใช้กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์คืออะไร
1. การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของสื่อมวลชน
2. การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของรัฐบาล
3. การเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลในสังคม
4. ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อที่ 55 คำว่า Special Event หมายถึงอะไร
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. สื่อประชาสัมพันธ์
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลภาวะจากการประกอบการคือข้อใด
1. CSR-process
2. CSR-after-process
3. CSR-all-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 57 กลยุทธ์ CSR คืออะไร
1. Corporate Social Responsibility
2. Corporate Social Request
3. Certificate Signing Responsibility
4. Certificate Signing Request

ข้อที่ 58 ตัวอักษร L ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Lively Activity
2. Lively Action
3. Lobbying Activity
4. Lobbying Action

ข้อที่ 59 "ชื่อเสียง เป็นต้นทุน ที่มีมูลค่ามากกว่าทรัพย์สินขององค์กร." คำกล่าวนี้หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขึ้นอยู่กับต้นทุนขององค์กร
2. ทรัพย์สินเป็นต้นทุนขององค์กรในการสร้างภาพลักษณ์ ที่ดี
3. ชื่อเสียงขององค์กรก่อให้เกิดความศรัทธา การร่วมมือและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
4. ชื่อเสียงองค์กร นับเป็นทรัพย์สินขององค์กร

ข้อที่ 60 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้น
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ
2. เกิดจากความผิดพลาดของบุคลากร
3. เกิดจากการก่อการร้าย
4. เกิดจากการขาดงบประมาณขององค์กร

ข้อที่ 61 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 63 Socialization หมายถึง ข้อใด
1. การสังสรรค์ในสังคม
2. การชอบเข้าสังคม
3. การกล่อมเกลาทางสังคม
4. การลงโทษทางสังคม

ข้อที่ 64 ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมาะสมของผู้ปฏิบัติงานมวลชน
1. เป็นผู้ฟังที่ดี
2. มีการศึกษาดี
3. มีชาติตระกูลดี
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 65 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
1. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจ
2. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน
3. การสร้างเครือข่ายควรสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว
4. การสร้างเครือข่ายอาจเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอก

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 69 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 71 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2560 จัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือสั่งการ
2. ข่าว
3. หนังสืออื่น
4. หนังสือรับรอง

ข้อที่ 72 หนังสือราชการที่มีคำขึ้นต้น “กราบเรียน” และคำลงท้าย “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” เป็นหนังสือที่มีไปถึง......
1. รองประธานรัฐสภา
2. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. รัฐบุรุษ

ข้อที่ 73 ในกรณีที่ ผู้กำกับการสถานีตํารวจทองหล่อ ป่วยไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองผู้กำกับการจราจร ทำงานแทนเมื่อลงนาม ในหนังสือจะต้องใช้ คำว่า
1. ปฏิบัติราชการแทน
2. ทำการแทน
3. รักษาการแทน
4. รักษาราชการแทน

ข้อที่ 74 ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. รองผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
4. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 75 ร.ต.อ.หญิง นพ มาทำงานและลงชื่อตามเวลาแต่ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ออกไปช็อปปิ้ง ผู้บังคับบัญชาเรียกแต่ไม่พบตัว เป็นความผิดฐานใด
1. ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
2. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
3. ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา
4. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ

ข้อที่ 76 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. ให้ออก

ข้อที่ 77 ข้อใดคือตัวอย่างการค้นหาไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับรถยนต์ ผ่านบริการ Google Search
1. รถยนต์ filetype:ppt
2. Power Point รถยนต์
3. PPT รถยนต์
4. “PPT” AND “รถยนต์”

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบ CRIMES
1. ระบบ CRIMES สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่มีในระบบ POLIS
2. ระบบ CRIMES มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้งานในสถานีตำรวจ (Front Office)
3. ระบบ CRIMES ไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 กรณีคนร้ายแอบดูพาสเวิร์ดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายแล้วลักลอบส่งภาพส่วนตัวในเครื่องผู้เสียหายไปยังเครื่องคนร้ายสำเร็จนั้น คนร้ายกระทำผิดข้อหาใด
1. ลักทรัพย์
2. ยักยอก
3. ทำให้เสียทรัพย์
4. เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อที่ 80 การสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารหลายคนที่เห็นด้วยกับเป้าหมายและลำดับความสำคัญของปัญหาหมายถึงข้อใด
1. การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้เกิดอำนาจในการตัดสินใจ
2. การสร้างความร่วมมือกับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำงาน
3. การสร้างรวมมือทำความตกลงสำหรับการตัดสินใจที่สลับซับซ้อน
4. การสร้างความร่วมมือกับฝ่ายตรงข้ามในการตัดสินใจร่วมกัน

ข้อที่ 81 การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้ตัดสินใจไม่ทราบความน่าจะเป็นของผลลัพธ์ต่าง ๆ เราเรียกการตัดสินใจนี้ว่า
1. การตัดสินใจภายใต้สถานการณ์
2. การตัดสินใจโดยอาศัยความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ปกติ

ข้อที่ 82 ระบบที่ทำการคัดเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดบนพื้นฐานการคำนวณทางคณิตศาสตร์และช่วยกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด เรียกว่าอะไร
1. ระบบการตัดสินใจบนพื้นฐานของคณิตศาสตร์
2. ระบบการตัดสินใจตามแนวทางแก้ปัญหา
3. ระบบการตัดสินใจที่ดีที่สุดบนพื้นฐานของข้อมูล
4. ระบบคัดเลือกแนวทางการตัดสินใจที่ดีที่สุด

ข้อที่ 83 ร้อยตำรวจเอกหญิง บี ใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อธุรกิจส่วนตัวในเวลาราชการเป็นประจำ ถือว่าผิดจริยธรรมในเรื่องใด
1. เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า เบียดบังเวลาราชการ
3. รู้จักปัดความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเอง
4. มีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ข้อที่ 84 ความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยได้เพื่อ…..
1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่น่าเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน
2. ยืนหยัดเจตตนารมณ์ในการไม่รักษากฎหมายให้ถึงที่สุด
3. แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ
4. ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม

ข้อที่ 85 สิทธิของผู้กระทำความผิดที่ได้รับในระหว่างถูกควบคลุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจ
1. ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นได้ประโยชน์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. คุมขังควบคุมเด็กร่วมกับผู้กระทำความผิดที่เป็นผู้ใหญ่
3. รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความ
4. ได้รับการรักษาพยาบาล เมื่อมีอาการเจ็บป่วยหรือร้องขอ

ข้อที่ 86 การตรวจเยี่ยมกำลังพลอย่างสม่ำเสมอ ถือเป็นการปฎิบัติภารกิจใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การพัฒนาประสิทธิภาพลูกจ้าง
3. การตรวจสอบการทำงาน
4. การเร่งรัดการปฏิบัติภารกิจ

ข้อที่ 87 การรักษายอดกำลังพล ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อใด
1. ยอดกำลังพล
2. ประมาณการสูญเสีย
3. การดูแลสวัสดิการกำลังพล
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 88 การจัดทำทำเนียบกำลังพล เป็นงานเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. งานทะเบียนพล
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 89 ข้อใดไม่ใช่การประชาสัมพันธ์กับประชาชนในหน้าที่ของตำรวจ
1. การแถลงข่าว
2. การให้สัมภาษณ์
3. การใช้วิทยุสื่อสาร
4. การจัดทำบทความ

ข้อที่ 90 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์
1. ผู้กองเหลือง ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. หมวดเขียว ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ดาบแดง เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. จ่าดำ จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 91 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์
1. ร.ต.อ.บรรเทา ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. ร.ต.อ.บรรเลง ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ร.ต.อ.บันลือ เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. ร.ต.อ.บรรเจิด จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 92 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 94 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 95 การมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในข้อใด
1. ตำรวจจราจรบรรจุใหม่มีความเชื่อมั่นในความรู้ตนเองว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
2. ชาวนาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน เพราะเชื่อว่าทำนาอย่างไรก็ไม่มีวันร่ำรวย
3. ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อรถเบนซ์ขับมาทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ
4. สารวัตรใหญ่เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ ด้วยการมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 96 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนะคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 98 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ

ข้อที่ 99 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ