Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 19 February 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 การทำแผน/คำสั่งของฝ่ายอำนวยการมีแนวทางอย่างไร
1. นำข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชามาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
2. นำข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชามาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. นำข้อคิดเห็นของผู้จัดทำแผนมาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
4. ข้อ 1. และ2. ถูก

ข้อที่ 2 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน
2. ประเมินค่าความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร
3. จัดระเบียบข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ในการจัดกลุ่มงานของตำรวจ “ฝ่ายอำนวยการ” ถือว่าเป็นกลุ่มงานลักษณะใด
1. กลุ่มงานด้านการบริหาร
2. กลุ่มงานด้านการปฏิบัติการ
3. กลุ่มงานด้านกิจการพิเศษ
4. กลุ่มงานด้านธุรการ

ข้อที่ 4 ข้อใดมิใช่กิจกรรมหลักในการพัฒนาและรักษาขวัญของกำลังพล
1. เสนอแนะผู้บังคับบัญชาถึงสภาพขวัญ
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การหมุนเวียนกำลังพล
4. การจัดบำเหน็จรางวัล

ข้อที่ 5 ข้อใดคือประเภทของงานในหน้าที่ของงานกำลังพล
1. งานธุรการชั่วคราว
2. งานกำลังพลประจำ
3. งานธุรการประจำ
4. งานกำลังพลหลัก

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานทะเบียนพล
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. มีหน้าที่จัดทําเนียบกําลังพล
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 ข่าวกรองที่หมายถึงผลผลิตจากวรรณกรรม มาจากแหล่งใด
1. พจนานุกรมศัพท์ทหาร
2. ราชบัณฑิตยสถาน
3. พ.ร.บ.ตำรวจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 8 ข่าวดิบ สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 9 "ข่าว" มาจากข้อใด
1. สูงต่ำบนล่าง
2. เหนือใต้ออกตก
3. เร็วช้าหนักเบา
4. อดีตปัจจุบันอนาคต

ข้อที่ 10 ข้อใดเป็นข้อห้ามในการเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการ
1. ข้อเสนอแนะที่ผ่านการประมาณการมาแล้ว
2. ข้อเสนอแนะที่ผ่านกระบวนการทำงานในขั้นของการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างสมบูรณ์
3. การเสนองานขึ้นไปยังผู้บังคับบัญชาให้สั่งการโดยใช้คำว่า เพื่อโปรดพิจารณา โดยไม่มีข้อเสนอว่าจะสั่งการอย่างไรกับงานเรื่องนั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ถูกต้องเรื่องงานในหน้าที่ของแผนงาน
1. การงบประมาณ
2. การข่าว
3. การฝึก
4. การปฏิบัติ

ข้อที่ 12 ข้อใดไม่ถูกต้องในเรื่องการงบประมาณ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. วีธีการงบประมาณ
3. การจัดทำคำของบประมาณ
4. การจัดสรรควบคุมการใช้จ่าย

ข้อที่ 13 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารวัสดุอุปกรณ์
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 15 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ
3. สงเคราะห์เกื้อกูล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของชาติ รักษาเอกราชของชาติและบูรณภาพของดินแดน
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 20 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 21 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 22 "ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 24 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปรากฎการณ์นี้เป็นการต่อต้านแนวคิดเรื่องใด
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 25 รัฐบาลควรใช้นโยบายใด เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 28 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งคือ เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) หมายถึง สิทธิส่วนใดต้องไม่ถูกแยกออกกัน
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูกต้อง
4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 29 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 30 สถานการณ์โลกข้อใดที่ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. ชนพื้นเมืองในอเมริกายืนกรานในสิทธิของตนที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียเลือกจัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับบุตรหลานของตน
3. ตรวจพบชิ้นกระดูกชาวกระเหรี่ยงแกนนำชาวบ้านต่อสู้เผาไล่ที่ถูกฆ่าเผายัดถังถ่วงน้ำ
4. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จัดให้มีอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทางลาด ลิฟท์สําหรับยกรถเข็นคนพิการ

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 32 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 34 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 35 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 36 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 37 กรณีที่เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ต่อบุคคลภายนอกผู้เสียหาย บุคคลภายนอกจะฟ้องใครให้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1. เจ้าหน้าที่
2. หน่วยงานของรัฐ
3. เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ
4. เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อที่ 38 การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. นาย ก. สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. นาย ข. ต้องรอให้มีหนังสือเตือนก่อนจึงจะมีหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. นาย ค. ต้องนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 39 ข้อใดกล่าวถูกต้อง กรณีความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เสนอไปยังผู้แต่งตั้ง
1. ผููกมัดความเห็นของผู้แต่งตั้งไม่ให้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
2. ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด
3. ต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 40 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการอะไรบ้าง
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 43 ระบบ GFMIS ย่อมาจากอะไร
1. Government Fiscal Management Information System
2. General Fiscal Management Information System
3. Government Fiscal Management Information Sign
4. Government Fiscal Management Information System Operation

ข้อที่ 44 ผู้บังคับบัญชามีความมุ่งหมายของข่าวเพื่อประโยชน์ด้านใด
1. ช่วยในการประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียง
2. ช่วยตกลงใจในการกำหนดกระบวนการระวังป้องกัน
3. ช่วยสร้างความสัมพันธ์ภายในองค์กร
4. ช่วยในการออกแผนงานประจำปี

ข้อที่ 45 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองทางธุรกิจ
2. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ
3. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อรัฐบาล
4. ข่าวกรองปฏิบัติการทางทหาร

ข้อที่ 46 จุดเน้นของข่าวกรองการต่างประเทศคืออะไร
1. เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายต่างประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2. เน้นในด้านของการกำหนดนโยบายในประเทศ และการดำเนินความสัมพันธ์กับในประเทศ
3. เน้นในด้านการเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงคราม
4. เน้นการร่วมมือด้านการทหาร

ข้อที่ 47 ประธานกรรมการ "กรช" คือผู้ใด
1. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

ข้อที่ 48 มาตรการและการดำเนินการที่กำหนดขึ้นเพื่อพิทักษ์รักษาและคุ้มครองป้องกันสิ่งที่เป็นความลับ ของราชการ ตลอดจนหน่วยงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ให้พ้นจากการรั่วไหลของการจารกรรม เป็นความหมายข้อใด
1. สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ
2. การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
3. ประมวลความลับ
4. การป้องกันรั่วไหล

ข้อที่ 49 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดให้ใครทำหน้าที่บันทึกการยืม
1. อธิบดี
2. นายทะเบียบข้อมูลข่าวสารลับ
3. หัวหน้าหน่วยราชการเท่านั้น
4. หัวหน้าข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 50 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 51 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 53 สื่อประชาสัมพันธ์แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
1. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์
2. 2 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ และสื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออื่นๆ
4. 3 ประเภท ได้แก่ สื่อที่ควบคุมได้ สื่อที่ควบคุมไม่ได้ และสื่ออื่นๆ

ข้อที่ 54 ................เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ เพื่อให้องค์กรของเราเป็นที่รักใครถูกอกถูกใจของชุมชนที่เราไปร่วมเป็นสมาชิกด้วย
1. ชุมชนสัมพันธ์
2. มวลชนสัมพันธ์
3. การประชาสัมพันธ์
4. ประชาพิจารณ์

ข้อที่ 55 ....................เป็นรายละเอียดที่ให้ข่าวแก่สื่อได้ดีกว่าข่าวแจก
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 56 ตัวอักษร S” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
1. สื่อมวลชน
2. เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน
3. การสื่อสารทางเดียว
4. การสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 58 การวางแผนในการเผยแพร่ข่าวสารล่วงหน้า ไม่ปล่อยข่าวให้เป็นไปตามแนวทางของสื่อเป็นเรื่องของอะไร
1. ยุทธวิธีองค์กร
2. การตอบโต้สื่อ
3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. แผนกลยุทธ์

ข้อที่ 59 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ควรหลีกเลี่ยงการซักถาม การลงข่าวที่กระทบต่อองค์กร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ไม่เห็นด้วย ควรให้ความร่วมมือและอธิบายให้เกิดความเข้าใจและถูกต้อง
2. ไม่เห็นด้วย ควรรีบปฏิเสธการรับผิดหากเห็นว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด
3. เห็นด้วย เพื่อโต้แย้ง ถกเถียง ในข้อความจริงที่ปรากฏตามสื่อ
4. เห็นด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในทันที

ข้อที่ 60 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร E หมายถึงข้อใด
1. Environment
2. Employee
3. Emotion
4. Evolution

ข้อที่ 61 การวางแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ มีกี่ขั้นตอน
1. 4 ขั้นตอน
2. 3 ขั้นตอน
3. 2 ขั้นตอน
4. 1 ขั้นตอน

ข้อที่ 62 คำว่า “"จิตวิทยามวลชน"” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Psychology
2. Social Psychology
3. People Psychology
4. Mass Psychology

ข้อที่ 63 เมื่อมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง ควรใช้การสื่อสารอย่างไร
1. ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. ด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. ด้วยการใช้เหตุผล
4. ด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 64 ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดมวลชน
1. ความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่
2. การโฆษณาชวนเชื่อ
3. ความไม่มั่นคงทางการเมือง
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 65 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดจัดเป็นกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำอย่างเข้มแข็ง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 ขั้นตอนแรกของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 หนังสือที่ทำในนามของผู้กำกับการ ให้ข้าราชการตำรวจชั้นยศใดเป็นผู้รับรองสำเนา
1. ดาบตำรวจขึ้นไป
2. ร้อยตำรวจตรีขึ้นไป
3. สิบตำรวจตรีขึ้นไป
4. พันตำรวจตรีขึ้นไป

ข้อที่ 72 การเขียนหนังสือราชการที่มีคำขึ้นต้น “กราบเรียน” คำลงท้าย “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง” เป็นหนังสือที่มีไปถึงใคร
1. รองประธานรัฐสภา
2. นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ประธานศาลฎีกา

ข้อที่ 73 ข้อใดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
1. ที่ ตช.๐๐๓๕/ ว๔๔
2. ที่ ตช ๐๐๑๕/ว ๒๙
3. ที่ ตร. ๐๐๒๒/ว๒๖
4. ที่ ตช.๐๐๑๔/ ว ๒๐

ข้อที่ 74 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 75 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มี่กี่ลักษณะและมี่กี่มาตรา
1. 6 ลักษณะ 128 มาตรา
2. 7 ลักษณะ 128 มาตรา
3. 8 ลักษณะ 128 มาตรา
4. 9 ลักษณะ 128 มาตรา

ข้อที่ 76 ในกรณีที่ ร.ต.อ. ก ขอลาออก เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือน
2. ภายใน 3 เดือน
3. ภายใน 6 เดือน
4. วันที่ผู้นั้นขอลาออก

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกต้องในการใช้บริการอีเมล์สาธารณะ
1. การสมัครใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อสกุลจริง
2. บุคคลหนึ่งคนสามารถสมัครใช้งานอีเมล์ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
3. อีเมล์หนึ่งบัญชีมีผู้ใช้งานเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา ที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มี การระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบสลับซับซ้อน
2. การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทาง
3. การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง
4. การตัดสินใจแบบไม่แน่นอน

ข้อที่ 81 ข้อใดเป็นการตัดสินใจเชิงปริมาณ
1. การตัดสินใจแบบแขนงต้นไม้
2. การตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม
3. การตัดสินใจแบบระดมสมอง
4. การตัดสินใจเชิงคุณภาพ

ข้อที่ 82 ระบบสอบถามข้อมูล (File Drawer System) เป็นระบบสืบค้นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้แก่ข้อใด
1. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการประสานงาน
2. ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนและตำแหน่งของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยงาน
3. ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณทางการเงินเพื่อการวางแผน
4. ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางการทำงานของพนักงานและแผนกต่าง ๆ

ข้อที่ 83 ร้อยตำรวจเอกหญิง บี ใช้โทรศัพท์ของทางราชการติดต่อธุรกิจส่วนตัวในเวลาราชการเป็นประจำ ถือว่าผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจในเรื่องใด
1. เป็นการใช้ปฏิภาณไหวพริบอย่างประหยัดคุ้มค่า
2. ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า เบียดบังเวลาราชการ
3. รู้จักปัดความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของตนเอง
4. มีจิตสำนึกของความเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ข้อที่ 84 ผู้ใดรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพบข้าราชการตำรวจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมีพฤติการณ์อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวิชาชีพตำรวจ
1. ผู้บังคับการ
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการ

ข้อที่ 85 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ มีกี่ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติ
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 8 ข้อ
4. 9 ข้อ

ข้อที่ 86 การทำแผนกำลังพลของฝ่ายอำนวยการ สอดคล้องกับหัวข้อใด
1. การนำเสนอหนทางปฏิบัติ
2. การประมาณการข่าวกรอง
3. การทำแผนคำสั่งและการแจกจ่าย
4. การประเมินผลกำลังพล

ข้อที่ 87 การรับเรื่องราวร้องทุกข์สำหรับสารวัตรฝ่ายอำนวยการถือว่าสอดคล้องกับงานใด
1. งานสารบรรณ
2. งานคดีและวินัย
3. งานยุทธศาสตร์
4. งานกฎหมาย

ข้อที่ 88 งานของฝ่ายอำนวยการมีมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. งานกำลังพล
2. งานจราจร
3. งานการข่าว
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 89 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ในข้อใด
1. เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของประชาชน
2. เพื่อให้การรวมกลุ่มเกิดการร่วมมือกับตำรวจ
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 ตำรวจควรทำอย่างไร เกี่ยวกับเรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
1. ให้ความสนใจและเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
2. เพิกเฉย
3. รับรู้และอาจต้องเข้าใจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 งานมวลชนสัมพันธ์ควรสิ้นสุดด้วยขั้นตอนใด
1. การวางแผน
2. การประสานงาน
3. การประเมินผล
4. การสร้างสัมพันธภาพ

ข้อที่ 92 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาทฯ เน้นให้ข้าราชการควรปฏิบัติงานอย่างไร
1. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในงานของตนเอง
2. นอกจากมีความรู้ในงานของตนเองเป็นอย่างดีแล้ว จะต้องรอบรู้ถึงงานของผู้อื่นที่มีส่วนสัมพันธ์กับงานของตนเอง
3. ไม่ทำงานเฉพาะหน้าที่ของตนเองแต่ช่วยเหลือทำงานในหน้าที่ของผู้อื่นด้วย
4. นอกจากต้องใช้หลักวิชาการในการทำงานแล้ว จะต้องเสียสละร่วมกันปฏิบัติงานให้สำเร็จ

ข้อที่ 93 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 94 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 98 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 99 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 100 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด