Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 20 October 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ภารกิจของฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 1 ลักษณะใดมิใช่การทำงานอย่างสมบูรณ์ของฝ่ายอำนวยการ
1. ผู้บังคับบัญชาต้องใช้เวลาในการตรวจสอบรายละเอียดเป็นเวลานานเพื่อความรอบคอบ
2. ผู้บังคับบัญชามีเวลาในการปฏิบัติงานอย่างอื่นมากขึ้น
3. ผู้บังคับบัญชาไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจสอบเอกสารต่างๆมากมาย
4. งานต้องมีความครบถ้วน ชัดเจน ถูกต้อง

ข้อที่ 2 ข้อใดมิใช่ พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. ตัดสินใจ
3. ให้ข้อมูลข่าวสาร
4. จัดทำแผน

ข้อที่ 3 ข้อใดคือลักษณะในการให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการ ที่ถูกต้อง
1. ฝ่ายอำนวยการจะต้องวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ข้อเสนอในแนวทางการปฏิบัติที่ฝ่ายอำนวยการพิจารณาเห็นว่าเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุด
2. มุ่งเน้นในการให้คำแนะนำต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการนั้น ๆ เพื่อชักจูงผู้บังคับบัญชาให้ตกลงใจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ฝ่ายอำนวยการต้องการ
3. การให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการยังรวมถึงการให้ข้อเสนอกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายอำนวยการจะต้องวิเคราะห์แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และให้ข้อเสนอในแนวทางการปฏิบัติ ที่สร้างผลดีต่อฝ่ายอำนวยการของตนเป็นหลัก โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นๆ

ความรู้พื้นฐานฝ่ายกำลังพล

ข้อที่ 4 การบริการกำลังพล คือการเอาใจใส่ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของตำรวจแต่ละบุคคล จัดเป็นงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายอำนวยการกำลังพล ด้านใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การจัดการกำลังพล
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
1. 1การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 6 ข้อใดมิใช่งานธุรการประจำ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. การประเมินผลบุคคล
3. การรักษายอดกำลังพล
4. การจัดสวัสดิการ

ความรู้พื้นฐานฝ่ายข่าว

ข้อที่ 7 การลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้าม ถือว่าสอดคล้องกับข้อใด
1. การข่าวเชิงรุก
2. การผลิตข่าวกรอง
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การข่าวเชิงรับ

ข้อที่ 8 การรวบรวมข่าวสารแบบทุติยภูมิ หรือปัจจุบันเรียกว่าอะไร
1. การรวบรวมข่าวสารทางธุรการ
2. การปฏิบัติการข่าว
3. การจัดการเอกสาร
4. การส่งข่าวธุรการ

ข้อที่ 9 EEI ในทางการข่าวคืออะไร
1. Essential Element of Information
2. Essential Element of Intelligence
3. Essential Element of Indicater
4. Essential Element of Interaction

ความรู้พื้นฐานฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

ข้อที่ 10 ADVISORเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการข้อใด
1. การกำกับดูแล
2. การให้ข้อเสนอแนะ
3. การจัดทำแผนและคำสั่ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 11 การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรซึ่งต้องกระทำโดยต่อเนื่องเพื่อเป็นการทบทวน ฟื้นฟูสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพลหมายถึงข้อใด
1. กำลังพล
2. การวางแผน
3. การปฏิบัติ
4. การฝึก

ข้อที่ 12 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนเทคนิคการบริหารงาน (POSDCOORB)
1. Planning
2. Organizing
3. Participate
4. Controlling

ความรู้พื้นฐานฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารการวัดผล
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 14 การกำหนดความต้องการในการจัดหา อยู่ในเรื่องใด
1. การขนส่ง
2. การส่งกำลัง
3. การบริการทางการแพทย์
4. การวัดผล

ข้อที่ 15 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ความรู้พื้นฐานฝ่ายชุมชนมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 17 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับสุดท้ายในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ
2. การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน
3. การติดตามและประเมินผล
4. การจัดหางบประมาณในการดำเนินการ

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน

ข้อที่ 19 ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจบริคซ์ (BRICS)
1. สิงคโปร์
2. อินเดีย
3. จีน
4. รัสเซีย

ข้อที่ 20 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 21 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของโลก

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมไม่มีความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 "ทฤษฎีใหม่" เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามข้อใด
1. ระบบความคิด
2. การประดิษฐ์คิดค้น
3. การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
4. การปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม

ข้อที่ 24 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

การพัฒนาเศรษฐกิจในไทยในเวทีเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 25 ข้อใดคือมาตรการของนโยบายการคลังที่ไม่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของประชาชนในประเทศ
1. การจัดเก็บภาษีมรดกและภาษีทรัพย์สิน
2. การจัดเก็บภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า
3. การแจกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย
4. การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 30 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้ว่าอย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ความรู้พื้นฐานงานงบประมาณ

ข้อที่ 31 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน
1. 5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. 25วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. 45วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 32 หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจโอนและหรือการเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆภายใต้แผนงานเดียวกัน ยกเว้นงบรายจ่ายใด
1. งบรายจ่ายอื่น
2. งบเงินอุดหนุน
3. งบบุคลากร
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้คือไม่ใช่รายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ
3. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ
4. งบบุคลากร รายการเงินเดือน

ความรู้พื้นฐานะเบียบพัสดุ

ข้อที่ 34 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีกี่คน ใครเป็นประธาน
1. 20 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. 23 คน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
3. 22 คน ปลัดกระทรวงการคลัง
4. 23 คน ปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 35 กรณีในงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่มีคะแนนรวมด้านใดมากที่สุด
1. ราคาต่ำที่สุด
2. คุณภาพ
3. คุณภาพและราคา
4. คุณภาพและบริการ

ข้อที่ 36 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

กฎหมายเกี่ยวกับพัสดุ

ข้อที่ 37 คำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดถ้าไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี หากเจ้าหน้าที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งมีสิทธิตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างไร
1. อุทธรณ์ต่อผู้ทำคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. อุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลา
3. ฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38 เจ้าหน้าที่พ้นจากราชการภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. บังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อไป
3. ไม่อาจบังคับตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ต่อไป
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 39 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
2. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ
3. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดเป็นการเฉพาะตัว
4. เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่บุคคลภายนอกผู้เสียหายต้องฟ้องหน่วยงานของรัฐ

ความรู้พื้นฐานของระเบียบงานการเงิน

ข้อที่ 40 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 41 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินให้แก่ผู้จ่ายหรือลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 43 ระบบ GFMIS ย่อมาจากอะไร
1. Government Fiscal Management Information System
2. General Fiscal Management Information System
3. Government Fiscal Management Information Sign
4. Government Fiscal Management Information System Operation

หลักการข่าวเบื้องต้น

ข้อที่ 44 "...เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธีทางการข่าว" จงเติมคำในช่องว่าง
1. การรักษาความลับ
2. การเปิดเผยความจริง
3. การปกปิดความจริง
4. การรักษาความจริง

ข้อที่ 45 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองทางธุรกิจ
2. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ
3. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อรัฐบาล
4. ข่าวกรองปฏิบัติการทางทหาร

ข้อที่ 46 ประโยชน์จากข่าวกรองการต่างประเทศและข่าวกรองทางยุทธศาสตร์คืออะไร
1. เป็นรากฐานในการกำหนดนโยบายของชาติ
2. เป็นมูลฐานในการกำหนดนโยบายของชาติ โดยเฉพาะนโยบายทางการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ นโยบายทางเศรษฐกิจ
3. เป็นพื้นฐานในการกำหนดนโยบายประชานิยม
4. เป็นรากฐานในการบริหารการเมืองทั้งภายในและต่างประเทศ

ระเบียบการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที่ และ การสื่อสาร

ข้อที่ 47 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กำหนดให้ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 48 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาจถูกปรับเปลี่ยนได้โดยอำนาจของผู้ใด
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อที่ 49 การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ต้องปฏิบัติตามข้อใดบ้าง
1. จัดทําแผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
2. กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. ดําเนินการสํารวจและตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
4. ถูกทุกข้อ

พื้นฐานการประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 50 ขั้นตอนแรกของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร "R-A-C-E" หมายถึงอะไร
1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. วิธีการประชาสัมพันธ์
3. หลักการประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

หลักการและกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Promotion Activities ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 54 วิทยุ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 ................เป็นเรื่องของการลงพื้นที่ เพื่อให้องค์กรของเราเป็นที่รักใครถูกอกถูกใจของชุมชนที่เราไปร่วมเป็นสมาชิกด้วย
1. ชุมชนสัมพันธ์
2. มวลชนสัมพันธ์
3. การประชาสัมพันธ์
4. ประชาพิจารณ์

การประชาสัมพันธ์เชิงรุก

ข้อที่ 56 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ

ข้อที่ 57 ข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้
1. Social Responsibility 
2. Events
3. Identity Media
4. News

ข้อที่ 58 Philip Kotler มีบทบาทด้านใด
1. ผู้เสนอเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาด
2. บิดาแห่ง CSR
3. บิดาการประชาสัมพันธ์
4. ปรมาจารย์ด้านตลาดหุ้น

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

ข้อที่ 59 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่เป็นการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประชาชนหรือองค์การต่างๆ ไว้ก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 60 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างภาพจะเกิดและสลายช้ากว่าภาพลักษณ์ที่เกิดจากการผลงานอันเป็นรูปธรรม
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างเสริมปรุงแต่งโดยใช้เทคนิคการตลาดและการประชาสัมพันธ์เข้าช่วยใช้เวลาสั้นๆแต่ได้ผลเร็ว
3. ภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้วแก้ไขยากและตกทอดถึงสมาชิกรุ่นหลังได้
4. ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ข้อที่ 61 คำว่า Service Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ของบริการ
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

จิตวิทยามวลชน

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. สร้างความเป็นกันเอง
2. ระมัดระวังความเป็นส่วนตัว
3. อาศัยระบบการสื่อสารที่ดี
4. สร้างอำนาจการต่อรองในชุมชน

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 64 ในกรณีที่มวลชนมีอารมณ์รุนแรง ก้าวร้าว ควรใช้แนวทางใดในการควบคุมจึงจะเหมาะสมที่สุด
1. หลักเหตุผล
2. ความหนักแน่น
3. ความประนีประนอม
4. ใช้กำลัง

การสร้างเครือข่าย

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 66 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ข้อที่ 68 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ

ข้อที่ 71 ข้อใดเขียน วันที่ ในหนังสือภายนอก ได้อย่างถูกต้อง
1. วันที่ 13 ต.ค. 60
2. 13 ต.ค. 60
3. วันที่ 30 ตุลาคม 2560
4. 13 ตุลาคม 2560

ข้อที่ 72 หน่วยงานใดกำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการจ้าของเรื่อง ให้กับกองบัญชาการศึกษา
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน

ข้อที่ 73 หนังสือราชการ มีกี่ชนิด
1. 6 ชนิด
2. 7 ชนิด
3. 8 ชนิด
4. 9 ชนิด

พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 74 หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทุกรอบปี
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. กระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 75 กรณี ร.ต.ต. อ ได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวตามภาวะเศรษฐกิจ ทั้งนี้ตามจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน……
1. กฎกระทรวง
2. พระราชกฤษฎีกา
3. คณะรัฐมนตรี
4. ก.ตร.

ข้อที่ 76 การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาทีกำหนด ให้ขยายระยะเวลาได้อีก โดยแต่ละครั้งจะต้องไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคมกับการบริหารงานตำรวจ

ข้อที่ 77 (MIS) คือ
1. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. ระบบสารสนเทศเพื่อการคำนวณ
3. ระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
4. ระบบสารสนเทศเพื่อลูกค้า

ข้อที่ 78 ระบบประมวลผลรายการหมายถึงข้อใด
1. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในองค์การ โดยใช้เครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ
2. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและจัดทำแบบรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจในปัญหาแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
3. ระบบสารสนเทศที่จัดหาหรือจัดเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดขึ้น
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 79 ข้อใดมิใช่กระบวนการหรือขั้นตอนในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้เป็นสารสนเทศ
1. การจัดแบ่งข้อมูล
2. การจัดเรียงข้อมูล
3. การสรุปผล
4. การค้นหาผล

การบริหารและการตัดสินใจ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจรูปแบบใหม่ ที่เป็นการเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย (The best balance among multiple goals)
1. การตัดสินใจที่ได้ประโยชน์สูงสุด (Maximize)
2. การตัดสินใจที่ทำให้เกิดความพอใจสูงสุด (Satisfice)
3. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด (Optimizing)
4. การตัดสินใจในการบริหารที่ถูกต้องที่สุดและดีที่สุด

ข้อที่ 81 การตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหา ที่มีรูปแบบไม่ชัดเจนหรือมีความซับซ้อน จึงไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มี การระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้างเรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบสลับซับซ้อน
2. การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทาง
3. การตัดสินใจแบบไม่เป็นโครงสร้าง
4. การตัดสินใจแบบไม่แน่นอน

ข้อที่ 82 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

จริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ

ข้อที่ 83 สถาบันการฝึกอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจไป กำหนดเป็นอะไร
1. กำหนดเป็น ทฤษฎี เพื่อไม่ใช้บังคับข้าราชการตำรวจ
2. กำหนดเป็นคะแนนนิยมเพื่อการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจทุกหน่วย
3. กำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่อยู่ในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
4. กำหนดเป็นความสัมพันธ์ ระหว่าง ผู้บังคับบัญชา กับ ผู้ใต้บังคับบัญช

ข้อที่ 84 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 85 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจอยู่ในส่วนใดของกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553
1. ส่วนที่ 1
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 3
4. ส่วนกล่าวนำ

หลักการ/ภารกิจหน้าที่ฝ่ายอำนวยการในการแก้ไขปัญหาที่บังคับการ

ข้อที่ 86 สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สอดคล้องกับข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 87 การจัดทำประมาณการกำลังพล จะต้องขึ้นต้นด้วยหัวข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 88 การทดแทนกำลังพล จะเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด
1. ฝ่ายยุทธการ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ถูกทุกข้อ

บทบาทหน้าที่งานบริการสังคมในการแก้ปัญหาที่บังคับการ

ข้อที่ 89 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการด้านบริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 90 บริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาในหน้าที่ใดน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 91 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานบริการสังคม
1. เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของตำรวจ
2. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในภาวะไม่ปกติ
3. เพื่อช่วยลดปัญหาจากภัยคุกคาม
4. เพื่อให้ขวัญและกำลังใจตำรวจสูงขึ้น

การน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระบรมราโชบายเป็นแนวทางปฏิบัติราชกร

ข้อที่ 92 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 93 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 94 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

การพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์

ข้อที่ 95 เรายังไม่มีเอกสารหรือรายละเอียดเรื่องนี้ แต่หากต้องการเราจะจัดหาให้ การสื่อสารของผู้ส่งสารมีลักษณะอย่างไร
1. ไม่ทราบ
2. ไม่สนใจ
3. ระแวงสงสัยผู้รับสาร
4. แสดงความเหนือกว่า มีอำนาจสูงกว่า

ข้อที่ 96 การมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในข้อใด
1. ตำรวจจราจรบรรจุใหม่มีความเชื่อมั่นในความรู้ตนเองว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
2. ชาวนาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน เพราะเชื่อว่าทำนาอย่างไรก็ไม่มีวันร่ำรวย
3. ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อรถเบนซ์ขับมาทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ
4. สารวัตรใหญ่เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ ด้วยการมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 97 หากให้คำนิยาม "บุคลิกภาพ" ท่านจะให้ความหมายตามข้อใด
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

เทคนิคการพูดและการนำเสนอของฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 98 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข

ข้อที่ 99 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ