Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 27 April 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 บุคคลใดมีอำนาจในการคัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ?
1. นายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบัน
3. ก.ต.ช.
4. ก.ตร.

ข้อที่ 2 บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศพันตำรวจโทเป็นการชั่วคราว ?
1. รองนายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ผู้บัญชาการ
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3 กรณีการพ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงมี พระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง เว้นแต่กรณีใด ?
1. ความตาย
2. ปลดออก
3. ไล่ออก
4. ลาออก

ข้อที่ 4 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ?
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ ?
1. เรื่องเดิม
2. ข้อเท็จจริง
3. ข้อประมาณการ
4. ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 6 วัตถุประสงค์สำคัญของการประสานงานของฝ่ายอำนวยการ คือ ?
1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2. เพื่อการทำงานของฝ่ายอำนวยการต่างๆสอดคล้องกัน
3. เพื่อให้การทำงานของฝ่ายอำนวยการต่างๆไม่ซ้ำซ้อนกัน
4. ข้อ2. และ 3. ถูก

ข้อที่ 7 การวางแผนรวบรวมข่าว ให้กระทำเมื่อใด ?
1. กระทำทันทีที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปปฏิบัติการ
2. กระทำเมื่อได้รับคำสั่งเท่านั้น
3. กระทำก่อนการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
4. กระทำหลังเหตุการณ์สงบ

ข้อที่ 8 เหตุใด งานการข่าวจึงมีคุณลักษณะพิเศษกว่างานอำนวยการสายงานอื่น ?
1. นำข้อมูลข่าวสาร ไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
2. จัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. เป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 กระบวนการด้านข่าวกรองของต่างประเทศ นำมาจากแนวคิดใด ?
1. ผสมผสานจากหลักการทางวิทยาศาสตร์
2. มาจากข้อเท็จจริงทางสังคม
3. ผสมผสานความคิดร่วมสมัย
4. มุ่งเน้นแนวปรัชญาประยุกต์

ข้อที่ 10 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารข้อมูลข่าวสาร ?
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 11 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 12 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เกี่ยวกับปัจจัยการส่งกำลังบำรุง ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. การบริหารคน
3. ระบบสารสนเทศขององค์กร
4. การบริหารเงิน/งบประมาณ

ข้อที่ 13 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด ?
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14 ข้อใดไม่ใช่หลักการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ?
1. การสำรวจตนเอง
2. ศึกษาสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับบุคคลที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
3. การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การผูกมิตร

ข้อที่ 15 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด ?
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16 ผู้ว่าราชการจังหวัด ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ คือข้อใด ?
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการรวมกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการยกเว้นกรุงเทพมหานคร
4. ผู้ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 17 ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในงบดำเนินงาน รายการประเภทค่าใช้สอย ?
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ค่ายานพาหนะ
3. ค่าแบตเตอรี่
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง

ข้อที่ 18 ค่าตอบแทน หมายถึง ?
1. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
2. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด
3. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. เงินที่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ข้อที่ 19 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบลงทุน ?
1. กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 5,200 บาท
2. แผ่นบันทึกข้อมูล(ซีดี) จำนวน 30 กล่องเป็นเงิน 6,000 บาท
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 25,000 บาท
4. กระเป๋า จำนวน 10 ใบ เป็นเงิน 5,300 บาท

ข้อที่ 20 การเตรียมการป้องกันประเทศและการทำสงครามระหว่างประเทศใช้ข่าวกรองใด ?
1. ข่าวกรองทางการเมือง
2. ข่าวกรองการต่างประเทศ
3. ข่าวกรองภายนอก
4. ข่าวกรององค์การระหว่างประเทศ

ข้อที่ 21 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด ?
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 22 เครื่องมือทางทัศนะที่บันทึกลงบนฟิล์ม คือข่าวกรองประเภทใด ?
1. ข่าวกรองสถานการณ์
2. ข่าวกรองภาพถ่าย
3. ข่าวกรองเสมือนจริง
4. ข่าวกรองสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 23 เครื่องหมายแสดงชั้นความลับให้ใช้ตัวอักษรตามชั้นความลับด้วยสีใด ?
1. สีดำปกติ
2. สีแดง
3. สีน้ำเงิน
4. สีใดก็ได้

ข้อที่ 24 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ?
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 120 วัน
4. 180 วัน

ข้อที่ 25 ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในที่ใด ?
1. ซองเอกสารด้านนอก
2. ใบตอบรับ
3. หัวกระดาษเอกสาร
4. ท้ายกระดาษเอกสาร

ข้อที่ 26 โปสเตอร์ติดผนังจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด ?
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 27 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ?
1. สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึง ช่องทางการสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ
3. นักประชาสัมพันธ์สามารถนำกิจกรรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนได้ทุกแขนง
4. การวางแผนในการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 28 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงอะไร ?
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 29 CSR เชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับเรื่องใด ?
1. การริเริ่มบุกเบิกนวัตกรรมเชิงสังคม
2. สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่มีประโยชน์ต่อสังคม
3. สร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30 เจ้าของกิจการที่เรียกตัวเองว่า เป็นผู้ประกอบการทางสังคม คือข้อใด ?
1. Social Entrepreneur
2. Social Engineer
3. Social Engage
4. Social Environment

ข้อที่ 31 ตัวอักษร C ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร ?
1. Customer Relation Activate
2. Customer Relation Activities
3. Community Involvement Activate
4. Community Involvement Activities

ข้อที่ 32 ข้อใดภาพลักษณ์ที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ ?
1. การกระทำโดยพลาดของการจัดการหรือพนักงาน
2. ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร
3. การเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนหรือข่าวลือ
4. ข้อ 1 และข้อ 3

ข้อที่ 33 ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่ ?
1. อยู่บนรากฐานของความเป็นจริง
2. มียุทธวิธีการสื่อสารที่ดี
3. การทำงานร่วมกันอย่างมีเอกภาพ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34 ข้อใดจัดเป็นระยะแรกสุดของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤต ?
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะฟื้นฟู
4. ระยะประเมิน

ข้อที่ 35 ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชนเมื่อเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆข้อใดที่ไม่ถูกต้อง ?
1. ต้องทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ต้องทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 36 ในกรณีที่มวลชนมีความเชื่องมงายควรดำเนินการอย่างไร ?
1. ให้ความรู้แก่มวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้สื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 37 ข้อใดกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานมวลชนได้ถูกต้อง ?
1. การติดต่อเข้าถึงมวลชน การอบรม การใช้กำลัง การเอาชนะจิตใจ
2. การติดต่อเข้าถึงมวลชน การใช้กำลัง การอบรม การเอาชนะจิตใจ
3. การติดต่อเข้าถึงมวลชน การเอาชนะจิตใจ การอบรม การใช้กำลัง
4. การเข้าถึงมวลชน การใช้กำลัง การเอาชนะจิตใจ การอบรม

ข้อที่ 38 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 39 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 40 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด ?
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 41 หนังสือเวียนคือหนังสือที่มาถึงผู้รับจำนวนมากมีข้อความอย่างเดียวกันให้เพิ่มเติมรหัสพยัญชนะ ตัว ว ไว้ที่ใด ?
1. หน้าเลขทะเบียนหนังสือรับ
2. หน่วยงานสารบรรณกลาง
3. หน้าเลขทะเบียนหนังสือส่ง
4. บริเวณใดก็ได้ ขอให้ผู้รับเห็นชัดเจน

ข้อที่ 42 รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด ?
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 43 ให้มีการปรับปรุง เลขประจำของเจ้าของเรื่อง โดยถือเอาปีพุทธศักราชที่ลงท้ายด้วยเลขอะไรเป็นหลัก ?
1. เลข 5 และ เลข 3
2. เลข 3 และ เลข 5
3. เลข 4 และ เลข 3
4. เลข 5 และ เลข 0

ข้อที่ 44 ข้อใดมิใช่คุณสมบัติที่ดีของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ?
1. สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆขององค์กร
2. สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
3. ให้บุคลากรบางกลุ่มได้รับประโยชน์
4. มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อที่ 45 ข้อใดคือคุณสมบัติของข้อมูลที่ดี ?
1. มีความถูกต้อง
2. มีความสมบูรณ์
3. มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของข้อมูลที่ดี ?
1. ความทันเวลา
2. ความถูกต้อง
3. มีปริมาณมาก
4. ต้องมีความสมบูรณ์

ข้อที่ 47 การตัดสินใจแบบใดที่ต้องการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการทำงานในภาคธุรกิจเอกชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ ?
1. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
2. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
3. การตัดสินใจโดยทีมงาน
4. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว

ข้อที่ 48 การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง ?
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง
3. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจอย่างชัดเจน

ข้อที่ 49 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด ?
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 50 กรณีข้าราชการตำรวจใช้โทรศัพท์ของทางราชการ ติดต่อเรื่องส่วนตัวในเวลาราชการผิดจริยธรรมในเรื่องใด ?
1. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
2. พึงต้องระมัดระวังไม่สิ้นเปลือง
3. พึงต้องปฏิบัติต่อทรัพย์สินของราชการเยี่ยงวิญญูชน
4. ไม่รักษาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า

ข้อที่ 51 หน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ?
1. กองการต่างประเทศ
2. กองสารนิเทศ
3. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1- 8
4. กองบินตำรวจ

ข้อที่ 52 หน่วยงานระดับใดประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ได้แก่ ?
1. กองกำกับการ
2. กองบังคับการ
3. กองบัญชาการ
4. แผนกต่างๆ

ข้อที่ 53 หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด จึงไม่ได้มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมีอายุความเท่าใด ?
1. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
4. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 54 กรณีละเมิดเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. แต่ละคนรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
2. ทุกคนต้องรับผิดเท่าๆ กัน
3. ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 55 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ?
1. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายทุกกรณี
2. หน่วยงานของรัฐจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายเฉพาะกรณีที่เป็นละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
3. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐโดยตรง
4. ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้

ข้อที่ 56 การดื่มน้ำชา ควรปฏิบัติอย่างไร ?
1. ใช้สองมือจับถ้วยชา
2. ใช้ช้อนชาสำหรับคนและตักชิมรสชาด
3. ใช้มือขวาถือถ้วยชาและใช้มือซ้ายถือจานรองขณะเดิน
4. ให้วางช้อนชาไว้ในถ้วยชาเมื่อเลิกดื่ม

ข้อที่ 57 ท่านั่งสุภาพและสำรวม หมายถึงท่านั่งในข้อใด ?
1. นั่งค้อมตัว หลังงุ้ม มือประสานบนตัก
2. นั่งพิงพนักเก้าอี้เต็มที่ กอดอก
3. นั่งหลังตรง แขนแนบตัว มือประสานกันบนตัก
4. นั่งตามสบายวางแขนบนที่เท้าแขน

ข้อที่ 58 "บุคคลที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อผลงานและสามารถโน้มน้าวจิตใจให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ" ข้อความดังกล่าวหมายถึงใคร ?
1. หัวหน้างาน
2. ผู้นำ
3. ผู้บังคับบัญชา
4. เจ้านาย

ข้อที่ 59 ข้อใด ไม่ใช่ การวางแผนการนำเสนอ ?
1. การวางรูปแบบวิธีนำเสนอ
2. การศึกษาข้อมูล
3. การวางเค้าโครงการนำเสนอ
4. การวางแนวทางในการนำเสนอ

ข้อที่ 60 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร ?
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า

ข้อที่ 61 ผู้พูดต้องการนำการปฏิบัติที่ดีเป็นแบบอย่างควรใช้วิธีการนำเสนอแบบใด ?
1. การใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบ
2. การอ้างผู้เชี่ยวชาญ
3. การยกตัวอย่าง
4. ประสบการณ์ที่พบ

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์ ?
1. ผู้กองเหลือง ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. หมวดเขียว ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ดาบแดง เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. จ่าดำ จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 63 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 64 การให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ตามระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. ป้องกันปราบปรามผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
2. ช่วยเหลือคนเจ็บป่วยในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
3. ช่วยเหลือคนแก่ เด็กและผู้หญิง ซึ่งอยู่ในลักษณะล่อแหลมต่อความไม่ปลอดภัย
4. ระงับหรือป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเป็นชนวนให้เกิดความผิดทางอาญาขึ้นได้