Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 20 April 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือแนวทางดำเนินการในการประมาณการของฝ่ายอำนวยการ
1. ต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
2. ไม่จำเป็นต้องสรุปผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารต่อผู้บังคับบัญชา
3. ไม่จำเป็นต้องรอสั่งการจากผู้บังคับบัญชา
4. ไม่ควรคำนึงถึงทรัพยากรที่มีอยู่

ข้อที่ 2 ข้อใดมิใช่ พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
1. วิเคราะห์ข้อมูล
2. ตัดสินใจ
3. ให้ข้อมูลข่าวสาร
4. จัดทำแผน

ข้อที่ 3 คำว่า "5 สายงาน" สอดคล้องกับ ข้อใด
1. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว
2. ฝ่ายอำนวยการหลัก
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการสนับสนุน

ข้อที่ 4 การประมาณการกำลังพลสามารถกระทำได้ลักษณะอะไรบ้าง
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
2. การเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 5 การตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญต่าง ๆ ต่อกําลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว เกี่ยวกับเรื่องใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 6 ข้อใดคือประเภทของงานในหน้าที่ของงานกำลังพล
1. งานธุรการชั่วคราว
2. งานกำลังพลประจำ
3. งานธุรการประจำ
4. งานกำลังพลหลัก

ข้อที่ 7 การใช้และการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง มีความมุ่งหมายหลักเพื่อสิ่งใด
1. ผู้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบกำลัง
2. ผู้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบการตกลงใจอย่างเชื่อมั่น
3. ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบกำลัง
4. ผู้เกี่ยวข้องนอกหน่วยนำไปใช้งาน

ข้อที่ 8 หลักเกณฑ์ในการกระจายใช้ข่าวสาร 3 หลักมีอะไรบ้าง
1. รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา
2. ทันเวลา เหมาะสม มั่นคงปลอดภัย
3. ถูกต้อง ถูกเวลา เหมาะสม
4. รวดเร็ว ทันเวลา ไม่ถูกต้อง

ข้อที่ 9 รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นและต้องการให้ผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารตอบสนองคือสิ่งใด
1. คำสั่ง- คำขอ
2. คำให้การ
3. คำร้องขอ
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 10 การดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในเรื่องต่างๆที่ฝ่ายแผนงานรับผิดชอบหมายถึงข้อใด
1. การรวบรวมข้อมูลข่าวสาร
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
4. การรวบรวมและให้ข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 11 ESTIMATE หมายถึงข้อใด
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร
3. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 12 หน่วยหรือบุคคลที่รับผิดชอบทางฝ่ายอำนวยการด้านใดจะต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาปฏิบัติภารกิจหลักได้บรรลุผลสำเร็จอย่างมีระบบ
1. ด้านกำลังพล
2. ด้านการข่าว
3. ด้านแผนงาน
4. ด้านชุมชนสัมพันธ์

ข้อที่ 13 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารการวัดผล
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 การสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ให้หน่วยปฏิบัติได้มีและใช้ในปริมาณที่ต้องการ ณ เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยไม่ล่าช้า ทันต่อเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิบัติ ทั้งนี้ ผู้วางแผนจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนและต้องประสานงานกันอย่างถูกต้องและกระจ่างชัด ระหว่างหน่วยปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบงานส่งกำลังบำรุง คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 18 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มมีการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อใด
1. พ.ศ.2511
2. พ.ศ.2521
3. พ.ศ.2531
4. พ.ศ.2541

ข้อที่ 19 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 20 ประธานอาเซียน ปี 2018 คือข้อใด
1. ไทย
2. สิงคโปร์
3. มาเลเซีย
4. ฟิลิปปินส์

ข้อที่ 21 ในช่วงทศวรรษใดที่อาเซียนมีพัฒนาการการรวมกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงอย่างชัดเจน เพราะเหตุใด
1. ช่วงทศวรรษ 1980 เพราะอาเซียนหวั่นเกรงการแผ่ขยายเป็นโดมิโนของลัทธิคอมมิวนิสต์อาจกลับมาปรากฎขึ้นได้อีก
2. ช่วงทศวรรษ 1981 เพราะมีจัดตั้ง ASEANAPOL ความร่วมมือในการป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติของหัวหน้าตำรวจอาเซียน และการฝึกร่วมผสมทางทหาร Cobra Goal
3. ช่วงทศวรรษ 1982 เพราะมีการละเมิดเขตแดน ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเหนือเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมไม่มีความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ หรือ Transparency มีสาเหตุจากปัจจัยใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 26 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 27 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 28 ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหาคดีอาญา กฎหมายให้สันนิษฐานไว้อย่างไร
1. เป็นผู้กระทำความผิด
2. ไม่มีความผิด
3. เป็นผู้บริสุทธิ์
4. เป็นผู้ต้องสงสัย

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 30 ข้อใดแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
2. สถานที่ราชการบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
3. โรงพยาบาลรับรักษาผู้บาดเจ็บจากการประท้วงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด
4. คนไทยทุกคนที่มีบัตรประกันสุขภาพมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 31 งบประมาณรายรับคือข้อใด
1. รายได้แผ่นดิน
2. เงินกู้
3. เงินคงคลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบลงทุน
1. กระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 10 กล่อง เป็นเงิน 5,200 บาท
2. แผ่นบันทึกข้อมูล(ซีดี) จำนวน 30 กล่องเป็นเงิน 6,000 บาท
3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเงิน 25,000 บาท
4. กระเป๋า จำนวน 10 ใบ เป็นเงิน 5,300 บาท

ข้อที่ 33 รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือความหมายของข้อใด
1. รายการจัดสรรงบประมาณ
2. รายการโอนงบประมาณ
3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
4. รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อที่ 34 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 35 ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
1. จัดทำรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายของรัฐอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. กำกับดูแลการกำหนดราคากลาง
3. ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง
4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

ข้อที่ 36 การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ใครกำหนด
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. รัฐมนตรี
4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 37 เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38 ข้อใดกล่าวถูกต้อง กรณีความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เสนอไปยังผู้แต่งตั้ง
1. ผููกมัดความเห็นของผู้แต่งตั้งไม่ให้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น
2. ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด
3. ต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 39 บุคคลใดเป็นผู้รักษาการ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 40 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
2. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าสี่พันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
4. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และไม่ต้องให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้

ข้อที่ 41 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 42 วิทยาลัยการตำรวจจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้บังคับการ และเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ วิทยาลัยการตำรวจต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินชั่วโมงละเท่าไร
1. 400 บาท
2. 600 บาท
3. 800 บาท
4. 1,200 บาท

ข้อที่ 43 การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน.......กี่วัน ถ้าเกินและมีความจำเป็นต้องทำความตกลงกับหน่วยงานใด
1. 60 วัน / ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
2. 70 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
3. 80 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
4. 90 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 44 สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองต่างประเทศ
2. ข่าวกรองทางทหาร
3. ข่าวกรองกิจการภายใน
4. ข่าวกรองความมั่นคงราชอาณาจักร

ข้อที่ 45 จุดล่อแหลมในการดำเนินการต่างๆ ถือเป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์
2. ข่าวกรองทางยุทธวิธี
3. ข่าวกรองสืบสวน
4. ข้อ ก และ ข ถูกต้อง

ข้อที่ 46 กองบัญชาการใด มีอำนาจหน้าที่ที่กระทำการเกี่ยวกับข่าวสารฝ่ายตำรวจ
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2. กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
3. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข้อที่ 47 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดไว้กี่มาตรา
1. จำนวน 23 มาตรา
2. จำนวน 36 มาตรา
3. จำนวน 43 มาตรา
4. จำนวน 52 มาตรา

ข้อที่ 48 ยุทธภัณฑ์หมายความถึงข้อใด
1. อาวุธ
2. เครื่องจักร
3. เครื่องมือ
4. เครื่องกล

ข้อที่ 49 ข้อใดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของบริภัณฑ์
1. เครื่องจักร
2. เครื่องมือ
3. อาวุธ
4. เครื่องกล

ข้อที่ 50 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 51 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 52 ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Celebration ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 54 สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Family Day ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 56 การยับยั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดต่อการดำเนินธุรกิจ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. Community Involvement Activities
2. Identity Media
3. Lobbying Activity
4. Social Responsibility

ข้อที่ 57 คำว่า Above the line ในการเลือกใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์เชิงรุกตรงกับข้อใด
1. สื่อมวลชน
2. เครื่องมือประชาสัมพันธ์ที่ไม่ใช่สื่อมวลชน
3. การสื่อสารสองทาง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 58 การวางแผนในการเผยแพร่ข่าวสารล่วงหน้า ไม่ปล่อยข่าวให้เป็นไปตามแนวทางของสื่อเป็นเรื่องของอะไร
1. ยุทธวิธีองค์กร
2. การตอบโต้สื่อ
3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุก
4. แผนกลยุทธ์

ข้อที่ 59 การสร้างตึก อาคารใหญ่ ที่มีรูปแบบสวยงาม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในรูปแบบใด
1. Employee
2. Institution
3. Management
4. Goodness

ข้อที่ 60 งานประชาสัมพันธ์สามารถช่วยให้การดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรประสบความสำเร็จได้ ท่านเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้ หรือไม่ อย่างไร
1. เห็นด้วย หากมีวิธีการที่จะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
2. เห็นด้วยแต่องค์กรต้องประชาสัมพันธ์ในเรื่องที่ประชาชนสนใจและเป็นบวกต่อองค์กร
3. ไม่เห็นด้วยการประชาสัมพันธ์ทำให้การทำงานของตำรวจยุ่งยากมากขึ้น
4. ไม่เห็นด้วยเนื่องจากเป็นหลักการที่ใช้กับภาคเอกชนในส่วนของรัฐหลักการนี้ไม่น่าจะถูกต้อง

ข้อที่ 61 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ข้อใดสำคัญที่สุด
1. ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดได้
2. สนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรได้
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
4. สร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนได้

ข้อที่ 62 ในการโน้มน้าวจิตใจฝูงชนหรือมวลชนให้ได้ผลดีที่สุดจะต้องใช้จิตวิทยาเรื่อง อะไร
1. ความสนุกสนาน
2. ความโมโห
3. ความกลัว
4. ความหลง

ข้อที่ 63 วิชาจิตวิทยามวลชนมีวัตถุประสงค์ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่มวลชน
2. เพื่อเปลี่ยนแปลงหรือกำหนดพฤติกรรมมวลชนให้เป็นไปตามที่ต้องการ
3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมหรือธรรมชาติของมวลชน
4. เพื่อยึดเหนี่ยวมวลชนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

ข้อที่ 64 งานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมวลชนที่ไม่ได้มีการจัดตั้ง คือ ข้อใด
1. ทั้งงานในและงานนอกสำนักงาน
2. ทั้งงานในและงานนอกราชการ
3. ทั้งงานตามปกติ และงานเร่งด่วน
4. ทั้งงานตามปกติ และงานในภาวะฉุกเฉิน

ข้อที่ 65 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างเครือข่าย
1. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้วยความสมัครใจ
2. การสร้างเครือข่ายควรสนับสนุนให้สมาชิกมีความสัมพันธ์กันฉันท์เพื่อน
3. การสร้างเครือข่ายควรสร้างระบบติดต่อด้วยการเผยแพร่ข่าวสารแบบทางเดียว
4. การสร้างเครือข่ายอาจเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูสู่โลกภายนอก

ข้อที่ 66 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกันคือข้อใด
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 70 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 71 หนังสือของบุคคลภายนอกที่ยื่นต่อเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ได้รับเข้าทะเบียนรับหนังสือราชการแล้วข้อความดังกล่าวหมายถึง
1. บันทึก
2. หนังสืออื่น
3. ด่วนที่สุด
4. หนังสือเวียน

ข้อที่ 72 ร.ต.ต. ก เขียนหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
2. เรียน ขอแสดงความนับถือ
3. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
4. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ข้อที่ 73 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ร.ต.อ.หญิง เอ จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 74 ผู้ใด ไม่ใช่ กรรมการ ก.ต.ช. โดยตำแหน่ง
1. เลขาธิการ ก.พ.
2. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
3. ปลัดกระทวงยุติธรรม
4. ปลัดกกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 75 ข้อใดคือ กรรมการกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา
1. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้แทนกรมสรรพากร
3. ผู้แทนกรมศุลกากร
4. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 ข้อใดต่อไปนี้ไม่เป็นการออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ
1. ออกตามกฎหมายบำเหน็จบำนาญ
2. ได้รับอนุญาตให้ลาออก
3. ตาย
4. ถูกสั่งให้พักราชการ

ข้อที่ 77 ข้อใดคือตัวอย่างการค้นหาไฟล์ PowerPoint เกี่ยวกับรถยนต์ ผ่านบริการ Google Search
1. รถยนต์ filetype:ppt
2. Power Point รถยนต์
3. PPT รถยนต์
4. “PPT” AND “รถยนต์”

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS ย่อมาจาก POLice Information System
2. ระบบ POLIS เก็บข้อมูลลายพิมพ์นิ้วมือผู้ต้องหาไว้
3. ระบบ POLIS สามารถดูภาพ CCTV ย้อนหลังได้ทั่วประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจโดยใช้เหตุผลให้เสนอข้อคิดเห็นของคนหลายฝ่ายอย่างแจ่มแจ้งและมีเหตุผล ฟังปฏิกิริยาจากคนอื่นๆ ด้วยไม่เน้นการแพ้ชนะ แต่เน้นชนะร่วมใจอย่างมีหลักการเห็นพ้องต้องกันเช่นเดียวกัน เรียกว่าการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจโดยใช้หลักเหตุผล
2. การตัดสินใจโดยแสดงความคิดเห็น
3. การติดสินใจแบบมติเอกฉันท์
4. การตัดสินใจแบบชนะ/ชนะ

ข้อที่ 81 การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้งกันในด้านการรู้ความเข้าใจในปัญหานั้นมุมมองในปัญหาแตกต่างกันของแต่ละคนเรียกว่าอะไร
1. Cognitive conflict
2. Feeling Conflict
3. Misunderstanding Conflict
4. Differentiation Conflict

ข้อที่ 82 เทคนิคการตัดสินใจแบบใด ที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นหลายรอบก่อนการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจแบบอาศัยความเชี่ยวชาญ
2. การตัดสินใจแบบแสดงความคิดเห็นร่วม
3. การตัดสินใจแบบเดลฟาย
4. การตัดสินใจแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 83 ผู้ใดรายงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติว่าพบข้าราชการตำรวจไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยมีพฤติการณ์อาจเกิดผลกระทบในทางเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงวิชาชีพตำรวจ
1. ผู้บังคับการ
2. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการ

ข้อที่ 84 ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจก่อนนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ตร.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 85 หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดได้ตามที่สมควร ได้แก่
1. ก.ต.ช.
2. ก.ตร.
3. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 86 ข้อมูลที่สำคัญในข้อใดจะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
1. การประมาณการ
2. การตัดสินใจ
3. การสร้างข่าวสาร
4. การมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 87 ฝ่ายอำนวยการจะต้องจัดทำประมาณการกำลังพล ในรูปแบบใด
1. ด้วยวาจา
2. ด้วยลายลักษณ์อักษร
3. ด้วยวาจา และ/หรือ ลายลักษณ์อักษร
4. ด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร

ข้อที่ 88 การจัดสวัสดิการของกองบังคับการ สอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การวางแผนส่งเสริมกำลังใจ
3. การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 89 งานบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเกิดขึ้นเมื่อใด
1. เหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ไม่ปรกติ
2. เหตุการณ์ปกติเท่านั้น
3. เหตุการณ์ไม่ปกติเท่านั้น
4. เหตุการณ์ที่มีวิกฤตการณ์โดยเฉพาะ

ข้อที่ 90 การฝึกอบรมชุมชนเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 เรื่องที่ตำรวจฝ่ายอำนวยการควรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ คือข้อใด
1. การปฏิบัติต่อเครื่องมือเครื่องใช้
2. ความประพฤติของผู้ปฏิบัติงาน
3. เรื่องที่กระทบต่อความรู้สึกประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 93 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 94 เนื้อความจากพระราชดำรัสทรงให้ยึดถือหลักการในข้อใด "ขาดทุนคือกำไร หมายความว่า ถ้าเราทำอะไรที่เป็นการกระทำแล้ว เราก็เสียแต่ในที่สุดที่เราเสียมันเป็นการได้ การเสียคือการได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้าและการที่คนอยู่ดีมีสุขนั้น เป็นการนับที่เป็นมูลค่าเงินมิได้"
1. การลงทุนไม่แสวงหากำไร
2. การให้และการเสียสละ
3. ความเพียรพยายาม
4. ความเมตตากรุณา

ข้อที่ 95 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 96 พฤติกรรมตามข้อใดแสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่

ข้อที่ 97 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 98 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 99 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ

ข้อที่ 100 ท่านเตรียมวางโครงร่างการนำเสนอก่อน-หลังอย่างไร
1. สถานการณ์ ปัญหา แนวทางการแก้ไข ประโยชน์และผลที่ได้รับ
2. ปัญหา สถานการณ์ แนวทางการแก้ไข ผลที่ได้รับ
3. สถานการณ์ ผลที่ได้รับ ปัญหา แนวทางแก้ไข
4. ปัญหา สถานการณ์ ผลที่ได้รับ แนวทางการแก้ไข