Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 October 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ในการจัดกลุ่มงานของตำรวจ “ฝ่ายอำนวยการ” ถือว่าเป็นกลุ่มงานลักษณะใด
1. กลุ่มงานด้านการบริหาร
2. กลุ่มงานด้านการปฏิบัติการ
3. กลุ่มงานด้านกิจการพิเศษ
4. กลุ่มงานด้านธุรการ

ข้อที่ 2 การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บังคับบัญชาของฝ่ายอำนวยการพิเศษ ทำได้หลายวิธี ยกเว้นข้อใด
1. การให้คำแนะนำ
2. การให้งบประมาณ
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 3 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วยสายงานใด
1. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานเทคโนโลยี งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานประชาสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นหน้าที่งานทะเบียนประวัติ
1. การเก็บรักษาสมุดประวัติ
2. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 5 ข้อใดมิใช่กิจกรรมของฝ่ายกำลังพล ในการรักษายอดกำลัง
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยกำลังพล
3. ประมาณการสูญเสีย
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานสวัสดิการ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. จัดหาและโอนบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ เช่น จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 รายละเอียดที่ถูกกำหนดขึ้นและต้องการให้ผู้รวบรวมข้อมูลข่าวสารตอบสนองคือสิ่งใด
1. คำสั่ง- คำขอ
2. คำให้การ
3. คำร้องขอ
4. ข้อบังคับ

ข้อที่ 8 การวางแผนรวบรวมข่าว ให้กระทำเมื่อใด
1. กระทำทันทีที่ได้รับมอบหมายให้เข้าไปปฏิบัติการ
2. กระทำเมื่อได้รับคำสั่งเท่านั้น
3. กระทำก่อนการสั่งการของผู้บังคับบัญชา
4. กระทำหลังเหตุการณ์สงบ

ข้อที่ 9 การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร
1. รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
2. นำไปให้ฝ่ายอำนวยการต่างๆ ใช้ประโยชน์
3. ป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
4. จัดการฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 10 SWOT ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. วิกฤต
2. จุดแข็ง
3. จุดอ่อน
4. โอกาส

ข้อที่ 11 ข้อมูลของฝ่ายตรงข้ามจะได้จากฝ่ายใด
1. ฝ่ายงบประมาณ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายการข่าว

ข้อที่ 13 Transportation หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การใช้บริการด้านสาธารณสุข
4. ระบบสารสนเทศสำหรับการลำเลียง

ข้อที่ 14 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 15 ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยการส่งกำลังบำรุง
1. การบริหารข้อมูลข่าวสาร
2. การบริหารคุณธรรม
3. การบริหารการวัดผล
4. การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อที่ 16 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 17 การดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ในพื้นที่ใดที่บางครั้งมักไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนเท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนไม่ค่อยมีเวลาและไม่เข้าใจงานชุมชนสัมพันธ์ของตำรวจ
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมตัวกันอยู่
4. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน จำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นแนวคิดของฝ่ายอำนวยการตำรวจอันดับแรกในการทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. การกำหนดวัตถุประสงค์
2. การกำหนดเป้าหมาย
3. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน
4. การเลือกพื้นที่เป้าหมาย

ข้อที่ 19 กลุ่มประเทศ CLMV “C” คือประเทศใด
1. จีน
2. กัมพูชา
3. เวียดนาม
4. มาเลเซีย

ข้อที่ 20 ข้อใดคือหลักการพื้นฐานของอาเซียนที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ระงับข้อพิพาทโดยใช้หลักการประนีประนอม
2. การแทรกแซงกิจการภายในของประเทศสมาชิกเมื่อจำเป็น
3. การตัดสินใจดำเนินการใด ต้องมีความเห็นส่วนมากร่วมกัน
4. ไม่ใช้การขู่บังคับหรือการใช้กำลัง

ข้อที่ 21 ข้อใดคือ ศูนย์การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของอาเซียน
1. ศูนย์ ASEAN - Japan Cybersecurity Capacity Building Centre (AJCCBC)
2. ศูนย์ ASEAN - Singapore Cybersecurity Centre of Excellence (ASCCE)
3. ศูนย์ Cyber Security Operation Center (CSOC)
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งในการบริหารประเทศของรัฐบาลกับคณะราษฎร จะต้องแก้ไขด้วย "การปฏิรูปพรรคการเมือง และการบังคับใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ตรงกับแนวคิดของสำนักใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักพฤติกรรมศาสตร์
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักสัจนิยม

ข้อที่ 23 "สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง โดยไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค ท่านคิดว่ามีสาเหตุจากสิ่งใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไร
1. แก้ไขความยากจน
2. พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
3. ปรับปรุงโครงสร้างภาคเกษตรกรรม
4. ยกระดับรายได้ต่อบุคคลของประชากรสูงขึ้น

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยถดถอย คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 "สิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน" หรือ Indivisible ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน หมายถึง
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ข้อ 1 ถูก ข้อ 2 ผิด
4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 29 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 30 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ตำรวจทุบกระจกรถเสียหาย เพื่อเข้าจับกุมแกนนำม๊อบตามหมายจับ
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลในชั้นศาล

ข้อที่ 31 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 กำหนดให้ส่งแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่ากี่วัน
1. 10 วัน
2. 15 วัน
3. 20 วัน
4. 25 วัน

ข้อที่ 32 ข้อใดไม่ใช่ประเภทงบรายจ่าย ตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรร หรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ.2562
1. งบบุคลากร
2. งบทุนสำรอง
3. งบเงินอุดหนุน
4. งบดำเนินงาน

ข้อที่ 33 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต้องจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายในกี่วัน
1. 10วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
2. 15วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
3. 20วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
4. 30วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ข้อที่ 34 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้กี่วิธี
1. มี ๔ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา วิธีเฉพาะเจาะจง
2. มี ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา
3. มี ๒ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
4. มี ๓ วิธี ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 35 ในการแต่งตั้งกรรมการจัดซื้อจัดจ้างห้ามแต่งตั้งกรรมการใดเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
2. กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
3. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4. กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือ กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อที่ 36 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
1. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
2. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
3. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 37 หากหน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายไปแล้ว สิทธิจะเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน มีอายุความเท่าใด
1. 6 เดือน นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 38 คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิดที่ไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรี หากผู้ได้รับคำสั่งเห็นว่าไม่ถูกต้องมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ได้ภายในกำหนดเวลาเท่าใด
1. 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
2. 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง
3. 15 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง
4. 30 วัน นับแต่วันที่ออกคำสั่ง

ข้อที่ 39 การฟ้องคดีล้มละลายในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระทำละเมิดและไม่สามารถชำระหนี้ได้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ดำเนินการตามความเห็นของพนักงานอัยการ
2. พิจารณาผ่อนผันตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนดโดยไม่ดำเนินคดีล้มละลาย
3. ดำเนินคดีล้มละลายในกรณีเจ้าหน้าที่ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทำให้หน่วยงานไม่ได้รับชำระหนี้ครบถ้วน
4. ถูกทั้งข้อ 2 และ ข้อ 3

ข้อที่ 40 ผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 41 ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ "ผู้มีอำนาจอนุมัติจ่ายเงิน"
1. ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
2. อนุมัติให้ส่งคำขอเบิกเงิน
3. สั่งอนุมัติการจ่ายเงิน
4. ลงลายมือชื่อในหลักฐานการจ่ายหรือหลักฐานการขอรับชำระหนี้หรือหน้างบฯ

ข้อที่ 42 ข้อใดกล่าวถูกต้องกรณีมีราชการจำเป็นเร่งด่วนต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้
2. ต้องรีบดำเนินการขออนุมัติจากผู้มีอำนาจโดยไม่ชักช้าโดยแจ้งเหตุผลและความจำเป็น
3. ไม่สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจได้เนื่องจากผิดระเบียบ
4. ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อที่ 43 หลักเกณฑ์การเบิกเงินของส่วนราชการในข้อใด ไม่ถูกต้อง
1. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเมื่อส่วนราชการได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ ให้นำมาเบิกจากเงินงบประมาณรายจ่าย ของปีที่เกิดค่าใช้จ่าย
2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ถ้าค้างเบิกให้นำมาเบิกจากเงินงบกลางรายการนั้นๆของปีงบประมาณต่อๆไปได้
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณใด ให้เบิกเงินจากงบประมาณรายจ่ายของปีนั้นไปจ่าย
4. การขอเบิกเงินทุกกรณีห้ามมิให้ขอเบิกเงินจนกว่าจะถึงกำหนดหรือใกล้ถึงกำหนดจ่ายเงิน

ข้อที่ 44 หลักการรายงานข่าว ต้องทำอย่างไร
1. จะต้องรอให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกครั้งจึงจะรายงาน
2. จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกพอประมาณ
3. จะต้องรายงานข่าวทุกชนิดด้วยความรวดเร็วสมบูรณ์และถูกต้องที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทำได้
4. ต้องรายงานโดยเร็วทุกรายละเอียดทั้งเท็จและจริง

ข้อที่ 45 การปฏิบัติการในเวลากลางคืน ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือตามลำดับชั้นมักจะกำหนดสิ่งใด
1. มักจะกำหนดระเบียบเวลาการระงับไฟฟ้า
2. มักจะกำหนดระเบียบการใช้แสงไฟ
3. มักจะให้เปิดไฟให้ทั่ว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 ข่าวกรองแห่งชาติ เป็นข่าวกรองในระดับใด
1. กระทรวง ทบวง กรม ตั้งแต่หนึ่งหน่วยขึ้นไป
2. ระดับพื้นที่ปฏิบัติการ
3. ระดับหน่วยภายในกองบังคับการ
4. ระดับหน่วยท้องที่

ข้อที่ 47 การส่งข้อมูลข่าวสารลับออกนอกบริเวณหน่วยงานต้องบรรจุอย่างไร
1. ซองหรือภาชนะทึบแสงสองชั้นอย่างมั่นคง
2. ใส่ซองตามปกติ
3. ซองทึบแสงชั้นเดียว
4. ภาชนะทึบแสงสองชั้น

ข้อที่ 48 ชั้นความลับของทางราชการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีกี่ชั้น
1. 2ชั้น
2. 3 ชั้น
3. 4 ชั้น
4. 5 ชั้น

ข้อที่ 49 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ อาจถูกปรับเปลี่ยนได้โดยอำนาจของผู้ใด
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. นายกรัฐมนตรี
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ

ข้อที่ 50 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 51 คำว่า “Re-active PR” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 52 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders)
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 53 สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 54 ชุมชนสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. การจัดประกวด
2. การสรุปผลการดำเนินการ
3. การจัดสัมมนา
4. การจัดงานฉลอง

ข้อที่ 56 CSR เชิงกลยุทธ์ให้ความสนใจกับเรื่องใด
1. การริเริ่มบุกเบิกนวัตกรรมเชิงสังคม
2. สิ่งประดิษฐ์บางอย่างที่มีประโยชน์ต่อสังคม
3. สร้างความสามารถทางการแข่งขันขององค์กรได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 58 กรณีองค์กรบริจาคเงินที่ได้จากการกำไรในกิจการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จัดเป็น CSR ประเภทใด
1. CSR-in-process
2. CSR-after-process
3. CSR-as-process
4. Corporate-driven CSR

ข้อที่ 59 ภาพที่เกิดขึ้นในใจของประชาชน ที่ไม่ชอบ หรือ เกลียดชังตำรวจ จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 60 การจัดทำแผนวิกฤติการณ์ไว้ล่วงหน้า ข้อใดกล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารระดับสูงไว้ถูกต้อง
1. มอบหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ในเหตุการณ์
2. ต้องแถลงข่าวในเรื่องที่จำเป็นอย่างรีบเร่งไม่รีรอ
3. ต้องปรากฏตัวต่อสาธารณชนในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม
4. ให้กำลังใจบุคคลากร ในการทำงาน

ข้อที่ 61 การที่มีประชาชนมาสมัครสอบเข้าเป็นตำรวจเป็นจำนวนมาก ในการรับสมัครแต่ละครั้ง จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. เข้าใจธรรมชาติของมวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้หลักการประชาสัมพันธ์
4. ให้มวลชนลงมติโดยเปิดเผย

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่หลักในการให้บริการประชาชน
1. บริการด้วยความรวดเร็ว
2. บริการด้วยความเสมอภาค
3. บริการด้วยความคุ้นเคย
4. บริการด้วยความจริงใจ

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. สร้างความเป็นกันเอง
2. ระมัดระวังความเป็นส่วนตัว
3. อาศัยระบบการสื่อสารที่ดี
4. สร้างอำนาจการต่อรองในชุมชน

ข้อที่ 65 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินการของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดจัดเป็นกระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย เป็นเงื่อนไขที่ทำให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือทำอย่างเข้มแข็ง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 70 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 ข้อความใดไม่มีในหนังสือประทับตรา
1. ที่
2. ตราชื่อส่วนราชการ
3. ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
4. คำลงท้าย

ข้อที่ 72 หนังสือชนิดใดที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติเร็วกว่าปกติ เท่าที่จะทำได้
1. ด่วนที่สุด
2. ด่วนมาก
3. ด่วน
4. ความเร็ว

ข้อที่ 73 ทุกปีปฏิทินให้ส่วนราชการจัดส่งหนังสือที่มีอายุครบ 20 ปี นับจากวันที่ได้จัดทำขึ้น ที่เก็บไว้ ณ ส่วนราชการใด พร้อมทั้งบัญชีส่งมอบหนังสือครบ 20 ปี ให้กับหน่วยงานใด
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
3. กระทรวงวัฒนธรรมธิการ
4. กระทรวงวัฒนธรรม

ข้อที่ 74 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 75 ในกรณี พ.ต.ท. ช ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ……
1. ก.ตร.
2. ก.ตช.
3. ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 76 ในกรณีที่ ร.ต.อ. ก ขอลาออก เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ให้การลาออกมีผลตั้งแต่เมื่อใด
1. ภายใน 1 เดือน
2. ภายใน 3 เดือน
3. ภายใน 6 เดือน
4. วันที่ผู้นั้นขอลาออก

ข้อที่ 77 กรณีคนร้ายแอบดูพาสเวิร์ดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายแล้วลักลอบส่งภาพส่วนตัวในเครื่องผู้เสียหายไปยังเครื่องคนร้ายสำเร็จนั้น คนร้ายกระทำผิดข้อหาใด
1. ลักทรัพย์
2. ยักยอก
3. ทำให้เสียทรัพย์
4. เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อที่ 78 เทคโนโลยี AI คือ อะไร
1. AI ย่อมาจาก Artificial Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
2. AI ย่อมาจาก Anonymous Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีแฝงตัวในการสืบสวน
3. AI ย่อมาจาก Architecture Intelligence หมายถึง เทคโนโลยีในการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 79 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับการบริหารอย่างไร
1. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์
2. การตัดสินใจเกี่ยวข้องกับผู้ร่วมงาน
3. การตัดสินใจมีผลต่อความล้มเหลว
4. การตัดสินใจเป็นหน้าที่ของผู้บริหาร

ข้อที่ 81 การตัดสินใจโดยกำหนดความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกต่าง ๆ แล้วนำมาคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับ (Payoff matrix) เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจแบบผลตอบแทนที่คาดหวัง
2. การตัดสินใจแบบการหาค่าความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจในการใช้หลักสถิติในการคำนวณ
4. การตัดสินใจโดยวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก

ข้อที่ 82 ข้อใดคือประโยชน์ของการตัดสินใจโดยกลุ่ม
1. ทำให้แก้ปัญหาได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน
2. ทำให้ได้รับความคิดเห็นจากบุคคลหลายฝ่าย
3. ทำให้ได้รับแนวทางเลือกในการตัดสินใจจากผู้เกี่ยวข้อง
4. ทำได้รับข้อมูลในการตัดสินใจ

ข้อที่ 83 กรณีที่ ร.ต.อ.หญิง ศรี มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจโดยเสนอไปที่ใด
1. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
3. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 84 อะไรเป็นแนวทางชี้นำให้ข้าราชการตำรวจบรรลุถึงปณิธานของการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
1. มาตรฐานคุณธรรม
2. สถาบันฝึกอบรม
3. การเลือกปฏิบัติ
4. สิทธิประโยชน์

ข้อที่ 85 ข้อใดไม่ใช่ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
2. ข้าราชการตํารวจพึงหมั่นศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อพัฒนาตนเอง
3. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
4. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบ

ข้อที่ 86 การพัฒนาและการบำรุงรักษาขวัญกำลังใจของตำรวจ ทำได้หลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. การจัดการศพ
2. การจัดโครงสร้างองค์การ
3. การบริการกำลังพล
4. บำเหน็จรางวัล

ข้อที่ 87 ความเหนื่อยล้าของกำลังพลจากการปฏิบัติภารกิจ ควรทำอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 88 จำนวนข้าราชการตำรวจคงเหลือในหน่วยงาน ถือว่าเป็นข้อใด
1. ทำเนียบกำลังรบ
2. การสูญเสียกำลังพล
3. การรักษายอดกำลังพล
4. การสร้างขวัญและกำลังใจ

ข้อที่ 89 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการด้านบริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 90 งานบริการสังคม ไม่ต้องทำในข้อใด
1. การแผนและคำสั่ง
2. การทำประมาณการ
3. การให้ข่าวสารชั้นต้น
4. การจัดทำงบประมาณ

ข้อที่ 91 ข้อใดไม่ใช่ งานฝึกอบรมและมวลชนสัมพันธ์
1. ร.ต.อ.บรรเทา ปฎิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนกับพรรคการเมืองคู่แข่ง
2. ร.ต.อ.บรรเลง ให้ข่าวสาร ข้อเท็จจริงด้านอุดมการณ์ตำรวจแก่เยาวชน
3. ร.ต.อ.บันลือ เข้าร่วมกิจกรรมหรือประเพณีของท้องถิ่น
4. ร.ต.อ.บรรเจิด จัดกิจกรรมรื่นเริงและสันทนาการ

ข้อที่ 92 หลักการพัฒนาตามพระราชดำริสู่ความสำเร็จที่ว่า "การมุ่งให้ข้าราชการสร้างความเข้าใจข้อมูลพื้นฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหารากของปัญหาและรวบรวมองค์ความรู้" คือความหมายตรงกับข้อใด
1. การเข้าใจ
2. การเข้าถึง
3. การพัฒนา
4. ความยั่งยืน

ข้อที่ 93 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. เราจะรักษา สืบสาน ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
3. เราจะรักษา สืบสาน และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 94 งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพ่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. จากข้อความ อะไรคือ สาเหตุของงานในหน้าที่ราชการเกิดความบกพร่อง เสียหายแก่ตนและประเทศชาติ
1. นึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์ของตนเอง
2. การไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
3. การทำงานในหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
4. การทำงานที่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

ข้อที่ 95 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
2. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น
4. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

ข้อที่ 96 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 97 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์
1. ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 98 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 99 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ

ข้อที่ 100 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม