Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 24 January 2564 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 สถาบันครอบครัวในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว เป็นผลมาจากข้อใด
1. กระแสโลกาภิวัตน์
2. การพัฒนาเป็นเมือง
3. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
4. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่

ข้อที่ 2 "สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 3 การที่รัฐบาลส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและเป็นที่นิยมของผู้บริโภค ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบการปฏิวัติ
2. แบบวัฎจักร
3. แบบเส้นตรง
4. แบบดั้งเดิม

ข้อที่ 4 การริเริ่มใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และให้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจคืออะไร
1. การทำPR
2. CSR เชิงกลยุทธ์
3. Publication map
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 5 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ

ข้อที่ 6 การดำเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมเรียกว่าอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. กิจกรรมเพื่อการเมือง
3. กิจกรรมเพื่อชุมชน
4. กิจกรรมเพื่อการพาณิชย์