Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 24 August 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 พันธกิจของฝ่ายอำนวยการตำรวจ ประกอบด้วยข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, การทำแผน/คำสั่ง, และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร, การประมาณการ, การให้ข้อเสนอแนะ, และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง

ข้อที่ 2 ในการจัดกลุ่มงานของตำรวจ “ฝ่ายอำนวยการ” ถือว่าเป็นกลุ่มงานลักษณะใด
1. กลุ่มงานด้านการบริหาร
2. กลุ่มงานด้านการปฏิบัติการ
3. กลุ่มงานด้านกิจการพิเศษ
4. กลุ่มงานด้านธุรการ

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการต้องช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเพื่อให้มั่นใจได้ว่า
1. ทรัพยากรบริหารของหน่วยงานถูกใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์สูงสุด
2. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์
3. สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 5 ในการทดแทนกำลังพล เพื่อรักษายอดกำลังพลในการปฏิบัติการ ฝ่ายยุทธการ(ฝ่ายแผน) มีหน้าที่ เกี่ยวข้องอย่างไร
1. จัดทำและดำรงรักษาประมาณการกำลังทดแทน
2. ให้ข้อเสนอ จัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลัง ทดแทนเป็นบุคคล และทดแทนเป็นหน่วย
3. จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลัง
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นหน้าที่งานธุรการและสารบรรณ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. โอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. มีหน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการ
4. ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ

ข้อที่ 7 การข่าวในมุมมองของสื่อมวลชน มุ่งเน้นหลักใด
1. 5W +1 M
2. 5H + 5W
3. 5W + 1H
4. 5H + 1W

ข้อที่ 8 ข่าวสาร สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 9 กระบวนการด้านข่าวกรองของต่างประเทศ นำมาจากแนวคิดใด
1. ผสมผสานจากหลักการทางวิทยาศาสตร์
2. มาจากข้อเท็จจริงทางสังคม
3. ผสมผสานความคิดร่วมสมัย
4. มุ่งเน้นแนวปรัชญาประยุกต์

ข้อที่ 10 การกำหนดทิศทางองค์การ ไม่สอดคล้องกับข้อใด
1. วิสัยทัศน์
2. ตัวชี้วัด
3. พันธกิจ
4. ค่านิยม

ข้อที่ 11 ข้อใดไม่ถูกต้องในเรื่องการงบประมาณ
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. วีธีการงบประมาณ
3. การจัดทำคำของบประมาณ
4. การจัดสรรควบคุมการใช้จ่าย

ข้อที่ 12 ขั้นดำเนินการวางแผนหมายถึงข้อใด
1. เตรียมข้อมูลบุคลากรและทรัพยากร
2. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ
3. สรุปผลการวางแผน
4. กำหนดว่าจะทำอะไรอย่างไรใครทำบ้างที่ไหนและเมื่อไหร่

ข้อที่ 13 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเวลา
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 Supply หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. การส่งกำลัง

ข้อที่ 16 ข้อใดจัดเป็นคุณสมบัติของผู้ทำงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ยิ้มแย้ม แจ่มใส
2. ตั้งใจสนทนา เจรจาไพเราะ
3. สงเคราะห์เกื้อกูล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเทคนิคในการฟัง
1. เงียบ
2. ผงกศีรษะ
3. ออกเสียงรับ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 19 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 20 ตามหลักการพื้นฐานที่กำหนดในปฏิญญาอาเซียน อาเซียนให้ความสำคัญแนวคิดและปัญหาความมั่นคงแบบใด สอดคล้องหรือไม่อย่างไรกับวิถีการปฏิบัติการจริงของอาเซียน
1. ความมั่นคงตามแนวจารีต และสอดคล้องกับการเผชิญกับความมั่นคงปลอดภัยช่วงสงครามเย็น
2. การสร้างและพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ แต่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความมั่นคงแห่งรัฐที่อาเซียนเผชิญอยู่ในขณะนั้น
3. ความมั่นคงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และสอดคล้องกับความต้องการให้หลุดพ้นจากความยากจน
4. การไม่แทรกแซงกิจการภายในของสมาชิกอาเซียน และสอดคล้องกับหลักการเรื่องอำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศ

ข้อที่ 21 วิถีการปฏิบัติของกฎบัตรอาเซียน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ให้อำนาจคณะมนตรีประชาคมอาเซียนดูแลการปฏิบัติและแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติ
2. หากประเทศสมาชิกไม่สามารถตกลงกันได้โดยหลักฉันทามติ ให้ใช้การตัดสินใจรูปแบบอื่นๆ ได้ตามที่เลขาธิการอาเซียนกำหนด
3. หากการตีความหลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในที่กระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวมของอาเซียนที่แตกต่างกัน ให้เลขาธิการอาเซียนเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
4. ให้รัฐมนตรีต่างประเทศทำหน้าที่คณะมนตรีประสานงานอาเซียนกำหนดการประชุมอย่างน้อยสองครั้งต่อปี

ข้อที่ 22 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 23 การทำสงครามการค้าของสหรัฐอเมริกากับจีน แสดงถึงแนวคิดการต่อต้านเรื่องใดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 24 รัฐบาลไทยปัจจุบันส่งเสริมทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย
1. การใช้เวลาการพิจารณาคดีที่มีความล่าช้า
2. การพิจารณาคดีที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง
3. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ยาก
4. การบังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 29 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 30 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ของชาวบ้านที่ปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้คือรายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. งบลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศ
4. งบบุคลากร รายการค่าจ้างของบุคลากร

ข้อที่ 32 ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รายงานผลการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไร
1. ทุก 4 เดือน
2. ทุก 4 เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
3. ทุกรายไตรมาส ภายใน 20 วัน และสิ้นปีงบประมาณภายใน 30 วัน
4. ทุกรายไตรมาส ภายใน 15 วัน และสิ้นปีงบประมาณภายใน 60 วัน

ข้อที่ 33 รายการค่าเช่าบ้านอยู่ในงบรายจ่ายใด
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

ข้อที่ 34 ผู้รักษาการตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551คือ
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
2. ปลัดกระทรวงการคลัง
3. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
4. อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 35 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 36 การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน.......กี่วัน ถ้าเกินและมีความจำเป็นต้องทำความตกลงกับหน่วยงานใด
1. 60 วัน / ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
2. 70 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
3. 80 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
4. 90 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 37 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
2. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าสี่พันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
4. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และไม่ต้องให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้

ข้อที่ 38 ข่าวกรองที่นำมาใช้ในการปฏิบัติการทางอากาศ มีอะไรบ้าง
1. ข่าวกรองภาพถ่ายทางอากาศ
2. ข่าวกรองเป้าหมายทางอากาศ
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบทางอากาศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 ข่าวที่มีคุณค่าต่อการปฏิบัติงาน คือข้อใด
1. ข่าวในเรื่องฝ่ายเราและลมฟ้าอากาศ
2. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้ามและภูมิประเทศ
3. ข่าวในเรื่องฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. ข่าวในเรื่องฝ่ายเรา

ข้อที่ 40 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ ได้แก่สิ่งใด
1. ขีดความสามารถ จุดปลอดภัย และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นกลาง
2. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของศัตรู
3. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติที่น่าจะเป็นไปได้ของต่างชาติทั้งที่เป็นพันธมิตร เป็นกลาง และเป็นศัตรู
4. ขีดความสามารถ จุดล่อแหลม และหนทางปฏิบัติชาติพันธมิตร

ข้อที่ 41 การปรับชั้นความลับ ต้องกระทำโดยผู้มีอำนาจกำหนดชั้นความลับผู้ใด
1. ของหน่วยงานที่รับ-ส่งเรื่องตกลงกัน
2. ของหน่วยงานที่รับเรื่อง
3. ของหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
4. ของหน่วยงานที่รับเรื่องตกลงกัน

ข้อที่ 42 พ.ร.บ.ข่าวกรองแห่งชาติ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน พ.ศ.ใด
1. พ.ศ.2530
2. พ.ศ.2528
3. พ.ศ.2550
4. พ.ศ.2554

ข้อที่ 43 ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด
1. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้า
2. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
3. มุมขวาบน ด้านในของปกหน้า
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 44 "การรณรงค์หาทุนมาใช้สำหรับการดำเนินงานขององค์กร เพื่อขยายจำนวนสมาชิกหรืออาสาสมัคร" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 46 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ที่เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยการใช้สื่อและกิจกรรมต่างๆ นำพาข่าวสารขององค์กรไปสู่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 47 คำว่า Leaflet หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 48 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Awards Day ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 49 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Public Service ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 50 ข้อใดหมายถึงการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด
1. CSR
2. Issue Management
3. MPR
4. PENCILS

ข้อที่ 51 การส่งข่าวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดเป็นเครื่องมือที่นำเสนออะไร
1. เสนอข่าวเรื่องรสนิยม
2. เสนอข่าวภาพลักษณ์
3. เสนอข่าวผ่านสื่อมวลชน
4. เสนอข่าวทั่วไป

ข้อที่ 52 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร
1. การผลิตแต่สินค้าคุณภาพ
2. การประชการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไปาสัมพันธ์
3. ทำการตลาด
4. ตั้งสหภาพแรงงาน

ข้อที่ 53 หลังเกิดภาวะวิกฤตแล้ว นักประชาสัมพันธ์ที่ดีควรให้ข้อมูลข่าวสารแก่บุคคลอื่นๆ ภายในเวลาเท่าใด
1. 45 นาที
2. 30 นาที
3. 15 นาที
4. 5 นาที

ข้อที่ 54 ภาพลักษณ์ที่ต้องการให้องค์กรมีความก้าวหน้า ทันสมัย เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 55 เหตุการณ์เชิงลบอันรุนแรงที่เกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร ต้องยึดหลักข้อใดที่สำคัญที่สุด
1. สื่อสารด้วยความทันสมัย ให้ข้อมูลเป็นระยะๆ
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ยึดหลักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด
4. ชี้แจงต่อสื่อสารมวลชน

ข้อที่ 56 คำว่า “"จิตวิทยามวลชน"” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Psychology
2. Social Psychology
3. People Psychology
4. Mass Psychology

ข้อที่ 57 ข้อใดคือการสื่อสารที่ควรใช้ ในกรณีมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง
1. การสื่อสารด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. การสื่อสารด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. การสื่อสารโดยใช้เหตุผล
4. การสื่อสารด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 58 ในกรณีที่มวลชนมีความเชื่องมงายควรดำเนินการอย่างไร
1. ให้ความรู้แก่มวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้สื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 3

ข้อที่ 59 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 60 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อที่ 61 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 62 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 63 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 64 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 65 หนังสือที่เก็บโดยมีกำหนดเวลา ให้ประทับตราคำว่า เก็บถึง พ.ศ. …. ด้วยหมึกสีน้ำเงิน และลงเลขของปีพุทธศักราชที่ให้เก็บถึง ที่มุมด้านใดของกระดาษแผ่นแรกของหนังสือฉบับนั้น
1. มุมบนด้านขวา
2. มุมบนด้ายซ้าย
3. มุมล่างด้านขวา
4. มุมล่างด้านซ้าย

ข้อที่ 66 การเขียน วันที่/เดือน/ปี หนังสือภายนอก ข้อใดถูกต้อง
1. วันที่ 27 ต.ค 61
2. 14 ก.ย 61
3. วันที่ 30 ตุลาคม 2561
4. 30 ตุลาคม 2561

ข้อที่ 67 ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. หนังสือสั่งการ
4. หนังสืออื่น

ข้อที่ 68 กรณีผู้รับคำร้องทุกข์ไม่สามรถพิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ของ ร.ต.อ.ชลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

ข้อที่ 69 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ใดดำเนินการคัดเลือก รายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่
1. ก.ตร.
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 70 ข้อใดไม่ใช่โทษทางวินัยตำรวจ
1. ทัณฑกรรม
2. ปลดออก
3. กักยาม
4. จำขัง

ข้อที่ 71 ข้อใดเป็นชื่อบริการอีเมล์
1. Hotmail
2. Google Mail
3. Yahoo Mail
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 72 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับระบบ CRIMES
1. ระบบ CRIMES สามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างที่มีในระบบ POLIS
2. ระบบ CRIMES มีวัตถุประสงค์หลักสำหรับใช้งานในสถานีตำรวจ (Front Office)
3. ระบบ CRIMES ไม่สามารถใช้งานบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 73 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 74 เหตุใดการตัดสินใจจึงมีลักษณะเป็นกระบวนการ
1. มีขั้นตอนก่อนหลังของการตัดสินใจ
2. มีการกำหนดทางเลือก
3. มีการจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก
4. มีการพิจารณาทางเลือก

ข้อที่ 75 การตัดสินใจในเรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่มักมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน อยู่นอกขอบเขตของระเบียบข้อบังคับ กฏเกณฑ์และนโยบายเรียกว่าการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจแบบ non program decision making
2. การตัดสินใจแบบ program decision making
3. การตัดสินใจนอกเหนือเหตุการณ์ปกติ routine decision making
4. การตัดสินใจที่มีความสลับซับซ้อน complex decision making

ข้อที่ 76 การตัดสินใจภายใต้ภาวการณ์ที่แน่นอน ได้แก่ข้อใด
1. การลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดระเบียบวินัย
2. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
3. การมอบอำนาจการตัดสินใจ
4. การตัดสินใจตามสถานการณ์

ข้อที่ 77 จเรตำรวจแห่งชาติมีหน้าที่เสนอความเห็นต่อ……เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ให้เหมาะสมกับกาลเวลาและสถานการณ์
1. นายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ผู้ตรวจการแผ่นดิน
4. ก.ตร.

ข้อที่ 78 ร.ต.อ. พี พบว่าผู้บังคับบัญชาของตนไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ โดยได้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือหน่วยงานที่ตนสังกัดแล้วแต่มิได้ดำเนินการใด ให้สามารถรายงานต่อ…..
1. จเรตำรวจ
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ก.ต.ช.
4. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 79 ร.ต.อ. วี ตั้งแต่รับราชการจนเกษียณอายุราชการไม่ปรากฏว่าเคยใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง การกระทำดังกล่าวถือหลักใดตามมาตรฐานของจริยธรรมของตำรวจ
1. ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม
2. ความไม่ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
3. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ไว้ว่างใจของประชาชน
4. ปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

ข้อที่ 80 สิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย สอดคล้องกับข้อใด
1. ภารกิจ
2. สถานการณ์ทางการข่าว
3. การวิเคราะห์
4. การเสนอแนะ

ข้อที่ 81 การพัฒนาช่วยเหลือประชาชนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเป็น...
1. การปฏิบัติงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
2. การปลูกฝังอุดมการณ์
3. การปฏิบัติการข่าวสาร
4. การประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 82 การให้ข่าวสารของงานกำลังพลเป็นลายลักษณ์อักษร หัวข้อใดควรอยู่ในลำดับแรก
1. การทดแทนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 83 เมื่อโรงเรียนน้ำท่วมแล้วตำรวจเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน ตรงกับข้อใด
1. การบรรเทาภัย
2. การประชาสัมพันธ์
3. การชุมชนสัมพันธ์
4. การสังคมสงเคราะห์

ข้อที่ 84 การให้บริการประชาชน ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การช่วยผู้เจ็บป่วย
2. การช่วยเหลือคนชรา
3. การช่วยเหลือเด็ก
4. การช่วยเหลือคนร้าย

ข้อที่ 85 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มักเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ด้านการจราจร
2. ด้านการป้องกันยาเสพติด
3. ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 86 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน ตรงกับข้อใด
1. ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มผู้ทำงาน
3. การสร้างความร่วมมือในการทำงาน เพื่อเพิ่มผลผลิต
4. การเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยการเน้นทักษะในการทำงาน

ข้อที่ 87 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 88 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์