Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 March 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 การพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งลงโทษร.ต.อ. อรุณ ไล่ออกให้พิจารณาให้แล้วเสร็จและแจ้งให้ทราบภายในกี่วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ?
1. 240 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
2. 120 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
3. 90 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์
4. 60 วันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์

ข้อที่ 2 ลักษณะ ชนิด และ ประเภทของเครื่องแบบตำรวจ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ใน ?
1. กฎกระทรวง
2. ระเบียบ
3. พระราชกฤษฎีกา
4. ประกาศ

ข้อที่ 3 ผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต้องรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ?
1. ก.ตร. และ กระทรวงการคลัง
2. ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง
3. สำนักงบประมาณ
4. กรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการ ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. ฝ่ายอำนวยการจะต้องเป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการนั้น ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ต่อผู้บังคับบัญชา
2. ในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ จะต้องได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการเสียก่อน
3. การให้ข้อเสนอแนะของฝ่ายอำนวยการ มุ่งเน้นในการให้คำแนะนำต่อผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการนั้น ๆ ไม่เป็นการบีบบังคับผู้บังคับบัญชาให้ตกลงใจกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่สามารถเลือกหนทางปฏิบัติอื่นได้
4. ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติ ฝ่ายอำนวยการสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการแก้ไขปัญหาได้

ข้อที่ 5 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด ?
1. รักษาความปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชา
2. รับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นแนวทางในการทำแผน/คำสั่ง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของฝ่ายอำนวยการ ที่ถูกต้อง ?
1. ฝ่ายอำนวยการแต่ละฝ่ายจะต้องแปลงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน เสนอให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้พิจารณาลงนามประกาศใช้ให้ทันต่อสถานการณ์
2. การจัดทำแผน/คำสั่งจะต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดความสอดคล้องกัน
3. กรณีที่หน่วยปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติ ฝ่ายอำนวยการต้องสั่งการแก้ไขปัญหาให้เท่าทันต่อสถานการณ์
4. ฝ่ายอำนวยการจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นความรับผิดชอบของทั้งผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ดังนั้นฝ่ายอำนวยการจะต้องเข้าร่วมลงมือปฏิบัติตามแผนตลอดการดำเนินการตามแผน

ข้อที่ 7 ฝ่ายการข่าว หมายความถึงข้อใด ?
1. ให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลัง
2. จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลัง
3. ให้ข้อเสนอลำดับความเร่งด่วนในการมอบผู้ชำนาญการ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 ข้อใดคือ ข่าวสารของฝ่ายกำลังพล ?
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล
3. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ ในการปฏิบัติการ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 9 ข้อใดถูกต้อง เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกำลังพลในการปฏิบัติการ ?
1. ความสำเร็จของงานทุกขั้นตอนการปฏิบัติเกิดขึ้นได้เพราะการประสานงาน
2. การประสานงานจะทำให้ฝ่ายกำลังพลได้รับข้อมูลข่าวสารครบถ้วน
3. การประสานงานกับฝ่ายอำนวยการและสนับสนุนอื่นๆ พึงระมัดระวังในการให้คำปรึกษาหารือ
4. . ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 10 การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร ?
1. รายงานให้ผู้บังคับบัญชา
2. นำไปให้ฝ่ายอำนวยการต่างๆ ใช้ประโยชน์
3. ป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
4. จัดการฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 11 ในการศึกษาเรื่องการข่าว ท่านอาจพบคำที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ ยกเว้นข้อใด ?
1. การข่าวกรอง (Intelligence)
2. การต่อต้านข่าวกรอง (Counter Intelligence: CI)
3. การปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operations: IO)
4. การข่าวด่วน(Hot News)

ข้อที่ 12 ข่าวดิบในภาษาทั่วไปคือข้อใด ?
1. ข้อมูล
2. ข่าวทั่วไป
3. ข่าวสาร
4. ข่าวกรอง

ข้อที่ 13 หัวข้อที่จัดทำในรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการมีกี่หัวข้อ ?
1. 5
2. 4
3. 3
4. 2

ข้อที่ 14 ข้อใดมิใช่ขั้นตอนเทคนิคการบริหารงาน (POSDCOORB) ?
1. Planning
2. Organizing
3. Participate
4. Controlling

ข้อที่ 15 งานที่เป็นฝ่ายเสนอข้อมูลและความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาตกลงใจเพื่อปฏิบัติงาน หมายถึงข้อใด ?
1. งานฝ่ายกำลังพล
2. งานฝ่ายการข่าว
3. งานฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. งานฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 16 Maintenanceคือข้อใด ?
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 17 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคุณธรรม ?
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 18 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 19 การทวนคำพูดที่ผู้พูดพูดว่า "ผมกำลังมีทุกข์" ผู้ฟังก็พูดว่า "คุณกำลังมีทุกข์หรือ" จัดเป็นการทวนคำพูดในข้อใด ?
1. ทวนทุกคำ
2. ทวนทุกคำแต่เปลี่ยนสรรพนาม
3. ทวนเฉพาะคำสำคัญๆ ท้ายประโยค
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาตัวบุคคลที่จะทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ ?
1. ความถนัด
2. ฐานะทางสังคม
3. การแต่งกาย
4. บุคลิกภาพ

ข้อที่ 21 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด ?
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 22 ข้อใด ไม่ใช่ ความก้าวหน้าของกฎบัตรอาเซียน ?
1. ฉันทามติเป็นหลักการยึดถืออย่างมั่นคง
2. การจัดตั้งองค์กรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
3. การตีความหลักการแทรกแซงกิจการภายในมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
4. เพิ่มบทบาทประธานอาเซียนให้สามารถสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ข้อที่ 23 วัตถุประสงค์ของกฎบัตรอาเซียน คือข้อใด ?
1. ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ
2. ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
3. ทำให้อาเซียนเป็นองค์กรที่เคารพกฎกติกาในการทำงานมากขึ้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 24 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เกิดขึ้นเพื่อเป้าหมายใด ?
1. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียน
2. ส่งเสริมการรวมตัวเข้ากับประชาคมโลกของอาเซียน
3. ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิก
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 25 ข้อใด ไม่ใช่ วัตถุประสงค์ของการรวมกลุ่มทางการค้า ?
1. การร่วมมือกันในการเลือกปฏิบัติทางการค้าและการชำระเงินระหว่างประเทศ
2. การร่วมมือกันต่อรองเพื่อลดการกีดกันทางการค้าจากประเทศคู่ค้า
3. การลดการแข่งขันทางการค้าระหว่างกลุ่มประเทศที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกัน
4. การลดการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน

ข้อที่ 26 ข้อใดกล่าวถึงสภาพสังคมไทยในอนาคตที่จะกระทบถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้อย่างถูกต้อง ?
1. คนในวัยผู้สูงอายุมากขึ้น
2. ครอบครัวขยายเพิ่มขึ้น
3. แรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น
4. คนไทยภาคอีสานกลับถิ่นเดิม

ข้อที่ 27 ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถือว่าเป็นผลการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดจากสิ่งใด ?
1. การประดิษฐ์คิดค้น
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่
3. ปฏิสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม
4. ระบบความคิด

ข้อที่ 28 มาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non Tariff Barriers) มีหลายประการ ยกเว้นข้อใด ?
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ภาษีศุลกากร
3. การกำหนดเกี่ยวกับการปิดฉลากสินค้า
4. การกำหนดมาตรฐานแรงงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพย์สินทางปัญญา

ข้อที่ 29 การกระทำของบุคคลใดยึดหลักการสร้างภูมิคุ้มกันตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ?
1. น้อยจัดสรรรายจ่ายให้สมดุลกับรายได้
2. หน่อยซื้อรถจักรยานมาใช้ในภาวะที่น้ำมันราคาแพง
3. นกใช้จ่ายเงินเดือนที่ได้รับอย่างรอบคอบโดยออมไว้ส่วนหนึ่ง
4. นิดซื้อสินค้าและบริการเฉพาะที่ต้องการเท่านั้น

ข้อที่ 30 กระแสเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันทำให้ประเทศไทยเผชิญปัญหาใดมากที่สุด ?
1. การกีดกันทางการค้าของประชาคมยุโรป
2. ความขัดแย้งของผลประโยชน์ในกลุ่มสมาชิกอาเซียน
3. ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
4. การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

ข้อที่ 31 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน ?
1. 5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. 25วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. 45วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 32 รายการค่าเช่าบ้านอยู่ในงบรายจ่ายใด ?
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้จัดอยู่ในงบดำเนินงาน รายการประเภทค่าใช้สอย ?
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
2. ค่ายานพาหนะ
3. ค่าแบตเตอรี่
4. ค่าเบี้ยเลี้ยง

ข้อที่ 34 ข้อใดต่อไปนี้คือรายการของงบกลาง ?
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. งบลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศ
4. งบบุคลากร รายการค่าจ้างของบุคลากร

ข้อที่ 35 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ?
1. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง
2. การจ่ายเงินให้จ่ายเป็นเช็ค ยกเว้นกรณีที่จ่ายจากเงินทดรองราชการ ซึ่งเก็บรักษาไว้เป็นเงินสด หรือการจ่ายเงินให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดหรือการจ่ายเงินที่มีวงเงินต่ำกว่าสี่พันบาท จะจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. กรณีส่วนราชการจ่ายเงินรายใด ซึ่งตามลักษณะไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ให้ผู้จ่ายเงินลงชื่อรับเงินในใบสำคัญรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย
4. หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่ และไม่ต้องให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้

ข้อที่ 36 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการอัตราชั่วโมงละเท่าไร ?
1. 40 บาท
2. 50 บาท
3. 60 บาท
4. 70 บาท

ข้อที่ 37 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการไม่ให้กระทำในงบรายจ่ายหรือรายการใด ?
1. รายการค่าจ้างชั่วคราว
2. รายการค่าครุภัณฑ์
3. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข

ข้อที่ 38 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์มุ่งพิจารณาถึงประเด็นในข้อใด ?
1. วัตถุประสงค์ของต่างชาติ การวางแผน และวิธีการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์ของชาติ การวางแผน และวิธีการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์ของการวางแผน และวิธีการปฏิบัติ
4. วัตถุประสงค์พื้นฐานในการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์

ข้อที่ 39 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร ?
1. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายเราได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
2. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม
3. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายเราได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม
4. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่ใช่หน่วยข่าวกรองในการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ ในระดับชาติ ?
1. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค

ข้อที่ 41 ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 กำหนดให้ใครทำหน้าที่บันทึกการยืม ?
1. อธิบดี
2. นายทะเบียบข้อมูลข่าวสารลับ
3. หัวหน้าหน่วยราชการเท่านั้น
4. หัวหน้าข้อมูลข่าวสารลับ

ข้อที่ 42 ประมวลลับหมายความถึงสิ่งใด ?
1. การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทน ความหมายอันแท้จริง
2. การประมวลเอกสารลับของทางราชการ
3. การส่งเอกสารในทางลับโดยการใช้ข้อความทั่วไป
4. การประมวลข้อมูลลับด้วยสัญลักษณ์

ข้อที่ 43 ที่ใดต่อไปนี้ไม่ใช่ที่สงวน ?
1. ฐานทัพ
2. สถานีวิทยุ
3. ชุมทางรถไฟ
4. สถานศึกษา

ข้อที่ 44 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด ?
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 45 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลของแผนงานว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการประชาชนสัมพันธ์ในแต่ละครั้งหรือไม่ ?
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 46 การประชาสัมพันธ์ในข้อใดที่มักใช้สื่อบุคคลประเภทกลุ่มผู้นำความคิดเห็น (Opinion Leaders) ?
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ
4. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐวิสาหกิจ

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์ ?
1. ควรมีการตอกย้ำหรือทำซ้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
2. การตอกย้ำหรือทำซ้ำบ่อยๆ หากทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้ผู้รับชมหรือรับฟังเบื่อหน่ายได้
3. ควรให้โอกาสผู้รับชมหรือรับฟังมีส่วนร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ควรทำให้สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย แต่ไม่ควรทำต่อเนื่อง

ข้อที่ 48 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Entertainment ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดประกวด
2. การจัดการแข่งขัน
3. การจัดรายการบันเทิง
4. การจัดงานเปิดตัวสินค้า

ข้อที่ 49 กลยุทธ์การประชาสมพันธ์ หมายถึงอะไร ?
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 50 สื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบใด ?
1. One-way Communication
2. Two-way Communication
3. Three-way Communication
4. Person-way Communication

ข้อที่ 51 ข้อใดหมายถึงการประชาสัมพันธ์เชิงการตลาด ?
1. CSR
2. Issue Management
3. MPR
4. PENCILS

ข้อที่ 52 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ CSR ?
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 53 ช่วงระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตแบ่งได้เป็น 4 ระยะ ตามข้อใด ?
1. ระยะป้องกัน ระยะก่อตัว ระยะเกิดเหตุ ระยะฟื้นฟู
2. ระยะก่อตัว ระยะป้องกัน ระยะเกิดเหตุ ระยะฟื้นฟู
3. ระยะก่อตัว ระยะเกิดเหตุ ระยะฟื้นฟู ระยะป้องกัน
4. ระยะเกิดเหตุ ระยะก่อตัว ระยะฟื้นฟู ระยะป้องกัน

ข้อที่ 54 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร G หมายถึงข้อใด ?
1. Government
2. Good Government
3. Goodness
4. Good Governance

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงในการประชาสัมพันธ์ ?
1. ให้ข้อมูลทั้งหมดอย่างไม่ปิดบัง
2. บอกสื่อมวลชนว่า “ห้ามลงข่าว”
3. ด่วนปฏิเสธความรับผิด
4. โต้แย้งหรือถกเถียงในสิ่งที่ปรากฏชัดเจนแล้ว

ข้อที่ 56 เมื่อมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง ควรใช้การสื่อสารอย่างไร ?
1. ด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. ด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. ด้วยการใช้เหตุผล
4. ด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 57 ข้อใดเป็นสาเหตุของการเกิดมวลชน ?
1. ความไม่พอใจต่อสภาพที่เป็นอยู่
2. การโฆษณาชวนเชื่อ
3. ความไม่มั่นคงทางการเมือง
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 58 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของกลุ่มมวลชน ?
1. กลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
2. กลุ่มมวลชนที่ไม่มีการจัดตั้ง
3. กลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
4. กลุ่มมวลชลภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อที่ 59 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ?
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 60 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกิดขึ้นจากผู้คนที่มีใจตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือประสบปัญหาเดียวกันมารวมตัวกัน ?
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 61 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินการของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ?
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 62 ปัจจุบันการสร้างการพัฒนาด้านต่างๆ ควรเริ่มต้นจากข้อใด ?
1. ความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ
2. ความต้องการของชุมชนและประชาชน
3. ความต้องการของสื่อมวลชน
4. ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย

ข้อที่ 63 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 64 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด ?
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 65 ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายคำว่า “ส่วนราชการ” ตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ?
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. อำเภอ
3. กรุงเทพมหานคร
4. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

ข้อที่ 66 การจดรายงานการประชุม อาจทำได้กี่วิธี ?
1. 4 วิธี
2. 3 วิธี
3. 5 วิธี
4. 6 วิธี

ข้อที่ 67 งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ข้อความนี้หมายถึง ?
1. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2. ส่วนราชการ
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. งานสารบรรณ

ข้อที่ 68 ระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงข้อใด ?
1. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในองค์การ โดยใช้เครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ
2. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและจัดทำแบบรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจในปัญหาแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
3. ระบบสารสนเทศที่จัดหาหรือจัดเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดขึ้น
4. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 69 ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบสารสนเทศสำนักงาน ?
1. ระบบการจัดการข่าวสาร
2. ระบบประชุมทางไกล
3. ระบบสนับสนุนสำนักงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 70 ขั้นตอนใดมีการกำหนดการนำเข้าข้อมูลที่เหมาะสมกับงาน ?
1. การตรวจสอบข้อมูล
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 71 การตัดสินใจโดยกำหนดความน่าจะเป็นในแต่ละทางเลือกต่าง ๆ แล้วนำมาคำนวณผลตอบแทนที่จะได้รับ (Payoff matrix) เราเรียกว่าเป็นการตัดสินใจแบบใด ?
1. การตัดสินใจแบบผลตอบแทนที่คาดหวัง
2. การตัดสินใจแบบการหาค่าความน่าจะเป็น
3. การตัดสินใจในการใช้หลักสถิติในการคำนวณ
4. การตัดสินใจโดยวิเคราะห์ทางเลือกแต่ละทางเลือก

ข้อที่ 72 ข้อใดหมายถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย ?
1. การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด
2. การตัดสินใจที่ดีที่สุด
3. การตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับ
4. การตัดสินใจตามเป้าหมาย

ข้อที่ 73 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด ?
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 74 ร.ต.อ. จี เสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยส่งข้อเสนอดังกล่าวไปให้ใคร ?
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ก.พร.
4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 75 ผู้ใดเป็นผู้ลงนามประกาศใช้ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2553 ได้แก่ ?
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ผู้บัญชาการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ
3. คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 ความหมาย คำว่า “ ทารุณกรรม ” ได้แก่ ?
1. การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ไม่โหดร้ายต่อร่างกายของบุคคล
2. การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส
3. การกระทำใด ๆ ในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดไร้มนุษยธรรม
4. กระทำใด ๆ ต่อร่างกายหรือจิตใจของบุคคล ในลักษณะที่ดูถูกศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 77 กรณีบุคคลภายนอกผู้เสียหายเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดในละเมิดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ และยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน หน่วยงานของรัฐจะต้องพิจารณาคำขอให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน ?
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 120 วัน
4. 180 วัน

ข้อที่ 78 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มุ่งคุ้มครองละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างไร ?
1. คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
2. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดีโดยตรง
4. คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นการทำละเมิดที่ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ให้ความคุ้มครอง ?
1. ส.ต.อ. ก. อยู่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการเผลอหลับไป เป็นเหตุให้คนเข้ามาขโมยรถจักรยานยนต์ของทางราชการที่จอดอยู่ภายในโรงจอดรถ
2. ส.ต.อ. ข. ไปปลุกปล้ำกระทำอนาจารต่อผู้ต้องหาภายในห้องขัง
3. ส.ต.อ. ค. ขับรถสายตรวจพาภรรยาไปซื้อของที่ตลาดสดแล้วขับรถไปชนกับคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างได้รับบาดเจ็บ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 สุภาพสตรีควรแต่งกายไปในงานเป็นทางการอย่างไร ?
1. ชุดราตรียาวครึ่งน่อง
2. ชุดราตรียาว
3. ชุดสูทลำลอง รองเท้าส้นสูง
4. ชุดสูทผ่าลึก แขนสามส่วน

ข้อที่ 81 ก่อนที่คนจะให้ความร่วมมือและสนับสนุนการทำงาน ควรดำเนินการอย่างไร ?
1. ให้การรับรู้ อันนำไปสู่การรับรู้และความเข้าใจ
2. สร้างความเข้าใจ เพื่อเกิดการยอมรับและรับรู้
3. สร้างการยอมรับก่อน จึงจะนำไปสู่การรับรู้และความเข้าใจ
4. สร้างการรับรู้ก่อน จึงจะมีความเข้าใจและการยอมรับ

ข้อที่ 82 หากท่านสวมเสื้อนอกหรือเสื้อสูท เมื่อจะนั่งรับประทานอาหาร สากลนิยมปฏิบัติอย่างไร ?
1. ติดหรือกลัดกระดุมทุกเม็ด
2. ติดหรือกลัดกระดุมบนสำหรับสูท 2 กระดุม
3. ติดหรือกลัดกระดุมล่าง สำหรับสูท 2 กระดุม
4. ปลดกระดุมสูททุกเม็ด

ข้อที่ 83 ข้อใด ไม่ใช่ สิ่งจำเป็นในการควบคุมผู้ฟัง ?
1. ใช้ภาษาต่างประเทศ
2. ให้เกียรติผู้ฟัง
3. รู้พื้นฐานผู้ฟัง
4. รู้ความต้องการผู้ฟัง

ข้อที่ 84 จงเรียงลำดับความสำคัญการควบคุมในการนำเสนอจากมากไปน้อย ?
1. ผู้ฟัง เรื่องที่จะพูด ผู้พูด
2. เรื่องที่จะพูด ผู้ฟัง ผู้พูด
3. เรื่องที่จะพูด ผู้พูด ผู้ฟัง
4. ผู้พูด เรื่องที่จะพูด ผู้ฟัง

ข้อที่ 85 ข้อใดเป็นการนำเสนอที่ดี ?
1. มีโครงเรื่องและข้อมูลมาก
2. มีกรอบการพูดและการจับประเด็น
3. มีการใช้ภาษาที่เหมาะสมและให้เกียรติผู้ฟัง
4. มีการเคลื่อนไหวท่าทางเป็นธรรมชาติสื่อให้ผู้ฟังเข้าใจง่าย

ข้อที่ 86 บุคคลใดมีหน้าที่ในการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ?
1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
2. ผู้ยืมใช้พัสดุ
3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
4. หัวหน้าหน่วยพัสดุ

ข้อที่ 87 ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ?
1. หัวหน้าส่วนราชการ
2. ปลัดกระทรวง กรณีสำนักงานปลัดกระทรวง
3. หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดกระทรวง หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
4. คำตอบที่ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 88 การคืนหลักประกันการเสนอราคาของส่วนราชการที่ดำเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e – bidding) กำหนดให้คืนผู้เสนอราคาภายในกี่วัน ?
1. ภายใน 15 วัน นับแต่วันเสนอราคา
2. ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
3. ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าส่วนราชการได้พิจารณาผลการคัดเลือกเบื้องต้น
4. ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสนอราคา

ข้อที่ 89 การกระทำใดเป็น "การทรมาน" ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี ?
1. นักโทษประหารชีวิตถูกคุมขังรวมที่เรือนจำกลางบางขวาง
2. เจ้าหน้าที่ข่มขู่ให้ผู้ต้องสงสัยกลัวและบังคับขู่เข็ญให้ยอมรับสารภาพ
3. เจ้าหน้าที่ใช้สายพลาสติกรัดนิ้วเพื่อป้องกันการหลบหนี
4. เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องพันธนาการเยาวชนที่มีพฤติการณ์จะหลบหนี

ข้อที่ 90 สิทธิตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน มีลักษณะสำคัญอย่างไร ?
1. สิทธิที่ไม่สามารถถูกแยกออกจากความเป็นมนุษย์ได้
2. สิทธิเฉพาะตัวบุคคลและแตกต่างจากบุคคลอื่น
3. สิทธิที่ถ่ายโอนให้แก่กันได้
4. สิทธิเกิดจากบทบัญญัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ

ข้อที่ 91 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร ?
1. ได้ เฉพาะเพียงเท่าที่ให้สังคมสงบสุข อยู่ในศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่ได้ เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ได้ แต่ต้องชอบด้วยกฏหมาย มีวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม และได้สัดส่วน
4. ไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชน

ข้อที่ 92 ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ การดำรงตนของข้าราชการที่ทำให้เป็นที่รักของประชาชน ?
1. มีความเห็นอกเห็นใจผู้ยากไร้
2. มีความมุ่งมั่น ทะเยอทะยาน
3. กระทำในสิ่งที่ถูกต้องแม้เป็นเรื่องเล็กน้อย
4. มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้มาติดต่อราชการ

ข้อที่ 93 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด ?
1. ความตั้งใจและความเพียร
2. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง
3. การทำความดีละเว้นความชั่ว
4. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง ?
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท
4. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 95 “งานของฝ่ายอำนวยการตำรวจคือความมุ่งหมายในการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา” จริงหรือไม่ เพราะเหตุใด ?
1. จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวยการคือการช่วยเหลือผู้บังคับหน่วย
2. จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวการคือการวิเคราะห์และตัดสินใจแก่ผู้บังคับหน่วย
3. ไม่จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวยการ ไม่มีขอบเขตที่แน่นอน ชัดเจน
4. ไม่จริง เพราะงานของฝ่ายอำนวยการ ไม่สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายได้

ข้อที่ 96 การทำสรุปยอดกำลังพลประจำวัน เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. การวางแผนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การสร้างขวัญกำลังใจ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 97 การปรับยอดกำลังพล จะเกิดขึ้นในกรณีใดเป็นสำคัญ ?
1. เกิดการร้องเรียน
2. เกิดการสูญเสีย
3. เกิดการเรียนรู้
4. เกิดการเสริมแรง

ข้อที่ 98 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของงานบริการสังคม ?
1. เพื่อช่วยสนับสนุนภารกิจของตำรวจ
2. เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้ประชาชนในภาวะไม่ปกติ
3. เพื่อช่วยลดปัญหาจากภัยคุกคาม
4. เพื่อให้ขวัญและกำลังใจตำรวจสูงขึ้น

ข้อที่ 99 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคมมีวัตถุประสงค์ในข้อใด ?
1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อหน่วยงานของตำรวจ
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
3. เพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยากับฝ่ายตรงข้าม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 100 เมื่อโรงเรียนน้ำท่วมแล้วตำรวจเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน ตรงกับข้อใด ?
1. การบรรเทาภัย
2. การประชาสัมพันธ์
3. การชุมชนสัมพันธ์
4. การสังคมสงเคราะห์