Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 16 June 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดมิใช่ประโยชน์ของการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่ง
1. ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้มั่นใจได้ว่าหน่วยงานต่างๆได้ปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของผู้บังคับบัญชา
2. เป็นการแบ่งเบาภาระในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา
3. ฝ่ายอำนวยการสามารถสั่งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
4. ฝ่ายอำนวยการสามารถทราบสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว

ข้อที่ 2 ข้อใดคือการเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้บังคับบัญชาที่ดี
1. รวดเร็วและสมบูรณ์
2. รวดเร็วเป็นหลักสำคัญ
3. ข้อมูลสมบูรณ์เป็นหลักสำคัญ
4. ข้อมูลทันสมัยเป็นหลัก

ข้อที่ 3 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นหน้าที่ในการจัดการกำลังพลในการปฏิบัติการ ของฝ่ายกำลังพล
1. ให้ข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย และควบคุมการปฏิบัติ ในทางธุรการ เกี่ยวกับการ ดำเนินการกำลังพล
2. วางแผน พัฒนาเรื่องราวที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของกำลังพล การป้องกันอุบัติภัย
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ไม่มีข้อใดถูกข้อ

ข้อที่ 5 หน้าที่รวบรวมระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบวินัยข้าราชการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการรับเรื่องราวร้องทุกข์ สืบสวนข้อเท็จจริงและการลงทัณฑ์เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานคดีวินัย
3. งานทะเบียนพล
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 6 การจัดการเกี่ยวกับสหกรณ์ ถือว่าเป็นงานประเภทใดของฝ่ายกำลังพล
1. งานธุรการ
2. งานทะเบียนพล
3. งานประวัติ
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 7 ข่าวกรอง สอดคล้องกับข้อใด
1. Data
2. Information
3. News
4. Intelligence

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งหัวข้อข่าวสารสำคัญหรือคำสั่ง – คำขอ
1. ด้วยวาจา
2. ลายลักษณ์อักษร
3. ในผนวกข่าวกรอง
4. ใบปะหน้าเอกสาร

ข้อที่ 9 การดำเนินการทั้งปวงเพื่อลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในข้อใด
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 10 การสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาอยู่ในขั้นตอนใดในการวางแผน
1. ขั้นเตรียมการ
2. ขั้นวิเคราะห์
3. ขั้นดำเนินการวางแผน
4. ขั้นประเมิน

ข้อที่ 11 การกำกับดูแลการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีความสอดคล้องกับข้อใด
1. coordinating
2. controlling
3. commanding
4. staffing

ข้อที่ 12 ตามแนวคิด POLC ทางการบริหารองค์การ ข้อใดคือหน้าที่แรกของการบริหารงาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวางแผน
3. การติดต่อสื่อสาร
4. การสำรวจสภาพแวดล้อม

ข้อที่ 13 ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. กระบวนการจัดการบริหารควบคุมระบบงาน
2. นำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ประมวลผล
3. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 14 การส่งกำลังบำรุงที่ดี ควรใช้หลักการส่งกำลังบำรุงใดบ้าง
1. ความเชื่อถือได้ ทันเวลาและสนองตอบความต้องการ
2. ความอ่อนตัว ความปลอดภัย ประหยัดและพอเพียง
3. การซ่อมบำรุง การขนส่ง
4. ใช้หลักการส่งกำลังบำรุงทั้งข้อ 1 และ 2 คู่กัน

ข้อที่ 15 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเงิน/งบประมาณ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 16 การดำเนินการในข้อใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศชาติดำรงอยู่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 17 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 18 ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการกำหนดแผนงานชุมชนสัมพันธ์
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 19 ในช่วงทศวรรษใดที่อาเซียนมีพัฒนาการการรวมกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงอย่างชัดเจน เพราะเหตุใด
1. ช่วงทศวรรษ 1980 เพราะอาเซียนหวั่นเกรงการแผ่ขยายเป็นโดมิโนของลัทธิคอมมิวนิสต์อาจกลับมาปรากฎขึ้นได้อีก
2. ช่วงทศวรรษ 1981 เพราะมีจัดตั้ง ASEANAPOL ความร่วมมือในการป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติของหัวหน้าตำรวจอาเซียน และการฝึกร่วมผสมทางทหาร Cobra Goal
3. ช่วงทศวรรษ 1982 เพราะมีการละเมิดเขตแดน ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเหนือเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 20 TAFTA คือข้อใด
1. ความตกลงไตรภาคี
2. ความตกลงการค้าเสรีกับออสเตรเลีย
3. ความตกลงด้านการท่องเที่ยวอาเซียน
4. ความตกลงอาเซียนว่าด้วยมลพิษจากหมอกควันข้ามแดน

ข้อที่ 21 การตัดสินใจของอาเซียนอยู่บนพื้นฐาน "การตัดสินใจโดยฉันทามติ" หมายความว่าอะไร
1. คือ การระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลให้ประธานอาเซียนตัดสินใจ
2. คือ การรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อโหวตลงคะแนนเสียงและการบังคับใช้กับสมาชิกให้ปฏิบัติตาม
3. คือ การนำเสนอปัญหาเพื่อถกเถียงหาทางเลือกในที่ประชุมอาเซียน โดยไม่มีสภาพบังคับให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม
4. คือ การประชุมของผู้นำอาเซียน โดยใช้มติการประชุมทางลับและมีผลให้สมาชิกต้องปฏิบัติตาม

ข้อที่ 22 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมไม่มีความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 24 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 26 ณ ระดับราคาดุลยภาพ (ระดับราคาสินค้าที่ผู้ซื้อและผู้ขายมีความพอใจตรงกัน) ปรากฏว่าชาวนาเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดยกำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง  
1. ชาวนาจะต้องจัดสรรโควตาขายข้าวให้โรงสี
2. รัฐบาลจะต้องรับซื้อข้าวส่วนเกินจากชาวนา
3. โรงสีจะซื้อข้าวได้ในราคาต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
4. โรงสีจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้อข้าวในราคาตลาด

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นการมีส่วนร่วมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ
1. เข้าชื่อเสนอกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
2. ปิดถนนประท้วงรัฐบาลให้ยกเลิกโทษประหารชีวิต
3. ทำร้ายร่างกายบุคคลที่ต้องสงสัยว่าค้าแรงงานมนุษย์เพื่อให้เข็ดหลาบ
4. ช่วยกันจับกุมผู้ต้องหากระทำทารุณเด็กมาลงโทษด้วยการประจานให้อับอาย

ข้อที่ 29 ข้อใดเป็นสิทธิของผู้ต้องหาในคดีอาญา
1. ได้รับความช่วยเหลือทางคดีจากทนายความ
2. ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวทุกคดี
3. ได้รับความคุ้มครองไม่จัดให้มีการแถลงข่าวโดยไม่สมัครใจ
4. ได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาและพฤติการณ์รายละเอียดของการจับ

ข้อที่ 30 ข้อใดแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
2. สถานที่ราชการบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
3. โรงพยาบาลรับรักษาผู้บาดเจ็บจากการประท้วงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด
4. คนไทยทุกคนที่มีบัตรประกันสุขภาพมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 31 ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน
1. 5วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. 15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
3. 25วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
4. 45วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือรายการของงบกลาง
1. งบเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. งบดำเนินงาน รายการค่าซ่อมแซมยานพาหนะ
3. งบลงทุน รายการเครื่องปรับอากาศ
4. งบบุคลากร รายการค่าจ้างของบุคลากร

ข้อที่ 33 งบประมาณขาดดุลคือ
1. รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีจำนวนเท่ากัน
2. รายได้ของรัฐบาลมีมากกว่ารายจ่าย
3. รายได้ของรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่าย
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 34 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 35 ใครเป็นผู้มีอำนาจลงประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
3. กรมบัญชีกลาง
4. สำนักงบประมาณ

ข้อที่ 36 เหตุผลสำคัญที่สุดในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือข้อใด
1. มาตรฐานเดียวกัน
2. มาตรฐานกลาง
3. ธรรมาภิบาล
4. สร้างความเชื่อมั่น

ข้อที่ 37 การชำระค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. นาย ก. สามารถผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. นาย ข. ต้องรอให้มีหนังสือเตือนก่อนจึงจะมีหน้าที่นำเงินมาชำระ
3. นาย ค. ต้องนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนในคราวเดียวกัน
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 38 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มุ่งคุ้มครองการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างไร
1. คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
2. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดีโดยตรง
4. คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

ข้อที่ 39 เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นก่อนบังคับใช้ พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 หากยังดำเนินการเพื่อหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งยังไม่เสร็จสิ้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ไม่อาจบังคับตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
2. หน่วยงานต้องฟ้องคดีต่อศาลปกครอง
3. หน่วยงานมีอำนาจออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 วิทยาลัยการตำรวจจัดการฝึกอบรมสัมมนาผู้บังคับการ และเชิญวิทยากรที่เป็นบุคลากรของรัฐ วิทยาลัยการตำรวจต้องจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรไม่เกินชั่วโมงละเท่าไร
1. 400 บาท
2. 600 บาท
3. 800 บาท
4. 1,200 บาท

ข้อที่ 41 การจ่ายเงินยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรให้จ่ายได้สำหรับระยะเวลาการเดินทางที่ไม่เกิน.......กี่วัน ถ้าเกินและมีความจำเป็นต้องทำความตกลงกับหน่วยงานใด
1. 60 วัน / ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
2. 70 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
3. 80 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง
4. 90 วัน/ ทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 42 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีในอัตราเท่าไร
1. 240 บาท
2. 260 บาท
3. 270 บาท
4. 280 บาท

ข้อที่ 43 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 44 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองทางธุรกิจ
2. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อเสถียรภาพ
3. ข่าวกรองปฏิบัติการเพื่อรัฐบาล
4. ข่าวกรองปฏิบัติการทางทหาร

ข้อที่ 45 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 46 กองบัญชาการใด มีอำนาจหน้าที่ที่กระทำการเกี่ยวกับข่าวสารฝ่ายตำรวจ
1. กองบัญชาการตำรวจนครบาล
2. กองบัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
3. กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4. กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ข้อที่ 47 "กรช" หมายถึงหน่วยงานใด
1. กรรมการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. คณะกรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
3. คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระดับชาติ
4. กรรมการนโยบายรักษาความปลอดภัยระดับชาติ

ข้อที่ 48 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อใด
1. หน่วยงานของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจ้าพนักงาน
4. ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อที่ 49 การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึงข้อใด
1. การจารกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การก่อวินาศกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 50 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร "R-A-C-E" หมายถึงอะไร
1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. วิธีการประชาสัมพันธ์
3. หลักการประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 51 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 53 ................เพื่อให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสสัมผัสของจริง
1. การให้สัมภาษณ์
2. การทำแฟ้มคู่มือ
3. การนำชมกิจการ
4. การประเมินผลงานของนักประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 54 รายงานประจำปี จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 55 หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 56 สื่อบุคคลเป็นการสื่อสารแบบใด
1. One-way Communication
2. Two-way Communication
3. Three-way Communication
4. Person-way Communication

ข้อที่ 57 การดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการทำงานอย่างมีความรับผิดชอบคือข้อใด
1. สังคมนิยม
2. ธุรกิจนิยม
3. ธุรกิจเพื่อสังคม
4. สังคมธุรกิจ

ข้อที่ 58 ตัวอักษร S” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 59 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร G หมายถึงข้อใด
1. Government
2. Good Government
3. Goodness
4. Good Governance

ข้อที่ 60 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร A หมายถึงข้อใด
1. Action
2. Advance
3. Active
4. Accuracy

ข้อที่ 61 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 62 แรงจูงใจเกิดจากสิ่งใด
1. ความเกลียด ความกลัว ความโกรธ
2. ความเกลียด ความกลัว ความชื่นชอบ
3. ความเกลี่ยด ความกลัว ความรัก
4. ความโกรธ ความโลภ ความหลง

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ที่ใช้สำหรับกลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติโดยไม่ได้มีการจัดตั้ง
1. การเข้าถึงคน
2. การเข้าถึงงาน
3. การเข้าถึงท้องที่
4. การเข้าถึงผู้นำชุมชน

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะการให้ความรู้แก่มวลชน กรณีเกิดความงมงายต่อบุคคลและลัทธิความเชื่อต่างๆ
1. ควรกระทำโดยสื่อมวลชนที่วางตัวเป็นกลาง
2. ควรกระทำโดยนักศึกษาที่วางตัวเป็นกลาง
3. รัฐบาลต้องยื่นมือเข้าโค่นล้มบุคคล ลัทธิการเมือง หรือสิ่งอื่นๆ ที่ทำให้เกิดความงมงาย
4. รัฐบาลควรรอให้มวลชนมีความสงบและเลิกงมงายด้วยตนเอง

ข้อที่ 65 ข้อใดไม่ใช่ชนิดของเครือข่าย
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อที่ 68 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 การจัดประชุมในชุมชนเพื่อให้ชุมชนรับทราบถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 72 หนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษาของ ร.ต.อ.หญิง เอ จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 73 กรณีศาสตราจารย์ ร ต้องการใช้สิทธิใช้คำนำหน้านามอย่างอื่นด้วย ข้อใดเรียงลำดับก่อนหลังได้ถูกต้อง
1. คุณหญิง พันตำรวจเอกหญิง ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ศรี ร
2. ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิง คุณหญิง หม่อมราชวงศ์ศรี ร
3. คุณหญิง หม่อมราชวงศ์ ศาสตราจารย์ พันตำรวจเอกหญิงศรี ร
4. พันตำรวจเอกหญิง ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์ คุณหญิงศรี ร

ข้อที่ 74 ร.ต.อ.หญิง เอ ลงชื่อทำงานและนั่งประจำที่โต๊ะโดยไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่ปล่อยให้งานค้างจำนวน มาก เป็นความผิดฐานใด
1. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
2. ขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
3. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
4. ขี้เกียจ

ข้อที่ 75 ในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ ผู้ใดดำเนินการคัดเลือก รายชื่อข้าราชการตำรวจเสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ได้แก่
1. ก.ตร.
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 76 หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทุกรอบปี
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. สำนักงานอัยการสูงสุด
4. กระทรวงยุติธรรม

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการสอบถามผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้ IP ที่กระทำผิด
1. ต้องระบุวันเวลาและ เลข IP ทุกครั้ง
2. ต้องระบุวันเวลา, Time Zone และเลข IP ทุกครั้ง
3. ต้องระบุวันเวลา, เลข IP และสถานที่ ทุกครั้ง
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 กรณีคนร้ายแอบดูพาสเวิร์ดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายแล้วลักลอบส่งภาพส่วนตัวในเครื่องผู้เสียหายไปยังเครื่องคนร้ายสำเร็จนั้น คนร้ายกระทำผิดข้อหาใด
1. ลักทรัพย์
2. ยักยอก
3. ทำให้เสียทรัพย์
4. เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อที่ 80 ข้อใดหมายถึงการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ทำให้บรรลุเป้าหมายหลายอย่างพร้อม ๆ กันเป็นกลยุทธ์การตัดสินใจที่ทำให้เกิดผลที่ดีสุดในหลาย ๆ เป้าหมาย
1. การตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุด
2. การตัดสินใจที่ดีที่สุด
3. การตัดสินใจที่ได้รับการยอมรับ
4. การตัดสินใจตามเป้าหมาย

ข้อที่ 81 องค์ประกอบใดของการตัดสินใจที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด
1. บุคคลผู้ตัดสินใจ
2. ปัญหาในการตัดสินใจ
3. ทางเลือกในการตัดสินใจ
4. ข้อมูลในการตัดสินใจ

ข้อที่ 82 การตัดสินใจแบบใดที่ต้องการความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการทำงานในภาคธุรกิจเอกชนที่มีผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการ
1. การตัดสินใจโดยกลุ่ม
2. การตัดสินใจโดยคณะกรรมการ
3. การตัดสินใจโดยทีมงาน
4. การตัดสินใจโดยบุคคลคนเดียว

ข้อที่ 83 ข้อความใดที่อยู่ในส่วนของมาตรฐานจริยธรรมของตำรวจ
1. ไม่ใช้มาตรการรุนแรง เว้นแต่การใช้มาตรการปกติแล้ว ไม่เพียงพอที่จะหยุดยั้งผู้กระทำความผิดได้
2. ไม่กักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย เพื่อการสอบปากคำ
3. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่
4. พกพาเอกสารหรือตราประจำตัว และแสดงเอกสารหรือตราประจำตัวเมื่อมีบุคคลร้องขอ

ข้อที่ 84 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 85 กรณีที่ ร.ต.อ.หญิง ศรี มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของตำรวจโดยเสนอไปที่ใด
1. สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. กลุ่มงานวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน
3. กลุ่มงานอนุศาสนาจารย์
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 86 บทบาทหน้าที่ของฝ่ายกำลังพล ที่ถูกต้องคือข้อใด
1. คอยจับผิด
2. คอยสั่งการ
3. คอยสนับสนุนช่วยเหลือ
4. คอยความสำเร็จ

ข้อที่ 87 ข้อใดคือการแสดงข้อมูลที่ให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
1. การประมาณการ
2. การตัดสินใจ
3. การสร้างข่าวสาร
4. การมวลชนสัมพันธ์

ข้อที่ 88 ข้อใดคือเครื่องมือที่สำคัญในการรักษายอดกำลังพล
1. การรายงานกำลังพลตามระยะเวลา
2. การรายงานกำลังพลใช้ไป
3. การรายงานกำลังพลฉุกเฉิน
4. การบัญชีคงค้าง

ข้อที่ 89 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มักเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ด้านการจราจร
2. ด้านการป้องกันยาเสพติด
3. ด้านการป้องกันการค้ามนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 การประชาสัมพันธ์เพื่อบริการสังคมในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
2. งานประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจหลักของตำรวจและให้ความสำคัญก่อนงานอื่น
3. หน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดให้มีบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงข้อเท็จจริงกับสังคมในบางกรณี

ข้อที่ 91 งานบริการสังคม มีขอบเขตสอดคล้องกับข้อใดน้อยที่สุด
1. การบรรเทาสาธารณะภัย
2. การฝึกอบรมชุมชน
3. การให้คำปรึกษาภาวะเศรษฐกิจ
4. การทำงานองค์การชุมชน

ข้อที่ 92 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 93 จากข้อความต่อไปนี้ ความสำเร็จในชีวิตขึ้นอยู่กับอะไรเป็นสำคัญ มีคนกล่าวว่า "การวิ่งมาราธอนไม่ใช่เพียงแต่วิ่งเพื่อสุขภาพ แต่เป็นการวิ่งที่เกินกว่าศักยภาพของมนุษย์ แต่มนุษย์ก็ทำได้" การใช้ชีวิตก็เช่นกัน บางครั้งเป้าหมายอยู่แสนไกล ระหว่างทางทั้งเหนื่อยทั้งล้าแต่เราอย่าหันหลังกลับ พักสักนิดมีแรงแล้วไปต่อ สุดท้ายก็ถึง "เส้นชัย"
1. การต่อสู้อุปสรรค
2. จิตใจที่มุ่งมั่น
3. สุขภาพกายและใจ
4. การรู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาว

ข้อที่ 94 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 95 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 96 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 97 ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของผู้ทื่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
1. เป็นที่รักชื่นชอบของคนทั่วไป
2. ทำให้เกิดความเชื่อถือและไว้วางใจ
3. สร้างความเข้าใจและเกิดความร่วมมือ
4. งานบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 98 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 100 การควบคุมความตื่นเต้น (Stage Fright) ควรทำอย่างไร
1. ต้องซ้อมให้มีความมั่นใจ ซ้อมบ่อยๆ ท่องจำให้ได้ มีบทย่อเตรียมไปด้วย
2. ถอนหายใจลึกๆ สบตาผู้ฟังทันที ทำการซ้อมและท่องให้ขึ้นใจ ทบทวนเป็นระยะ อย่าวิตกกังวล ทำใจให้สบาย
3. เมื่อขึ้นเวทีแล้วก็ต้องมั่นใจ ทำเท่าที่เตรียมมาให้ดี อย่ากังวล ทำตัวให้สบาย คิดว่าอะไรเกิดก็แก้กันไป
4. ซ้อมก่อนโดนซ้อม ห้ามนำเวทีจริงมาเป็นการซ้อมใหญ่ เมื่อขึ้นเวทีให้ทำเหมือนครั้งที่ซ้อมดีที่สุดก็เพียงพอ