Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 14 December 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 2 ตำรวจได้นำแนวทางในการดำเนินงานของฝ่ายอำนวยการของส่วนราชการใด มาประยุกต์ใช้
1. กระทรวงมหาดไทย
2. ทหาร
3. กรมการปกครอง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. ช่วยเหลือในการจัดตารางเวลาการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บังคับบัญชา
2. ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคต่างๆ
3. การปฏิบัติงานด้านธุรการของผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

ข้อที่ 4 งานสวัสดิการหมายถึงข้อใด
1. งานที่จัดการเกี่ยวกับสันทนาการ
2. งานที่เกี่ยวกับการโอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. งานเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
4. งานรวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิข้าราชการ

ข้อที่ 5 การประมาณการกำลังพลสามารถกระทำได้ลักษณะอะไรบ้าง
1. การเสนอการประมาณการด้วยวาจา
2. การเสนอการประมาณการเป็นลายลักษณ์อักษร
3. ถูกทั้งคำตอบที่ 1 และ 2
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 6 งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกำลังพลในฐานะฝ่ายอำนวยการ ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเป็นเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ คือข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล

ข้อที่ 7 การข่าวสามารถนำมาใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก....)ได้อย่างไร
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
2. การจัดทำรายงานข่าวประจำวัน
3. การจัดทำรายงานข่าวประจำเดือน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 "ข่าว" มาจากข้อใด
1. สูงต่ำบนล่าง
2. เหนือใต้ออกตก
3. เร็วช้าหนักเบา
4. อดีตปัจจุบันอนาคต

ข้อที่ 9 การรวบรวมข่าวสารแบบทุติยภูมิ หรือปัจจุบันเรียกว่าอะไร
1. การรวบรวมข่าวสารทางธุรการ
2. การปฏิบัติการข่าว
3. การจัดการเอกสาร
4. การส่งข่าวธุรการ

ข้อที่ 10 การวัดความพึงพอใจของประชาชน สอดคล้องกับตัวชี้วัดประเภทใด
1. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
2. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ
3. ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน
4. ตัวชี้วัดเชิงเวลา

ข้อที่ 11 การที่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการอื่นๆได้รับทราบเกี่ยวกับสถานภาพ การปฏิบัติและผลการปฏิบัติของหน่วยที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าอะไร
1. รู้เขา
2. รู้เรา
3. รู้เขา รู้เรา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 คำว่า รู้เขา รู้เรา เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
1. การกำกับดูแล
2. การรวบรวมข้อมูล
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การประมาณการ

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคุณธรรม
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 14 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 16 ข้อใดไม่ใช่หลักสำคัญในการกำหนดแผนงานชุมชนสัมพันธ์
1. พิจารณาถึงความเป็นไปได้
2. พิจารณาถึงความชัดเจน
3. พิจารณาถึงความอ่อนตัว
4. พิจารณาถึงความเข้มแข็ง

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการผูกมิตร
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 18 การถามลักษณะเจาะลึกให้ทราบถึงปัญหาความเดือนร้อนหรือทุกข์ของคู่สนทนาจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 19 ชนกลุ่มน้อยโรฮิงญาหรือเบงกาลีที่อยู่ในรัฐยะไข่ของพม่า นับถือศาสนาใด
1. ศาสนาคริสต์
2. ศาสนาอิสลาม นิกายซูฟี
3. ศาสนาอิสลาม นิกายซุนนีห์
4. ศาสนาอิสลาม นิกายชีอะฮ

ข้อที่ 20 โรดรีโก ดูแตร์เต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน มีนโยบายด้านความมั่นคงที่ประชาคมโลกกล่าวถึงมากที่สุด
1. การปราบปรามยาเสพติด
2. การปราบปรามการก่อการร้าย
3. การปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น
4. การปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์

ข้อที่ 21 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 การเข้าพบนายโดนัลด์ ทรัมป์ของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ 12 ปี โดยนายกรัฐมนตรียืนยันในปีหน้าจะประกาศวันเลือกตั้งแน่นอน แสดงว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับเรื่องใด
1. การทำให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Urbanization)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. ความเป็นอยู่ของคนชายขอบ (Marginalization)

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 26 การที่รัฐบาลไทยอนุญาตให้ประชาชนนำค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวภายในประเทศไปหักลดหย่อนการเสียภาษีรายได้บุคคลธรรมดาได้ไม่เกิน 15,000 บาท ถือเป็นการดำเนินมาตรการของนโยบายใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด
1. นโยบายการคลัง เพื่อกระตุ้นค่าใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
2. นโยบายการเงิน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
3. นโยบายการคลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของรายได้
4. นโยบายการเงิน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ข้อที่ 27 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 28 การที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลในข้อใด
1. มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
3. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
4. มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ข้อที่ 29 หลายประเทศทั่วโลกให้ความสำคัญต่อสิทธิมนุษยชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญอย่างไร
1. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนมีสภาพความเป็นอยู่เท่าเทียมกัน
2. เพื่อให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสิทธิในการใช้ทรัพยากรอย่างเสมอภาค
3. เพื่อลดช่องว่างระหว่างฐานะความเป็นอยู่ของมนุษย์
4. เพื่อให้มนุษย์ได้รับการปกป้องและคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน

ข้อที่ 30 ในภาวะปกติ "บุคคลสามารถปฏิเสธการตรวจค้นบ้านจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ หากไม่มีหมายค้นแสดงก่อน" ข้อความดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
2. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
3. เสรีภาพในเคหสถาน
4. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 32 รัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือใคร
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิย์
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสำนักนายกรัฐมนตรี
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 33 งบประมาณในรายการใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น กรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าตอบแทน

ข้อที่ 34 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกี่คนใครเป็นประธาน
1. 20 คน นายกรัฐมนตรี
2. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. 22 คน นายรัฐมนตรี
4. 22 คน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย

ข้อที่ 35 การกำหนดองค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560 ใครกำหนด
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. รัฐมนตรี
4. นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ข้อที่ 36 การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดฯ เป็นงานจ้างที่ปรึกษาแบบใด
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. กรณีพิเศษ

ข้อที่ 37 การพิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาหักส่วนใดลงได้บ้าง
1. ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
2. ความผิดหรือความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม
3. คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 38 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง กรณีความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่เสนอไปยังผู้แต่งตั้ง
1. ไม่ผูกมัดผู้แต่งตั้งที่จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น
2. ต้องมีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่แจ้งชัด
3. ต้องมีพยานหลักฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย
4. เมื่อวินิจฉัยสั่งการแล้ว ผู้แต่งตั้งต้องแจ้งการสั่งการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ข้อที่ 39 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกรณีเจ้าหน้าที่ต้องชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
1. ร้อยละ 7.5 ต่อปี
2. ร้อยละ 7 ต่อปี
3. ร้อยละ 1.5 ต่อปี
4. ร้อยละ 1 ต่อปี

ข้อที่ 40 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการอะไรบ้าง
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้เบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรในลักษณะเหมาจ่าย สำหรับข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีในอัตราเท่าไร
1. 240 บาท
2. 260 บาท
3. 270 บาท
4. 280 บาท

ข้อที่ 42 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
1. ส่วนราชการ หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
2. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานขององค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ หรือหน่วยงานอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 43 ข้อใด คือ ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
1. Government Financial Management Information System
2. Government Financial Money Information System
3. Government Fiscal Money Information System
4. Government Fiscal Management Information System

ข้อที่ 44 ข่าวกรองกิจการภายใน เป็นข่าวที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใด
1. การบริหาร การระดมสมอง การพัฒนาประเทศ
2. การบริหาร การปกครอง การพัฒนาด้านธุรกิจ
3. การบริหาร การปกครอง การพัฒนาประเทศ
4. การบริการภาครัฐ การระดมสมอง การพัฒนาประเทศ

ข้อที่ 45 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 46 แหล่งข่าวพอที่จะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มีอะไรบ้าง
1. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม
3. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายเรา และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม
4. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 47 การกระทําใด ๆ โดยทางลับเพื่อให้ล่วงรู้หรือได้ไปซึ่งสิ่งที่เป็นความลับของทางราชการให้แก่ผู้ไม่มีอํานาจหน้าที่ ถือเป็นกระทำในข้อใด
1. การขโมย
2. การลักลอบถอดรหัส
3. การจารกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 48 ห้ามระบุชั้นความลับและชื่อเรื่องไว้ในที่ใด
1. ซองเอกสารด้านนอก
2. ใบตอบรับ
3. หัวกระดาษเอกสาร
4. ท้ายกระดาษเอกสาร

ข้อที่ 49 การกระทําใด ๆ เพื่อทําลาย ทําความเสียหายต่อทรัพย์สิน วัสดุ ข้อมูลข่าวสาร อาคาร สถานที่ ยุทธปัจจัย ที่สงวน สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวก หมายถึงข้อใด
1. การจารกรรม
2. การก่อการ้าย
3. การก่อวินาศกรรม
4. การก่อจลาจล

ข้อที่ 50 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 51 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 52 การกำหนดระยะเวลาของแผนงานประชาสัมพันธ์ จัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 53 ..................จะมีข้อมูลที่เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ขององค์กร รายชื่อผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องที่สามารถเป็นข้อมูลอ้างอิงเมื่อถึงคราวจำเป็นต้องใช้รวมอยู่ด้วย
1. แฟ้มคู่มือประชาสัมพันธ์
2. รายงานการให้สัมภาษณ์
3. รายงานการนำชมกิจการ
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 54 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Seminar ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 55 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Celebration ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 56 ตัวอักษร P ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Policy
2. Priority
3. Publication
4. Public Relation

ข้อที่ 57 องค์กรที่บริจาคเงินที่ได้จากกำไรในกิจการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือว่าเป็นเช่นไร
1. การสร้างภาพขององค์กร
2. การประชาสัมพันธ์องค์กร
3. การเสียสละทรัพยากรที่เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่างหนึ่ง
4. กิจการองค์กร

ข้อที่ 58 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร
1. การผลิตแต่สินค้าคุณภาพ
2. การประชการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไปาสัมพันธ์
3. ทำการตลาด
4. ตั้งสหภาพแรงงาน

ข้อที่ 59 ภาพลักษณ์เกิดจากผลรวมระหว่างสิ่งใด
1. ความดีงามกับการประเมินส่วนตัว
2. ความดีงามกับการประเมินส่วนรวม
3. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนตัว
4. ข้อเท็จจริงกับการประเมินส่วนรวม

ข้อที่ 60 การที่องค์กรดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 61 โดยทั่วไปภาพลักษณ์มักเกิดขึ้นได้ในกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
1. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
2. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
4. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง และภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 62 Mobilization หมายถึงข้อใด
1. การเร้าระดมทางสังคม
2. การขับเคลื่อนทางสังคม
3. การกล่อมเกลาทางสังคม
4. การเคลื่อนไปข้างหน้าของสังคม

ข้อที่ 63 ข้อใดคือการสื่อสารที่ควรใช้ ในกรณีมวลชนมีพฤติกรรมร่วมโดยมีอารมณ์ที่รุนแรง
1. การสื่อสารด้วยความสุภาพ อ่อนโยน
2. การสื่อสารด้วยความเร่งรีบ ให้ทันต่อสถานการณ์
3. การสื่อสารโดยใช้เหตุผล
4. การสื่อสารด้วยความหนักแน่น ขึงขัง เอาจริงเอาจัง

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่สาเหตุการนำจิตวิทยามวลชนมาใช้ในประเทศไทย
1. ในยามปกติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้เกิดความสงบสุข
2. ในยามปกติ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปกครองประเทศให้มั่นคงปลอดภัย
3. ในยามคับขัน เพื่อใช้ช่วยสร้างพลังแก่ประชาชนในการต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรู
4. ในยามคับขัน เพื่อควบคุมมวลชนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บล้มตาย

ข้อที่ 65 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายในข้อใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 ข้อใดตรงกับลักษณะของความสัมพันธ์ในแนวราบ มากที่สุด
1. ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูก
2. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้กำกับการกับรองสารวัตร
3. ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์
4. ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมชั้นเรียน

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชาพิจารณ์” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 69 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 70 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 71 คณะกรรมการทำลายหนังสือประกอบด้วยประธานกรรม และกรรมการอย่างน้อยกี่คน
1. 2 คน
2. 3 คน
3. 5 คน
4. 7 คน

ข้อที่ 72 คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี 2560 จัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือสั่งการ
2. ข่าว
3. หนังสืออื่น
4. หนังสือรับรอง

ข้อที่ 73 หนังสือประทับตรา หัวหน้าส่วนราชการระดับใดเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับ 3 ขึ้นไปหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
3. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับฝ่ายหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป
4. หัวหน้าหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป

ข้อที่ 74 สำนักงานตำรวจแห่งชาติแบ่งส่วนราชการเป็นสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ
2. พระราชกำหนด
3. พระราชกฤษฎีกา
4. กฎกระทรวง

ข้อที่ 75 ผู้ที่มีอำนาจสั่งให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ก ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. รองนายกรัฐมนตรี
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 76 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ของ ก.ต.ช. มีจำนวนกี่คน
1. 9 คน
2. 10 คน
3. 5 คน
4. 2 คน

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ cloud computing
1. cloud computing ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. cloud computing ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด
3. cloud computing ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมอ
4. cloud computing ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 78 ข้อใดไม่ใช่สารสนเทศ
1. จำนวนคดีลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดของของสถานีตำรวจ
2. มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยของคดีลักทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนคดีลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในการค้นหาข้อมูลผ่านบริการ Google Search ได้
1. ภาษา
2. ภูมิภาค
3. เวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด เป็นไปได้มากที่สุด ให้ผลในทางบวกมากที่สุด และให้ผลในทางลบน้อยที่สุดเรียกว่าการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด
2. การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เป็นไปได้มากที่สุด
3. การตัดสินใจที่ได้ประโยชน์สูงสุด
4. การตัดสินใจที่ดีที่สุด

ข้อที่ 81 การตัดสินใจที่ซ้ำ ๆ กันหลายครั้งเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำทุกวันมีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบและข้อบังคับ มีการกำหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ เรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบ program decision making
2. การตัดสินใจแบบแนวปฏิบัติ practical decision making
3. การตัดสินใจแบบมีกฎระเบียบ rule decision making
4. การตัดสินใจแบบมาตรฐาน standard decision making

ข้อที่ 82 บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจที่ดีคืออะไร
1. การตัดสินใจโดยทั่วไปจะใช้หลักเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
2. การตัดสินใจโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก
3. การตัดสินใจตามที่ต้องการได้ตามอำนาจหน้าที่
4. การตัดสินใจโดยการหาข้อมูลให้มากที่สุด

ข้อที่ 83 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ที่ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือ
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 84 ความลับที่ได้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยได้เพื่อ…..
1. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่น่าเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชน
2. ยืนหยัดเจตตนารมณ์ในการไม่รักษากฎหมายให้ถึงที่สุด
3. แสดงถึงความไม่เป็นมืออาชีพ
4. ประโยชน์ในกระบวนการยุติธรรม

ข้อที่ 85 มาตรฐานทางจริยธรรมของตำรวจ มีกี่ข้อ ที่ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตาม
1. 6 ข้อ
2. 7 ข้อ
3. 8 ข้อ
4. 9 ข้อ

ข้อที่ 86 โดยหลักการที่ถูกต้องแล้ว การรักษายอดกำลังพล ไม่เกี่ยวข้อง กับข้อใด
1. ยอดกำลังพล
2. ประมาณการสูญเสีย
3. การดูแลสวัสดิการกำลังพล
4. การทดแทนกำลังพล

ข้อที่ 87 การใช้สื่อ Social Media ในการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติให้ฝ่ายเรา หรือ สร้างความไม่ชอบธรรมให้กับฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้สังคมยอมรับฝ่ายเรา และปฏิเสธฝ่ายตรงข้าม ตรงกับ..
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฏิบัติการจิตวิทยา
3. การปลูกฝังค่านิยม
4. การปฏิบัติการข่าวกรอง

ข้อที่ 88 การรักษาขวัญด้านรักษากำลังพล มีความเกี่ยวข้องกับหลายประการ ยกเว้นข้อใด
1. การสวัสดิการ
2. การหมุนเวียนกำลังพล
3. การพักผ่อนและการลา
4. การจัดการศพ

ข้อที่ 89 ข้อใดถือเป็นประเภทของการฝึกอบรมชุมชน
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 90 หน้าที่ของฝ่ายอำนวยการด้านบริการสังคมในข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาน้อยที่สุด
1. การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
2. การกำกับดูแลตามแผน
3. การให้ข้อเสนอแนะต่อแผน
4. การให้ข้อมูลข่าวสารบริการสังคม

ข้อที่ 91 ข้อใดไม่ใช่งานด้านบริการสังคม ที่ฝ่ายอำนวยการเกี่ยวข้อง
1. การปลูกฝังอุดมการณ์
2. การประชาสัมพันธ์
3. การปราบปรามยาเสพติด
4. การปฏิบัติการทางจิตวิทยา

ข้อที่ 92 ข้อใดอนุมานได้จากข้อความต่อไปนี้ ประเด็นเรื่อง "ง่วงแล้วขับ" เป็นปัญหาสำคัญในการรณรงค์ เพราะปัจจุบันเราไม่มีวิธีตรวจสอบความง่วงและบทลงโทษทางกฎหมายเหมือนกับเรื่อง "เมาแล้วขับ" ทางเดียวเท่านั้นที่เราสามารถทำได้ในขณะนี้คือ สร้างจิตสำนึกของผู้ขับขี่ให้รู้ว่า "ง่วงไม่ขับ"
1. ความง่วงไม่มีสัญญาณบ่งบอกให้ตัวคนขับรู้ได้
2. ปัญหา "ง่วงแล้วขับ" ไม่สามารถหาทางแก้ไขได้
3. ปัจจุบันยังไม่มีมาตรการเอาผิดกับคนที่ "ง่วงแล้วขับ"
4. วิธีสร้างจิตสำนึกเรื่อง "ง่วงไม่ขับ" มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้น

ข้อที่ 93 ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายของพระบรมราโชวาทองค์นี้ "ในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดี ให้คนดีปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้"
1. ส่งเสริมคนดี กำจัดคนไม่ดี
2. พยายามทำให้คนไม่ดี เป็นคนดีทั้งหมด
3. ส่งเสริมคนดี ควบคุมคนไม่ดี
4. วิธีการทำให้บ้านเมืองสงบสุข

ข้อที่ 94 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 95 เรายังไม่มีเอกสารหรือรายละเอียดเรื่องนี้ แต่หากต้องการเราจะจัดหาให้ การสื่อสารของผู้ส่งสารมีลักษณะอย่างไร
1. ไม่ทราบ
2. ไม่สนใจ
3. ระแวงสงสัยผู้รับสาร
4. แสดงความเหนือกว่า มีอำนาจสูงกว่า

ข้อที่ 96 การมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในข้อใด
1. ตำรวจจราจรบรรจุใหม่มีความเชื่อมั่นในความรู้ตนเองว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
2. ชาวนาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน เพราะเชื่อว่าทำนาอย่างไรก็ไม่มีวันร่ำรวย
3. ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อรถเบนซ์ขับมาทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ
4. สารวัตรใหญ่เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ ด้วยการมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 98 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 100 ท่านคิดว่าการนำเสนอมีความหมายอย่างไร
1. คือการพูดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจคล้อยตามในเวลาที่จำกัด เพื่อสนองความต้องการของผู้พูด
2. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังเข้าใจตามแนวความคิดของผู้พูดในระยะเวลาที่กำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. คือการพูดโน้มน้าวให้ผู้ฟังเชื่อถือ เห็นด้วย โดยมีเวลาเป็นตัวกำหนดในการถ่ายทอด
4. คือการถ่ายทอดเรื่องราวที่ทำให้ผู้ฟังสนใจและปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเป้าหมายเป็นหลักสำคัญ