Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 25 June 2561 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. ช่วยเหลือในการจัดตารางเวลาการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บังคับบัญชา
2. ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคต่างๆ
3. การปฏิบัติงานด้านธุรการของผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

ข้อที่ 2 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
1. เรื่องเดิม
2. ข้อเท็จจริง
3. ข้อประมาณการ
4. ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 3 ฝ่ายอำนวยการ มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับข้อใด
1. ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการแทนผู้บังคับบัญชาระดับสูง
3. ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ
4. ข้อ 1. และ 3. ถูก

ข้อที่ 4 งานในหน้าที่ร่วมของฝ่ายกำลังพลในฐานะฝ่ายอำนวยการ ผู้มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาเป็นเช่นเดียวกับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ คือข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล
2. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่ง
3. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชา การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล
4. การให้ข้อมูลข่าวสาร การประมาณการ การจัดทำคำสั่งและการกำกับดูแล

ข้อที่ 5 ข้อใดมิใช่งานกำลังพลในการปฏิบัติการ
1. การรักษายอดกำลังพล
2. งานสวัสดิการ
3. งานมวลชนสัมพันธ์
4. การพัฒนาและการรักษาขวัญ

ข้อที่ 6 การตรวจเยี่ยมบํารุงขวัญต่าง ๆ ต่อกําลังพล การจัดการในเรื่องสิทธิพึงมีพึงได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว เกี่ยวกับเรื่องใด
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การดำเนินการกำลังพล
4. การพัฒนาและรักษาขวัญกำลังพล

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารในเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ
1. ภูมิประเทศ
2. ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. ลมฟ้าอากาศ
4. สภาวะทางการเมือง

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่การต่อต้านข่าวกรอง
1. การป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
2. การคุ้มครองบุคคลจากการบ่อนทำลาย
3. การคุ้มครอง ยุทโธปกรณ์และสถานที่ตั้งจากการก่อวินาศกรรม
4. การกระจายข่าวลือเพื่อสร้างสถานการณ์

ข้อที่ 9 ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละหน่วยมักจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด
1. ภารกิจหน่วยนอก
2. ภารกิจหลักของหน่วย
3. ภารกิจรองของหน่วยเหนือ
4. ภารกิจเฉพาะของหน่วยล่าง

ข้อที่ 10 การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรซึ่งต้องกระทำโดยต่อเนื่องเพื่อเป็นการทบทวน ฟื้นฟูสมรรถภาพและประสิทธิภาพของกำลังพลหมายถึงข้อใด
1. กำลังพล
2. การวางแผน
3. การปฏิบัติ
4. การฝึก

ข้อที่ 11 การกำกับดูแลการดำเนินงานต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ มีความสอดคล้องกับข้อใด
1. coordinating
2. controlling
3. commanding
4. staffing

ข้อที่ 12 การเขียนโครงการ โดยใช้คำว่า "เพื่อ" นำหน้าในแต่ละข้อ สอดคล้องกับหัวข้อใดในการเขียนโครงการ
1. วัตถุประสงค์
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
3. หลักการและเหตุผล
4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ข้อที่ 13 Supply หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. การส่งกำลัง

ข้อที่ 14 ข้อใดถูกต้องที่สุด เกี่ยวกับขอบเขตของงานส่งกำลังบำรุง
1. การส่งกำลัง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
2. การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ
3. การส่งกำลัง การบริการทางการแพทย์ การบริการอื่นๆ การบริหารคน
4. การส่งกำลัง การขนส่ง การจัดหา การบริการอื่นๆ

ข้อที่ 15 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 16 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 17 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญอันดับแรกในการผูกมิตร
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 18 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่เครือข่ายกลุ่มหัวรุนแรงในกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มไอเอส
1. เจมาห์ อิสลามิยาห์ ในอินโดนีเซีย
2. อาบู ไซยาฟ ในฟิลิปปินส์
3. ดูรูล อิสลาม ซาบาห์ ในมาเลเซีย
4. ตันซิม อัลกออิดะห์ ในสิงคโปร์

ข้อที่ 20 ปัจจัยข้อใดส่งผลให้วัฒนธรรมในอาเซียนเกิดความหลากหลายมากที่สุด
1. ศาสนา
2. การตั้งถิ่นฐาน
3. การค้าขาย
4. สภาพภูมิอากาศ

ข้อที่ 21 ประเทศใดไม่เป็นสมาชิกกลุ่มเศรษฐกิจบริคซ์ (BRICS)
1. สิงคโปร์
2. อินเดีย
3. จีน
4. รัสเซีย

ข้อที่ 22 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 23 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 24 สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 25 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 26 "แม้จีดีพีจะขยายตัว แต่ประชาชน 30 ล้านหรือเกือบครึ่งประเทศ ซึ่งอยู่ในภาคเกษตรมีส่วนแบ่งในจีดีพีเพียง 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น" คำกล่าวของนักเศรษฐศาสตร์สะท้อนภาวะเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างไร
1. เศรษฐกิจมีความเหลื่อมล้ำสูง
2. เศรษฐกิจมีสัญญาณการฟื้นตัว แต่ประชาชนไม่สามารถรู้สึกได้
3. เศรษฐกิจมีเสถียรภาพดี
4. เศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัว ชะลอตามเศรษฐกิจโลก

ข้อที่ 27 ข้อใดคือ ผลกระทบการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
1. หนี้สินครัวเรือนลดลง
2. อัตราเงินเฟ้อที่ลดลง
3. ราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ
4. การว่างงานลดลง

ข้อที่ 28 เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้กระทำความผิดจะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายศาล ข้อความดังกล่าวรัฐธรรมนูญไทย พ.ศ.2560 ให้ความคุ้มครองในเรื่องใด
1. เสรีภาพในการเดินทาง
2. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
3. เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่
4. เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ข้อที่ 29 สถานการณ์โลกข้อใด ที่ท่านเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. รัฐบาลเมียนมาร์ไม่ยอมรับชาวโรฮิงญาที่อาศัยในพื้นที่รัฐยะไข่ว่าเป็นพลเมืองของประเทศ
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียจัดการศึกษาระบบ Home School ให้แก่ลูกของตนเอง
3. แคว้นกาตาลุญญาฝืนทำประชามติแยกเอกราชจากประเทศสเปน
4. ชนพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกายืนกรานในสิทธิของตน ที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา

ข้อที่ 30 การที่คนไทยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพทางความคิด การนับถือศาสนา สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากลในข้อใด
1. มนุษย์ทุกคนได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน
2. มนุษย์ได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม
3. มนุษย์มีอิสระเสรีภาพในการดำเนินชีวิต
4. มนุษย์ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเสมอภาค

ข้อที่ 31 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้พิจารณาข้อใดสำคัญที่สุด
1. คุณภาพของงาน
2. แล้วเสร็จตามสัญญา
3. คุณภาพและความคงทนถาวร
4. บริการ และคุณภาพ

ข้อที่ 32 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 33 สิ่งใดสำคัญที่สุดที่ควรคำนึงในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
2. ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
3. บริการหลังการขาย
4. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น

ข้อที่ 34 ระบบ GFMIS ย่อมาจากอะไร
1. Government Fiscal Management Information System
2. General Fiscal Management Information System
3. Government Fiscal Management Information Sign
4. Government Fiscal Management Information System Operation

ข้อที่ 35 การจ่ายเงินเข้าบัญชีให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินของส่วนราชการโดยตรง ในวงเงินเท่าใด
1. 5,000 บาท
2. 5,000 บาทขึ้นไป
3. 50,000 บาท
4. 50,000 บาทขึ้นไป

ข้อที่ 36 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการอะไรบ้าง
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 37 การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตรจัดให้มีการอภิปราย ค่าสมนาคุณวิทยากรที่จะอภิปรายจ่ายไม่เกินกี่คน
1. 3 คน
2. 4 คน
3. 5 คน
4. 6 คน

ข้อที่ 38 การรักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสาร ต้องยึดถือระเบียบใดบ้าง
1. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
2. ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
3. ระเบียบว่าด้วยการรักษาข้อมูลข่าวสาร
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 39 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สำหรับราชการส่วนท้องถิ่น
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค
3. ผู้บริหารกิจการของรัฐวิสาหกิจ สำหรับงานของรัฐวิสาหกิจ
4. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สำหรับราชการส่วนภูมิภาค

ข้อที่ 40 การใช้เครื่องกีดขวาง เพื่อป้องกัน ขัดขวางหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลและยานพาหนะที่ไม่มี สิทธิเข้าไปในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย เป็นมาตรการที่เหมาะสมสำหรับข้อใด
1. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับบุคคล
2. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
3. รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับเอกสาร
4. การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข่าวสาร

ข้อที่ 41 "การสื่อสารแบบยุคลวิถี" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสื่อสารทางเดียว
2. การสื่อสารสองทาง
3. การสื่อสารมวลชน
4. การสื่อสารขององค์กร

ข้อที่ 42 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร "R-A-C-E" หมายถึงอะไร
1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. วิธีการประชาสัมพันธ์
3. หลักการประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 43 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 44 สื่อมวลชนประเภทต่างๆ ถือเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 45 การจัดทุนการศึกษาแก่คนในชุมชน ตรงกับ ลักษณะของการดำเนินงานในข้อใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้าจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 47 การที่มีข่าวว่าข้าราชการตำรวจ เรียก รับ สินบทจากประชาชน เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 48 คำว่า Brand Image หมายถึงข้อใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้า
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 49 โดยทั่วไปภาพลักษณ์มักเกิดขึ้นได้ในกี่ลักษณะ อะไรบ้าง
1. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
2. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน และภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
4. ลักษณะ ได้แก่ ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง และภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 50 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การดำเนินเครือข่ายเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 51 คำว่า “เครือข่าย” และ “การสร้างเครือข่าย” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Network และ Networking
2. Networking และ Network
3. Networker และ Networking
4. Network และ Networker

ข้อที่ 52 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของเครือข่าย
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 53 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 54 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 55 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 56 ข้อใดกล่าวถูกต้องในการใช้บริการอีเมล์สาธารณะ
1. การสมัครใช้งานไม่จำเป็นต้องใส่ชื่อสกุลจริง
2. บุคคลหนึ่งคนสามารถสมัครใช้งานอีเมล์ได้หนึ่งบัญชีเท่านั้น
3. อีเมล์หนึ่งบัญชีมีผู้ใช้งานเพียงหนึ่งคนเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 กรณีคนร้ายแอบดูพาสเวิร์ดโทรศัพท์มือถือของผู้เสียหายแล้วลักลอบส่งภาพส่วนตัวในเครื่องผู้เสียหายไปยังเครื่องคนร้ายสำเร็จนั้น คนร้ายกระทำผิดข้อหาใด
1. ลักทรัพย์
2. ยักยอก
3. ทำให้เสียทรัพย์
4. เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ผู้อื่นโดยมิชอบ

ข้อที่ 58 ข้อใดกล่าวถึงเทคโนโลยี Big Data ถูกต้อง
1. Big Data จำเป็นต้องใช้อาคารขนาดใหญ่ในการเก็บรักษา
2. Big Data เป็นเทคโนโลยีที่รวบรวม บริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3. Big Data เหมาะสมกับการเก็บข้อมูลระดับประเทศเท่านั้น
4. Big Data ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

ข้อที่ 59 ข้อใดหมายถึงการตัดสินใจที่มีแบบกำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ จึงมีมาตรฐานในการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอยู่แล้ว โดยวิธีการในการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดจะถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบมีแบบแผนกำหนดไว้
3. การตัดสินใจแบบมาตรฐานการแก้ปัญหา
4. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำ

ข้อที่ 60 การหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกันอันทำให้เกิดวิกฤติในที่ประชุมหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ (avoid criticizing) ควรแสดงความคิดเห็นออกมา (exhaust ideas) และผสมผสานความคิดเห็นของแต่ละคนเข้าด้วยกัน (combine ideas) คำกล่าวนี้เป็นความหมายของเรื่องใด
1. การหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง
2. การหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์
3. การแสดงความคิดเห็น
4. การระดมสมอง

ข้อที่ 61 ข้อใดเป็นข้อเสียของการตัดสินใจโดยกลุ่ม
1. ทำให้เสียเวลา
2. ทำให้เกิดความขัดแย้ง
3. ทำให้ความคิดเห็นแตกแยก
4. ทำให้ขาดผู้มีอำนาจตัดสินใจ

ข้อที่ 62 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 63 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ ที่ข้าราชการตำรวจพึงยึดถือ
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 65 ฝ่ายกำลังพลต้องทำภารกิจให้ผู้บังคับบัญชามากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การประมาณการ
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การตัดสินใจแทนผู้บังคับบัญชา

ข้อที่ 66 การให้ข่าวสารของงานกำลังพลเป็นลายลักษณ์อักษร หัวข้อใดควรอยู่ในลำดับแรก
1. การทดแทนกำลังพล
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ

ข้อที่ 67 การทำแผนกำลังพลของฝ่ายอำนวยการ สอดคล้องกับหัวข้อใด
1. การนำเสนอหนทางปฏิบัติ
2. การประมาณการข่าวกรอง
3. การทำแผนคำสั่งและการแจกจ่าย
4. การประเมินผลกำลังพล

ข้อที่ 68 การประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคมมีวัตถุประสงค์ในข้อใด
1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อหน่วยงานของตำรวจ
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
3. เพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยากับฝ่ายตรงข้าม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 69 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับตำรวจฝ่ายใดมากที่สุด
1. ฝ่ายอำนวยการ
2. ฝ่ายบังคับบัญชา
3. ฝ่ายเจรจาต่อรอง
4. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ข้อที่ 70 การประชาสัมพันธ์เพื่อบรรเทาภัยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ด้านสาธารณสุข
2. ด้านการทะเบียน
3. ด้านการจราจร
4. ด้านความลับ

ข้อที่ 71 "ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยทำกัน" จากพระบรมราโชวาททรงเตือนให้ข้าราชการปฏิบัติตนตามข้อใด
1. ทำหน้าที่วันนี้ให้ดีที่สุด
2. มีความรักในเกียรติ ศักดิ์ศรีของตนเอง
3. ความสามัคคียังประโยชน์ความสำเร็จของงาน
4. ต้องใช้หลักวิชาและความรอบรู้เชี่ยวชาญในการทำงาน

ข้อที่ 72 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดหน่วยพระราชทานและประชาชนร่วมทำกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ถือว่าพระองค์ทรงนำประชาชนดำเนินตามรอยพระบาทเรื่องคุณธรรมสี่ประการในข้อใด
1. การรักษาความสัตย์ ความจริงใจต่อตนเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
2. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในสัตย์ความดีนั้น
3. การอดทน อดกลั้นและอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
4. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง

ข้อที่ 73 "การทำความดีนั้น โดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยาก และเห็นผลช้า แต่จำเป็นต้องทำ เพราะหาไม่ ความชั่ว ซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็วโดยไม่ทันรู้สึกตัว แต่ละคนจึงต้องตั้งใจและเพียรพยายามให้สุดกำลังในการสร้างเสริมและสะสมความดี" พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีใจความสำคัญตรงกับข้อใด
1. การทำความดี ละเว้นความชั่ว
2. ความพอใจและความต้องการของมนุษย์
3. ความตั้งใจและความเพียรพยายาม
4. การหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง

ข้อที่ 74 การมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในข้อใด
1. ตำรวจจราจรบรรจุใหม่มีความเชื่อมั่นในความรู้ตนเองว่า จะสามารถบังคับใช้กฎหมายได้
2. ชาวนาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน เพราะเชื่อว่าทำนาอย่างไรก็ไม่มีวันร่ำรวย
3. ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อรถเบนซ์ขับมาทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ
4. สารวัตรใหญ่เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ ด้วยการมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 75 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 76 หากให้คำนิยาม "บุคลิกภาพ" ท่านจะให้ความหมายตามข้อใด
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล