Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 May 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ?
1. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
3. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. รองผู้บัญชาการ

ข้อที่ 2 คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ ก.ต.ช. ได้แก่ ?
1. ข้าราชการตำรวจยศพันตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกินสองคน
2. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกินสามคน
3. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจตรีขึ้นไปจำนวนไม่เกินสองคน
4. ข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจโทขึ้นไปจำนวนไม่เกินสองคน

ข้อที่ 3 ข้อใดคือกรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ ได้แก่ ?
1. จเรตำรวจ
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 4 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด ?
1. รักษาความปลอดภัยให้กับผู้บังคับบัญชา
2. รับรองผู้มาติดต่อราชการกับผู้บังคับบัญชา
3. กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ธุรการของสำนักงานผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการโดยวิธีใด ?
1. สังการเป็นบันทึกรายงาน
2. สั่งการเป็นคำสั่ง
3. สั่งการเป็นระเบียบ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 ข้อใดเป็นแนวทางในการให้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ ที่ถูกต้อง ?
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่ในแต่ละงาน และกำหนดให้มีระบบรายงานข้อมูลข่าวสารในแต่ละเรื่อง ให้สามารถทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง และทันสมัยอยู่ตลอดเวลา
2. จัดระเบียบของข้อมูลข่าวสาร และประเมินค่าความถูกของข้อมูลข่าวสารที่อาจมีความเปลี่ยนแปลงไปจากข้อเท็จจริง หรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามห้วงระยะเวลา
3. การเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชา จะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ รวมทั้งจะต้องมีการประสานข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่และได้รับมากับฝ่ายอำนวยการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจมีผลกระทบถึง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 7 "ข่าว" มาจากข้อใด ?
1. สูงต่ำบนล่าง
2. เหนือใต้ออกตก
3. เร็วช้าหนักเบา
4. อดีตปัจจุบันอนาคต

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. การข่าวเป็นงานที่ไม่มีกฎเกณฑ์แน่นอน ขึ้นอยู่กับการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติ
2. การข่าวเป็นงานที่มีวิธีการในการจัดหาข้อมูลข่าวสารเฉพาะของตนเองแตกต่างจากสายงานอื่นๆ
3. การข่าวเป็นงานอำนวยการที่งานอื่นจะต้องนำข้อมูลข่าวสารไปเป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางของตนเอง
4. การข่าวเป็นงานที่มีกำหนดเวลาแน่นอนในการจัดหาข้อมูลข่าวสาร

ข้อที่ 9 ข่าวสาร สอดคล้องกับข้อใด ?
1. Data
2. Information
3. News
4. Wisdom

ข้อที่ 10 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย ?
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 11 หน่วยสนับสนุนจะต้องมีขีดความสามารถ ซึ่งทำให้หน่วยรับการสนับสนุน (หน่วยปฏิบัติ) มีความมั่นใจได้ว่า จะได้รับการสนับสนุนสิ่งของได้ตามเวลา ณ สถานที่ที่ได้กำหนดไว้ คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 12 Maintenanceคือข้อใด ?
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. การซ่อมบำรุงรักษา
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 13 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด ?
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 14 สำนักงานตำรวจแห่งชาติเริ่มมีการปฏิบัติงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์มาตั้งแต่เมื่อใด ?
1. พ.ศ.2511
2. พ.ศ.2521
3. พ.ศ.2531
4. พ.ศ.2541

ข้อที่ 15 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่หมู่บ้านห่างไกล หมายถึงข้อใด ?
1. พื้นที่ชนบท
2. พื้นที่ชานเมือง
3. พื้นที่ที่อยู่ห่างไกลจากสถานีตำรวจ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16 ผู้ว่าราชการจังหวัด ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ คือข้อใด ?
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการรวมกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการยกเว้นกรุงเทพมหานคร
4. ผู้ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 17 ขั้นตอนการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาผู้แทนราษฎรมีกี่วาระ ?
1. 2 วาระ
2. 3 วาระ
3. 4 วาระ
4. 5 วาระ

ข้อที่ 18 รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน คือความหมายของข้อใด ?
1. รายการจัดสรรงบประมาณ
2. รายการโอนงบประมาณ
3. รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ
4. รายการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อที่ 19 งบประมาณในรายการใดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติห้ามนำไปใช้จ่ายในรายการอื่น กรณีที่มีหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ?
1. ค่าสาธารณูปโภค
2. ค่าวัสดุ
3. ค่าใช้สอย
4. ค่าตอบแทน

ข้อที่ 20 ข่าวกรองทางการรบ ได้มาจากการดำเนินกรรมวิธีต่อข่าวสารในเรื่องใด ?
1. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
2. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเราและภูมิประเทศ
3. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงเรา ลมฟ้าอากาศ และภูมิประเทศ
4. เกี่ยวกับองค์ประกอบฝ่ายตรงข้าม และภูมิประเทศ

ข้อที่ 21 ข่าวกรองทางการรบ หรือข่าวกรองทางยุทธวิธี คืออะไร ?
1. ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายเราที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
2. ความรู้เกี่ยวกับลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
3. ความรู้เกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม ลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี
4. ความรู้เกี่ยวกับลมฟ้าอากาศ และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ที่ผู้บังคับบัญชาต้องการในการวางแผนและการปฏิบัติการทางยุทธวิธี

ข้อที่ 22 ตัวอย่างกระทรวง ทบวง กรม ที่ปฏิบัติงานรับผิดชอบเกี่ยวกับข่าวกรองกิจการภายในคือหน่วยใด ?
1. สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2. สภาบริหารท้องถิ่น
3. สภาชาวนาไทย
4. สภาองค์การค้าระหว่างประเทศ

ข้อที่ 23 ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด ?
1. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้า
2. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
3. มุมขวาบน ด้านในของปกหน้า
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 24 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพิจารณากำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ?
1. ความสำคัญของเนื้อหา
2. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
3. วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
4. บุคคลภายนอกหน่วยงานที่ควรรับทราบ

ข้อที่ 25 ข้อใดไม่ใช่หน่วยในองค์การรักษาความปลอดภัย ?
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายทหาร
3. ฝ่ายตำรวจ
4. ฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 26 การบริการสังคมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตรงกับ กิจกรรมประเภทใดมากที่สุด ?
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 27 เครื่องมือที่ใช้ในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรเกี่ยวข้องกับสิ่งใดมากที่สุด ?
1. สื่อประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
3. กิจกรรมพิเศษ
4. ถูกทั้งข้อ 1 และข้อ 2

ข้อที่ 28 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Awards Day ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 29 หน่วยงานที่ไม่แสวงหากำไร อันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้นคือหน่วยงานใด ?
1. Non-social Organization
2. Non-profit Organization
3. Profit Organization
4. Social Profit Organization

ข้อที่ 30 ธุรกิจเพื่อสังคม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 31 การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างองค์กรหรือสถาบันกับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไร ?
1. การผลิตแต่สินค้าคุณภาพ
2. การประชการศึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ขั้นสูงต่อไปาสัมพันธ์
3. ทำการตลาด
4. ตั้งสหภาพแรงงาน

ข้อที่ 32 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์ ?
1. ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ และเปลี่ยนแปลงได้เสมอ
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสามารถทำได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วหรือใช้เวลาสั้นๆ
3. การประชาสัมพันธ์มีบทบาทเป็นอย่างมากในการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร
4. การสร้างภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทีละน้อย และสะสมเพิ่มพูนมากขึ้น

ข้อที่ 33 ภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นในหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้บริการที่ดี จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด ?
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 34 การสร้างตึก อาคารใหญ่ ที่มีรูปแบบสวยงาม เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในรูปแบบใด ?
1. Employee
2. Institution
3. Management
4. Goodness

ข้อที่ 35 ในยามปกติ จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร ?
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 36 ความเป็นมาของจิตวิทยามวลชนในประเทศไทยข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. มีการนำมาใช้นานแล้วและมีการศึกษาวิจัยหลังสงครามโลกครั้งที่๒
2. การใช้ยุคแรกๆในการปกครองเน้น ตัวผู้นำ
3. การใช้หลักความเชื่อทางศาสนาเข้ามาช่วย
4. การสร้างความสะดวกสบายให้แก่มวลชน

ข้อที่ 37 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. การฝึกอบรมจะช่วยให้สามารถเอาชนะใจมวลชนได้
2. การใช้กำลังเป็นสิ่งที่ดีในการเอาชนะจิตใจมวลชน
3. ภายหลังจากที่เอาชนะจิตใจของมวลชนแล้วควรทำการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลียนทัศนคติ
4. ควรใช้กำลังเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความเกรงกลัว

ข้อที่ 38 การประชุมที่ต้องมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายและให้ความคิดเห็นต่อโครงการ ตรงกับข้อใด ?
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 39 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 40 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 41 การจดรายงานการประชุม อาจทำได้กี่วิธี ?
1. 4 วิธี
2. 3 วิธี
3. 5 วิธี
4. 6 วิธี

ข้อที่ 42 งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่ การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลาย ข้อความนี้หมายถึง ?
1. เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการ
2. ส่วนราชการ
3. อิเล็กทรอนิกส์
4. งานสารบรรณ

ข้อที่ 43 ในหนังสือภายนอก ส่วนราชการเจ้าของหนังสือ จะสอดคล้องกับส่วนใดของหนังสือ ?
1. คำขึ้นต้น
2. คำลงท้าย
3. ตำแหน่งของผู้ลงนาม
4. ส่วนราชการเจ้าของผู้สั่งพิมพ์

ข้อที่ 44 ข้อใดมิใช่คุณสมบัติที่ดีของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ?
1. สามารถเชื่อมโยงกับระบบงานอื่นๆขององค์กร
2. สามารถประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว
3. ให้บุคลากรบางกลุ่มได้รับประโยชน์
4. มีการจัดเก็บข้อมูลที่ถูกต้อง

ข้อที่ 45 การนำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึก เพื่อใช้งานต่อไปในอนาคต คือ ?
1. การค้นหาข้อมูล
2. การทำสำเนาข้อมูล
3. การเก็บรักษาข้อมูล
4. การค้นหาผล

ข้อที่ 46 การจัดเก็บข้อมูลที่ดีควรทำอย่างไร ?
1. ข้อมูลต้องถูกต้อง
2. ไม่ซ้ำซ้อน
3. มีความสมบูรณ์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 47 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารที่ทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจผิดพลาดได้แก่ข้อใด ?
1. การรับรู้ปัญหาไม่ถ่องแท้
2. การใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจ
3. ความเชื่อ ประสบการณ์ ความลำเอียง
4. ความต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้น

ข้อที่ 48 การตัดสินใจโดยหลีกเลี่ยงการครอบงำจากคนใดคนหนึ่ง ส่งเสริมให้ได้ผลการตัดสินใจหลีกเลี่ยงการตัดสินใจตามความพอใจของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง คำนึงถึงเป้าหมายในการตัดสินใจ หมายถึงองค์ประกอบด้านใดของการตัดสินใจโดยกลุ่มในข้อใด ?
1. ด้านการครอบงำ
2. ด้านความเป็นผู้นำกลุ่ม
3. ด้านความพอใจของกลุ่ม
4. ด้านเป้าหมายในการตัดสินใจ

ข้อที่ 49 บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจที่ดีคืออะไร ?
1. การตัดสินใจโดยทั่วไปจะใช้หลักเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
2. การตัดสินใจโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก
3. การตัดสินใจตามที่ต้องการได้ตามอำนาจหน้าที่
4. การตัดสินใจโดยการหาข้อมูลให้มากที่สุด

ข้อที่ 50 มาตรฐานคุณธรรม และอุดมคติของตำรวจอยู่ในส่วนที่เท่าไหร่ของประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ?
1. ส่วนที่ 3
2. ส่วนที่ 2
3. ส่วนที่ 1
4. ส่วนที่ 10

ข้อที่ 51 หน่วยงานใดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติทีต้องนำประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ไปกำหนดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน ?
1. กองการต่างประเทศ
2. กองสารนิเทศ
3. ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1- 8
4. กองบินตำรวจ

ข้อที่ 52 ร.ต.อ. จี เสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจโดยส่งข้อเสนอดังกล่าวไปให้ใคร ?
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. ก.พร.
4. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 53 การชำระหนี้ตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นเงินเพียงอย่างเดียว
2. ความเสียหายเกิดแก่เงินให้ใช้เป็นทรัพย์สินอื่นได้ตามความเหมาะสม
3. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นเงินตามมูลค่าเท่านั้น
4. ความเสียหายเกิดแก่ทรัพย์สินให้ชดใช้เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกันเท่านั้น

ข้อที่ 54 ถ้าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะต้องฟ้องผู้ใด ?
1. ไม่อาจฟ้องหน่วยงานรัฐได้เลย
2. ฟ้องได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเท่านั้น
3. ฟ้องกระทรวงการคลัง
4. ฟ้องนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 55 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มุ่งคุ้มครองละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างไร ?
1. คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
2. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดีโดยตรง
4. คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

ข้อที่ 56 การกระทำในข้อใดที่แสดงถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ไม่ดี ?
1. ยกย่องชมเชยผู้อื่นเสมอ
2. สันนิษฐานก่อนว่าทุกคนชื่นชอบเรา
3. พยายามเก็บความโกรธไว้ในใจไม่แสดงออก
4. ไม่ทักทายคนที่เราไม่แน่ใจเคยพบหรือเคยคุยด้วย

ข้อที่ 57 การมีบุคลิกภาพที่ดีจะมีประโยชน์ทำให้บุคคลนั้นมีความสามารถในการรับรู้และเข้าใจสภาพความจริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งตรงกับสถานการณ์ในข้อใด ?
1. นสต.จบใหม่มีศรัทธาและเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองว่า จะสามารถทำให้พื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้มีความสงบสุขได้
2. ชาวนาใช้ชีวิตอยู่อย่างคนจน เพราะเชื่อว่าทำนาอย่างไรก็ไม่มีวันร่ำรวย
3. ข้าราชการชั้นผู้น้อยซื้อรถเบนซ์ขับมาทำงาน เพื่อภาพลักษณ์ให้ดูน่าเชื่อถือ
4. สวญ. เผชิญหน้ากับปัญหาที่ยังจัดการไม่ได้ ด้วยการมองปัญหานั้นให้เป็นเรื่องเล็ก

ข้อที่ 58 หากท่านต้องการจะพัฒนาบุคลิกภาพตนเอง ควรเริ่มจากสิ่งใด ?
1. สำรวจตนเองอยู่เสมอ
2. มีความตั้งใจแน่วแน่ที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข
3. ยอมรับว่าตัวเราเองมีข้อบกพร่อง
4. มีผู้ชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของตนเองก่อน

ข้อที่ 59 ท่านจะมีวิธีการลำดับขั้นตอนการนำเสนออย่างไร ก.พัฒนาสิ่งที่รู้ให้รู้สิ่งใหม่และมากขึ้น ข.ให้มีความต่อเนื่องอย่างแนบเนียน ค.จัดเรียงหัวเรื่องให้เหมาะสมและกระชับ ง.พัฒนาสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ซับซ้อนหรือยากขึ้น ?
1. ข้อ ก , ง . ข และ ค
2. ข้อ ง , ก . ค และ ข
3. ข้อ ค , ก , ง และ ข
4. ข้อ ค , ข , ก และ ง

ข้อที่ 60 ข้อใดใช้ภาษากายในการนำเสนอได้อย่างถูกต้อง ?
1. มีสีหน้าที่เป็นมิตรกับผู้ฟังและยิ้มตลอดเวลานำเสนอ
2. จับถือไมโครโฟนสายไม่เกินหนึ่งคืบจากส่วนบน
3. ชี้ให้ผู้ฟังคนหนึงคนใดตอบคำถาม
4. สบตาเฉพาะผู้ฟังแถวหน้าหรือผู้ฟังที่เห็นคล้อยตาม

ข้อที่ 61 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงสิ่งใด ?
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอดโดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม

ข้อที่ 62 หน้าที่ด้านการบริการสังคมของตำรวจข้อใด เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด ?
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
2. การฝึกอบรมด้านมวลชนสัมพันธ์
3. การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
4. การต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ข้อที่ 63 การประชาสัมพันธ์ในงานตำรวจเพื่อให้บริการสังคมที่ดี ไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. เผยแพร่ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับงานตำรวจ
2. สร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชน
3. คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้บังคับบัญชา
4. กระตุ้นโน้มน้าวการปฏิบัติงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข้อที่ 64 การประชาสัมพันธ์เพื่อบรรเทาภัยไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด ?
1. ด้านสาธารณสุข
2. ด้านการทะเบียน
3. ด้านการจราจร
4. ด้านความลับ