Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 06 December 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดคือการเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้บังคับบัญชาที่ดี
1. รวดเร็วและสมบูรณ์
2. รวดเร็วเป็นหลักสำคัญ
3. ข้อมูลสมบูรณ์เป็นหลักสำคัญ
4. ข้อมูลทันสมัยเป็นหลัก

ข้อที่ 2 ฝ่ายอำนวยการประจำตัว มีหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องใด
1. ช่วยเหลือในการจัดตารางเวลาการปฏิบัติราชการให้แก่ผู้บังคับบัญชา
2. ให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านเทคนิคต่างๆ
3. การปฏิบัติงานด้านธุรการของผู้บังคับบัญชา
4. ถูกทั้งข้อ 1. และ 3.

ข้อที่ 3 สายงานหลักของฝ่ายอำนวยการประกอบไปด้วยสายงานใด
1. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
2. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
3. งานกำลังพล งานข่าว งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานสวัสดิการ และงานชุมชนมวลชนสัมพันธ์
4. งานกำลังพล งานยุทธการ งานแผนงานและยุทธศาสตร์ งานส่งกำลังบำรุง และงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 4 ฝ่ายการข่าว หมายความถึงข้อใด
1. ให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลัง
2. จัดให้มีการสนับสนุนการส่งกำลัง
3. ให้ข้อเสนอลำดับความเร่งด่วนในการมอบผู้ชำนาญการ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 ข้อใดมิใช่งานธุรการประจำ
1. การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ
2. การประเมินผลบุคคล
3. การรักษายอดกำลังพล
4. การจัดสวัสดิการ

ข้อที่ 6 งานสวัสดิการหมายถึงข้อใด
1. งานที่จัดการเกี่ยวกับสันทนาการ
2. งานที่เกี่ยวกับการโอนบุคคลเข้ารับราชการ
3. งานเกี่ยวกับการประเมินบุคคล
4. งานรวบรวมประวัติการศึกษาคุณวุฒิข้าราชการ

ข้อที่ 7 ข้อใดไม่ใช่งานในหน้าที่เฉพาะของสายงานการข่าวตามหลักนิยมทั่วไป
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่การต่อต้านข่าวกรอง
1. การป้องกันการจารกรรมข่าวสาร
2. การคุ้มครองบุคคลจากการบ่อนทำลาย
3. การคุ้มครอง ยุทโธปกรณ์และสถานที่ตั้งจากการก่อวินาศกรรม
4. การกระจายข่าวลือเพื่อสร้างสถานการณ์

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ได้อยู่ในวงรอบข่าวกรอง
1. Requirement
2. Coordination
3. Processing
4. Analysis

ข้อที่ 10 กระบวนการวางแผนว่าหน่วยงานมีกำลังคนกี่คนแต่ละคนปฎิบัติหน้าที่อย่างไร หมายถึงข้อใด
1. การพัฒนาบุคลากร
2. การวางแผนกำลังคน
3. การกำหนดนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ
4. การจัดบุคคลและการสรรหาบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง

ข้อที่ 11 ข้อใดถูกต้องที่สุดในเรื่องรูปแบบของแผนหรือคำสั่งยุทธการ
1. การบังคับบัญชาและการติดต่อสื่อสาร
2. ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
3. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 12 ข้อใดเกี่ยวข้องกับการทำให้คำว่ารู้เขา รู้เราสมบูรณ์มากขึ้น
1. การรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การกำกับดูแล
4. การให้ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารการวัดผล
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริงเพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 14 การกำหนดความต้องการในการจัดหา อยู่ในเรื่องใด
1. การขนส่ง
2. การส่งกำลัง
3. การบริการทางการแพทย์
4. การวัดผล

ข้อที่ 15 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 16 การถามลักษณะเจาะลึกให้ทราบถึงปัญหาความเดือนร้อนหรือทุกข์ของคู่สนทนาจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 17 งานมวลชนสัมพันธ์แตกต่างจากงานชุมชนสัมพันธ์ในข้อใดมากที่สุด
1. เป้าหมายต่างกัน
2. วิธีการต่างกัน
3. จุดกำเนิดต่างกัน
4. ไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 18 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 19 การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 34 ที่ประชุมให้การรับรองปฏิญญากรุงเทพฯ ว่าด้วยการต่อต้านขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน เป็นการตระหนักและให้ความสำคัญที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับใด
1. อนุสัญญาบาเซล (Basel Ban Amendment) 
2. อนุสัญญาเวียนนา (Vienna Convention)
3. อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention)
4. อนุสัญญาลอนดอน หรือ LC '72 

ข้อที่ 20 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของอาเซียน หรือ RECP ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิก
1. สหรัฐ รัสเซีย แคนาดา
2. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
3. อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
4. เวียดนาม ลาว เมียนมาร์

ข้อที่ 21 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 22 ข้อใดไม่ใช่ผลมาจากปัญหาคอรัปชั่น
1. ประชาชนต้องซื้อสินค้าราคาแพงขึ้น
2. คนในสังคมขาดความสามัคคี
3. เกิดความไม่น่าเชื่อถือในกระบวนการยุติธรรม
4. ประชาชนต้องเสี่ยงภัยในการดำเนินชีวิต

ข้อที่ 23 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปรากฎการณ์นี้เป็นการต่อต้านแนวคิดเรื่องใด
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 24 การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามข้อใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 25 รัฐบาลควรใช้นโยบายใด เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 26 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 27 ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรม New S-Curve
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3. อุตสาหกรรมดิจิตอล
4. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ข้อที่ 28 จากข้อความที่ว่า "องค์กรของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฎิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญที่ต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน" เป็นการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
1. หลักการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
2. หลักความเป็นธรรมในสังคม
3. หลักความเท่าเทียมกัน
4. หลักความเสมอภาค

ข้อที่ 29 สหประชาชาติให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน เพราะมีเหตุผลและความเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันด้านใด
1. คุณภาพชีวิต
2. ฐานะทางเศรษฐกิจ
3. การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง
4. ศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นมนุษย์

ข้อที่ 30 สถานการณ์โลกข้อใดที่ท่านเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
1. ชนพื้นเมืองในอเมริกายืนกรานในสิทธิของตนที่จะเก็บขนนกอินทรีย์เพื่อพิธีกรรมทางศาสนา
2. พ่อแม่ของเด็กชาวออสเตรเลียเลือกจัดการศึกษาแบบ Home School ให้กับบุตรหลานของตน
3. ตรวจพบชิ้นกระดูกชาวกระเหรี่ยงแกนนำชาวบ้านต่อสู้เผาไล่ที่ถูกฆ่าเผายัดถังถ่วงน้ำ
4. รถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) จัดให้มีอารยสถาปัตย์ (Universal Design) เช่น ทางลาด ลิฟท์สําหรับยกรถเข็นคนพิการ

ข้อที่ 31 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. ค่าตอบแทนวิทยากรอยู่ในงบดำเนินงาน
2. เงินเดือนอยู่ในงบบุคลากร
3. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในงบลงทุน
4. ค่าเช่ารถอยู่ในงบดำเนินงาน

ข้อที่ 34 อัตราค่าปรับกรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามข้อใด
1. ร้อยละสิบ
2. ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
3. ไม่น้อยว่าร้อยละสิบห้า
4. ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า

ข้อที่ 35 ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. รัฐมนตรี
3. ปลัดกระทรวง
4. อธิบดี

ข้อที่ 36 การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปมีกี่วิธี
1. 2 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
2. 1 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
4. 4 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 37 หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิด จึงไม่ได้มีคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่กระทรวงการคลังเห็นว่าต้องรับผิด สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวมีอายุความเท่าใด
1. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
2. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
3. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐมีคำสั่งตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
4. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้ต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 38 ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กรณีละเมิดที่ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ผู้เสียหายฟ้องหน่วยงานของรัฐได้โดยตรง
2. ผู้เสียหายจะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้
3. ผู้เสียหายฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรง
4. หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดร่วมกับเจ้าหน้าที่

ข้อที่ 39 การชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ชำระเงินตามคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. ชำระเงินเกินกำหนดเวลาตามคำสั่งพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
3. ขอผ่อนชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 40 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ พ.ศ.2547 กำหนดให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณและหน่วยงานในสังกัดเก็บรักษาทดรองราชการเป็นเงินสด ณ ที่ทำการ เท่าไร
1. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
2. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 200,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท
3. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 10,000 บาท
4. ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนกลาง แห่งละไม่เกิน 100,000 บาท/ส่วนราชการผู้เบิกในส่วนภูมิภาค แห่งละไม่เกิน 50,000 บาท/ หน่วยงานย่อย แห่งละไม่เกิน 30,000 บาท

ข้อที่ 41 ในเรื่องการส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบ ข้อใดถูกต้อง
1. หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังกรมบัญชีกลาง
2. หน่วยงานผู้เบิกที่มีสานักงานอยู่ในภูมิภาคให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลัง จังหวัด
3. หน่วยงานผู้เบิกในส่วนกลางให้ส่งข้อมูลคำขอเบิกเงินในระบบไปยังสำนักงานคลัง จังหวัด
4. ข้อ 1 และ 2 ถูก

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 45 บาท
3. 50 บาท
4. 55 บาท

ข้อที่ 43 ในกรณีที่หมดความจำเป็นต้องใช้เงินทดรองราชการ ให้ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนำเงินทดรองราชการส่งคืนคลังภายในกี่วันทำการ นับแต่วันที่หมดความจำเป็น
1. 15 วัน
2. 25 วัน
3. 35 วัน
4. 45 วัน

ข้อที่ 44 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร
1. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายเราได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
2. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม
3. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายเราได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายตรงข้าม
4. การปฏิบัติการต่างๆ เพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา

ข้อที่ 45 ข่าวกรองเพื่อความมั่นคง ว่าด้วยเรื่องใด
1. กำลังของฝ่ายเรา
2. กำลังรบด้านความมั่นคง
3. กำลังของประชาชน ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ
4. กำลังของผู้ก่อความไม่สงบ หรือผู้ก่อการร้าย ภูมิประเทศ ลมฟ้าอากาศ และประชาชน

ข้อที่ 46 การป้องกันและการต่อต้านข่าว คืออะไร
1. การป้องกันการเข้าถึงและตอบโต้ข่าวกรอง
2. การปฏิบัติการเพื่อกีดกันหรือขัดขวางมิให้ฝ่ายตรงข้ามได้ข่าวเกี่ยวกับฝ่ายเรา
3. การป้องกันการเข้าถึงข่าวของฝ่ายเรา
4. การปฏิบัติการเพื่อกีดกั้นการเข้าถึงข้อมูลเอกสาร

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในการประชุมลับ
1. กําหนดพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
2. กำหนดวิธีปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อ
3. บรรยายหรือบรรยายสรุปเรื่องที่เป็นความลับ
4. ประสานงานสื่อมวลชนเพื่อสัมภาษณ์ในสถานที่ประชุมลับ

ข้อที่ 48 ประมวลลับหมายความถึงสิ่งใด
1. การนําตัวอักษร ตัวเลข คําพูด สัญญาณ สัญลักษณ์มาใช้แทน ความหมายอันแท้จริง
2. การประมวลเอกสารลับของทางราชการ
3. การส่งเอกสารในทางลับโดยการใช้ข้อความทั่วไป
4. การประมวลข้อมูลลับด้วยสัญลักษณ์

ข้อที่ 49 หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. แผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
2. แผนการเคลื่อนย้าย
3. แผนการพิทักษ์รักษา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 50 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 51 ขั้นตอนสุดท้ายของการดำเนินงานประชาสัมพันธ์คือข้อใด
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 ในด้านการประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร "R-A-C-E" หมายถึงอะไร
1. ความหมายของการประชาสัมพันธ์
2. วิธีการประชาสัมพันธ์
3. หลักการประชาสัมพันธ์
4. กระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 53 ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อและกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ์
1. ควรมีการตอกย้ำหรือทำซ้ำบ่อยๆ เพื่อช่วยให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้น
2. การตอกย้ำหรือทำซ้ำบ่อยๆ หากทำต่อเนื่องเป็นเวลานาน อาจทำให้ผู้รับชมหรือรับฟังเบื่อหน่ายได้
3. ควรให้โอกาสผู้รับชมหรือรับฟังมีส่วนร่วม เพื่อดึงดูดความสนใจ
4. ควรทำให้สื่อและกิจกรรมประชาสัมพันธ์มีความหลากหลาย แต่ไม่ควรทำต่อเนื่อง

ข้อที่ 54 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Company Visit ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การจัดให้เยี่ยมชนบริษัท

ข้อที่ 55 คำว่า Leaflet หมายถึงอะไร
1. ใบปลิว
2. เอกสารเผยแพร่รายละเอียดสินค้า
3. รายงานประจำปี
4. หนังสืออธิบายรายละเอียดของบริษัท

ข้อที่ 56 ข้อใด คือ การประชาสัมพันธ์แบบที่ไม่ใช้สื่อมวลชน
1. Road Show
2. Issues
3. Special Events
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 57 ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดอยู่ในกระแสนิยมในปัจจุบัน
1. ค่าสื่อโฆษณามีราคาสูงขึ้น
2. นักการตลาดพยายามใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างผสมผสานมากขึ้น
3. ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมีความคุ้มค่า แม้จะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

ข้อที่ 58 เอกสารแผ่นพับสำหรับแจกลูกค้าคือ ข้อใด
1. Involvement
2. Events
3. Publication
4. Abstract

ข้อที่ 59 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของภาพลักษณ์ในเชิงการประชาสัมพันธ์
1. ภาพลักษณ์ของบุคคล
2. ภาพลักษณ์ขององค์กร
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 60 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร I หมายถึงข้อใด
1. Imagine
2. Institution
3. Identify
4. Invite

ข้อที่ 61 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างภาพจะเกิดและสลายช้ากว่าภาพลักษณ์ที่เกิดจากการผลงานอันเป็นรูปธรรม
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการสร้างเสริมปรุงแต่งโดยใช้เทคนิคการตลาดและการประชาสัมพันธ์เข้าช่วยใช้เวลาสั้นๆแต่ได้ผลเร็ว
3. ภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้วแก้ไขยากและตกทอดถึงสมาชิกรุ่นหลังได้
4. ภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์

ข้อที่ 62 ในยามคับขัน จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่ข้อจำกัดในการใช้จิตวิทยามวลชนในประเทศไทย
1. ขาดหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องบางส่วนไม่มีคุณภาพมาตรฐาน
3. กลุ่มมวลชนมีเป้าหมายที่หลากหลายแตกต่างกัน
4. ช่วงเวลาการปฏิบัติงานมีระยะเวลานานเกินไป

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน”
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 65 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่ทำให้สมาชิกมองเห็นจุดมุ่งหมายในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 66 ข้อใดจัดเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับนโยบายหรือการดำเนินการของภาครัฐเป็นส่วนใหญ่
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 ข้อใดจัดเป็นองค์ประกอบของเครือข่ายที่ช่วยให้สมาชิกมีความรู้สึกผูกพันในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน
1. การมีการรับรู้มุมมองที่เหมือนกัน
2. การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน
3. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน
4. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย

ข้อที่ 68 การมีส่วนร่วมของประชาชน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Political Participation
2. Public Participation
3. Community Participation
4. Social Participation

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 การจัดการหารือระหว่างผู้ดำเนินการโครงการกับประชาชนที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบเพื่อให้เกิดความเข้าใจในโครงการและกิจกรรมมากขึ้น ตรงกับข้อใด
1. การปรึกษาหารือ
2. การรับรู้ข่าวสาร
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 72 ร.ต.อ. เอ็ม ต้องการส่งหนังสือลับที่สุดจะใช้ใบปิดทับข้อมูลที่มีลักษณะอย่างไร
1. ปกขาว ขอบสีน้ำเงิน
2. ปกขาว ขอบสีแดง
3. ปกขาว ขอบสีเหลือง
4. ปกเหลือง ขอบสีขาว

ข้อที่ 73 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ การประทับตรารับหนังสือ ให้ประทับที่ส่วนใด ของหนังสือ
1. มุมบนด้านขวาของหนังสือ
2. มุมบนด้านซ้ายของหนังสือ
3. มุมล่างด้านขวาของหนังสือ
4. ส่วนกลางด้านบนของหนังสือ

ข้อที่ 74 ในกรณีจเรตำรวจแห่งชาติสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ร.ต.อ. หญิง ศร มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ.....
1. ผู้บังคับการ
2. ผู้บัญชาการ
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้กำกับการ

ข้อที่ 75 ในกรณี พ.ต.ท. ช ถูกสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งต่อ……
1. ก.ตร.
2. ก.ตช.
3. ผู้บังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชาที่สั่งลงโทษ
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 76 กรณีผู้รับคำร้องทุกข์ไม่สามรถพิจารณาและดำเนินการร้องทุกข์ของ ร.ต.อ.ชลให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด กรณีมีเหตุจำเป็นสามารถขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกินกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

ข้อที่ 77 ข้อใดเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในการค้นหาข้อมูลผ่านบริการ Google Search ได้
1. ภาษา
2. ภูมิภาค
3. เวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 78 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ cloud computing
1. cloud computing ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. cloud computing ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด
3. cloud computing ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมอ
4. cloud computing ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 79 ข้อใดไม่ใช่สารสนเทศ
1. จำนวนคดีลักทรัพย์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดของของสถานีตำรวจ
2. มูลค่าความเสียหายเฉลี่ยของคดีลักทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจ
3. อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนคดีลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 ข้อใดเป็นอุปสรรคของการตัดสินใจมากที่สุด
1. ข้อมูลในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
2. ระยะเวลาในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
3. จำนวนผู้มีส่วนในการตัดสินใจไม่เพียงพอ
4. ขาดความสามารถในการวิเคราะห์

ข้อที่ 81 เทคนิคการตัดสินใจแบบใด ที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นหลายรอบก่อนการตัดสินใจ
1. การตัดสินใจแบบอาศัยความเชี่ยวชาญ
2. การตัดสินใจแบบแสดงความคิดเห็นร่วม
3. การตัดสินใจแบบเดลฟาย
4. การตัดสินใจแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 82 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 83 ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจก่อนนำมาใช้ต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานใด
1. จเรตำรวจแห่งชาติ
2. ก.ตร.
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. กองบัญชาการศึกษา

ข้อที่ 84 ในการพิจารณาว่าข้าราชการตำรวจผู้ใด ละเมิด ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้น เป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
1. อายุ
2. ประวัติและความประพฤติในปัจจุบัน
3. ผลไม่ร้ายแรงอันเกิดจากการไม่ฝ่าฝืน
4. พฤติกรรมของการไม่ฝ่าฝืน

ข้อที่ 85 ข้าราชการตำรวจจะต้องสำนึกในการให้บริการประชาชนในด้านการอำนวยความยุติธรรม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สอดคล้องกับ…..
1. การใช้ช่องโหว่ของกฎหมายเพื่อประโยชน์สำหรับผู้อื่น
2. รัฐธรรมนูญและสิทธิมนุษยชน
3. ประโยชน์ส่วนตน
4. จิตสำนึกของการเลือกปฏิบัติต่อประชาชน

ข้อที่ 86 การจัดสวัสดิการของกองบังคับการ สอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การวางแผนส่งเสริมกำลังใจ
3. การให้ความสำคัญกับความพึงพอใจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 87 การใช้สื่อ Social Media ในการสร้างความชอบธรรมในการปฏิบัติให้ฝ่ายเรา หรือ สร้างความไม่ชอบธรรมให้กับฝ่ายตรงข้าม เพื่อให้สังคมยอมรับฝ่ายเรา และปฏิเสธฝ่ายตรงข้าม ตรงกับ..
1. การประชาสัมพันธ์
2. การปฏิบัติการจิตวิทยา
3. การปลูกฝังค่านิยม
4. การปฏิบัติการข่าวกรอง

ข้อที่ 88 การดำเนินการใดๆ เพื่อทดแทนกำลังพล ถือว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด
1. ฝ่ายยุทธการ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 89 เมื่อโรงเรียนน้ำท่วมแล้วตำรวจเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน ตรงกับข้อใด
1. การบรรเทาภัย
2. การประชาสัมพันธ์
3. การชุมชนสัมพันธ์
4. การสังคมสงเคราะห์

ข้อที่ 90 การจัดฝึกอบรมชุมชน สอดคล้องกับข้อใด
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 การฝึกอบรมชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์ในข้อใด
1. เพื่อสร้างการรวมกลุ่มของประชาชน
2. เพื่อให้การรวมกลุ่มเกิดการร่วมมือกับตำรวจ
3. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอาชญากรรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับข้อใด
1. เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
2. พรรณพฤกษชลธี แลสิ่งของในแผ่นดิน ทั่วเขตพระนคร ซึ่งหาผู้หวงแหนมิได้นั้น ตามแต่สมณชีพราหมณาจารย์ราษฎรปรารถนาเถิด
3. แต่บรรดาที่ไม่มีเจ้าของผลไม้ทั้งน้ำในห้วยละหารตรท่าก็ดี ตามแต่สมณพราหมณาจารยอาณาประชาราษฎร จะมาแต่จตุระทิศต่างๆ ตามแต่จะปรารถนา
4. เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป

ข้อที่ 93 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 95 การจะทำให้ข้าราชการมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท่านต้องพัฒนาเรื่องใด
1. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 96 มนุษยสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการทำงาน
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับรัฐบาล

ข้อที่ 97 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 98 การจัดเตรียมทำโครงเรื่องในการนำเสนอ ควรให้ความสำคัญอะไรก่อนและรองลงมา
1. บทนำ เนื้อหา สรุป
2. สรุป เนื้อหา บทนำ
3. บทนำ สรุป เนื้อหา
4. สรุป บทนำ เนื้อหา

ข้อที่ 99 ท่านคิดว่าการถ่ายทอดที่มีศักยภาพ ควรให้ความสำคัญกับอะไรก่อน-หลัง
1. โครงเรื่อง ตนเอง ผู้ฟัง
2. ผู้ฟัง โครงเรื่อง ตนเอง
3. ตนเอง ผู้ฟัง โครงเรื่อง
4. โครงเรื่อง ผู้ฟัง ตนเอง

ข้อที่ 100 อะไรเป็นสิ่งสำคัญในการควบคุมตนเองในฐานะเป็นผู้นำเสนอ
1. คุมน้ำเสียง ดูแลบุคลิกภาพ มีความมั่นใจ สามารถควบคุมความตื่นเต้นและทำให้มีชีวิตขณะถ่ายทอด
2. คุมอาการตื่นเต้น มีชีวิตขณะถ่ายทอด มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจ ทำให้ผู้ฟังคล้อยตาม
3. คุมผู้ฟังให้ได้ จัดลำดับเรียงให้ต่อเนื่อง ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ
4. คุมบุคลิกภาพ มีหลักฐานมาอ้างอิง และให้เกียรติผู้ฟัง เพื่อทำการโน้มน้าวผู้ฟัง