Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 17 August 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต้องรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อ ?
1. ก.ตร. และ กระทรวงการคลัง
2. ก.ต.ช. และกระทรวงการคลัง
3. สำนักงบประมาณ
4. กรมบัญชีกลาง

ข้อที่ 2 หน่วยงานใดเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาทุกรอบปี ?
1. สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
2. ก.ตร.
3. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย

ข้อที่ 3 ข้อใดไม่ใช่คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ?
1. ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
2. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
3. ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. รองผู้บัญชาการ

ข้อที่ 4 งานฝ่ายอำนวยการหลักแบ่งได้เป็นกี่สายงาน ?
1. 4 สายงาน
2. 3สายงาน
3. 5 สายงาน
4. 6 สายงาน

ข้อที่ 5 ข้อใดถูกต้อง ตามแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ ?
1. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร เป็นหน้าที่ตามปกติของฝ่ายอำนวยการ โดยต้องมีการสั่งการของผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการก่อน
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตเป็นหลัก
3. การวิเคราะห์หนทางปฏิบัติที่เหมาะสม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา หรือปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของจัดทำข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
4. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายอำนวยการ จะดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถดำเนินการด้วยวาจาได้

ข้อที่ 6 ข้อใดมีความหมายเดียวกับ"การประมาณการ" ?
1. การให้ข้อมูลข่าวสาร
2. การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร
3. การให้ข้อเสนอแนะ
4. การกำกับดูแล

ข้อที่ 7 การข่าวสามารถนำมาใช้ในงานของศูนย์ปฏิบัติการ (ศปก....)ได้อย่างไร ?
1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถานการณ์
2. การจัดทำรายงานข่าวประจำวัน
3. การจัดทำรายงานข่าวประจำเดือน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 การลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้าม ถือว่าสอดคล้องกับข้อใด ?
1. การข่าวเชิงรุก
2. การผลิตข่าวกรอง
3. การต่อต้านข่าวกรอง
4. การข่าวเชิงรับ

ข้อที่ 9 การใช้และการกระจายข่าวสารและข่าวกรอง มีความมุ่งหมายหลักเพื่อสิ่งใด ?
1. ผู้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบกำลัง
2. ผู้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบการตกลงใจอย่างเชื่อมั่น
3. ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปใช้ประกอบกำลัง
4. ผู้เกี่ยวข้องนอกหน่วยนำไปใช้งาน

ข้อที่ 10 กระบวนการและกรรมวิธีในการดำเนินการที่ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ขจัดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นออกให้เหลือน้อยที่สุด หลีกเลี่ยงแบบฟอร์มที่ต้องกรอกข้อความต่างๆ ที่ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ และต้องไม่ผ่านสายงานและเจ้าหน้าที่มาก ตลอดจนต้องไม่มีการขออนุมัติหลายลำดับชั้น ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบ หลักการประหยัด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความง่าย

ข้อที่ 11 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ?
1. การส่งกำลัง การขนส่ง เป็นส่วนหนึ่งของหลักการส่งกำลังบำรุง
2. ความเชื่อถือได้ ความปลอดภัย เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
3. การจัดหา ความเชื่อถือได้ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง
4. การขนส่ง การบริการทางการแพทย์ เป็นส่วนหนึ่งของขอบเขตการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 12 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคน ?
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 13 การถามลักษณะเจาะลึกให้ทราบถึงปัญหาความเดือนร้อนหรือทุกข์ของคู่สนทนาจัดเป็นเทคนิคในการถามข้อใด ?
1. ถามสิ่งที่เขาเด่น
2. ถามสิ่งที่เขาชอบ
3. ถามเกี่ยวกับสิ่งแปลกใหม่
4. ถามเพื่อให้เขาได้ระบายความทุกข์

ข้อที่ 14 “การทำกิจกรรมที่ภาครัฐร่วมกับชุมชนหรือประชาชน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น...” ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. งานชุมชนสัมพันธ์
2. งานมวลชนสัมพันธ์
3. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 15 การประสานงานด้านชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในลักษณะของ “การนิเทศ” หมายถึงอะไร ?
1. การตรวจงานเพื่อให้การแนะนำปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขวิธีทำงาน
2. การให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญในงานที่อาศัยเทคนิคสูงหรือมีความสลับซับซ้อน
3. การพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความสามารถในการทำงานที่สูงขึ้น
4. การจัดตั้งกรรมการจากฝ่ายต่างๆ เพื่อร่วมมือและประสานการทำงาน

ข้อที่ 16 ในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยเท่าไร ?
1. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
2. ต่ำกว่าสองล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ
3. ต่ำกว่าสามล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ
4. ต่ำกว่าหนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบสองล้านบาทตามลำดับ

ข้อที่ 17 ข้อใดต่อไปนี้คือไม่ใช่รายการของงบกลาง ?
1. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
2. ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
3. ค่ารักษาพยาบาล
4. เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ

ข้อที่ 18 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือความหมายของข้อใด ?
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 19 งบประมาณขาดดุลคือ ?
1. รายได้และรายจ่ายของรัฐบาลมีจำนวนเท่ากัน
2. รายได้ของรัฐบาลมีมากกว่ารายจ่าย
3. รายได้ของรัฐบาลมีน้อยกว่ารายจ่าย
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 20 ข้อใดไม่ใช่ข่าวกรองกิจการภายใน ?
1. การบริหารงบประมาณแผ่นดิน
2. แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจังหวัด
3. การก่อการร้ายข้ามชาติ
4. การจัดสรรกำลังสามจังหวัดชายแดนใต้

ข้อที่ 21 แหล่งข่าวพอที่จะเพ่งเล็งและถือประโยชน์ได้มีอะไรบ้าง ?
1. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม
2. เจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม
3. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายเรา และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม
4. การปฏิบัติของฝ่ายตรงข้ามหรือการงดเว้นไม่ปฏิบัติของฝ่ายตรงข้าม และเจ้าหน้าที่ของฝ่ายตรงข้าม

ข้อที่ 22 รายชื่อผู้ก่อการร้ายสากล เป็นข่าวกรองประเภทใด ?
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 23 สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สังกัดหน่วยงานใด ?
1. สำนักนายกรัฐมนตรี
2. องค์การมหาชน
3. กระทรวงมหาดไทย
4. สภาความมั่นคงแห่งชาติ

ข้อที่ 24 กองบัญชาการตํารวจสันติบาล สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นองค์กรรักษาความปลอดภัยฝ่ายใด ?
1. ฝ่ายตํารวจ
2. ฝ่ายข่าวกรอง
3. ฝ่ายพลเรือน
4. ฝ่ายประสานการข่าว

ข้อที่ 25 ผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือตำแหน่งใดในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ?
1. กรรมการ
2. เลขานุการ
3. กรรมการและเลขานุการ
4. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ข้อที่ 26 นิตยสารจัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด ?
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 27 รายงานประจำปี จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด ?
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 28 การบริการสังคมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตรงกับ กิจกรรมประเภทใดมากที่สุด ?
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 29 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ CSR ?
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 30 กลยุทธ์ CSR คืออะไร ?
1. Corporate Social Responsibility
2. Corporate Social Request
3. Certificate Signing Responsibility
4. Certificate Signing Request

ข้อที่ 31 กิจกรรมเพื่อสังคม ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 32 เหตุการณ์เชิงลบอันรุนแรงที่เกิดขึ้นและส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์องค์กร ต้องยึดหลักข้อใดที่สำคัญที่สุด ?
1. สื่อสารด้วยความทันสมัย ให้ข้อมูลเป็นระยะๆ
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. ยึดหลักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด
4. ชี้แจงต่อสื่อสารมวลชน

ข้อที่ 33 การที่มีข่าวว่าข้าราชการตำรวจ เรียก รับ สินบทจากประชาชน เป็นภาพลักษณ์ ในลักษณะใด ?
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 34 การวางแผนประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ มีกี่ขั้นตอน ?
1. 4 ขั้นตอน
2. 3 ขั้นตอน
3. 2 ขั้นตอน
4. 1 ขั้นตอน

ข้อที่ 35 แรงจูงใจมีประโยชน์ในด้านใด ?
1. การเอาชนะความโกรธ
2. การเอาชนะจิตใจ
3. การเอาชนะศัตรู
4. การเอาชนะความประสงค์ร้าย

ข้อที่ 36 ในยามคับขัน จิตวิทยามวลชนมีความสำคัญอย่างไร ?
1. ช่วยสร้างความสามัคคีในการต่อสู้กับศัตรู
2. ช่วยสร้างให้สังคมมีความสงบสุข
3. ช่วยสร้างให้เกิดเสถียรภาพทางการเมือง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 37 ข้อใดไม่ใช่ความหมายในด้านแคบของคำว่า “มวลชน” ?
1. กลุ่มคนที่รวมตัวกันด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
2. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
3. กลุ่มคนเหล่านี้ส่วนมากจะมีลักษณะของการถูกจัดตั้งหรือควบคุมดูแลโดยรัฐ
4. รัฐจะใช้กลุ่มคนเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก หรือประโยชน์อื่นๆ ตามที่รัฐกำหนดไว้

ข้อที่ 38 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 39 รูปแบบการมีส่วนร่วมข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดของการมีส่วนร่วมของประชาชน ?
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น ?
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 41 รหัสตัวพยัญชนะที่ใช้กับหนังสือราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แก่ ?
1. ตร.
2. ตช
3. สตช.
4. ตช.

ข้อที่ 42 รายงานการประชุมจัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด ?
1. คำสั่ง
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. บันทึก
4. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ

ข้อที่ 43 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติในทันทีที่ได้รับหนังสือ หมายความว่าจะต้องมีการประทับข้อความใด ?
1. เร็วกว่าปกติ
2. ด่วนมาก
3. ด่วนที่สุด
4. ด่วน

ข้อที่ 44 การเก็บรักษาข้อมูลหมายถึงข้อใด ?
1. นำข้อมูลมาบันทึกเก็บไว้ในสื่อบันทึกต่างๆ
2. การประมวลผลข้อมูล
3. การทำข้อมูลให้มากขึ้น
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 45 ข้อใดคือส่วนประกอบของระบบสารสนเทศสำนักงาน ?
1. ระบบการจัดการข่าวสาร
2. ระบบประชุมทางไกล
3. ระบบสนับสนุนสำนักงาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 46 สารสนเทศ (Information) คืออะไร ?
1. ข้อเท็จจริงหรือสาระต่าง ๆ
2. ตัวเลขหรือข้อความที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
3. ข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้ว
4. ข้อมูลทั่วไป

ข้อที่ 47 การตัดสินใจแบบไม่มีแนวทางในการแก้ปัญหาแน่นอนเป็นปัญหาที่ไม่มีการระบุวิธีแก้ไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำอะไรบ้าง ?
1. การตัดสินใจแบบโครงสร้าง
2. การตัดสินใจแบบกึ่งโครงสร้าง
3. การตัดสินใจแบบแก้ปัญหาที่ไม่แน่นอน
4. การตัดสินใจอย่างชัดเจน

ข้อที่ 48 กระบวนการตัดสินใจถือเป็นขั้นตอนหนึ่งอันนำไปสู่ภาระกิจใดของผู้บริหาร ?
1. ภาระกิจการสั่งการและมอบหมายงาน
2. ภาระกิจในการลงโทษหรือพิจารณาความดีความชอบ
3. ภาระกิจในการวางแผนทางการบริหาร
4. ภาระกิจในการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ข้อที่ 49 การตัดสินใจกำหนดนโยบายของหน่วยงานควรเป็นการตัดสินใจแบบใดจึงจะได้นโยบายได้รับการยอมรับมากที่สุด ?
1. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
2. การตัดสินใจตามสถานการณ์
3. การตัดสินใจตามกฎระเบียบ
4. การตัดสินใจตามนโยบาย

ข้อที่ 50 ข้าราชการตำรวจต้องควบคุมดูแลบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตนอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายและมีมนุษยธรรมข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. ไม่ผ่อนปรนให้บุคคลนั้นมีสิทธิโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
2. ถ้าบุคคลนั้นมีอาการเจ็บป่วยไม่ต้องรักษาพยาบาล
3. ไม่รบกวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลกับทนายความ
4. ไม่ทำการทารุณบุคคลที่อยู่ในการควบคุมของตน

ข้อที่ 51 ข้อใดเป็นแนวปฏิบัติโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ตน ?
1. ใช้ตำแหน่งแสวงหาประโยชน์เพื่อส่วนตัว
2. รับของขวัญนอกเหนือจากโอกาสและกาลตามประเพณีนิยม
3. ให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งของตนไปแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกัน
4. ดำรงชีวิตส่วนตัวไม่ให้เกิดมลทินมัวหมองต่อตำแหน่งหน้าที่

ข้อที่ 52 สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะของใคร ต้องวางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ?
1. ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติ
2. จเรตำรวจแห่งชาติ
3. ก.ตร.
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 53 กรณีผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ถึงแก่ความตายก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 54 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง กรณีหน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ?
1. เจ้าหน้าที่ต้องกระทำละเมิดโดยจงใจ
2. เจ้าหน้าที่ต้องกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ
3. เจ้าหน้าที่ไม่ต้องชดใช้เต็มจำนวนความเสียหาย ถ้าละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานด้วย
4. เจ้าหน้าที่หลายคนกระทำละเมิดไม่ใช้หลักลูกหนี้ร่วม

ข้อที่ 55 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ มุ่งคุ้มครองละเมิดของเจ้าหน้าที่อย่างไร ?
1. คุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและใช้ความระมัดระวังตามสมควร
2. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการฟ้องของบุคคลภายนอก
3. คุ้มครองหน่วยงานของรัฐที่ถูกฟ้องคดีโดยตรง
4. คุ้มครองบุคคลภายนอกผู้เสียหายให้ได้รับค่าสินไหมทดแทนครบถ้วน

ข้อที่ 56 ข้อใดคือความมุ่งหมายของมนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน ซึ่งเป็นจุดสำคัญที่สุดอันจะนำไปสู่จุดมุ่งหมายอื่นๆ ตามมา ?
1. เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
2. เพื่อพัฒนาตนเองด้วยการเข้าใจตนเองและผู้อื่น
3. เพื่อให้เกิดการยอมรับ ไว้วางใจและปรารถนาดีต่อกัน
4. เพื่อให้เกิดความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันทำงานจนบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย

ข้อที่ 57 หากผู้ร่วมงานออกมาปกป้องตนเอง ต่อต้าน หรือจำยอมการทำงาน แสดงว่าเขามีความเชื่อใจท่านระดับใด ?
1. ความไม่เชื่อใจ
2. ความเชื่อใจบ้าง
3. ความเชื่อใจสูง
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 58 ประสิทธิภาพของการสื่อสารและก่อให้เกิดประสิทธิผลเพียงขึ้นอยู่กับสิ่งใดลำดับแรก ?
1. การใช้วัจนภาษาและอวัจนภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ
2. การมีส่วนร่วมของผู้รับสาร
3. ความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสาร
4. การเปิดโอกาสให้สื่อสารสองทาง

ข้อที่ 59 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร ?
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม
4. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ

ข้อที่ 60 หากท่านมีเวลาเตรียมตัวนำเสนอน้อยแต่ต้องการพูดให้มีความน่าเชื่อถือมากจะต้องใช้สิ่งใดประกอบการนำเสนอ ?
1. ประสบการณ์ที่พบ
2. การใช้ตัวอย่างเปรียบเทียบ
3. อ้างผู้เชี่ยวชาญ
4. ใช้ข้อมูล สถิติ

ข้อที่ 61 การใช้ภาษาในการนำเสนออย่างไรไม่เหมาะสม ?
1. การแสดงออกทางใบหน้า
2. การใช้ภาษาที่เหมาะสม
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง
4. การมีวิธีการสื่อสารที่ดี

ข้อที่ 62 การออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย สอดคล้องกับข้อใด ?
1. การปฎิบัติงานมวลชนสัมพันธ์
2. การปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเสนาธิการ
3. การปฎิบัติงานแบบมีระบบ
4. การประชาสัมพันธ์สมัยใหม่

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ที่ตำรวจช่วยเหลือคนชรา เด็ก และสตรี ?
1. เพื่อสร้างความผูกพัน
2. เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี
3. เพื่อสร้างความร่วมมือ
4. เพื่อค่าตอบแทน

ข้อที่ 64 งานบริการสังคมที่เกี่ยวข้องกับตำรวจเกิดขึ้นเมื่อใด ?
1. เหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ไม่ปรกติ
2. เหตุการณ์ปกติเท่านั้น
3. เหตุการณ์ไม่ปกติเท่านั้น
4. เหตุการณ์ที่มีวิกฤตการณ์โดยเฉพาะ