Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 22 February 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 การสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชา จะต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบคลุมถึง
1. ข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยหรือข้อมูลที่สำคัญที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน
2. สรุปผลการวิเคราะห์ของฝ่ายอำนวยการ ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เพื่อปฏิบัติงานในภารกิจนั้น ๆ โดยจะมีผลเสีย หรือจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาน้อยที่สุด และสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
3. ถูกทั้งข้อ 1. และ 2.
4. ผิดทั้งข้อ 1. และ 2.

ข้อที่ 2 ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ
1. เรื่องเดิม
2. ข้อเท็จจริง
3. ข้อประมาณการ
4. ข้อเสนอแนะ

ข้อที่ 3 ข้อใดไม่ใช่ งานหลักของฝ่ายอำนวยการ
1. งานกำลังพล
2. งานข่าว
3. งานเทคโนโลยี
4. งานแผนงานและยุทธศาสตร์

ข้อที่ 4 ข่าวสารกำลังพล ประกอบด้วย
1. การรักษายอดกําลังพล
2. การทดแทนกําลังพล
3. การพัฒนาและรักษาขวัญกําลังพล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 5 การให้ข้อเสนอจัดลำดับความเร่งด่วนในการแบ่งมอบกำลังทดแทนเป็นบุคคลและทดแทนเป็นหน่วยเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายกำลังพล
3. ฝ่ายยุทธการ
4. ฝ่ายแผน

ข้อที่ 6 ดําเนินการเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ข้าราชการตํารวจ จัดการเกี่ยวกับสหกรณ์การกีฬาและการสันทนาการ เป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานประวัติ
3. งานคดีวินัย
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 7 ปัญหาของฝ่ายอำนวยการข่าว ที่อาจพบได้เมื่อส่งคำถามไปยังหน่วยรวบรวมข้อมูลข่าวสารคืออะไร
1. ได้ข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน
2. ตอบกลับคนละเรื่องกับที่ถาม
3. ส่งไปยังหน่วยล่างที่ไม่ใช่เจ้าของเรื่อง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 8 แหล่งข่าวกึ่งปิด คืออะไร
1. การหาข่าวโดยการปฏิบัติการลับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่รู้ตัว
2. การหาข่าวโดยปกปิดข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. การหาข่าวด้วยการแสวงหาทางสื่อสิ่งพิมพ์
4. การหาข่าวด้วยการหาจากเอกสารที่ไม่เผยแพร่ต่อสาธารณชน

ข้อที่ 9 การดำเนินการทั้งปวงเพื่อลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในข้อใด
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 10 ข้อใดไม่ถูกต้องเรื่องงานในหน้าที่ของแผนงาน
1. การงบประมาณ
2. การข่าว
3. การฝึก
4. การปฏิบัติ

ข้อที่ 11 ขั้นดำเนินการวางแผนหมายถึงข้อใด
1. เตรียมข้อมูลบุคลากรและทรัพยากร
2. วิเคราะห์ข้อมูล ข้อเท็จจริงต่างๆ
3. สรุปผลการวางแผน
4. กำหนดว่าจะทำอะไรอย่างไรใครทำบ้างที่ไหนและเมื่อไหร่

ข้อที่ 12 การจัดหน่วย การฝึก การปฏิบัติและการงบประมาณเป็นงานในหน้าที่ของฝ่ายใด
1. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
2. ฝ่ายแผนงาน
3. ฝ่ายข่าว
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 13 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเวลา
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 14 ข้อใดไม่ใช่หลักการส่งกำลังบำรุง
1. ระบบสารสนเทศ
2. ความเชื่อถือได้
3. การรวมการสนับสนุน
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 15 ข้อใดต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารข้อมูลข่าวสาร
1. กระบวนการจัดการบริหารควบคุมระบบงาน
2. นำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์ประมวลผล
3. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลา
4. การบริหารวัสดุอุปกรณ์

ข้อที่ 16 การจัดกิจกรรมสร้างวินัยจราจร เพื่อให้ประชาชนรู้ถึงกฎจราจรและการปฏิบัติงานของตำรวจจราจร ตรงกับกิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมให้การบริการ
2. กิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนและตำรวจ
3. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและตำรวจ
4. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่ชุมชน

ข้อที่ 17 งานมวลชนสัมพันธ์แตกต่างจากงานชุมชนสัมพันธ์ในข้อใดมากที่สุด
1. เป้าหมายต่างกัน
2. วิธีการต่างกัน
3. จุดกำเนิดต่างกัน
4. ไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 18 ข้อใดจัดเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทำให้สัมพันธภาพระหว่างบุคคลนั้นยืนยาวต่อไป
1. มีความจริงใจต่อกัน
2. การช่วยเหลือกัน
3. ความมีน้ำใจต่อกัน
4. การให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ข้อที่ 19 ประเทศสมาชิกอาเซียนใดยังไม่มีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window)
1. ฟิลิปปินส์
2. มาเลเซีย
3. สิงคโปร์
4. เวียดนาม

ข้อที่ 20 ในช่วงทศวรรษใดที่อาเซียนมีพัฒนาการการรวมกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับมิติด้านความมั่นคงอย่างชัดเจน เพราะเหตุใด
1. ช่วงทศวรรษ 1980 เพราะอาเซียนหวั่นเกรงการแผ่ขยายเป็นโดมิโนของลัทธิคอมมิวนิสต์อาจกลับมาปรากฎขึ้นได้อีก
2. ช่วงทศวรรษ 1981 เพราะมีจัดตั้ง ASEANAPOL ความร่วมมือในการป้องกันและต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติของหัวหน้าตำรวจอาเซียน และการฝึกร่วมผสมทางทหาร Cobra Goal
3. ช่วงทศวรรษ 1982 เพราะมีการละเมิดเขตแดน ซึ่งรวมถึงการอ้างสิทธิเหนือเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 21 เพราะเหตุใดประชาชนของสิงคโปร์ออกไปใช้สิทธิการเลือกตั้งสูงมาก
1. เพราะประชาชนมีระดับการศึกษาสูง
2. เพราะประเทศมีรายได้ประชาชาติสูงเป็นอันดับต้นๆ ของโลก
3. เพราะกฎหมายบังคับให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งและมีอัตราโทษปรับ
4. เพราะระบบพรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง

ข้อที่ 22 ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท เป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 23 สภาพประชาชนย้ายถิ่นฐานจากสังคมชนบทสู่สังคมเมือง ไม่มีการวางแผนการพัฒนาขยายตัวของเมืองและไม่สอดคล้องกับการสร้างสาธารณูปโภค มีสาเหตุจากข้อใด
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 24 รัฐบาลไทยปัจจุบันส่งเสริมทำการเกษตรอินทรีย์กลับมาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแบบใด
1. แบบดั้งเดิม
2. แบบการปฏิวัติ
3. แบบเส้นตรง
4. แบบวัฎจักร

ข้อที่ 25 ข้อใดคือ เป้าหมายของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1. มุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจชาติ
2. เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกในยุคโลกาภิวัตน์
3. มุ่งให้เกิดความสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
4. เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคง

ข้อที่ 26 รัฐบาลควรใช้นโยบายอะไร เพื่อทำให้รายได้ประชาชาติเพิ่มสูงขึ้น
1. ลดค่าเงินบาท เพื่อส่งสินค้าออกไปขายต่างประเทศมากขึ้น
2. การนำเข้าเครื่องจักรอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มกำลังผลิตสินค้าออกขายต่างประเทศ
3. ส่งเสริมนักธุรกิจต่างชาติเข้ามาลงทุน เพื่อมีการจ้างแรงงานภายในประเทศ
4. ชะลอโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ เพื่อลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

ข้อที่ 27 หากสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยดี คดีความของตำรวจจะเป็นอย่างไร
1. คดีความเพิ่มขึ้น
2. คดีความลดลง
3. คดีความเท่าเดิม
4. คดีความจะเพิ่มหรือลดลงก็ได้

ข้อที่ 28 ข้อใดแสดงถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
1. คนไทยเท่านั้นที่มีสิทธิประกอบอาชีพเป็นช่างตัดผม
2. สถานที่ราชการบางแห่งยังไม่มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
3. โรงพยาบาลรับรักษาผู้บาดเจ็บจากการประท้วงทุกคนไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายใด
4. คนไทยทุกคนที่มีบัตรประกันสุขภาพมีสิทธิได้รับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ข้อที่ 29 การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ จะกระทำได้หรือไม่ อย่างไร
1. ได้ เฉพาะเพียงเท่าที่ให้สังคมสงบสุขและอยู่ในศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ไม่ได้ เพราะการจำกัดสิทธิเสรีภาพเท่ากับละเมิดสิทธิมนุษยชน
3. ได้ แต่ต้องชอบด้วยกฏหมายทั้งวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม และได้สัดส่วน
4. ไม่ได้ เพราะขัดกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล

ข้อที่ 30 สิทธิมนุษยชนเกี่ยวข้องกับอะไร
1. สิทธิของบุคคล
2. เสรีภาพของบุคคล
3. ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 31 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำนักเบิกส่วนกลางไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใด หรือจากสำนักเบิกส่วนภูมิภาคใดไปยังสำนักเบิกส่วนภูมิภาคอื่น โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ คือความหมายของข้อใด
1. การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
2. การโอนงบประมาณรายจ่าย
3. การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
4. การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้อยู่ในงบดำเนินงาน
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
3. ค่าของขวัญ
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 33 ผู้อำนวยการตามพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือใคร
1. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
2. ผู้อำนวยการกองคลัง
3. อธิบดีกรมบัญชีกลาง
4. ปลัดกระทรวงการคลัง

ข้อที่ 34 คณะกรรมการชุดใดไม่มีในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
3. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและเอกชน
4. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

ข้อที่ 35 ใครเป็นผู้มีอำนาจลงประกาศการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
2. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
3. กรมบัญชีกลาง
4. สำนักงบประมาณ

ข้อที่ 36 เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ ท่านจะเลือกใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใด
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป
2. คัดเลือก
3. เฉพาะเจาะจง
4. กรณีพิเศษ

ข้อที่ 37 กรณีละเมิดเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่หลายคน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. แต่ละคนรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเฉพาะส่วนของตนเท่านั้น
2. ทุกคนต้องรับผิดเท่าๆ กัน
3. ทุกคนต้องร่วมกันรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม
4. ไม่มีข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อที่ 38 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 มีผลบังคับเมื่อใด
1. 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจกานุเบกษา คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539
2. 30 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจกานุเบกษา คือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539
3. วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 14 พฤศจิกายน 2539
4. วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 15 พฤศจิกายน 2539

ข้อที่ 39 กรณีผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ถึงแก่ความตายก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 40 สารวัตรฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 700 บาท
2. ไม่เกิน 800 บาท
3. ไม่เกิน 900 บาท
4. ไม่เกิน 1,200 บาท

ข้อที่ 41 ข้อใดกล่าวถึงดอกเบี้ยที่เกิดจากการนำเงินทดรองราชการฝากธนาคาร ถูกต้อง
1. ดอกเบี้ยถือเป็นรายได้ของส่วนราชการ
2. ดอกเบี้ยให้นำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
3. ดอกเบี้ยให้นำส่งเข้ากองทุนของส่วนราชการ
4. ดอกเบี้ยให้ถือเป็นเงินบูรณะทรัพย์สินของส่วนราชการ

ข้อที่ 42 ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องในการเบิกค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
1. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้
2. นาย ก ปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 17.00 น. นาย ก ไม่สามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ เนื่องจากปฏิบัติงานนอกเวลาราชการไม่เต็มชั่วโมง
3. นาย ก มีหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ในวันเสาร์ นาย ก ไม่สามารถเบิกเงินค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในวันที่อยู่เวร
4. นาย ก อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการสามารถเบิกค่าตอบแทนฯ ดังกล่าวได้ในอัตราชั่วโมงละ60 บาท

ข้อที่ 43 การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นเงินยืมให้แก่บุคคลใดในสังกัดยืมเพื่อปฏิบัติราชการไม่ให้กระทำในงบรายจ่ายหรือรายการใด
1. รายการค่าจ้างชั่วคราว
2. รายการค่าครุภัณฑ์
3. รายการค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
4. รายการค่าสาธารณูปโภค เฉพาะค่าบริการไปรษณีย์โทรเลข

ข้อที่ 44 ข่าวกรองแห่งชาติ ประกอบไปด้วยข่าวกรองใดบ้าง
1. ข่าวกรองกิจการภายใน
2. ข่าวกรองการรักษาความปลอดภัย
3. ข่าวกรองการต่างประเทศ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 "...เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการทางยุทธวิธีทางการข่าว" จงเติมคำในช่องว่าง
1. การรักษาความลับ
2. การเปิดเผยความจริง
3. การปกปิดความจริง
4. การรักษาความจริง

ข้อที่ 46 ข่าวกรองทางยุทธศาสตร์มุ่งพิจารณาถึงประเด็นในข้อใด
1. วัตถุประสงค์ของต่างชาติ การวางแผน และวิธีการปฏิบัติ
2. วัตถุประสงค์ของชาติ การวางแผน และวิธีการปฏิบัติ
3. วัตถุประสงค์ของการวางแผน และวิธีการปฏิบัติ
4. วัตถุประสงค์พื้นฐานในการปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์

ข้อที่ 47 ผู้ซึ่งปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ หมายถึงข้อใด
1. หน่วยงานของรัฐ
2. เจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. เจ้าพนักงาน
4. ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย

ข้อที่ 48 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ฉบับที่ 2 กำหนดให้ใครเป็นประธาน
1. รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 49 ชั้นความลับของทางราชการตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติมีกี่ชั้น
1. 2ชั้น
2. 3 ชั้น
3. 4 ชั้น
4. 5 ชั้น

ข้อที่ 50 กลุ่มเป้าหมายภายในองค์กรสำหรับการประชาสัมพันธ์ แบ่งเป็นกี่กลุ่ม ได้แก่อะไรบ้าง
1. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน และกลุ่มผู้บริหาร
2. 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ และกลุ่มอำนวยการ
3. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพนักงาน กลุ่มผู้ถือหุ้น และกลุ่มผู้บริหาร
4. 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปฏิบัติการ กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มผู้บริหาร

ข้อที่ 51 ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของการประชาสัมพันธ์
1. มีการวางแผนในการประชาสัมพันธ์
2. มีความต่อเนื่องในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์
3. มุ่งเน้นผลการประชาสัมพันธ์ในระยะสั้น
4. มีอิทธิพลต่อความคิดและการกระทำของกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 52 "การบริการสังคมหรือชุมชน ในลักษณะของการบริจาคทุน หรืออุปกรณ์ทางการศึกษา การกีฬา" ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ
2. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรภาคธุรกิจ
3. การประชาสัมพันธ์ขององค์กรสาธารณกุศล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 53 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Awards Day ตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การจัดงานวันครอบครัวพนักงาน
2. การจัดวันให้รางวัลแก่พนักงาน
3. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
4. การออกพบปะกลุ่มเป้าหมาย

ข้อที่ 54 นักประชาสัมพันธ์สามารถนำ..........................เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงได้ เพื่อให้เกิด Talk of the town
1. สื่อประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. การจัดประกวด
2. การสรุปผลการดำเนินการ
3. การจัดสัมมนา
4. การจัดงานฉลอง

ข้อที่ 56 การริเริ่มใหม่ๆ ที่ทำให้ธุรกิจนั้นมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และให้ประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจคืออะไร
1. การทำPR
2. CSR เชิงกลยุทธ์
3. Publication map
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 57 ตัวอักษร I ในชุดเครื่องมือ PENCILS ย่อมาจากอะไร
1. Identity Media
2. Identity Mass
3. Institution Media
4. Institution Mass

ข้อที่ 58 การบริหารประเด็นข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหรือสินค้าอย่างมีระบบจะใช้เทคนิคอย่างไร
1. เทคนิคการประชาพิจารณ์
2. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เชิงรุก
3. เทคนิคการประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ
4. เทคนิคการประชาสัมพันธ์ปกติ

ข้อที่ 59 ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. งานประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์ตำรวจ
2. ภาพลักษณ์ของตำรวจขึ้นอยู่กับข้าราชการตำรวจทุกคน
3. ผบ.ตร.เป็นผู้บริหารภาพลักษณ์ตำรวจ
4. ไม่มีข้อผิด

ข้อที่ 60 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยการทำวิจัยหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุการณ์
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 61 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร M หมายถึงข้อใด
1. Man
2. Money
3. Material
4. Management

ข้อที่ 62 ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือสำคัญของจิตวิทยามวลชน
1. การโฆษณาชวนเชื่อ
2. การอบรมกล่อมเกลาทางสังคม
3. การเร้าระดมทางสังคม
4. การชุมนุมเรียกร้อง

ข้อที่ 63 ในการโน้มน้าวจิตใจฝูงชนหรือมวลชนให้ได้ผลดีที่สุดจะต้องใช้จิตวิทยาเรื่อง อะไร
1. ความสนุกสนาน
2. ความโมโห
3. ความกลัว
4. ความหลง

ข้อที่ 64 ข้อใดกล่าวถึงคำว่า "มวลชน" ได้ถูกต้อง
1. กลุ่มคนที่มารวมตัวกันด้วยความมุ่งหมายแบบเฉพาะเจาะจง
2. กลุ่มคนที่รวมตัวกันอยู่ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
3. ถูกจัดตั้งโดยประชาชนเพียงอย่างเดียว
4. ถูกเฉพาะข้อ 1 และ 2

ข้อที่ 65 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 เครือข่ายชนิดใดที่เมื่อก่อตั้งแล้ว ต่อมามักจะมีแนวโน้มจะลดขนาดของเครือข่ายลงเมื่อเปรียบเทียบกับระยะก่อตั้ง
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 68 ข้อใดไม่ใช่รูปแบบของการประชุมรับฟังความคิดเห็น
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมรับฟังความคิดเห็น” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 70 “การประชาพิจารณ์” จัดเป็นรูปแบบการมีส่วนร่วมในข้อใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 หน่วยงานใดกำหนดรหัสตัวพยัญชนะ “ตช” ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. สำนักงานราชบัณฑิตยสถาน
3. สำนักนายกรัฐมนตรี
4. สำนักงานเลขานุการ

ข้อที่ 72 การยืมหนังสือระหว่างส่วนราชการ ผู้ยืมและผู้อนุญาตให้ยืมต้องเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใดขึ้นไป
1. หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
2. หัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
3. หัวหน้าส่วนราชการระดับแผนกขึ้นไป หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
4. หัวหน้าส่วนราชการระดับใดก็ได้

ข้อที่ 73 ข้อใดเว้นวรรคตอนได้ถูกต้อง
1. ที่ ตช.๐๐๓๕/ ว๔๔
2. ที่ ตช ๐๐๑๕/ว ๒๙
3. ที่ ตร. ๐๐๒๒/ว๒๖
4. ที่ ตช.๐๐๑๔/ ว ๒๐

ข้อที่ 74 ยศตำรวจมีจำนวนกี่ยศ
1. 13
2. 15
3. 12
4. 14

ข้อที่ 75 การกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ได้แก่ การไม่รักษาวินัยตามที่บัญญัติ เป็นข้อปฏิบัติและข้อห้ามมีจำนวนทั้งหมดกี่ข้อ
1. 17 ข้อ
2. 18 ข้อ
3. 19 ข้อ
4. 20 ข้อ

ข้อที่ 76 ร.ต.อ.หญิง แก้วลงชื่อทำงานแล้วออกไปช็อปปิ้งผู้บังคับบัญชาเรียกแต่ไม่พบตัว เป็นความผิดฐานใด
1. ละทิ้งหน้าที่ราชการ
2. ทอดทิ้งหน้าที่ราชการ
3. ประพฤติโดยชอบ
4. เกียจคร้าน

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับระบบ POLIS
1. ระบบ POLIS สามารถดูสถิติคดีอาญาย้อนหลังได้
2. ระบบ POLIS สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลผู้ให้บริการโทรศัพท์ได้
3. ระบบ POLIS สามารถเชื่อมต่อฐานข้อมูลใบอนุญาตขับขี่ได้
4. ผิดทุกข้อ

ข้อที่ 78 ในการสืบสวนคดีอาญากรรมทางเทคโนโลยีนั้น สามารถค้นหาชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้จากบริการใด
1. บริการ WhoIs
2. บริการ ISP
3. บริการ Darkweb
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 79 ข้อใดเป็นเงื่อนไขที่สามารถกำหนดในการค้นหาข้อมูลผ่านบริการ Google Search ได้
1. ภาษา
2. ภูมิภาค
3. เวลา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 80 การตัดสินใจที่ซ้ำ ๆ กันหลายครั้งเป็นเรื่องที่ทำเป็นประจำทุกวันมีแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นระเบียบและข้อบังคับ มีการกำหนดวัตถุประสงค์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ เรียกว่าอะไร
1. การตัดสินใจแบบ program decision making
2. การตัดสินใจแบบแนวปฏิบัติ practical decision making
3. การตัดสินใจแบบมีกฎระเบียบ rule decision making
4. การตัดสินใจแบบมาตรฐาน standard decision making

ข้อที่ 81 การตัดสินใจโดยคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวัง (Payoff matrix) ในการตัดสินใจหมายถึงอะไร
1. การตัดสินใจตามความคาดหวังที่ต้องการ
2. การตัดสินใจโดยกำหนดผลตอบแทนที่ชัดเจน
3. การตัดสินใจที่คำนวณและเลือกผลตอบแทนสูงสุด
4. การตัดสินใจที่คำนึงถึงความคาดหวังของผู้เกี่ยวข้อง

ข้อที่ 82 Affective Conflict หมายถึงอะไร
1. ความขัดแย้งที่เกิดจากอารมณ์ความโกรธ ความไม่พอใจต่าง ๆ ดังนั้นในการตัดสินใจ
2. ความขัดแย้งที่เกิดจากความลำเอียงในการตัดสินใจ
3. ความขัดแย้งที่เกิดจากความลำเอียงในการตัดสินใจ
4. ความขัดแย้งในการตัดสินใจที่มีข้อมูลจำกัด

ข้อที่ 83 ข้าราชการตำรวจต้องปฏิบัติตามค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่………กำหนด
1. นายกรัฐมนตรี
2. คณะรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้ตรวจการแผ่นดิน

ข้อที่ 84 ร.ต.อ. วี ตั้งแต่รับราชการจนเกษียณอายุราชการไม่ปรากฏว่าเคยใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง การกระทำดังกล่าวถือหลักใดตามมาตรฐานของจริยธรรมของตำรวจ
1. ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม
2. ความไม่ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
3. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ไว้ว่างใจของประชาชน
4. ปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

ข้อที่ 85 ข้อใดคือค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนโดยบิดเบือนข้อเท็จจริง
2. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์การ
3. การยึดถือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การมีจิตสำนึกที่ดีไม่ซื่อสัตย์

ข้อที่ 86 การบริหารกำลังพล จะต้องเอาใจใส่ในเรื่องใด
1. การพักผ่อนและการลา
2. การสวัสดิการ
3. การอบรมจริยธรรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 87 การดำเนินการใดๆ เพื่อทดแทนกำลังพล ถือว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายใด
1. ฝ่ายยุทธการ
2. ฝ่ายการข่าว
3. ฝ่ายส่งกำลังบำรุง
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 88 แผน/คำสั่งปฏิบัติการมี 5 หัวข้อ เรียงลำดับถูกต้อง
1. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
2. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
3. ภารกิจ สถานการณ์ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
4. ภารกิจ การปฏิบัติ สถานการณ์ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 89 การอธิบายข้อเท็จจริงด้วยการแถลงข่าวสำหรับเหตุก่อการร้ายชิงตัวประกัน ถือเป็นการสื่อสารในข้อใด
1. การประชาสัมพันธ์ภายในหน่วย
2. การประชาสัมพันธ์ภายนอกหน่วย
3. การประชาสัมพันธ์แบบมีกลวิธี
4. การประชาสัมพันธ์แบบก้าวหน้า

ข้อที่ 90 การฝึกอบรมชุมชนเกี่ยวข้องกับข้อใด
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 91 วัตถุประสงค์ของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้บริการสังคม สอดคล้องกับข้อใด
1. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ติดต่อหน่วยงานของตำรวจ
2. เพื่อป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิด
3. เพื่อปฏิบัติการทางจิตวิทยากับฝ่ายตรงข้าม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 92 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" ข้อสรุปใดถูกต้อง
1. ความรู้เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำเนินชีวิต
2. ความยั้งคิดจะช่วยให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินชีวิต
3. หลักศีลธรรมจะเป็นเกราะการดำเนินชีวิต
4. ควรดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท

ข้อที่ 93 ผู้ที่เป็นตำรวจควรต้องทราบตระหนักถึงความรับผิดชอบในหน้าที่และสิทธิของตนดังกล่าวแล้ว ตั้งใจพยายามฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถจริง มีระเบียบวินัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสติยั้งคิดสูง เพื่อใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยความเที่ยงตรง ด้วยความฉลาดรอบคอบ และด้วยความสังวรระวัง มิให้เกินขอบเขตและความจำเป็น ข้อความตัวเลือกใดขยายความหมาย "การมีสติยั้งคิดสูง" ได้เหมาะสมที่สุด
1. มีสติปัญญาคิดวินิจฉัยให้ถ่องแท้เที่ยงตรง
2. การรักษาอุดมคติให้มั่นคงเหนียวแน่น
3. มีความยั้งคิดและความสุขุมรอบคอบ ไม่กระทำการใดๆ โดยประมาทพลั้งเผลอ
4. ระมัดระวังตั้งตัว ตั้งใจอยู่ในความเป็นกลางอย่างเคร่งครัด

ข้อที่ 94 จากข้อความต่อไปนี้ ต้องการให้ตำรวจคิดพิจารณาในเรื่องใดเป็นสำคัญ "ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และมีอำนาจที่จะสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปราม เป็นเครื่องมือสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจเหล่านี้ สามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆกัน สุดแต่การใช้ทุกคนจึงจำเป็นต้องควบคุมจิตใจให้มั่นคง เที่ยงตรง อยู่ในความสัตย์สุจริต ไม่ใช้อำนาจที่มีอยู่ด้วยอคติ หรือยอมให้ผู้อื่นมาแอบแฝงใช้อำนาจของตนโดยไม่เป็นธรรม อำนาจของท่านจึงจะเกิดผล เป็นคุณ เป็นประโยชน์ คือ การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม"
1. การใช้อำนาจสอบสวน จับกุม คุมขัง ปราบปรามของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์
2. อำนาจสามารถสร้างคุณและโทษได้เท่าๆ กัน
3. การไม่ใช้อำนาจด้วยอคติหรือยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจตนโดยไม่เป็นธรรม
4. การรักษาความสงบสุข ปกป้องสุจริตชน และผดุงความถูกต้องเป็นธรรม

ข้อที่ 95 บุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องมีลักษณะอย่างไร
1. มีศิลปะในการสนทนา
2. มีทัศนคติเชิงบวก
3. มีความเอื้อเฟื้อและรู้กาลเทศะ
4. มีการปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ในทุกสถานการณ์

ข้อที่ 96 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 97 ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์
1. มนุษยสัมพันธ์สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดการยอมรับ
3. มนุษยสัมพันธ์ช่วยสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มนุษย์มีจริยธรรมมากขึ้น

ข้อที่ 98 การควบคุมผู้ฟังในการนำเสนอควรปฏิบัติอย่างไร
1. รู้จักผู้ฟัง ใส่ใจ พูดไพเราะ สบตาให้เกียรติ
2. สบตา ใช้ภาษาง่าย ใส่ใจ ให้เกียรติ รู้พื้นฐาน
3. ให้เกียรติ สบตา ใช้ภาษาง่ายๆ รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ
4. ให้เกียรติ ใช้ภาษาง่าย รู้พื้นฐาน รู้ความต้องการ สังเกตพฤติกรรม

ข้อที่ 99 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม

ข้อที่ 100 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ