Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 07 August 2563 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ข้อใดถือว่าเป็นกิจกรรมของฝ่ายกำลังพล ในการพัฒนาและการรักษาขวัญของกำลังพล
1. การประเมินค่าของสิ่งบอกเหตุทางขวัญ
2. การบริการกำลังพล
3. การดำเนินการเรื่องบำเหน็จรางวัล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 2 ข้อใดถูกต้อง ในเรื่องการทำแผนคำสั่งของฝ่ายกำลังพล
1. การทำแผนคำสั่งกำลังพลให้กระทำตามข้อพิจารณาของฝ่ายกำลังพลเป็นหลัก
2. การทำแผนคำสั่งกำลังพลให้กระทำตามข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชาเป็นหลัก
3. การทำแผนคำสั่งกำลังพลเมื่อจัดทำขึ้นมาแล้วไม่ควรเปลี่ยนแปลง เนื่องจากจะทำให้เกิดความสับสนต่อผู้ปฏิบัติงาน
4. ฝ่ายกำลังพลสามารถจัดทำแผนและคำสั่งไปยังหน่วยรองโดยใช้รูปแบบประกาศหนังสือเวียน หนังสือราชการเท่านั้น

ข้อที่ 3 ข้อใดมิใช่งานกำลังพลในการปฏิบัติการ
1. การรักษายอดกำลังพล
2. งานสวัสดิการ
3. งานมวลชนสัมพันธ์
4. การพัฒนาและการรักษาขวัญ

ข้อที่ 4 เจ้าหน้าที่การข่าวจะต้องหาข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งปัจจุบันเราใช้คำว่าอะไร
1. ข้อมูลพรรคการเมือง
2. ข้อมูลท้องถิ่น
3. ข้อมูลทั่วไป
4. ข้อมูลลับเฉพาะพื้นที่

ข้อที่ 5 กระบวนการผลิตข่าวกรองรูปแบบเดิมนั้นถือว่าเป็นข่าวจากแหล่งเปิด (Open Sources)ที่อยู่ในขั้นตอนใด
1. การรวบรวม
2. การวิเคราะห์
3. การสังเคราะห์ข่าวสารใหม่
4. การประมวลข่าวสาร

ข้อที่ 6 จงเติมคำในช่องว่าง "...เป็นปัจจัยที่บ่งชี้ถึงผลกระทบว่าการปฏิบัติภารกิจของหน่วยมีปัญหาอย่างไร เกิดจากอะไร นำไปสู่การจัดทำแผน/คำสั่ง การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง"
1. งานการข่าว
2. งานอำนวยการ
3. งานแผนและยุทธการ
4. งานส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 7 Health Service Support หมายถึงข้อใด
1. การขนส่ง
2. การบริการทางการแพทย์
3. เวลาที่กำหนดให้ใช้บริการด้านสุขภาพ
4. ระบบสารสนเทศ

ข้อที่ 8 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารจัดการ
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 9 ปัจจัยสำคัญในการส่งกำลังบำรุงประกอบด้วย
1. การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารจัดการ การบริหารคุณธรรม
2. การวิจัยและพัฒนา การทำงบประมาณ การส่งกลับ
3. การจัดหา การส่งกำลัง การซ่อมบำรุง
4. การเคลื่อนย้าย การซ่อมแซม การแจกจ่าย

ข้อที่ 10 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 11 ศูนย์เดลซ่า (DELSA Satellite Warehouse) คือ คลังเก็บสิ่งของช่วยเหลือทางไกล สำหรับใช้ในกรณีเกิดภัยพิบัติของอาเซียน ตั้งอยู่ที่ใด
1. จังหวัดสุมาตราเหนือ ประเทศอินโดนีเซีย
2. จังหวัดชัยนาท ประเทศไทย
3. จังหวัดไทเหงียน ประเทศเวียดนาม
4. จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย

ข้อที่ 12 ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคของอาเซียน หรือ RECP ประเทศใดไม่ได้เป็นสมาชิก
1. สหรัฐ รัสเซีย แคนาดา
2. จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้
3. อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์
4. เวียดนาม ลาว เมียนมาร์

ข้อที่ 13 "ความขัดแย้งจะต้องแก้ไขด้วยการจัดตั้งสถาบันหรือองค์การ และใช้กฎหมายในการระงับข้อพิพาท" ข้อความดังกล่าวเป็นแนวคิดของสำนักคิดใด
1. สำนักอุดมคตินิยม
2. สำนักสัจนิยม
3. สำนักทฤษฎีระบบ
4. สำนักพฤติกรรมศาสตร์

ข้อที่ 14 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ปรากฎการณ์นี้เป็นการต่อต้านแนวคิดเรื่องใด
1. ภูมิภาคนิยม (Regionalism)
2. การเป็นประชาธิปไตย (Democratization)
3. กระบวนการโลกาภิวัตน์ (Globalization)
4. การค้าเสรี (Free trade area)

ข้อที่ 15 การขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามข้อใด
1. กระบวนการ
2. ความก้าวหน้า
3. วิวัฒนาการ
4. การพัฒนา

ข้อที่ 16 ข้อใดไม่ใช่อุตสาหกรรม New S-Curve
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
2. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
3. อุตสาหกรรมดิจิตอล
4. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

ข้อที่ 17 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 18 หากรัฐตั้งเป้าหมายพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืน รัฐจะต้องมีนโยบายอย่างไร
1. สร้างความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ
2. สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
3. รักษาระดับภาวะเงินเฟ้อ
4. ไม่ให้มีหนี้สาธารณะเกินจำเป็น

ข้อที่ 19 การกำหนดกฎเกณฑ์ข้อใดไม่เป็นธรรมต่อบุคคลและขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
1. วุฒิการศึกษาของผู้สมัครเป็น ส.ส.
2. เชื้อชาติและศาสนาของเจ้าหน้าที่รัฐ
3. เพศและอายุของนักเรียนเตรียมทหาร
4. ส่วนสูงและน้ำหนักของนักกีฬา

ข้อที่ 20 ลักษณะเฉพาะของสิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนประการหนึ่งคือ เป็นสิทธิที่ไม่ถูกแยกออกจากกัน (Indivisible) หมายถึง สิทธิส่วนใดต้องไม่ถูกแยกออกกัน
1. สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
2. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
3. ข้อ 1 ผิด ข้อ 2 ถูกต้อง
4. ข้อ 1 และ 2 ถูกต้อง

ข้อที่ 21 การกระทำในลักษณะใดที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1. เจ้าหน้าที่ป่าไม้ตัดทำลายต้นไม้ที่ชาวบ้านปลูกบุกรุกป่าสงวน
2. เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา เพราะเกรงว่าจะไปข่มขู่พยาน
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนผู้ต้องหาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงวันโดยไม่หยุดพัก
4. เจ้าหน้าที่สืบสวนดักฟังการใช้โทรศัพท์ของผู้ต้องสงสัยโดยไม่มีหมายศาล

ข้อที่ 22 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 23 กรณีที่หน่วยรับงบประมาณจะใช้เงินนอกงบประมาณสมทบกับเงินจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายรายการค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่าหนึ่งล้านบาท หน่วยรับงบประมาณจะนำเงินนอกงบประมาณไปสมทบได้ไม่เกินเท่าใด
1. ไม่เกินร้อยละ 5
2. ไม่เกินร้อยละ 10
3. ไม่เกินร้อยละ 15
4. ไม่เกินร้อยละ 20

ข้อที่ 24 ข้อใดไม่ถูกต้อง กรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการ วงเงิน ระยะเวลา หรือรายละเอียด ของรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว
1. การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้ทำความตกลง กับสำนักงบประมาณ
2. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ
3. การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี โดยต้องส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ให้สำนักงบประมาณพิจารณาเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วย
4. การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันโดยไม่เพิ่มวงเงินก่อหนี้ผูกพันให้เสนอขออนุมัติต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด และรายงานสำนักงบประมาณทราบภายในสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ

ข้อที่ 25 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหรือกระทำโดยมิชอบต้องระวางโทษตามข้อใด
1. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
2. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบสามปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท
3. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. จำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสามสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อที่ 26 การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้เมื่อใด
1. อยู่ในกรอบระยะเวลาของสัญญา
2. ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
3. ได้รับอนุมัติงบประมาณ
4. ผ่านการตรวจสอบจาก ค.ป.ท.แล้วอย่างน้อย 30 วัน

ข้อที่ 27 ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ พ.ศ.2560
1. ผู้มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
2. หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันได้รับอุทธรณ์
3. กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามวันทำการ
4. ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่ได้รับรายงานและขยายออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนด

ข้อที่ 28 ถ้าละเมิดเกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งใดแห่งหนึ่ง บุคคลภายนอกผู้เสียหายจะต้องฟ้องผู้ใด
1. ไม่อาจฟ้องหน่วยงานรัฐได้เลย
2. ฟ้องได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเท่านั้น
3. ฟ้องกระทรวงการคลัง
4. ฟ้องนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 29 การชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีความรับผิดทางละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ชำระเงินตามคำสั่งภายในกำหนดเวลา
2. ชำระเงินเกินกำหนดเวลาตามคำสั่งพร้อมดอกเบี้ยผิดนัด
3. ขอผ่อนชำระหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 30 เจ้าหน้าที่ถึงแก่ความตายภายหลังออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีละเมิด ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งใหม่ให้ผู้จัดการมรดกหรือทายาทชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 31 ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการจังหวัดใกล้เคียง มีสิทธิเบิกค่าที่พักเหมาจ่ายในอัตราไม่เกิน เท่าไร
1. ไม่เกิน 1,200 บาท
2. ไม่เกิน 900 บาท
3. ไม่เกิน 800 บาท
4. ไม่เกิน 700 บาท

ข้อที่ 32 ข้อใดคือความหมายของ “หน่วยงานผู้เบิก” ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลังพ.ศ. 2562
1. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
2. หน่วยงานของเอกชนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด
3. หน่วยงานของรัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและ เบิกเงินจากกรมบัญชีกลางเท่านั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 33 ใบเสร็จรับเงินอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
2. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
3. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 34 ในเรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ข้อใดถูกต้อง
1. ผู้มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินมีหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย หรือกฎ หรือตามที่ได้รับอนุญาตให้จ่าย
2. การจ่ายเงินต้องมีหลักฐานการจ่ายไว้เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
3. การจ่าย โดยที่ยังมิได้มีการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ห้ามมิให้ ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเรียกหลักฐานการจ่ายหรือให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อรับเงินในหลักฐาน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 35 นักประชาสัมพันธ์สามารถนำ..........................เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนทุกแขนงได้ เพื่อให้เกิด Talk of the town
1. สื่อประชาสัมพันธ์
2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์
3. สื่อมวลชนสัมพันธ์
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 36 การบริการสังคมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตรงกับ กิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 37 ข้อใดไม่ใช่ข้อพึงปฏิบัติของการจัดกิจกรรมพิเศษ
1. ลักษณะของงานควรมีความเกี่ยวข้องกับองค์กร
2. มีข้อเสนอพิเศษเพื่อช่วยในการส่งเสริมการขาย
3. ควรประชาสัมพันธ์เฉพาะก่อนจัดงาน
4. ซื้อสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กร

ข้อที่ 38 การแก้ไขเยียวยาชุมชนที่ได้รับผลกระทบทางมลภาวะจากการประกอบการคือข้อใด
1. CSR-process
2. CSR-after-process
3. CSR-all-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 39 องค์กรที่บริจาคเงินที่ได้จากกำไรในกิจการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ถือว่าเป็นเช่นไร
1. การสร้างภาพขององค์กร
2. การประชาสัมพันธ์องค์กร
3. การเสียสละทรัพยากรที่เป็นสิ่งของหรือเป็นการลงเงินอย่างหนึ่ง
4. กิจการองค์กร

ข้อที่ 40 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของ CSR
1. CSR-after-process
2. CSR-in-process
3. CSR-on-process
4. CSR-as-process

ข้อที่ 41 สิ่งที่สำคัญที่สุดในการเผยแพร่ สื่อสาร ภาพลักษณ์องค์กร ได้แก่
1. เน้นเนื้อหาสาระของข่าวสาร
2. ช่องทางการสื่อสาร
3. รูปแบบเข้าถึงและจดจำได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 42 สิ่งที่ไม่ควรดำเนินการในการประชาสัมพันธ์ ในภาวะวิกฤต คือข้อใด
1. .ให้เลือกประชาสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่เป็นบวกกับองค์กร
2. เลือกโฆษก ที่มีปฏิภาณไหวพริบที่ดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
3. บันทึกเหตุการณ์ทุกแง่ทุกมุม ปราศการการลำเอียง
4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็วและเกิดผลเสียน้อยที่สุด

ข้อที่ 43 คำว่าภาพลักษณ์ (IMAGE) ตัวอักษร E หมายถึงข้อใด
1. Environment
2. Employee
3. Emotion
4. Evolution

ข้อที่ 44 การเสนอข้อมูลอย่างเปิดเผย ไม่มีการปิดบัง ทั้งฝ่ายเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้มีส่วนได้เสีย ตรงกับข้อใด
1. การประชุมในระดับชุมชน
2. ประชุมรับฟังความคิดเห็นในเชิงวิชาการ
3. การประชาพิจารณ์
4. การปรึกษาหารือ

ข้อที่ 45 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 46 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 47 ประกาศราคากลางงานจ้างพัฒนาระบบฐานข้อมูล จัดเป็นหนังสือราชการประเภทใด
1. หนังสือที่เจ้าหน้าที่ทำขึ้นหรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
2. หนังสือประชาสัมพันธ์
3. หนังสือสั่งการ
4. หนังสืออื่น

ข้อที่ 48 ร.ต.ต. ก เขียนหนังสือถึง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะใช้คำขึ้นต้นและลงท้ายอย่างไร
1. เรียน ไม่มีคำลงท้าย
2. เรียน ขอแสดงความนับถือ
3. เรียน ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
4. เรียน ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

ข้อที่ 49 ผู้ที่กำหนดเลขที่ประจำส่วนราชการเจ้าของเรื่องให้กับส่วนราชการระดับ กองบังคับการ กองกำกับการ และงานหรือเทียบเท่า ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
3. ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
4. สำนักนายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 50 พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๗ ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมของ…….
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐสภา
3. คณะรัฐมนตรี
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 51 ยศตำรวจมีจำนวนกี่ยศ
1. 13
2. 15
3. 12
4. 14

ข้อที่ 52 ผู้ใดดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ก.ต.ช และ ก.ตร. ในขณะเดียวกัน ได้แก่
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. เลขาธิการ ก.พ.
3. ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
4. นายกรัฐมนตรี

ข้อที่ 53 ร.ต.อ. วี ตั้งแต่รับราชการจนเกษียณอายุราชการไม่ปรากฏว่าเคยใช้ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเอง การกระทำดังกล่าวถือหลักใดตามมาตรฐานของจริยธรรมของตำรวจ
1. ความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในศีลธรรม
2. ความไม่ภาคภูมิใจในวิชาชีพ
3. การปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นที่ไว้ว่างใจของประชาชน
4. ปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้

ข้อที่ 54 การประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ จะกระทำเมื่อใด
1. ประจำทุก 4 เดือน
2. ประจำทุก 6 เดือน
3. ประจำทุก 2 ปี
4. ประจำทุกปี

ข้อที่ 55 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรมสี่ประการตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 56 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 57 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 58 งานราชการนั้น เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ของบ้านเมือง และประชาชนทุกคน. ผู้ปฏิบัติบริหารงานราชการ จึงต้องคำนึงถึงความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์เฉพาะตนให้มากนัก. มิฉะนั้นงานในหน้าที่จะบกพ่อง เกิดเป็นผลเสียหายแก่ตน แก่งานส่วนรวมของชาติได้. ขอให้ถือว่า การทำงานในหน้าที่ได้สำเร็จสมบูรณ์ เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อันประเสริฐสุด เพราะจะทำให้ประเทศชาติและประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง. จากข้อความ อะไรคือ สาเหตุของงานในหน้าที่ราชการเกิดความบกพร่อง เสียหายแก่ตนและประเทศชาติ
1. นึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือประโยชน์ของตนเอง
2. การไม่คำนึงถึงความสำเร็จของงาน
3. การทำงานในหน้าที่ได้ไม่สมบูรณ์
4. การทำงานที่ไม่คำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติและอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชน

ข้อที่ 59 ข้อความใดไม่ถูกต้อง
1. มนุษยสัมพันธ์ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพ
2. มนุษยสัมพันธ์ทำให้มีความเห็นคล้อยตามกัน
3. มนุษยสัมพันธ์ทำให้เกิดความไว้วางใจ
4. มนุษยสัมพันธ์ทำให้ลดความขัดแย้ง

ข้อที่ 60 มนุษยสัมพันธ์ มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด
1. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำให้เกิดผลดีในการทำงานและการอยู่ร่วมกัน
2. การเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยเพิ่มความสามารถของบุคลากรในการทำงาน
3. การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
4. การสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้บริหารหน่วยงานกับรัฐบาล

ข้อที่ 61 ข้อใดแสดงพฤติกรรมการมีมนุษยสัมพันธ์ขั้นสูงสุด
1. รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
2. เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. ปรับเปลี่ยนกริยาท่าทางและน้ำเสียงเหมาะสมกับสถานการณ์
4. แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักเพื่อนใหม่