Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 23 October 2562 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 ฝ่ายอำนวยการ มีบทบาทหน้าที่สอดคล้องกับข้อใด
1. ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์
2. ผู้ที่ทำหน้าที่ตัดสินใจสั่งการแทนผู้บังคับบัญชาระดับสูง
3. ผู้ให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บังคับบัญชาในการตกลงใจในการปฏิบัติงานในภารกิจใด ๆ
4. ข้อ 1. และ 3. ถูก

ข้อที่ 2 การทำแผน/คำสั่งของฝ่ายอำนวยการมีแนวทางอย่างไร
1. นำข้อตกลงใจของผู้บังคับบัญชามาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
2. นำข้อห่วงใยของผู้บังคับบัญชามาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
3. นำข้อคิดเห็นของผู้จัดทำแผนมาแปลงเป็นแนวทางปฏิบัติ
4. ข้อ 1. และ2. ถูก

ข้อที่ 3 ผู้ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ต้องการความชำนาญ
1. ฝ่ายอำนวยการหลัก
2. ฝ่ายอำนวยการประสานงาน
3. ฝ่ายอำนวยการพิเศษ
4. ฝ่ายอำนวยการประจำตัว

ข้อที่ 4 หน้าที่การจัดการตามระเบียบงานสารบรรณ การดูแลรักษาความสะอาดจัดระเบียบของอาคารสถานที่จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการในงานอื่น ๆ เมื่อผู้บังคับบัญชามอบหมายเป็นหน้าที่ของงานใด
1. งานธุรการและสารบรรณ
2. งานคดีวินัย
3. งานทะเบียนพล
4. งานสวัสดิการ

ข้อที่ 5 ข้อใดเป็นแนวทางการในพัฒนาและการรักษาขวัญ
1. การบริการกําลังพล
2. การจัดการศพ
3. บําเหน็จรางวัล
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 6 การบริการกำลังพล คือการเอาใจใส่ต่อความต้องการและความเป็นอยู่ของตำรวจแต่ละบุคคล จัดเป็นงานในหน้าที่เฉพาะของฝ่ายอำนวยการกำลังพล ด้านใด
1. การพัฒนาและการรักษาขวัญ
2. การรักษายอดกำลังพล
3. การจัดการกำลังพล
4. การรักษาวินัย กฎ ข้อบังคับ และคำสั่ง

ข้อที่ 7 ข่าวกรองที่หมายถึงผลผลิตจากวรรณกรรม มาจากแหล่งใด
1. พจนานุกรมศัพท์ทหาร
2. ราชบัณฑิตยสถาน
3. พ.ร.บ.ตำรวจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 8 ข้อใดไม่ใช่วิธีการส่งหัวข้อข่าวสารสำคัญหรือคำสั่ง – คำขอ
1. ด้วยวาจา
2. ลายลักษณ์อักษร
3. ในผนวกข่าวกรอง
4. ใบปะหน้าเอกสาร

ข้อที่ 9 ข้อใดไม่ใช่ข่าวสารในเรื่องของพื้นที่ปฏิบัติการ
1. ภูมิประเทศ
2. ข้อมูลฝ่ายตรงข้าม
3. ลมฟ้าอากาศ
4. สภาวะทางการเมือง

ข้อที่ 10 การปฏิบัติซึ่งเป็นงานในหน้าที่ของแผนงานในทางทหารเรียกว่าอะไร
1. การยุทธ
2. การฝึก
3. การจัดหน่วย
4. การงบประมาณ

ข้อที่ 11 ฝ่ายอำนวยการที่จะต้องให้ข้อมูลกับฝ่ายตรงข้ามหมายถึงข้อใด
1. ฝ่ายกำลังพล
2. ฝ่ายงบประมาณ
3. ฝ่ายแผนงาน
4. ฝ่ายการข่าว

ข้อที่ 12 การดำเนินการด้านธุรการของหน่วยเป็นงานของฝ่ายใด
1. ฝ่ายพลาธิการ
2. ฝ่ายพัสดุ
3. ฝ่ายงบประมาณ
4. ฝ่ายอำนวยการ

ข้อที่ 13 ข้อใดเป็นหน้าที่กองบินตำรวจ
1. สนับสนุนการขนส่ง ลำเลียงอุปกรณ์ และการส่งกลับผู้ป่วยทางอากาศ
2. สนับสนุนบริการทางการแพทย์ ศูนย์ส่งกลับ
3. กำหนดกรอบอัตรา จัดหา ควบคุม
4. งานการพัสดุประเภทสรรพาวุธ งานคลังรับ-จ่าย บัญชีคุม และคลังอาวุธและวัตถุระเบิด

ข้อที่ 14 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารคุณธรรม
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 15 ในการส่งกำลังบำรุง ควรจะใช้กำลังพล สิ่งอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ขาดแคลน แต่ไม่เหลือเฟือ และต้องคำนึงถึงความประหยัด และความคุ้มค่าให้มากที่สุด คือ หลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด
1. การสนองตอบความต้องการและทันเวลา
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. การประหยัดและความพอเพียง

ข้อที่ 16 ข้อใดไม่ใช่ข้อพิจารณาตัวบุคคลที่จะทำงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
1. ความถนัด
2. ฐานะทางสังคม
3. การแต่งกาย
4. บุคลิกภาพ

ข้อที่ 17 การป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้ได้ผลต้องเริ่มที่ใด
1. หน่วยงานภาครัฐ
2. ชุมชนและประชาชน
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
4. องค์กรอิสระต่างๆ

ข้อที่ 18 งานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกิดขึ้นตั้งแต่แผนกรมตำรวจแม่บทฉบับใด
1. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 1
2. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 2
3. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 3
4. แผนกรมตำรวจแม่บท ฉบับที่ 4

ข้อที่ 19 ข้อใดไม่ใช่หลักการพื้นฐานของอาเซียน ที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอาเซียน
1. ตัดสินใจโดยฉันทามติ
2. ไม่แทรกแซงกิจการภายในของรัฐสมาชิกอาเซียน
3. การระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธี
4. ผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

ข้อที่ 20 ภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียน คือ
1. ภาษาไทย
2. ภาษาอังกฤษ
3. ภาษาจีน
4. ภาษาบาฮาซา

ข้อที่ 21 กระบือ หรือควาย เป็นสัตว์ประจำชาติที่บัญญัติไว้ในกฎหมายของประเทศใด
1. เวียดนาม
2. ไทย
3. ฟิลิปปินส์
4. ลาว

ข้อที่ 22 หลักธรรมาภิบาล เน้นให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ มีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านใดมากที่สุด
1. ปัจจัยด้านการเมือง
2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ
3. ปัจจัยด้านสังคม
4. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี

ข้อที่ 23 "สังคมไทยมีโครงสร้างอย่างหลวม" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด
1. สังคมไทยมีความเป็นกันเอง
2. สังคมไทยมีลักษณะเอื้อเฟื้อ
3. สังคมไทยไม่ค่อยเคารพกฎหมาย
4. สังคมระบบอุปถัมภ์

ข้อที่ 24 การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยจากสถาบันครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยว มีสาเหตุมาจากอะไร
1. การพัฒนาเป็นเมือง
2. การพัฒนาเป็นอุตสาหกรรม
3. การพัฒนาให้เป็นสมัยใหม่
4. กระแสโลกาภิวัตน์

ข้อที่ 25 จังหวัดใดไม่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
1. จังหวัดชลบุรี
2. จังหวัดตราด
3. จังหวัดระยอง
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา

ข้อที่ 26 ข้อใดคือ จุดอ่อนของเศรษฐกิจไทย
1. นโยบายเศรษฐกิจของประธานาธิบดีของสหรัฐ ส่งผลต่อความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก 
2. เศรษฐกิจจีนมีแนวโน้มชะลอตัวจากปัญหาในภาคการเงิน และภาคอสังหาริมทรัพย์ 
3. สัดส่วนหนี้สินภาคครัวเรือนของไทยยังอยู่ในระดับสูง
4. การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อีกหลายครั้งในปีนี้ 

ข้อที่ 27 ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้นำเข้าสินค้าต้องมีต้นทุนเพิ่มขึ้น
2. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้ามีกำไรลดลง
3. ค่าเงินบาทแข็งค่า ผู้ส่งออกจะขายสินค้าได้กำไรลดลง
4. ค่าเงินบาทอ่อนค่า ผู้นำเข้าสินค้ามีต้นทุนนำเข้าลดลง

ข้อที่ 28 ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติ
1. การที่รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลไม่เท่ากัน
2. เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลรัฐให้การรักษาแรงงานข้ามชาติชาวกัมพูชาที่ป่วยหนักก่อนคนอื่นๆ
3. บริษัทเอกชนปฏิเสธผู้พิการเข้าทำงาน แม้จะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในตำแหน่งที่รับสมัคร
4. ตำรวจไม่ให้ผู้ต้องหาประกันตัวในชั้นสอบสวน เพราะเกรงว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ข้อที่ 29 การแจกของผูู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุล ทุกคนจะได้รับของแจกของขั้นพื้นฐาน เช่นได้รับข้าวสาร อาหารแห้ง ยาป้องกันเท้าเปื่อย แต่หากมีครอบครัวหนึ่งมีคนป่วยที่ต้องการยาเป็นพิเศษ หรือบางครอบครัวมีเด็กอ่อน ต้องได้รับนมผงเพิ่มสําหรับเด็ก ทางราชการจึงเพิ่มยาและนมผงให้แก่ครอบครัวเหล่านั้น การกระทำดังกล่าวมีความเสมอภาคหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. มีความเสมอภาค เพราะทุกคนในครอบครัวได้รับแจกสิ่งของจำเป็นเพื่อการยังชีพอย่างเสมอภาค
2. ไม่มีความเสมอภาค เพราะมีบางครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งของแตกต่างจากครอบครัวทั่วไป
3. มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวที่ประสบภัยได้รับแจกสิ่งตามความต้องการ
4. ไม่มีความเสมอภาค เพราะทุกครอบครัวผู้ประสบภัยไม่ได้รับของเป็นพิเศษ

ข้อที่ 30 จากข้อความที่ว่า "องค์กรของรัฐรวมทั้งฝ่ายปกครองต้องปฎิบัติต่อบุคคลที่เหมือนกันในสาระสำคัญอย่างเดียวกัน และปฏิบัติต่อบุคคลที่แตกต่างกันในสาระสำคัญที่ต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละคน" เป็นการกล่าวถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเรื่องใด
1. หลักการเลือกปฏิบัติที่เป็นธรรม
2. หลักความเป็นธรรมในสังคม
3. หลักความเท่าเทียมกัน
4. หลักความเสมอภาค

ข้อที่ 31 ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงปีงบประมาณถูกต้อง
1. 1 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไป และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
2. 2 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
3. 30 ตุลาคมของปีหนึ่ง ถึงวันที่ 30 กันยายนของปีถัดไปและให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ
4. 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม และให้ใช้ปี พ.ศ.ที่ถัดไปเป็นชื่อสำหรับปีงบประมาณ

ข้อที่ 32 ข้อใดต่อไปนี้คือค่าวัสดุ
1. เครื่องโทรสารมูลค่า 6,000 บาท
2. ปากกามูลค่า 2,500 บาท
3. รถจักรยานยนต์มูลค่า 30,000 บาท
4. รั้วคอนกรีตเสริมเหล็กมูลค่า 10,000 บาท

ข้อที่ 33 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 34 มูลค่าของหลักประกันการเสนอราคาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดมูลค่าของหลักประกันไว้เท่าใด
1. ร้อยละ5 ของราคากลางที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น
2. ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณที่จัดหาไม่เกิน 2 ปี
3. ร้อยละ 5 ของวงเงินราคากลางที่จัดหาพัสดุไม่เกิน 2 ปี
4. ร้อยละ 5 ของวงเงินประมาณที่จัดหาพัสดุในครั้งนั้น

ข้อที่ 35 ข้อใดไม่ใช่ความหมายของพัสดุโดยตรงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
1. วัสดุ
2. สินค้า
3. งานบริการ
4. งานก่อสร้าง

ข้อที่ 36 การจัดซื้อจัดจ้างทั่วไปมีกี่วิธี
1. 2 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก
2. 1 วิธี คือ วิธีเฉพาะเจาะจง
3. 3 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง
4. 4 วิธี คือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธีประกวดแบบ

ข้อที่ 37 การพิจารณาออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่กฎหมายกำหนดให้ไม่ต้องใช้เต็มจำนวนความเสียหายก็ได้ กรณีดังกล่าวหน่วยงานของรัฐจะพิจารณาหักส่วนใดลงได้บ้าง
1. ความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
2. ความผิดหรือความบกพร่องของระบบการดำเนินงานส่วนรวม
3. คำนึงถึงระดับความร้ายแรงแห่งการกระทำและความเป็นธรรมในแต่ละกรณี
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 38 หน่วยงานของรัฐได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความผิดทางละเมิด กรณีใดที่เจ้าหน้าที่อาจใช้สิทธิอุทธรณ์และฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่ง
1. ละเมิดไม่ได้เกิดจากความจงใจ
2. ละเมิดไม่ได้เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
3. ละเมิดเกิดขึ้นเนื่องจากความบกพร่องของหน่วยงานด้วย
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 39 3. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง กรณีหน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
1. เจ้าหน้าที่ต้องกระทำละเมิดโดยจงใจ
2. เจ้าหน้าที่ต้องกระทำละเมิดโดยประมาทเลินเล่อ
3. เจ้าหน้าที่ไม่ต้องชดใช้เต็มจำนวนความเสียหาย ถ้าละเมิดเกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานด้วย
4. เจ้าหน้าที่หลายคนกระทำละเมิดไม่ใช้หลักลูกหนี้ร่วม

ข้อที่ 40 ส่วนราชการต้องเก็บรักษาเงินที่จัดเก็บหรือได้รับเป็นเงินสดหรือเช็คหรือเอกสารแทนตัวเงินอื่น ไว้ที่ใด
1. ตู้เอกใส่เอกสารราชการในห้องทำงานของหัวหน้าหน่วยงาน
2. โต๊ะทำงานห้องการเงินของหน่วยงาน
3. ตู้นิรภัยซึ่งตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยของส่วนราชการนั้น
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 41 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบสำคัญรับเงิน ซึ่งผู้รับเงิน เป็นผู้ออกให้ เป็นหลักฐานการจ่ายได้
2. การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถใช้รายงานการจ่ายเงินจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) เป็นหลักฐานการจ่ายได้
3. การจ่ายเงินของส่วนราชการ สามารถใช้ใบรับรอง การจ่ายเงิน หรือเอกสารอื่นใดที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นหลักฐานการจ่ายได้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 42 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 กำหนดให้เบิกเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันทำการอัตราชั่วโมงละเท่าไร
1. 40 บาท
2. 45 บาท
3. 50 บาท
4. 55 บาท

ข้อที่ 43 ข้อใดคือความหมายของ “หลักฐานการจ่าย” ในระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562
1. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับเงินจากลูกหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
2. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับหรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
3. หลักฐานที่แสดงว่าได้มีการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้รับ-จ่ายหรือลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ตามข้อผูกพันโดยถูกต้องแล้ว
4. เงินที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งยืมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการหรือการปฏิบัติราชการอื่นใด

ข้อที่ 44 ระบบการใช้สัญญาณผ่านจะต้องกระทำเช่นไร
1. การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน
2. การใช้สัญญาณผ่านจะมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกผลัด
3. การใช้สัญญาณผ่านจะมีประกาศเป็นเอกสารล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกวัน
4. การใช้สัญญาณผ่านจะมีประกาศเป็นเอกสารล่วงหน้าและเปลี่ยนทุกผลัด

ข้อที่ 45 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ควรใช้กระบวนการข่าวกรองเต็มรูปแบบ
1. นายกรัฐมนตรีเดินทางไปเปิดอาคาร
2. ผู้นำต่างประเทศเดินทางเยือนประเทศไทย
3. กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงหน้าโรงงาน
4. เส้นทางที่นักการเมืองเดินทางไปรัฐสภา

ข้อที่ 46 การข่าวกรองทางยุทธวิธี เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าข้อใด
1. การข่าวกรองทางการรบ
2. การข่าวกรองเพื่อการต่อสู้
3. การข่าวกรองเชิงรุก
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 47 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพิจารณากำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด
1. จำนวนบุคคลที่ควรรับทราบ
2. ผลกระทบหากมีการเปิดเผย
3. หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าของเรื่องหรือผู้อนุมัติ
4. รายละเอียดของเนื้อหาสาระ

ข้อที่ 48 หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน
1. แผนการปฏิบัติในเวลาฉุกเฉิน
2. แผนการเคลื่อนย้าย
3. แผนการพิทักษ์รักษา
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 49 ข้อใดไม่ใช่หน่วยในองค์การรักษาความปลอดภัย
1. ฝ่ายพลเรือน
2. ฝ่ายทหาร
3. ฝ่ายตำรวจ
4. ฝ่ายบริหาร

ข้อที่ 50 คำภาษาอังกฤษว่า “Re-active PR” เกี่ยวข้องกับอะไรมากที่สุด
1. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรุก
2. การวางแผนประชาสัมพันธ์เชิงรับ
3. การติดต่อสื่อสารทางเดียว
4. การติดต่อสื่อสารสองทาง

ข้อที่ 51 ข้อใดจัดเป็นกระบวนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เพื่อค้นคว้าศึกษาข้อมูลที่ต้องการหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการสื่อสารให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบและเข้าใจต่อไป
1. การวิจัย (Research)
2. การวางแผนปฏิบัติการ (Action Planning)
3. การติดต่อสื่อสาร (Communication)
4. การประเมินผล (Evaluation)

ข้อที่ 52 งานการประชาสัมพันธ์ตรงกับคำภาษาอังกฤษตามข้อใด
1. Public Administration
2. Public Relations
3. Public Information
4. Public Opinion

ข้อที่ 53 กลยุทธ์การประชาสมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 54 สื่อประชาสัมพันธ์ หมายถึงอะไร
1. ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่จะนำข่าวสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย
2. ความสัมพันธ์ของนักประชาสัมพันธ์ที่มีต่อสื่อมวลชน
3. การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในละแวกใกล้เคียง
4. การสร้างความร่วมมือในการทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง

ข้อที่ 55 การบริการสังคมหรือการจัดกิจกรรมสาธารณะ ตรงกับ กิจกรรมประเภทใดมากที่สุด
1. กิจกรรมพิเศษ
2. สื่อมวลชนสัมพันธ์
3. ชุมชนสัมพันธ์
4. การตำรวจชุมชน

ข้อที่ 56 การดำเนินกิจกรรมขององค์กรธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมเรียกว่าอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. กิจกรรมเพื่อการเมือง
3. กิจกรรมเพื่อชุมชน
4. กิจกรรมเพื่อการพาณิชย์

ข้อที่ 57 มูลนิธิ และองค์กรสาธารณะที่ทำประโยชน์จัดอยู่ในเรื่องของอะไร
1. กิจกรรมเพื่อสังคม
2. การทำเพื่อสังคม
3. การกุศลเพื่อสังคม
4. กิจการเพื่อสังคม

ข้อที่ 58 การยับยั้งกฎหมายและกฎระเบียบที่ขัดต่อการดำเนินธุรกิจ จัดเป็นชุดเครื่องมือสำหรับการประชาสัมพันธ์การตลาดแบบใด
1. Community Involvement Activities
2. Identity Media
3. Lobbying Activity
4. Social Responsibility

ข้อที่ 59 การประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤติ ควรหลีกเลี่ยงการซักถาม การลงข่าวที่กระทบต่อองค์กร ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด
1. ไม่เห็นด้วย ควรให้ความร่วมมือและอธิบายให้เกิดความเข้าใจและถูกต้อง
2. ไม่เห็นด้วย ควรรีบปฏิเสธการรับผิดหากเห็นว่าไม่ใช่ฝ่ายผิด
3. เห็นด้วย เพื่อโต้แย้ง ถกเถียง ในข้อความจริงที่ปรากฏตามสื่อ
4. เห็นด้วย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในทันที

ข้อที่ 60 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ข้อใดสำคัญที่สุด
1. ป้องกันและแก้ไขความเข้าใจผิดได้
2. สนับสนุนนโยบายและการดำเนินงานขององค์กรได้
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
4. สร้างสัมพันธ์อันดีกับประชาชนได้

ข้อที่ 61 ภาพที่ประชาชนเชื่อมั่นในหัวหน้าสถานีตำรวจ ในการให้บริการที่ดี จัดเป็นภาพลักษณ์ประเภทใด
1. ภาพลักษณ์ขององค์กร
2. ภาพลักษณ์ของสถาบัน
3. ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการ
4. ภาพลักษณ์ที่มีต่อตราสินค้า

ข้อที่ 62 Propaganda หมายถึงข้อใด
1. การลงนามในสนธิสัญญา
2. การโฆษณาชวนเชื่อ
3. การปฏิบัติตามปฏิญญาสากล
4. การนำเสนอเชิงนโยบาย

ข้อที่ 63 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน
1. เข้าใจธรรมชาติของมวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้หลักการประชาสัมพันธ์
4. ให้มวลชนลงมติโดยเปิดเผย

ข้อที่ 64 ข้อใดไม่ใช่ประเภทของกลุ่มมวลชน
1. กลุ่มมวลชนที่มีอยู่โดยธรรมชาติ
2. กลุ่มมวลชนที่ไม่มีการจัดตั้ง
3. กลุ่มมวลชนที่มีการจัดตั้งเป็นองค์กร
4. กลุ่มมวลชลภาครัฐและภาคเอกชน

ข้อที่ 65 เครือข่ายชนิดใดที่ใช้เวลาก่อร่างสร้างตัวยาวนาน แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว มักจะเข้มแข็ง ยั่งยืน และมีแนวโน้มที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 66 เครือข่ายผู้สูงอายุจัดเป็นเครือข่ายชนิดใด
1. เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. เครือข่ายจัดตั้ง
3. เครือข่ายวิวัฒนาการ
4. เครือข่ายสังคม

ข้อที่ 67 องค์ประกอบของเครือข่ายข้อใดที่มีการนำจุดแข็งของสมาชิกฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไขจุดอ่อนของสมาชิกอีกฝ่ายหนึ่ง
1. การมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในเครือข่าย
2. การเกื้อหนุนพึ่งพากัน
3. การมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยน
4. การมีความสนใจหรือผลประโยชน์ร่วมกัน

ข้อที่ 68 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ ตรงกับข้อใด
1. การเปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในสังคมได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมนั้นอย่างเต็มที่
2. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิด ริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจในเรื่องต่างๆ
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนช่วยเหลือกันด้วยจิตใจและอารมณ์ของแต่ละบุคคล
4. การที่ประชาชนจะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระดับต่างๆ ทางการบริหารจัดการ

ข้อที่ 69 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การประชุมในระดับชุมชน” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร
1. Community Meeting
2. Technical Hearing
3. Public Hearing
4. Public Meeting

ข้อที่ 70 การให้ข้อมูลข่าวสารรายละเอียดของโครงการก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบของการมีส่วนร่วมในขั้นตอนใด
1. การรับรู้ข่าวสาร
2. การปรึกษาหารือ
3. การประชุมรับฟังความคิดเห็น
4. การร่วมในการตัดสินใจ

ข้อที่ 71 คำสั่งแต่งตั้งโยกย้าย ตร. ระดับ รอง สว.- ผบ.หมู่ วาระ 2562 จัดเป็นหนังสือราชการชนิดใด
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือประทับตรา
3. หนังสือสั่งการ
4. หนังสือประชาสัมพันธ์

ข้อที่ 72 คำย่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้แก่
1. สตช.
2. ตรช.
3. ตช.
4. ตร.

ข้อที่ 73 เลขที่ประจำส่วนราชการของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางประกอบด้วยเลขกี่ตัว
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว

ข้อที่ 74 ข้อใดไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการตำรวจตามที่กำหนดไว้ใน พ.ระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ.พ.ศ. 2547
1. สารวัตร
2. ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
3. ผู้กำกับการ
4. รองผู้บังคับหมู่

ข้อที่ 75 ตำแหน่งข้าราชการตำรวจมีจำนวนกี่ตำแหน่ง
1. 13 ตำแหน่ง
2. 14 ตำแหน่ง
3. 10 ตำแหน่ง
4. 12 ตำแหน่ง

ข้อที่ 76 การพ้นจากตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ กรณีใดไม่ต้องนำความกราบบังคับทูลเพื่อทรงมีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่ง
1. ความตาย
2. ลาออก
3. ไล่ออก
4. ต้องหาคดีอาญา

ข้อที่ 77 ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงาน
1. การพัฒนาระบบสารสนเทศภายในหน่วยงานต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจน
3. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องมีการฝึกอบรมผู้ใช้งาน
4. การพัฒนาระบบสารสนเทศต้องทำการทดสอบและปรับปรุงระบบก่อนใช้งานจริง

ข้อที่ 78 ข้อใดไม่ใช่ตัวอย่างบริการผ่าน cloud computing
1. Google Document
2. Amazon Elastic Compute Cloud
3. เว็บไซต์ www.police.go.th
4. เว็บไซต์ www.facebook.com

ข้อที่ 79 ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ cloud computing
1. cloud computing ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. cloud computing ไม่สามารถระบุได้ว่าข้อมูลในระบบถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องแม่ข่ายเครื่องใด
3. cloud computing ต้องทำงานร่วมกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เสมอ
4. cloud computing ไม่จำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้า

ข้อที่ 80 การตัดสินใจภายใต้ความขัดแย้งกันในด้านการรู้ความเข้าใจในปัญหานั้นมุมมองในปัญหาแตกต่างกันของแต่ละคนเรียกว่าอะไร
1. Cognitive conflict
2. Feeling Conflict
3. Misunderstanding Conflict
4. Differentiation Conflict

ข้อที่ 81 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริหารที่ทำให้พฤติกรรมการตัดสินใจผิดพลาดได้แก่ข้อใด
1. การรับรู้ปัญหาไม่ถ่องแท้
2. การใช้อารมณ์ความรู้สึกตัดสินใจ
3. ความเชื่อ ประสบการณ์ ความลำเอียง
4. ความต้องการที่จะให้เป็นอย่างนั้น

ข้อที่ 82 การตัดสินใจในเรื่องพิเศษนอกเหนือจากเหตุการณ์ปกติ เป็นเรื่องที่มักมีความสลับซับซ้อน เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน อยู่นอกขอบเขตของระเบียบข้อบังคับ กฏเกณฑ์และนโยบายเรียกว่าการตัดสินใจแบบใด
1. การตัดสินใจแบบ non program decision making
2. การตัดสินใจแบบ program decision making
3. การตัดสินใจนอกเหนือเหตุการณ์ปกติ routine decision making
4. การตัดสินใจที่มีความสลับซับซ้อน complex decision making

ข้อที่ 83 ข้อใดไม่ใช่คุณธรรม 4 ประการตามพระบรมราโชวาทของรัชกาลที่ 9
1. รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อไม่ใช่เป็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง
2. การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
3. การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น
4. การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าด้วยเหตุประการใด

ข้อที่ 84 สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยการเสนอแนะจากหน่วยงานใด วางระเบียบเกี่ยวกับการรายงานไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
1. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
2. จเรตำรวจแห่งชาติ
3. ก.ตร.
4. สำนักงานกำลังพล

ข้อที่ 85 หน่วยงานระดับใดที่ประกาศเชิดชูเกียรติหน่วยงานและข้าราชการตำรวจ ที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
1. กองทะเบียนประวัติอาชญากร
2. กองบังคับการสนับสนุน
3. กองบังคับการสืบสวนสอบสวน
4. กองบัญชาการตำรวจนครบาล

ข้อที่ 86 แผน/คำสั่งปฏิบัติการมี 5 หัวข้อ เรียงลำดับถูกต้อง
1. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง
2. สถานการณ์ ภารกิจ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
3. ภารกิจ สถานการณ์ การปฏิบัติ ธุรการและการส่งกำลังบำรุง การบังคับบัญชาและการสื่อสาร
4. ภารกิจ การปฏิบัติ สถานการณ์ การบังคับบัญชาและการสื่อสาร ธุรการและการส่งกำลังบำรุง

ข้อที่ 87 หากกำลังพลเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติภารกิจ จะต้องดำเนินการอย่างไร
1. การรักษายอดกำลังพล
2. การทดแทนกำลังพล
3. การรักษากฎและวินัย
4. การเจรจาต่อรอง

ข้อที่ 88 การบริหารกำลังพล จะต้องเอาใจใส่ในเรื่องใด
1. การพักผ่อนและการลา
2. การสวัสดิการ
3. การอบรมจริยธรรม
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 89 การประชาสัมพันธ์เพื่อบริการสังคมในข้อใดไม่ถูกต้อง
1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติอาจมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก
2. งานประชาสัมพันธ์เป็นภารกิจหลักของตำรวจและให้ความสำคัญก่อนงานอื่น
3. หน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดให้มีบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องมีการแถลงข้อเท็จจริงกับสังคมในบางกรณี

ข้อที่ 90 งานประชาสัมพันธ์จะต้องสื่อสารอย่างไร เมื่อตำรวจเข้าสลายการชุมนุมประท้วง
1. ป้องกันและแก้ไขการเข้าใจผิด
2. แก้ข่าวที่ถูกต้อง
3. ให้สินบนกับนักข่าว
4. สื่อสารแบบทางเดียว

ข้อที่ 91 งานบริการสังคมเกี่ยวข้องกับภารกิจของตำรวจมากมาย ยกเว้นข้อใด
1. การให้ความรู้กับชุมชนด้านป้องกันยาเสพติด
2. การบรรเทาสาธารณะภัยเมื่อเกิดอุทกภัย
3. การให้ความรู้ด้านพรรคการเมืองกับประชาชนในวงเหล้า
4. การปลูกฝังอุดมการณ์เทิดทูนสถาบันให้กับเยาวชน

ข้อที่ 92 การเป็นตำรวจนั้นคงไม่ยากนัก แต่การเป็นตำรวจที่ดีนั้นยากมาก เพราะตำรวจต้องทำงานหนักและลำบากตรากตรำ งานปราบอธรรม อำนาจมืด และเหล่ามิจฉาชีพทั้งหลาย. เป็นงานที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถเป็นพิเศษ เป็นงานที่สลับซับซ้อนซึ่งมีปัญหามากมาย และอันตรายรอบด้าน. ดังนั้น การที่จะเป็นตำรวจที่ดี จำเป็นอย่างยิ่งที่ตำรวจจะต้องเป็นผู้มีความแกร่งกล้าสามารถทั้งร่างกายและจิตใจ มีวิญญาณและอุดมการณ์ของตำรวจอย่างซื่อตรงและมั่นคง. พร้อมเสมอที่จะสละความสุขส่วนตัว เพื่อสันติสุขของประชาชนอย่างจริงใจและบริสุทธิ์ใจ เพียบพร้อมด้วยขันติธรรมและคุณธรรม สามารถยับยั้งชั่งใจตนเองไม่ให้มัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบได้อย่างสิ้นเชิง เช่นนี้ย่อมถือว่าท่าน “เป็นตำรวจที่ดีของประชาชน" อย่างแท้จริง สาระสำคัญของพระบรมราโชวาทองค์นี้คือ
1. การเป็นตำรวจที่ดี
2. ตำรวจมีหน้าที่ปราบอธรรม อำนาจมืด และมิจฉาชีพ
3. ตำรวจที่เพียบพร้อมไม่หลงมัวเมาในอำนาจและลาภผลโดยมิชอบ
4. งานตำรวจต้องใช้ความรู้ความสามารถพิเศษและมีอันตรายรอบด้าน

ข้อที่ 93 ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่ 2 อย่าง. อย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม. ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็นธรรม เป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น. จากพระราโชวาทฯ ข้าราชการจะบรรลุ "ผลประโยชน์ของแผ่นดิน" จะต้องทำงานอย่างไร
1. ยึดถือความถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติงาน
2. ยึดมั่นผลประโยชน์ของประชาชน
3. ยึดถือความถูกต้องเป็นธรรมในการทำงาน
4. ยึดถือความสุขสงบของประเทศชาติและความผาสุขของประชาชน

ข้อที่ 94 "การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิด นำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์" จากพระราโชวาทฯ "บุคคลที่เป็นภัยแก่สังคม" มีสาเหตุมาจากเรื่องใด
1. ใช้วิชาการอย่างเดียว
2. มีความรู้รอบตัวแต่เอาตัวไม่รอด
3. ใช้วิชาการในการดำเนินชีวิตแต่ขาดความรอบรู้
4. การนำความรู้ไปใช้ในทางไม่สุจริตเพราะขาดศีลธรรม

ข้อที่ 95 การจะทำให้ข้าราชการมีความสามัคคีในหมู่คณะ ท่านต้องพัฒนาเรื่องใด
1. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
2. การพัฒนาด้านมนุษยสัมพันธ์
3. การพัฒนากระบวนการทำงาน
4. การพัฒนาโครงสร้างหน่วยงาน

ข้อที่ 96 บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบในงาน แต่ชอบอ้างเหตุผล เป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไร
1. เกียจคร้าน
2. เรียกร้องความสนใจ
3. ชอบพึ่งพาผู้อื่น
4. ดื้อเงียบ

ข้อที่ 97 ผู้มีบุคลิกภาพแบบ Introvert มีลักษณะอย่างไร
1. ขี้อาย ชอบทำงานคนเดียว ไม่ชอบสังคม ชอบคิดฝัน
2. มองโลกในแง่ดี ไม่มีความลับ เป็นคนสบายๆ ไม่จริงจัง
3. อุปนิสัยเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เหมาะสม
4. อุปนิสัยที่เปลี่ยนแปลงได้ แต่มีความขัดแย้งในใจ

ข้อที่ 98 การสร้างความมั่นใจและมีมาด (Poise) จำเป็นต้องเตรียมจุดเริ่มต้นและลงท้ายอย่างไร
1. ทักทาย สบสายตา ต้อนรับ สรุป กล่าวลา
2. ทักทาย แนะนำตัว รู้สึกเป็นเกียรติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มีความมั่นใจว่า
3. แนะนำตัว ทักทาย รู้สึกเป็นเกียรติและยินดี หวังให้ปฏิบัติ เกิดการยอมรับ
4. กล่าวนำ สบสายตา ยิ้มแย้ม เรียบเรียงคำพูด ตั้งใจถ่ายทอด

ข้อที่ 99 สิ่งสำคัญในการทำบันทึกย่อ (short note) สำหรับเตรียมการนำเสนอ คือข้อใด
1. หาข้อมูลและมีความเข้าใจเรื่องที่จะนำเสนอ
2. ดึงและเรียงประเด็นสำคัญ
3. ทำกรอบและเรียงลำดับหัวข้อให้ต่อเนื่อง
4. กำหนดหัวข้อย่อยในหัวข้อใหญ่และสร้างความเข้าใจทุกหัวข้อ

ข้อที่ 100 การถ่ายทอดความคิดในฐานะผู้พูด เพื่อให้ผู้ฟังมีความเข้าใจคล้อยตาม ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ผู้พูดต้องให้ความสำคัญกับผู้ฟัง มีข้อมูลที่มาอ้างอิงทำให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจที่จะถ่ายทอด
2. ผู้พูดมีข้อมูลที่มั่นใจ พร้อมโน้มน้าวให้ผู้ฟังคล้อยตาม โดยมุ่งที่จะให้ผู้ฟังเชื่อ
3. ผู้พูดสามารถควบคุมตนเอง และมีการจัดลำดับโครงเรื่อง โดยหาทางควบคุมผู้ฟังให้สนใจติดตาม
4. ผู้พูดสามารถควบคุมเนื้อหาที่จะถ่ายทอด โดยมุ่งหาวิธีการถ่ายทอดให้ผู้ฟังคล้อยตาม