Edupol - ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.

ระบบคัดเลือกข้อสอบหลักสูตร ฝอ.ตร.


วัน : 26 June 2560 ชื่อหน่วยงาน :
ข้อที่ 1 บุคคลใดต่อไปนี้เป็นผู้ที่มีอำนาจสั่งแต่งตั้งว่าที่ยศพลตำรวจตรีขึ้นไปได้แก่ ?
1. นายกรัฐมนตรี
2. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
3. ก.ต.ช.
4. จเรตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 2 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ต้องจัดทำงบการเงินและบัญชีส่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบภายในระยะเวลาใด ?
1. ภายใน 45 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
2. ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
3. ภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี
4. ภายใน 240 วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินทุกปี

ข้อที่ 3 บุคคลใดเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งยศตำรวจชั้นประทวนเป็นกรณีพิเศษ ?
1. ผู้บัญชาการ
2. ผู้บังคับการ
3. จเรตำรวจแห่งชาติ
4. ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ข้อที่ 4 ข้อใดเป็นแนวทางในการทำแผน/คำสั่ง และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งของฝ่ายอำนวยการ ที่ไม่ถูกต้อง ?
1. ฝ่ายอำนวยการแต่ละฝ่ายจะต้องแปลงเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องในสายงานของตน เสนอให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการเป็นผู้พิจารณาลงนามประกาศใช้ให้ทันต่อสถานการณ์
2. การจัดทำแผน/คำสั่งจะต้องมีการประสานงานระหว่างฝ่ายอำนวยการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้แนวทางการปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดความสอดคล้องกัน
3. กรณีที่หน่วยปฏิบัติตามแผน/คำสั่งเกิดมีปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติ ฝ่ายอำนวยการสามารถเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการแก้ไขปัญหาได้
4. ฝ่ายอำนวยการจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าความรับผิดชอบในการปฏิบัติการเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการ ฝ่ายอำนวยการจะต้องไม่แทรกแซง

ข้อที่ 5 ข้อใดคือการเสนอข้อมูลข่าวสารให้ผู้บังคับบัญชาที่ดี ?
1. รวดเร็วและสมบูรณ์
2. รวดเร็วเป็นหลักสำคัญ
3. ข้อมูลสมบูรณ์เป็นหลักสำคัญ
4. ข้อมูลทันสมัยเป็นหลัก

ข้อที่ 6 วัตถุประสงค์สำคัญของการประสานงานของฝ่ายอำนวยการ คือ ?
1. ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
2. เพื่อการทำงานของฝ่ายอำนวยการต่างๆสอดคล้องกัน
3. เพื่อให้การทำงานของฝ่ายอำนวยการต่างๆไม่ซ้ำซ้อนกัน
4. ข้อ2. และ 3. ถูก

ข้อที่ 7 ข้อมูลท้องถิ่นของแต่ละหน่วยมักจะไม่เหมือนกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ?
1. ภารกิจหน่วยนอก
2. ภารกิจหลักของหน่วย
3. ภารกิจรองของหน่วยเหนือ
4. ภารกิจเฉพาะของหน่วยล่าง

ข้อที่ 8 แหล่งข่าวเปิด ได้มาจากแหล่งใด ?
1. หนังสือพิมพ์
2. การติดตามจากแหล่งข่าวลับ
3. การเฝ้าสังเกต
4. การสืบสวนหาข่าว

ข้อที่ 9 การดำเนินการทั้งปวงเพื่อลบล้างความสามารถในการหาข่าวของฝ่ายตรงข้ามอยู่ในข้อใด ?
1. การผลิตข่าวกรอง
2. การใช้การกระจายข่าวสารและข่าวกรอง
3. การจารกรรมข่าวสาร
4. การต่อต้านข่าวกรอง

ข้อที่ 10 หน่วยสนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงที่อยู่ในที่ตั้งสำนักงาน จะต้องให้การสนับสนุนแก่หน่วยที่ปฏิบัติในพื้นที่ซึ่งอยู่ส่วนหน้า รวมทั้งการสนับสนุนจากหน่วยเหนือไปยังหน่วยรองด้วย เพื่อปลดเปลื้องงานด้านการส่งกำลังบำรุงของหน่วยรอง (หน่วยปฏิบัติ) ให้มากที่สุด คือหลักการส่งกำลังบำรุงข้อใด ?
1. การรวมการสนับสนุน
2. ความเชื่อถือได้
3. การสนับสนุนจากข้างหลังไปข้างหน้า
4. ความอ่อนตัว

ข้อที่ 11 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเงิน/งบประมาณ ?
1. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานส่งกำลังบำรุง ตั้งแต่ระดับผู้บังคับบัญชาจนถึงเจ้าหน้าที่ โดยบริหารกำลังคน  จะใช้คนอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด
2. เงิน/งบประมาณเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงาน เป็นจุดเริ่มต้นของการได้มาซึ่งคน วัสดุอุปกรณ์ และการบริหารเงิน/งบประมาณ จะจัดสรรเงิน/งบประมาณ อย่างไรให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3. วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ และทรัพยากรอื่นนอกเหนือจาก คน และเงิน/งบประมาณ จะต้องมีพร้อมสนับสนุนภารกิจของหน่วยต่างๆ ดังนั้น การบริหารวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในการดำเนินงานควรคิดว่าจะทำอย่างไรให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด
4. การบริหารจัดการ เป็นกระบวนการจัดการบริหารควบคุมเพื่อให้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีระบบเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ทำให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเต็มที่

ข้อที่ 12 ข้อใดคือความหมายของปัจจัยในการบริหารเวลา ?
1. การกำหนดและการควบคุมการปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเวลาและวัตถุประสงค์ที่กำหนด เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพในงานหน้าที่ที่รับผิดชอบ
2. ความประพฤติที่ดีที่ชอบ หรือธรรมในระดับศีล หรือกรอบปฏิบัติที่ดี เกี่ยวกับความรู้สึกรับผิดชอบ บริสุทธิ์ เกี่ยวกับจิตใจ
3. ข้อมูลข่าวสารที่ฝ่ายส่งกำลังบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา ต้องเป็นข้อมูลของสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นอยู่จริง เพื่อที่จะได้นำมาวิเคราะห์ประมวลผล และฝ่ายอำนวยการต่างๆ ต้องได้รับข้อมูลเช่นเดียวกัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาของฝ่ายอำนวยการ และเพื่อประโยชน์ในการจัดทำประมาณการ การจัดทำแผน/คำสั่งปฏิบัติการ
4. การวัดผลเป็นสิ่งจำเป็นการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นการวัดเพื่อประเมินผลทำให้ทราบว่ากระบวนการส่งกำลังบำรุงขั้นตอนใดมีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อที่ 13 งานมวลชนสัมพันธ์แตกต่างจากงานชุมชนสัมพันธ์ในข้อใดมากที่สุด ?
1. เป้าหมายต่างกัน
2. วิธีการต่างกัน
3. จุดกำเนิดต่างกัน
4. ไม่มีความแตกต่างกัน

ข้อที่ 14 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์พิจารณาจากข้อใด ?
1. ชุมชนที่เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมสูง
2. ชุมชนที่เป็นย่านธุรกิจล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
3. ชุมชนแออัดที่มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยรวมกันอยู่
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 15 การเลือกพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์ ในกรณีของพื้นที่ซึ่งมีปัญหาพิเศษ หมายถึงข้อใด ?
1. พื้นที่ที่มีปัญหาเร่งด่วน
2. พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินงานชุมชนสัมพันธ์
3. พื้นที่ที่มีปัญหาอาชญากรรมที่กระทบกระเทือนต่อขวัญของประชาชน
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 16 รายการค่าเช่าบ้านอยู่ในงบรายจ่ายใด ?
1. งบบุคลากร
2. งบดำเนินงาน
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน

ข้อที่ 17 ผู้ว่าราชการจังหวัด ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ คือข้อใด ?
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการรวมกรุงเทพมหานคร
2. ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการยกเว้นกรุงเทพมหานคร
4. ผู้ว่าการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ข้อที่ 18 งบเงินอุดหนุนแบ่งออกเป็นกี่ประเภท ?
1. 2 ประเภท
2. 3 ประเภท
3. 4 ประเภท
4. 5 ประเภท

ข้อที่ 19 ข้อใดต่อไปนี้เป็นรายการงบรายจ่ายอื่น ?
1. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ(ในประเทศ)
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
3. ค่ารับรอง
4. ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

ข้อที่ 20 สถานการณ์ใดต่อไปนี้ ควรใช้กระบวนการข่าวกรองทางทหาร ?
1. การถูกลอบทำร้ายของนักการเมืองท้องถิ่น
2. การลักลอบฟอกเงินระดับภูมิภาค
3. เหตุการณ์วางเพลิงโรงเรียน
4. เหตุการณ์ชายแดนกรณีพิพาทเขาพระวิหาร

ข้อที่ 21 สภาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำข่าวกรองประเภทใด ?
1. ข่าวกรองต่างประเทศ
2. ข่าวกรองทางทหาร
3. ข่าวกรองกิจการภายใน
4. ข่าวกรองความมั่นคงราชอาณาจักร

ข้อที่ 22 ร.ต.อ.วิเชียร ได้ข่าวว่าจะเกิดวาตภัยขึ้นในพื้นที่ จัดเป็นข่าวประเภทใด ?
1. ข่าวกรองความมั่นคง
2. ข่าวกรองบุคคล
3. ข่าวกรองทำเนียบกำลังรบ
4. ข่าวกรองอนาคต

ข้อที่ 23 ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของการพิจารณากำหนดให้ข้อมูลข่าวสารลับอยู่ในชั้นความลับใด ?
1. ความสำคัญของเนื้อหา
2. แหล่งที่มาของข้อมูลข่าวสาร
3. วิธีการนำไปใช้ประโยชน์
4. บุคคลภายนอกหน่วยงานที่ควรรับทราบ

ข้อที่ 24 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กำหนดไว้กี่มาตรา ?
1. จำนวน 23 มาตรา
2. จำนวน 36 มาตรา
3. จำนวน 43 มาตรา
4. จำนวน 52 มาตรา

ข้อที่ 25 ถ้าเอกสารเข้าปกให้แสดงชั้นความลับไว้ที่ใด ?
1. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้า
2. กลางหน้ากระดาษ ด้านนอกของปกหน้าและปกหลัง
3. มุมขวาบน ด้านในของปกหน้า
4. มุมขวาล่างของทุกหน้าเอกสาร

ข้อที่ 26 กิจกรรมพิเศษในรูปแบบการจัดงาน Seminar ตรงกับข้อใดมากที่สุด ?
1. การจัดแสดงนิทรรศการ
2. การจัดสัมมนา
3. การบริการสังคม
4. การจัดงานวันฉลอง

ข้อที่ 27 ภาพยนตร์ จัดเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ชนิดใด ?
1. สื่อที่ควบคุมได้
2. สื่อที่ควบคุมไม่ได้
3. เป็นไปได้ทั้งสื่อที่ควบคุมได้และควบคุมไม่ได้
4. สื่อชนิดอื่นๆ

ข้อที่ 28 ขั้นตอนแรกในการสร้างความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนคืออะไร ?
1. การไปเยี่ยมชมที่ทำการของสื่อทุกประเภท
2. การศึกษาฐานข้อมูลของสื่อทุกประเภท
3. การรวบรวมข้อมูลของสื่อทุกประเภท
4. ถูกทั้งข้อ 2 และข้อ 3

ข้อที่ 29 ข้อใดที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรได้ ?
1. Social Responsibility 
2. Events
3. Identity Media
4. News

ข้อที่ 30 ตัวอักษร L” ในชุดเครื่องมือ PENCILS หมายถึงอะไร ?
1. การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับชุมชน
2. การใช้สื่อเฉพาะที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร
3. กิจกรรมที่ใช้การโน้มน้าวใจ เพื่อจูงใจให้มีการออกกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ
4. กิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ข้อที่ 31 ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดอยู่ในกระแสนิยมในปัจจุบัน ?
1. ค่าสื่อโฆษณามีราคาสูงขึ้น
2. นักการตลาดพยายามใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างผสมผสานมากขึ้น
3. ทัศนคติของกลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
4. การประชาสัมพันธ์เชิงการตลาดมีความคุ้มค่า แม้จะใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก

ข้อที่ 32 ระยะเวลาของการประชาสัมพันธ์ช่วงใดที่นักประชาสัมพันธ์ควรใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ที่สุด ?
1. ระยะป้องกัน
2. ระยะก่อตัว
3. ระยะเกิดเหตุ
4. ระยะฟื้นฟู

ข้อที่ 33 การที่องค์กรดำเนินกิจกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ ในลักษณะใด ?
1. ภาพลักษณ์ที่เกิดโดยธรรมชาติ
2. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการปรุงแต่ง
3. ภาพลักษณ์ที่เกิดจากการประเมิน
4. ภาพลักษณ์ที่สร้างสรรค์ได้

ข้อที่ 34 ข้อใด กล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสร้างภาพลักษณ์ไม่ถูกต้อง ?
1. สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการ
2. การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต้องทำเป็นครั้งคราว
3. เป็นเกราะป้องกันช่วยให้ประชาชนให้อภัยหรือมองข้ามข้อบกพร่องนั้นได้
4. บุคคลากรในองค์กรมีความภาคภูมิใจและตั้งใจในการทำงานให้ได้คุณภาพตามที่องค์กรมุ่งหวัง

ข้อที่ 35 ความเป็นมาของจิตวิทยามวลชนในประเทศไทยข้อใดไม่ถูกต้อง ?
1. มีการนำมาใช้นานแล้วและมีการศึกษาวิจัยหลังสงครามโลกครั้งที่๒
2. การใช้ยุคแรกๆในการปกครองเน้น ตัวผู้นำ
3. การใช้หลักความเชื่อทางศาสนาเข้ามาช่วย
4. การสร้างความสะดวกสบายให้แก่มวลชน

ข้อที่ 36 ข้อใดไม่ใช่เทคนิคการชี้นำมวลชน ?
1. เข้าใจธรรมชาติของมวลชน
2. ให้ความเป็นกันเอง
3. ใช้หลักการประชาสัมพันธ์
4. ให้มวลชนลงมติโดยเปิดเผย

ข้อที่ 37 ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. การฝึกอบรมจะช่วยให้สามารถเอาชนะใจมวลชนได้
2. การใช้กำลังเป็นสิ่งที่ดีในการเอาชนะจิตใจมวลชน
3. ภายหลังจากที่เอาชนะจิตใจของมวลชนแล้วควรทำการฝึกอบรมเพื่อปรับเปลียนทัศนคติ
4. ควรใช้กำลังเป็นอันดับแรกเพื่อสร้างความเกรงกลัว

ข้อที่ 38 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การปรึกษาหารือ” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 39 รูปแบบของการมีส่วนร่วมในรูปแบบของ “การรับรู้ข่าวสาร” ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่าอะไร ?
1. Public Information
2. Public Consultation
3. Public Meeting
4. Decision Making

ข้อที่ 40 ขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการมีส่วนร่วม คือข้อใด ?
1. มีส่วนร่วมในการคิด ศึกษา และค้นคว้า หาปัญหาและสาเหตุของปัญหาของชุมชน
2. มีส่วนร่วมในการวางนโยบาย หรือแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อลดและแก้ไขปัญหา
3. มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีส่วนร่วมในการควบคุม ติดตาม และประเมินผลการทำงาน

ข้อที่ 41 การที่ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยงานมอบหมายภาระหน้าที่บางประการให้ผู้บังคับบัญชาระดับรองช่วยทำหน้าที่แทน ให้ใช้คำว่า ?
1. ทำการแทน
2. ปฏิบัติราชการแทน
3. รักษาราชการแทน
4. ใช้ได้ทุกคำที่กล่าวมา

ข้อที่ 42 ข้อใดไม่จัดอยู่ในความหมายคำว่า “ส่วนราชการ” ตามตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ?
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. อำเภอ
3. กรุงเทพมหานคร
4. บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

ข้อที่ 43 ถ้าท่านจะเขียนหนังสือถึงนาย ก จะใช้คำขึ้นต้นและคำลงท้าย ได้แก่ ?
1. คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” คำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง”
2. คำขึ้นต้นว่า “เรียน” คำลงท้ายว่า “ ขอแสดงความนับถือ”
3. คำขึ้นต้นว่า “เรียน” คำลงท้ายว่า “ ขอแสดงความนับถืออย่างสูง”
4. คำขึ้นต้นว่า “กราบเรียน” คำลงท้ายว่า “ขอแสดงความนับถืออย่างสูง”

ข้อที่ 44 ข้อใดคือการนำเข้าข้อมูล ?
1. การป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
2. การอ่านข้อมูลจากรหัสแท่ง
3. การตรวจใบลงทะเบียนที่มีการฝนดินสอดำในตำแหน่งต่างๆ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 45 ระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงข้อใด ?
1. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อให้ทำงานเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานภายในองค์การ โดยใช้เครื่องมือทางอีเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นอุปกรณ์หลักของระบบ
2. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อรวบรวม ประมวลผล จัดระบบและจัดทำแบบรายงาน หรือเอกสารสำหรับช่วยในการตัดสินใจในปัญหาแบบโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
3. ระบบสารสนเทศที่จัดหาหรือจัดเตรียมข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารระดับสูง เพื่อจะช่วยในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเลือกโอกาสที่เกิดขึ้น
4. ระบบสารสนเทศที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้น เพื่อช่วยให้การทำงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพ

ข้อที่ 46 ข้อใดไม่ใช่การดูแลรักษาสารสนเทศเพื่อการใช้งาน ?
1. การทำสำเนาข้อมูล
2. การค้นหาข้อมูล
3. การคำนวณ
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 47 เทคนิคการตัดสินใจแบบใด ที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการแสดงความคิดเห็นหลายรอบก่อนการตัดสินใจ ?
1. การตัดสินใจแบบอาศัยความเชี่ยวชาญ
2. การตัดสินใจแบบแสดงความคิดเห็นร่วม
3. การตัดสินใจแบบเดลฟาย
4. การตัดสินใจแบบวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญ

ข้อที่ 48 บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจหน้าที่ในการตัดสินใจที่ดีคืออะไร ?
1. การตัดสินใจโดยทั่วไปจะใช้หลักเสียงส่วนใหญ่หรือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์
2. การตัดสินใจโดยมีการวิเคราะห์ปัญหา ค้นหาทางเลือก วิเคราะห์ทางเลือก
3. การตัดสินใจตามที่ต้องการได้ตามอำนาจหน้าที่
4. การตัดสินใจโดยการหาข้อมูลให้มากที่สุด

ข้อที่ 49 ขั้นตอนในทฤษฎีการตัดสินใจ ขั้นตอนแรกคืออะไร ?
1. การวิเคราะห์ทางเลือก
2. การพิจารณาสาเหตุของปัญหา
3. การค้นหาทางเลือก
4. การหาข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

ข้อที่ 50 ในการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงและธำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม ข้าราชการตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติอย่างไร ?
1. กระทำการข่มขู่บุคคลให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จ
2. กักขังบุคคลที่ยังไม่ได้ถูกจับกุมตามกฎหมาย
3. ใช้อำนาจที่มิชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐาน
4. ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการทารุณกรรมต่อบุคคล

ข้อที่ 51 ในการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือน และ การลงโทษ ข้าราชการตำรวจ ผู้บังคับบัญชา ต้องคำนึงถึง ?
1. พฤติกรรม การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ ของบุคคล
2. ความสามารถ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
3. ความรู้ การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
4. ความอาวุโส การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ข้อที่ 52 การประกาศเชิดชูเกียรติข้าราชการตำรวจที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตาม ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจต้องกระทำเป็นประจำกี่ปี ?
1. 3 ปี
2. 4 ปี
3. 2 ปี
4. ทุกปี

ข้อที่ 53 สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ กรณีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐมีกำหนดอายุความอย่างไร ?
1. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
2. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด
3. 1 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. 2 ปี นับแต่วันที่หน่วยงานของรัฐรู้ถึงการละเมิด และรู้ตัวเจ้าหน้าที่ผู้จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

ข้อที่ 54 กรณีผู้แต่งตั้งเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้ถึงแก่ความตายก่อนออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ข้อใดกล่าวถูกต้อง ?
1. ตกเป็นพับแก่หน่วยงานของรัฐ
2. ส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟ้องผู้จัดการมรดกหรือทายาท
3. ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
4. ไม่มีข้อใดถูกต้อง

ข้อที่ 55 อัตราดอกเบี้ยผิดนัดกรณีเจ้าหน้าที่ต้องชำระเงินตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ?
1. ร้อยละ 7.5 ต่อปี
2. ร้อยละ 7 ต่อปี
3. ร้อยละ 1.5 ต่อปี
4. ร้อยละ 1 ต่อปี

ข้อที่ 56 มารยาทบนโต๊ะอาหาร ข้อใดปฏิบัติไม่เหมาะสม ?
1. ใช้มีดตัดหรือหั่นเนื้อและนำเข้าปาก
2. การตักซุป ให้ตักออกจากตัว
3. ให้สุภาพสตรีและผู้สูงอายุตักอาหารก่อน
4. ใช้ตะเกียบกลับด้ามของตนเอง คีบอาหารให้ผู้อื่น

ข้อที่ 57 หากผู้ร่วมงานให้ความเคารพ เข้าหารือ ให้ความร่วมมือในการทำงาน ประเมินได้ว่าเขามีความเชื่อใจท่านอย่างไร ?
1. ความเชื่อใจบ้าง
2. ความเชื่อใจสูง
3. ความไม่เชื่อใจ
4. ไม่มีข้อใดถูก

ข้อที่ 58 ข้อใดกล่าวถึงความหมาย "บุคลิกภาพ"ได้ถูกต้องที่สุด ?
1. ภาพของบุคคลที่ปรากฎให้เห็น
2. ลักษณะที่ดีของแต่ละบุคคล
3. ลักษณะท่าทีที่แสดงออกของบุคคล
4. ลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล

ข้อที่ 59 การพูดอย่างไรทำให้ผู้ฟังเกิดความไม่น่าเชื่อถือ ?
1. พูดจากประสบการณ์ รู้กระบวนการตั้งแต่เริ่มจนจบ
2. มีข้อมูล สถิติ ข้อเท็จจริงประกอบการพูด
3. อ้างถึงผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานที่ผู้ฟังรู้จัก
4. เปรียบเทียบ วิจารณ์ตามความรู้สึก

ข้อที่ 60 สถานการณ์ใดที่ผู้พูดตอบคำถามผู้ฟังมีความไม่เหมาะสม ?
1. อย่าใช้เวลาตอบคำถามกับคนใดคนหนึ่งมากเกินไป
2. ตอบตรงประเด็นก่อน แล้วค่อยอธิบายรายละเอียด
3. ถ้ามีคำถามก่อกวน ให้เชิญเขาออกจากห้อง
4. ให้ทวนคำถาม ถ้าจำเป็น

ข้อที่ 61 เนื้อหาส่วนใดที่ผู้พูดต้องใช้นำเสนอทุกครั้ง ไม่ว่าเป็นการพูดภายในเวลา 3-5 นาที 15 นาที หรือ 30 นาที ?
1. เนื้อหาต้องรู้
2. เนื้อหาควรรู้
3. เนื้อหาน่ารู้
4. ถูกทุกข้อ

ข้อที่ 62 ข้อใดเกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมากที่สุด ?
1. การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
2. การฝึกอบรมด้านมวลชนสัมพันธ์
3. การเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤต
4. การต่อต้านการก่อการร้ายสากล

ข้อที่ 63 เมื่อโรงเรียนน้ำท่วมแล้วตำรวจเข้าไปช่วยเหลือนักเรียน ตรงกับข้อใด ?
1. การบรรเทาภัย
2. การประชาสัมพันธ์
3. การชุมชนสัมพันธ์
4. การสังคมสงเคราะห์

ข้อที่ 64 ข้อใดถือเป็นประเภทของการฝึกอบรมชุมชน ?
1. การส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชน
2. การจัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3. การส่งวิทยากรไปให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
4. ถูกทุกข้อ