สังกัด/หน่วยงาน :

 ชื่อ :  


จำนวนผู้ที่ทดสอบผ่านแล้วทั้งหมด 
3583  คน
ผู้ที่ทดสอบหลายครั้ง จะแสดงเฉพาะรายการที่ทำได้คะแนนสูงสุด

*** ผู้ที่เข้าทดสอบผ่าน 70 % แล้วไม่ปรากฎรายชื่อในรายงานนี้ กรุณาติดต่อ ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ. 02 5133054 ***

จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อ, วันที่สอบ และ คะแนน โดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์นั้น

ลำดับ รหัส ยศ ชื่อ,นามสกุล ตำแหน่ง วันที่สอบ เริ่มสอบ สอบเสร็จ ทำ/ข้อ คะแนน
3583 7026 ร.ต.ท.หญิง จิตติพร ชายแก้ว รองสารวัตร 12/05/2559 12:29:43 12:50:03 30  26 
3582 6053 พ.ต.ท.หญิง สุธิดา แก้วเพชร สารวัตร 29/02/2559 15:32:01 15:43:54 30  23 
3581 9351 ร.ต.อ. เฉลิมศักดิ์ ศรีสาย รองสารวัตร 30/09/2560 17:55:39 18:18:11 30  26 
3580 6186 ด.ต. ฉัตรชัย ดีอยู่. ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 15:33:16 15:59:37 30  22 
3579 8178 พ.ต.ท.หญิง นภัสวรรณ พุทธา รองผู้กำกับการ 30/07/2559 15:57:27 16:15:23 30  27 
3578 7065 พ.ต.ท. บุญเกื้อ จงจิตร สารวัตร 16/05/2559 11:43:49 12:03:24 30  22 
3577 8156 พ.ต.ท. ประเสริฐ สุนันต๊ะ สารวัตร 29/07/2559 22:02:57 22:14:24 30  21 
3576 9348 ร.ต.อ. ร.ต.อ.วินิตย์ ภักดีวานิช รองสารวัตร 30/09/2560 15:47:59 16:19:48 30  23 
3575 6105 ร.ต.ท. วิไล สัพโส รองสารวัตร 12/02/2559 21:23:33 21:46:25 30  26 
3574 7810 ร.ต.ต. อดุลย์ ปงกันคำ รองสารวัตร 09/08/2559 12:47:55 13:07:55 30  23 
3573 5647 ส.ต.ต. อรุณ ผลศรัทธา ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 08:40:10 09:10:26 30  21 
3572 8163 ร.ต.อ. เรวัต แดงมี รองสารวัตร 30/07/2559 09:03:33 09:28:09 30  23 
3571 9443 ร.ต.อ. เอกชัย แก้วกัญญาติ รองสารวัตร 06/10/2560 09:03:13 09:17:59 30  23 
3570 6142 ด.ต. โสภณ ก้อนแพง ผู้บังคับหมู่ 04/03/2559 13:56:03 14:32:24 30  23 
3569 6093 ด.ต. ,มนตรี พันธ์ุบุญ ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 15:07:16 15:38:09 30  21 
3568 8477 พล.ต.ท. 1 1 - 14/08/2559 21:06:36 21:29:13 30  22 
3567 9081 ด.ต. boonchao deewangthong ผู้บังคับหมู่ 20/12/2559 12:15:07 12:39:36 30  21 
3566 8779 ด.ต. Boontom Soijit ผู้บังคับหมู่ 20/08/2559 20:33:48 20:51:42 30  21 
3565 8972 ด.ต. bunyarat รุ่มรวย ผู้บังคับหมู่ 04/09/2559 13:15:28 13:30:55 30  23 
3564 7951 ร.ต.อ. guson Prommateam รองสารวัตร 30/07/2559 14:34:31 14:59:41 30  24 
3563 8158 ด.ต. lสงกรานต์ จอมฟอง ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 00:22:32 00:57:47 30  25 
3562 9007 ด.ต. mongkol จันทร์โต ผู้บังคับหมู่ 13/09/2559 14:19:13 14:38:02 30  22 
3561 9005 ด.ต. phi1234 กลิ่นหอม ผู้บังคับหมู่ 13/09/2559 12:04:28 12:30:46 30  23 
3560 9125 พล.ต.ท. phungthong cherdkhoksung รองสารวัตร 22/12/2559 12:12:14 12:23:17 30  26 
3559 8522 ส.ต.อ. Piriyapish Mungkata ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 14:05:02 14:32:08 30  21 
3558 9126 ร.ต.อ. san sattawisas รองสารวัตร 22/12/2559 11:55:14 12:06:43 30  26 
3557 9242 จ.ส.ต. Shithikorn Kamchad ผู้บังคับหมู่ 18/06/2560 13:15:00 13:29:09 30  21 
3556 8979 จ.ส.ต. Sithikorn Kamchad ผู้บังคับหมู่ 05/09/2559 10:16:57 10:32:08 30  25 
3555 8657 ด.ต. Thananarin Thanawongthanasahkul ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 13:48:37 14:07:31 30  24 
3554 6216 พ.ต.ต. tinkon Chanabumroong สารวัตร 16/02/2559 09:48:10 10:20:32 30  25 
3553 8494 ร.ต.ท. YUTTHCHAI INWAN รองสารวัตร 15/08/2559 15:36:57 15:58:19 30  22 
3552 6029 ร.ต.ท. `ผล ชำนาญวงศ์ รองสารวัตร 12/02/2559 13:30:53 13:48:26 30  26 
3551 9495 ร.ต.ท. กชกวินทร สาระพงษ์ รองสารวัตร 28/03/2561 14:41:25 14:51:13 30  23 
3550 8245 ร.ต.ท. กชธนณฐ ยอดบ่อพลับ รองสารวัตร 08/08/2559 16:46:16 17:23:02 30  21 
3549 8594 ด.ต.หญิง กชพร โพธิ์สะอาด ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 11:53:21 12:12:38 30  22 
3548 7398 ส.ต.ท. กนกทร วงศ์แก้ว ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 02:24:52 02:51:23 30  21 
3547 6608 ร.ต.ต. กนกพล มงคลนำ - 26/02/2559 13:12:41 13:24:25 29  24 
3546 7123 ร.ต.อ.หญิง กนกอร จันทร รองสารวัตร 13/05/2559 11:58:41 12:09:53 30  24 
3545 5367 ร.ต.อ. กนิษฐ์ หอยสังข์ทอง รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:56 14:42:33 30  21 
3544 8246 ด.ต. กมล จิตอารี ผู้บังคับหมู่ 02/08/2559 14:32:24 15:01:52 30  23 
3543 8828 ด.ต. กมล อิ่นแก้ว ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 14:05:44 14:35:08 30  23 
3542 6472 พ.ต.ท. กมล ฟ้าโสภา สารวัตร 23/02/2559 13:29:44 13:40:14 30  22 
3541 6957 พ.ต.ท.หญิง กมลกัญจน์ ธนามี รองผู้กำกับการ 23/03/2559 15:06:21 15:36:19 30  26 
3540 5619 ร.ต.ท. กรณ์พงศ์ ธนพิทักษ์วราธร รองสารวัตร 22/01/2559 11:08:34 11:21:50 29  22 
3539 6798 ร.ต.ท.หญิง กรรณิการ์ โกฎค้างพลู - 01/03/2559 13:18:26 13:42:45 30  25 
3538 6219 พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ สุขสำราญ สารวัตร 16/02/2559 11:59:45 12:13:20 30  21 
3537 5362 ร.ต.ท.หญิง กรวิษา จันทร์สิงห์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:31:29 14:55:19 30  24 
3536 7496 ด.ต. กรัยเลิศ จันทร์เอน ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 13:51:56 14:07:01 30  24 
3535 7680 ส.ต.ต. กริช ดอนพาเหลา ผู้บังคับหมู่ 27/06/2559 14:19:23 14:39:27 30  23 
3534 6963 พ.ต.ท. กริช อุดรสะอาด รองผู้กำกับการ 24/03/2559 22:34:01 22:44:39 30  21 
3533 7687 ด.ต. กริชดิศรณ์ ยืนยาว ผู้บังคับหมู่ 28/06/2559 22:41:05 23:02:47 30  22 
3532 6541 ร.ต.ท. กรุงไทย บุญตาระวะ รองสารวัตร 24/02/2559 18:12:37 18:35:46 30  27 
3531 5372 ร.ต.ท.หญิง กรุณา จันจันทึก รองสารวัตร 15/12/2558 14:26:46 14:53:58 30  21 
3530 5982 ร.ต.ท. กฤช ศรีสุริยชัย รองสารวัตร 12/02/2559 11:31:57 11:43:59 30  25 
3529 7099 ส.ต.ต. กฤชนนท์ ขวัญรอด ผู้บังคับหมู่ 12/05/2559 22:32:46 22:51:33 30  25 
3528 5711 ร.ต.ท. กฤต สุวรรณเจดีย์ รองสารวัตร 24/02/2559 13:34:26 13:49:22 30  23 
3527 8946 ด.ต. กฤต ขาวะนา ผู้บังคับหมู่ 30/08/2559 13:31:13 13:50:55 30  22 
3526 8448 พ.ต.ต. กฤตธัช ศรีคำมูล สารวัตร 10/08/2559 14:03:20 14:21:39 30  24 
3525 7683 จ.ส.ต.หญิง กฤตพร จันทร ผู้บังคับหมู่ 27/06/2559 13:38:37 13:47:44 30  22 
3524 7678 พ.ต.ต. กฤตภาส จำเนียรกุล สารวัตร 26/06/2559 15:55:36 16:07:11 30  24 
3523 7053 ส.ต.ท. กฤตภาส สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 07/06/2559 23:19:27 23:53:29 30  23 
3522 7351 พ.ต.ต. กฤติพัฒน์ เพชรบางโกระ สารวัตร 25/05/2559 22:51:47 23:31:48 30  22 
3521 8209 ร.ต.อ. กฤติภวัตช์ กฤติกรเรืองธนา รองสารวัตร 01/08/2559 10:51:31 11:23:28 30  21 
3520 6080 ส.ต.ต. กฤติภาพ พุทธศรี ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 18:03:05 18:14:03 30  21 
3519 9349 ร.ต.อ.หญิง กฤติยาณี พิสุทธิพงศ์โชโต รองสารวัตร 01/10/2560 22:17:54 22:33:54 30  25 
3518 6984 พ.ต.ท. กฤติเดช จันทร์เพชร รองผู้กำกับการ 05/04/2559 09:49:58 10:06:22 30  23 
3517 8451 ร.ต.ต. กฤศปรวัฒน์ วงศ์อรินทร์ รองสารวัตร 10/08/2559 15:51:53 16:11:43 30  25 
3516 8636 ด.ต. กฤษฎา มีมา ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 09:49:24 10:14:53 30  22 
3515 6822 ร.ต.ท. กฤษฎา มุสิโก รองสารวัตร 18/01/2559 15:18:05 15:45:32 30  26 
3514 8171 ร.ต.ท. กฤษฎา เวียงแก้ว รองสารวัตร 30/07/2559 11:04:23 11:38:41 30  22 
3513 8562 ส.ต.ท. กฤษฎา พลอยเลี้ยง ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 10:55:53 11:17:30 30  25 
3512 5351 พ.ต.ต. กฤษฎา แก่นสำโรง สารวัตร 15/12/2558 14:52:32 14:58:35 30  23 
3511 8095 ด.ต. กฤษฎากานต์ คำไทย ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:24:30 13:47:32 30  21 
3510 5597 ร.ต.อ. กฤษฏิ์ชัช โพธิ์ไพบูลย์ รองสารวัตร 20/01/2559 20:30:21 20:53:11 30  23 
3509 8229 ร.ต.ท. กฤษณ พลอาจ รองสารวัตร 10/08/2559 19:32:55 20:11:33 30  22 
3508 6326 พ.ต.ท. กฤษณะ สุกันทะ สารวัตร 18/02/2559 13:38:30 13:59:27 30  22 
3507 5672 ร.ต.อ. กฤษณะ แต้มเรืองอิฐ รองสารวัตร 28/01/2559 12:41:52 13:21:54 29  23 
3506 5256 พ.ต.ท. กฤษณะ ก้ามสันเทียะ - 16/12/2558 13:42:18 13:50:06 30  22 
3505 7748 ส.ต.ท. กฤษณะ อิสรโชติ ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 12:20:37 12:55:36 30  22 
3504 5877 ด.ต. กฤษณะ สระแก้ว ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 18:56:46 19:20:19 30  22 
3503 6062 ร.ต.อ. กฤษณ์ จิตรดี รองสารวัตร 12/02/2559 14:10:58 14:30:01 30  23 
3502 5506 ด.ต. กฤษณ์ แก้วเกต ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 18:59:16 19:15:15 30  22 
3501 6576 พ.ต.ท. กฤษดา มินทร์เสน รองผู้กำกับการ 25/02/2559 17:30:08 17:48:14 30  22 
3500 6987 พ.ต.ท. กฤษดา ศรีอิสาณ รองผู้กำกับการ 05/04/2559 14:08:34 14:21:59 30  21 
3499 6086 ร.ต.ท.หญิง กฤษดาพร เมืองพันธ์ รองสารวัตร 12/02/2559 14:46:12 15:23:25 30  21 
3498 6811 ร.ต.ท. กล้าณรงค์ เขียวสิงห์ รองสารวัตร 01/03/2559 15:16:44 15:36:15 30  23 
3497 6619 ร.ต.ท. กวิล ดำปาน รองสารวัตร 01/03/2559 16:08:12 16:17:42 30  24 
3496 9447 ร.ต.อ. กษิเดช ตู้ชัยอมร รองสารวัตร 23/11/2560 11:09:39 11:17:55 30  22 
3495 5747 ร.ต.ท.หญิง กองกาญจน์ เพ็ชโรภาส รองสารวัตร 11/02/2559 10:27:09 11:02:23 30  26 
3494 7186 ส.ต.ท. กอบศักดิ์ ทันประจำสินธุ์ ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 10:54:44 11:14:58 30  23 
3493 7697 ร.ต.อ.หญิง กัญญลักษณ์ วิริยวรพงศ์ รองสารวัตร 30/06/2559 14:38:53 14:54:51 30  26 
3492 6746 ร.ต.ท.หญิง กัญญวี ตะสันเที่ยะ รองสารวัตร 29/02/2559 20:43:15 20:53:08 30  21 
3491 6342 ด.ต.หญิง กัญญานันท์ ไผ่นวล ผู้บังคับหมู่ 18/02/2559 18:26:05 18:38:28 30  22 
3490 8056 จ.ส.ต.หญิง กัญญาภัทร ไผ่วุฒิพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 13:23:08 13:47:26 30  21 
3489 6582 ร.ต.อ.หญิง กัญญาวีร์ พลากุล รองสารวัตร 26/02/2559 08:30:24 09:05:36 30  22 
3488 7923 พ.ต.ต. กัณฑ์สิทธิ์ คงต่อ สารวัตร 28/07/2559 14:17:49 14:28:48 30  22 
3487 7752 ด.ต. กันตพิชญ์ ทองนาค ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 08:52:01 09:22:25 30  28 
3486 8018 จ.ส.ต. กันตภณ เกียรติสุดาเกื้อกูล ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 12:45:22 13:05:32 30  21 
3485 6799 ด.ต.หญิง กันยา บูรณ์ชนะ ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 12:04:12 12:19:30 30  21 
3484 5548 ส.ต.ต. กันย์ ดวงแก้ว ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:02:03 15:24:21 30  23 
3483 8597 จ.ส.ต.หญิง กัลยา เพ็งจู ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 12:45:53 13:06:05 30  22 
3482 5871 ด.ต.หญิง กัลยา ช่างชำนิ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 10:46:29 11:00:54 30  21 
3481 7157 ร.ต.อ.หญิง กัลยา มากนวล รองสารวัตร 16/05/2559 13:10:51 13:45:50 30  26 
3480 6917 ร.ต.ท. กาณฑ์ น้ำเพ็ชร รองสารวัตร 09/03/2559 14:35:20 15:12:41 30  27 
3479 7134 ร.ต.ท.หญิง กานดา ร่มทอง รองสารวัตร 15/05/2559 20:12:41 20:26:51 30  22 
3478 8126 ร.ต.อ. กานต์ นวพงศ์กีรติ รองสารวัตร 29/07/2559 13:51:39 14:11:26 30  24 
3477 5420 ส.ต.ต. กานต์ วิเวก ผู้บังคับหมู่ 22/01/2559 12:19:10 12:43:02 30  22 
3476 8662 ร.ต.อ. กานต์นิธิ คำมอญ รองสารวัตร 18/08/2559 12:10:50 12:24:06 30  25 
3475 9513 ส.ต.อ.หญิง กานต์พิชชา ดาวงษ์ - 20/01/2562 18:51:42 19:08:38 30  21 
3474 5484 ด.ต.หญิง กานต์สิรี แว่นทอง ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 12:28:48 12:39:42 30  21 
3473 7625 พ.ต.ท. การกฤศ กาญจนสุวรรณ สารวัตร 19/06/2559 21:48:35 22:17:32 30  28 
3472 7762 จ.ส.ต. กำจร มะโนเรือง ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 10:41:59 11:02:26 29  21 
3471 8993 จ.ส.ต. กำธร บุญกลั่นสอน ผู้บังคับหมู่ 07/09/2559 15:43:28 16:03:05 30  22 
3470 7377 ด.ต. กำธร ก่อไวทยเจตน์ ผู้บังคับหมู่ 30/05/2559 11:50:32 12:01:00 30  23 
3469 8080 ร.ต.ท. กำพล โชติกะคาม รองสารวัตร 18/08/2559 11:03:29 11:35:19 30  22 
3468 8618 ด.ต. กำมนต์ โพธิ์ดง ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 19:01:00 19:21:13 30  21 
3467 8939 ร.ต.อ. กิจจา บุญจันทร์ รองสารวัตร 30/08/2559 10:23:06 10:40:09 29  23 
3466 7750 ด.ต. กิจเกษม เหลืองวิไล ผู้บังคับหมู่ 26/07/2559 17:05:57 17:22:23 30  24 
3465 9363 ร.ต.อ. กิตติ วิเศษสิงห์ รองสารวัตร 01/10/2560 15:03:54 15:30:42 30  23 
3464 7646 ส.ต.ต. กิตติ สุขเจริญ ผู้บังคับหมู่ 21/06/2559 14:30:02 14:43:43 30  21 
3463 6796 ด.ต. กิตติ พรจะโปะ ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 11:36:35 11:49:49 29  26 
3462 5584 พ.ต.ต. กิตติ ยอดรักษ์ สารวัตร 20/01/2559 12:59:51 13:32:13 30  24 
3461 5583 ร.ต.ท. กิตติกุล เกิดพุ่ม รองสารวัตร 20/01/2559 12:41:23 12:55:28 30  24 
3460 7538 พ.ต.ต. กิตติคม จันทร์สง่า สารวัตร 11/06/2559 20:37:06 20:47:26 30  23 
3459 8304 ร.ต.อ. กิตติคุณ จูมคำมูล รองสารวัตร 02/08/2559 15:31:59 16:05:20 30  25 
3458 9233 ร.ต.ท. กิตติคุณ ขุนพรหม รองสารวัตร 29/03/2560 13:07:56 13:15:51 30  22 
3457 7659 ร.ต.ท. กิตติคุณ กาญจนพิศาล รองสารวัตร 23/06/2559 13:30:50 13:46:25 30  21 
3456 6457 ด.ต. กิตติชนม์ สุวรรณโครธ ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 10:56:11 11:17:16 30  25 
3455 8825 ส.ต.ต. กิตติชัย งามประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 15:36:27 15:56:22 30  23 
3454 6289 ร.ต.ท. กิตติชัย วรชิน รองสารวัตร 17/02/2559 11:51:13 12:02:56 30  24 
3453 9146 ส.ต.อ. กิตติชัย บุ้นเสา ผู้บังคับหมู่ 22/12/2559 16:10:30 16:14:21 30  27 
3452 8674 ส.ต.อ. กิตติชัย บุ้นเสา ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 13:11:27 13:32:14 30  24 
3451 5390 ร.ต.ต. กิตติพงศ์ คามะปะใน รองสารวัตร 16/12/2558 14:53:09 15:04:27 30  21 
3450 8329 ร.ต.ท. กิตติพงศ์ บรรจง รองสารวัตร 03/08/2559 13:46:52 14:08:23 29  21 
3449 6194 ด.ต. กิตติพงษ์ กาลพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 15:33:22 15:52:12 30  25 
3448 6279 ส.ต.อ. กิตติพงษ์ ชัยชราแสง ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 14:07:19 14:16:39 30  24 
3447 9214 ร.ต.ต. กิตติพล พึ่งสลี รองสารวัตร 21/03/2560 23:04:52 23:12:39 30  22 
3446 8726 ร.ต.ต. กิตติพล พื่งสลี รองสารวัตร 20/08/2559 12:51:42 13:20:09 30  22 
3445 9260 ร.ต.ต. กิตติพล พึ่งสลี รองสารวัตร 24/06/2560 07:36:31 07:44:14 30  25 
3444 8999 ร.ต.ต. กิตติพล พึ่งสลี รองสารวัตร 12/09/2559 10:35:34 10:42:40 30  24 
3443 5333 ร.ต.ต. กิตติภัทร หงษ์ชูเวช รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:39 14:48:40 30  23 
3442 7992 ส.ต.ท. กิตติรัตน์ ขันคำนันต๊ะ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 12:13:44 12:22:59 30  25 
3441 5624 ด.ต. กิตติวัฒน์ มีแก้ว ผู้บังคับหมู่ 25/01/2559 19:25:17 19:54:37 30  22 
3440 6814 ส.ต.ต. กิตติวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:10:40 14:33:38 30  23 
3439 6408 ด.ต. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 10:32:09 10:52:22 29  21 
3438 6678 ร.ต.ต. กิตติศักดิ์ พลซา รองสารวัตร 29/02/2559 11:06:12 11:33:57 30  28 
3437 6511 ด.ต. กิตติเดช พาชื่นใจ ผู้บังคับหมู่ 24/02/2559 11:24:20 12:01:38 27  22 
3436 8519 พ.ต.ท. กิติคุณ รักแจ้ง สารวัตร 16/08/2559 13:37:05 13:46:48 30  26 
3435 9131 พ.ต.ท. กิติคุณ รักแจ้ง สารวัตร 22/12/2559 15:09:19 15:25:52 30  24 
3434 5449 พ.ต.ต. กิติภูมิ ภูฆัง สารวัตร 18/01/2559 14:06:19 14:21:08 30  23 
3433 5912 ด.ต. กิติศักดิ์ แผ่นเงิน ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 11:06:01 11:32:45 30  25 
3432 7430 ร.ต.ท. กิ่งเพ็ชร เพิ่มพูล รองสารวัตร 10/06/2559 14:13:36 14:43:47 30  24 
3431 7460 ส.ต.ต. กีรติ จินา ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 13:03:26 13:23:34 30  21 
3430 6390 จ.ส.ต. กีรติ คงศรี ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 21:59:08 22:20:24 30  22 
3429 7568 ส.ต.ต. กีรติ จิตตธาดาพงศ์ ผู้บังคับหมู่ 13/06/2559 14:16:25 14:38:23 30  21 
3428 7114 ร.ต.อ. กุมาระ พูลเอียด รองสารวัตร 16/05/2559 14:15:09 14:31:28 30  23 
3427 6853 ด.ต. กุศล ประมาชิต ผู้บังคับหมู่ 02/03/2559 09:19:00 09:49:05 30  24 
3426 9393 ร.ต.อ. กุศล แก้วสารพัดนึก รองสารวัตร 02/10/2560 21:42:42 21:49:08 30  21 
3425 8265 จ.ส.ต. กุศล มีกมล ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 20:03:25 20:28:49 30  22 
3424 8220 ร.ต.ท. ก่อเกียรติ์กัมพล กันเฉย รองสารวัตร 01/08/2559 10:43:05 11:03:26 30  25 
3423 6127 พ.ต.ต. ก้องภพ สนิทนวล สารวัตร 14/02/2559 18:32:17 18:46:25 30  24 
3422 5725 ส.ต.อ.หญิง ก้องวลี ศรีสุข ผู้บังคับหมู่ 02/02/2559 14:38:00 14:52:28 30  21 
3421 8392 ด.ต. ขจร พันธุ์อุดมศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 09/08/2559 10:17:28 10:27:47 30  22 
3420 5411 ส.ต.ต. ขจรภิเษก รักษ์ไกรเดช ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 09:32:44 10:12:20 30  23 
3419 6181 ด.ต. ขจรศักดิ์ ทุมเมืองปัก ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 13:03:50 13:41:08 30  23 
3418 6675 ส.ต.อ.หญิง ขนิษฐา เส้งรอด - 29/02/2559 13:16:30 13:29:26 30  23 
3417 8830 ด.ต. ขวัญชัย ทองรอย ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 14:24:30 14:39:43 30  29 
3416 6114 ด.ต. ขวัญชัย โหม่งพุฒ ผู้บังคับหมู่ 13/02/2559 10:41:22 11:14:12 30  21 
3415 6123 ร.ต.ท. ขวัญชัย พันละหาน รองสารวัตร 14/02/2559 09:41:13 09:57:12 30  22 
3414 9304 ร.ต.อ.หญิง ขวัญฤทัย สุวรรณเดชา รองสารวัตร 28/09/2560 20:58:40 21:14:06 30  22 
3413 9281 ร.ต.อ.หญิง ขวัญเรือน แก้วสารพัดนึก รองสารวัตร 28/09/2560 21:29:35 21:36:19 30  23 
3412 6875 ส.ต.ต. ขัตติยบุรุษ เกียรติธนกุล ผู้บังคับหมู่ 03/03/2559 17:56:29 18:13:58 30  22 
3411 9034 ร.ต.ท. ขันรุ่ง ศรีม่วง รองสารวัตร 30/09/2559 09:15:15 09:32:36 30  23 
3410 7959 ร.ต.ต. คงกฤช อินทร์นุ่มพันธ์ รองสารวัตร 29/07/2559 10:39:46 11:13:11 30  21 
3409 8045 ด.ต. คงพล วงศรีรักษ์ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 17:32:37 18:10:15 30  21 
3408 8023 ด.ต. คฑาฤทธิ์ บ่อสวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:08:24 13:21:43 30  25 
3407 7107 ด.ต. คณานนท์ ชัยขรรค์ ผู้บังคับหมู่ 13/05/2559 09:05:23 09:15:21 30  22 
3406 8837 ร.ต.ต. คณิต สุขบาง รองสารวัตร 23/08/2559 14:32:30 14:55:55 30  22 
3405 5557 ร.ต.ต. คณิน กลิ่นชะนะ รองสารวัตร 19/01/2559 12:54:54 13:21:20 30  23 
3404 5998 ร.ต.ท. คณิศร พิกุลศรี รองสารวัตร 15/02/2559 11:23:40 11:55:35 30  24 
3403 8072 จ.ส.ต. คณิศร จำปาไพร ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:51:23 14:17:15 30  21 
3402 8266 ด.ต. คนอง นามจันทร์ ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 20:20:55 20:41:08 30  23 
3401 8337 ด.ต. คมกริช เกี๋ยงคำ ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 14:42:03 14:59:29 30  21 
3400 8819 ส.ต.ท. คมกริช ปินตา ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 12:44:11 12:53:58 30  27 
3399 7525 ร.ต.ท. คมกฤต แจ่นประโคน รองสารวัตร 11/06/2559 08:52:46 09:23:07 30  26 
3398 6971 ร.ต.ต. คมกฤษ อายุยืน รองสารวัตร 29/03/2559 13:14:39 13:26:12 30  22 
3397 9454 พ.ต.ท. คมกฤษณ์ ชินพงศ์ รองผู้กำกับการ 17/01/2561 11:21:00 11:39:05 30  23 
3396 9456 พ.ต.ท. คมกฤษณ์ ชินพงศ์ รองผู้กำกับการ 17/01/2561 13:49:25 14:08:20 30  23 
3395 8434 พ.ต.ท. คมสัน ศรีสุภาพ สารวัตร 09/08/2559 14:01:36 14:28:09 30  21 
3394 6583 ร.ต.ท. คมสัน บำรุง รองสารวัตร 26/02/2559 08:58:54 09:14:00 30  24 
3393 8817 ส.ต.ท. คมสัน ยิ่งสุข ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 09:40:23 09:58:40 30  21 
3392 8697 จ.ส.ต. คมสันต์ กันตุ่น ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 16:56:10 17:07:12 30  21 
3391 8831 ด.ต. คมสันต์ สุขดี ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 14:12:36 14:35:25 30  23 
3390 6882 ร.ต.ท. คมสันต์ พรหมมากุล รองสารวัตร 04/03/2559 10:31:03 10:48:18 30  21 
3389 5987 ร.ต.ท. ครรชิต วงษ์วาน รองสารวัตร 12/02/2559 12:26:28 12:47:44 30  22 
3388 5817 ส.ต.อ. ครรชิต วงศ์ทวี ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 12:25:49 12:44:34 30  23 
3387 8058 ส.ต.ท. คฤหาสน์ บุญเก่ง ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 11:06:57 11:25:06 30  23 
3386 8323 ร.ต.ต. คะนอง วิกาหะ รองสารวัตร 03/08/2559 10:33:58 10:43:11 30  23 
3385 9428 ร.ต.อ.หญิง คะนึงนิจ ศรีคำ รองสารวัตร 04/10/2560 08:45:31 08:55:59 30  23 
3384 7145 ส.ต.ท. คามิน รุ่งทิวาประทีป ผู้บังคับหมู่ 09/06/2559 21:13:16 21:34:46 30  23 
3383 6222 พ.ต.ท. คำพันธ์ ไชยโกฏิ สารวัตร 24/02/2559 11:44:05 12:09:29 30  25 
3382 6414 จ.ส.ต. คำภีย์ สะตาดี ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 16:26:56 17:05:15 30  23 
3381 6395 ร.ต.ท. คำภู สุขเสริม รองสารวัตร 20/02/2559 13:02:22 13:38:05 30  25 
3380 6008 ด.ต. คำมุข สิงห์คราม 12/02/2559 14:54:40 15:24:01 30  23 
3379 7042 ร.ต.ท. คำรณ สุวราช รองสารวัตร 12/05/2559 13:29:28 14:01:38 30  23 
3378 8488 ร.ต.ท. คำรณ ใจเฉียง รองสารวัตร 15/08/2559 14:58:12 15:30:38 30  23 
3377 6856 ร.ต.ท. คำรณ สมอคร ผู้บังคับหมู่ 02/03/2559 11:16:53 11:31:10 30  24 
3376 9472 พ.ต.ท. คุณวุฒิ เมธีพิตตินันท์ รองผู้กำกับการ 13/02/2561 09:18:07 09:35:14 30  27 
3375 7859 ด.ต. จงกล เกิดมงคล 27/07/2559 20:19:39 20:28:44 30  21 
3374 8933 ร.ต.อ. จงรัตน์ จางวาง รองสารวัตร 29/08/2559 14:10:35 14:27:08 30  21 
3373 6106 ด.ต. จตุพร ภูแช่มโชติ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 21:32:49 21:57:18 30  22 
3372 5742 พ.ต.ต. จตุรงค์ หาญมุ่งธรรม สารวัตร 08/02/2559 14:20:04 14:48:37 29  21 
3371 7441 ร.ต.อ. จตุรงค์ ต่างหู รองสารวัตร 10/06/2559 12:31:51 12:56:23 30  24 
3370 8480 ด.ต.หญิง จรรยา คีรีผา ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 09:15:39 09:25:23 30  23 
3369 5677 ด.ต.หญิง จรรยา กุลฉิม ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 14:29:46 14:53:37 30  22 
3368 5291 ร.ต.ต.หญิง จรรยาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ รองสารวัตร 15/12/2558 15:07:36 15:21:33 30  21 
3367 7741 จ.ส.ต. จรัญ ปัญญาวัน ผู้บังคับหมู่ 25/07/2559 15:08:07 15:19:13 30  22 
3366 8279 ร.ต.ท. จรัญ ไชยชมภู รองสารวัตร 02/08/2559 10:53:48 11:18:52 30  24 
3365 8090 ร.ต.ท. จรัญ เทวัน รองสารวัตร 01/08/2559 10:39:52 11:11:16 30  25 
3364 7259 ร.ต.ท. จรัญ พงษ์ชาตรี ผู้บังคับหมู่ 20/05/2559 09:47:09 10:18:20 30  28 
3363 7227 ด.ต. จรัญ ฉิมสุด ผู้บังคับหมู่ 19/05/2559 09:17:23 09:38:26 30  27 
3362 8161 ร.ต.ท. จรัญ เถื่อนคำ รองสารวัตร 30/07/2559 12:03:08 12:32:43 30  22 
3361 5540 จ.ส.ต. จรัญ ซุยถัง ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 18:00:02 18:23:14 29  22 
3360 8409 ร.ต.ต. จรัล เป็นคุณ รองสารวัตร 08/08/2559 10:10:46 10:46:46 30  23 
3359 8036 ร.ต.อ. จรัล บัวพิมพ์ รองสารวัตร 29/07/2559 12:57:26 13:29:57 30  26 
3358 8527 ร.ต.ท. จรัล บัญชาโต รองสารวัตร 16/08/2559 13:15:45 13:39:47 30  25 
3357 6491 ร.ต.ต. จรัส สิมฤทธิ์ รองสารวัตร 24/02/2559 10:53:29 11:17:21 30  23 
3356 6915 ร.ต.อ. จรัส ธาดาจรัสศิริ รองสารวัตร 08/03/2559 22:48:49 23:01:09 30  27 
3355 8057 ด.ต.หญิง จรัสศรี ใจแก้ว ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:52:56 14:12:25 30  23 
3354 5354 ร.ต.อ.หญิง จรินทร์ทิพย์ ถิตย์ประเสริฐ รองสารวัตร 15/12/2558 14:34:28 14:54:12 30  22 
3353 8103 ร.ต.ท.หญิง จรีพร สายเพ็ชร์ รองสารวัตร 29/07/2559 13:49:06 14:04:51 30  21 
3352 8206 ด.ต.หญิง จรีรัตน์ สุทธเขตต์ ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 10:21:01 10:39:36 30  24 
3351 8127 พ.ต.ท.หญิง จรุงจิรา มณีศิริ - 29/07/2559 13:51:34 14:02:32 30  23 
3350 6429 จ.ส.ต. จรูญ พิลาชัย ผู้บังคับหมู่ 22/02/2559 14:49:55 15:18:07 30  23 
3349 8823 ด.ต. จรูญ แก้วแจ้ง ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 14:23:10 14:39:04 30  22 
3348 7354 ร.ต.ท. จรูญ โสพิกุล รองสารวัตร 26/05/2559 10:09:23 10:30:35 30  23 
3347 6526 ร.ต.ท. จรูญชัย อองเจียรี รองสารวัตร 24/02/2559 14:10:58 14:31:18 30  26 
3346 5453 ส.ต.ต. จอม จวนกระจ่าง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:13:21 14:25:05 30  22 
3345 5959 ร.ต.ต. จอมพงษ์ วงษ์เทศ รองสารวัตร 12/02/2559 08:54:44 09:30:46 30  25 
3344 6544 ร.ต.ท. จักรกฤษณ์ วสุริย์ รองสารวัตร 24/02/2559 22:47:37 23:10:33 29  23 
3343 8014 ส.ต.ท. จักรกฤษณ์ เกิดผล ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:07:24 13:22:57 30  22 
3342 6481 ส.ต.ต. จักรพงศ์ ดีทโชค ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 15:19:49 15:34:59 30  22 
3341 6442 ส.ต.ต. จักรพงศ์ สรรพกิจ ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 19:24:25 19:35:29 30  21 
3340 8981 ด.ต. จักรพงษ์ อ้นอ่อน ผู้บังคับหมู่ 08/12/2559 10:30:29 10:41:45 30  21 
3339 8495 ด.ต. จักรพงษ์ อ้นอ่อน ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 11:06:30 11:17:04 30  22 
3338 5873 ร.ต.ท. จักรพรรดิ์ ดียิ่ง รองสารวัตร 11/02/2559 00:26:35 00:59:39 30  24 
3337 6538 จ.ส.ต. จักรพันธ์ ขาวสุข ผู้บังคับหมู่ 24/02/2559 16:22:11 16:47:09 30  26 
3336 8406 จ.ส.ต. จักรภัทร์ ขวัญกิจนิรามัย ผู้บังคับหมู่ 07/08/2559 14:41:29 15:08:06 30  24 
3335 8173 พ.ต.ท. จักรวาล โทนแก้ว สารวัตร 30/07/2559 11:53:15 12:11:00 29  21 
3334 6360 ร.ต.ท. จักราวุฒิ สุหญ้านาง รองสารวัตร 19/02/2559 11:28:52 11:46:09 30  21 
3333 7305 ส.ต.ต. จักรินทร์ ศรีเงิน ผู้บังคับหมู่ 22/05/2559 16:06:16 16:45:57 30  28 
3332 7118 ร.ต.ท. จักรินทร์ หมาดอี รองสารวัตร 13/05/2559 10:16:25 10:51:20 30  25 
3331 7766 ส.ต.ต. จักรี สุจารี ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 10:59:51 11:16:51 30  23 
3330 6640 ส.ต.อ. จักษฎา สมภูงา ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 15:06:13 15:25:56 30  22 
3329 7468 ร.ต.ต. จักเพ็ชร อ่อนทราย รองสารวัตร 10/06/2559 13:13:07 13:30:17 30  26 
3328 6623 ด.ต. จันดา พลเสนา ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 15:32:51 15:47:17 30  22 
3327 8615 จ.ส.ต.หญิง จันทร์แรม ควรทำ ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 20:41:58 20:59:16 30  21 
3326 7712 ร.ต.ท.หญิง จันทิมา ศิริปุณย์ รองสารวัตร 06/07/2559 19:59:16 20:32:21 29  25 
3325 6759 ส.ต.อ.หญิง จันทิมา สินารายณ์ ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 09:30:39 09:46:49 30  27 
3324 6367 ด.ต.หญิง จันเพ็ง หาญรบ ผู้บังคับหมู่ 20/02/2559 15:00:05 15:17:47 30  21 
3323 7024 จ.ส.ต. จาตุรงค์ ทองเรือง ผู้บังคับหมู่ 12/05/2559 14:30:12 14:52:13 30  27 
3322 8269 ด.ต. จามร เมืองยศ ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 21:19:06 21:32:57 30  22 
3321 7120 ร.ต.ต. จารึก แก่นเจริญ ผู้บังคับหมู่ 17/05/2559 13:40:27 14:18:27 30  21 
3320 7243 ส.ต.ต. จารุกิตติ์ ยุวเบญจพล ผู้บังคับหมู่ 23/05/2559 13:59:02 14:10:16 30  21 
3319 6650 ด.ต. จารุเดช ชาตาพุทธิสวรรค์ ผู้บังคับหมู่ 08/03/2559 23:04:54 23:12:49 30  26 
3318 6116 ร.ต.ท. จารูญชัย อองเจียรี รองสารวัตร 13/02/2559 15:49:25 16:06:57 30  26 
3317 7263 ด.ต. จำนงค์ ชูสีอ่อน ผู้บังคับหมู่ 20/05/2559 10:38:24 10:57:09 30  22 
3316 7188 ด.ต. จำนนท์ ชูเชื้อ ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 10:02:01 10:26:29 30  21 
3315 7262 ร.ต.ท. จำนอง พลเจริญ ผู้บังคับหมู่ 20/05/2559 10:48:19 11:20:43 30  29 
3314 5798 ด.ต. จำรัส คมขำ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 10:57:40 11:13:07 30  22 
3313 5985 ร.ต.ท. จำรัส ยินดียม รองสารวัตร 13/02/2559 12:47:34 13:05:11 30  23 
3312 7630 ร.ต.ต. จำรัส ศรีบุญมี รองสารวัตร 20/06/2559 13:25:48 14:01:15 30  25 
3311 5989 ร.ต.ท. จำรัส ยินดียม - 12/02/2559 12:38:19 12:56:11 30  21 
3310 8222 ด.ต. จำลอง ทองคำ ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 11:38:45 12:06:10 30  23 
3309 5815 ด.ต. จำเนียร รอดส้ม ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 13:47:19 14:25:48 30  24 
3308 5692 ร.ต.ท. จำเริญ กันพร้อม รองสารวัตร 29/01/2559 10:09:55 10:26:28 30  22 
3307 7051 พ.ต.ท.หญิง จิณณะ เมืองชู สารวัตร 30/05/2559 15:58:20 16:17:29 30  25 
3306 6305 ร.ต.ท. จิตติกร มูลจันทร์ รองสารวัตร 18/02/2559 05:31:42 05:47:35 30  21 
3305 8960 พ.ต.ท. จิตติบัณฑ์ เทือกมนต์ สารวัตร 31/08/2559 16:02:07 16:33:54 30  22 
3304 7267 ด.ต. จิตร นุ่นดำ ผู้บังคับหมู่ 20/05/2559 11:18:13 11:37:37 30  27 
3303 8134 ร.ต.อ. จิตรกร หลวงอภัย สารวัตร 29/07/2559 14:01:37 14:22:39 30  27 
3302 9445 ร.ต.อ.หญิง จิตรตรา เกตุปลี รองสารวัตร 14/10/2560 12:43:27 13:09:42 30  23 
3301 6818 ด.ต.หญิง จิตรประภา เทศหริ่ง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:58:42 15:22:06 30  22 
3300 7925 ด.ต.หญิง จิตรา ธิจริยา ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 14:15:19 14:26:04 30  22 
3299 8008 ร.ต.ท. จิตศักดิ์ อุพิริ รองสารวัตร 29/07/2559 12:37:58 13:04:17 30  26 
3298 5608 ร.ต.ท. จินดา อนุอัน รองสารวัตร 21/01/2559 12:54:59 13:26:48 30  26 
3297 5307 ส.ต.ท.หญิง จินทิพย์ สิงห์สถิตย์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:42:27 15:09:52 30  24 
3296 7831 ร.ต.อ.หญิง จิรญาธรณ์ หาญยุทธ รองสารวัตร 28/07/2559 10:00:41 10:19:42 30  25 
3295 6557 ร.ต.ท. จิรทิปต์ หงษ์คำ รองสารวัตร 25/02/2559 11:40:57 12:05:48 30  21 
3294 9319 ร.ต.อ. จิรพจน์ บัวปาน รองสารวัตร 30/09/2560 12:43:36 13:02:45 30  24 
3293 8005 พ.ต.ต.หญิง จิรภรณ์ มณีงาม สารวัตร 29/07/2559 13:11:21 13:23:40 30  26 
3292 6051 ร.ต.อ. จิรภัทร ศิริเพ็ญ รองสารวัตร 15/02/2559 16:06:11 16:17:03 30  23 
3291 5577 ด.ต. จิรวัฒน์ ชัยสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 10:29:00 10:52:41 30  28 
3290 8914 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ รองสารวัตร 26/08/2559 10:49:17 10:57:31 30  21 
3289 8867 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ เทียนสมจิตร รองสารวัตร 24/08/2559 10:18:15 10:28:53 30  25 
3288 6034 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ ศิริชัยภัยกุล รองสารวัตร 12/02/2559 13:31:21 13:46:49 30  21 
3287 6628 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ กิ่งทอง ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 20:49:04 21:14:12 30  21 
3286 9394 ร.ต.อ. จิรวัฒน์ นิ่มดวง รองสารวัตร 03/10/2560 14:21:43 14:43:44 30  22 
3285 8258 ด.ต. จิรวิทย์ ทะตัน ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 16:03:58 16:21:50 30  24 
3284 6968 พ.ต.ท. จิรศักดิ์ ฉวีนิล รองผู้กำกับการ 25/03/2559 19:58:23 20:13:31 30  24 
3283 7020 จ.ส.ต. จิรศักดิ์ หวังสุข ผู้บังคับหมู่ 12/05/2559 10:16:19 10:49:34 30  22 
3282 6039 ด.ต. จิรศักดิ์ นิลเกษม ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 13:34:10 13:57:48 30  21 
3281 5740 ส.ต.ต. จิรศักดิ์ บุญเกิด ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:17:00 14:43:59 30  22 
3280 7181 ส.ต.ท. จิรศักดิ์ พาหุมันโต ผู้บังคับหมู่ 17/05/2559 17:39:36 18:09:19 30  21 
3279 8177 ส.ต.ต. จิระพงศ์ กำบิน ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 15:27:23 16:07:21 30  21 
3278 7643 ด.ต.หญิง จิระภร จิตสูง ผู้บังคับหมู่ 22/06/2559 14:11:33 14:20:59 30  24 
3277 7479 พ.ต.ท. จิระวัสส์ เชื้อจันทร์อัตถ์ รองผู้กำกับการ 10/06/2559 13:28:31 13:48:25 30  27 
3276 6719 พ.ต.ต. จิระวิทย์ รัตนะวรรณ์ - 29/02/2559 14:38:45 14:56:24 30  21 
3275 7413 ร.ต.อ. จิระศักดิ์ อดทน รองสารวัตร 10/06/2559 11:25:52 11:45:48 30  28 
3274 7173 จ.ส.ต.หญิง จิรัชยา ราษฎร์เรือง ผู้บังคับหมู่ 17/05/2559 10:02:37 10:28:50 30  27 
3273 8908 ร.ต.อ.หญิง จิรัชยา สุุจริตอาสนชีวิน รองสารวัตร 25/08/2559 15:06:48 15:34:05 30  23 
3272 8104 ร.ต.ท.หญิง จิรัชยา ศรีสุวรรณ์ รองสารวัตร 29/08/2559 14:41:28 14:57:23 30  24 
3271 5379 ร.ต.ท. จิรัญดร เทพทวี รองสารวัตร 16/12/2558 14:30:37 14:38:39 30  22 
3270 9272 ร.ต.อ. จิรัฎฐ์ธรณ์ จิตศิริ รองสารวัตร 20/08/2560 20:22:17 20:32:11 30  22 
3269 7087 ร.ต.อ.หญิง จิราพร คงประสิทธิ์ รองสารวัตร 14/05/2559 06:30:28 06:57:49 30  24 
3268 6435 ส.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ ขันแข็ง ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 20:31:52 20:43:35 30  22 
3267 6195 ส.ต.อ.หญิง จิราภรณ์ แสงสร้อย ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 13:18:05 13:39:13 30  23 
3266 7141 ร.ต.ท. จิรายุ บุญขันธ์ รองสารวัตร 15/05/2559 14:40:17 15:00:58 30  22 
3265 7034 พ.ต.ท.หญิง จิรายุ ทองจะโป๊ะ สารวัตร 12/05/2559 12:49:27 13:08:05 30  24 
3264 6109 ส.ต.ต. จิรายุ แก้วประดิษฐ์ ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 09:07:39 09:16:24 29  21 
3263 8861 ส.ต.ท. จิรายุ คำผงแดง ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 09:38:58 10:03:44 30  23 
3262 6247 ส.ต.ต. จิรายุทธ รัตนวงค์ ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 14:30:07 15:05:19 30  25 
3261 7378 ร.ต.อ.หญิง จิราวรรณ สุจวิพันธ์ รองสารวัตร 31/05/2559 15:06:32 15:28:43 30  24 
3260 7194 ด.ต. จีรทิปป์ รอดเนียม ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 10:29:05 10:46:17 30  21 
3259 7094 ด.ต.หญิง จีรนันท์ บุญแก้ว ผู้บังคับหมู่ 13/05/2559 01:11:54 01:39:49 30  21 
3258 7170 ร.ต.ท.หญิง จีรพรรณ ผาสุข รองสารวัตร 16/05/2559 16:13:53 16:42:11 30  23 
3257 6495 ด.ต. จีรภัทร ผงพิลา ผู้บังคับหมู่ 24/02/2559 09:22:19 09:39:11 29  24 
3256 7474 ด.ต. จีรภัทร์ วิมุติ ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 13:20:01 13:29:23 30  27 
3255 7658 ร.ต.ท. จีรฤทธิ์ เกตุหนู รองสารวัตร 23/06/2559 13:08:42 13:26:54 30  21 
3254 6443 จ.ส.ต. จีรศักดิ์ เจ็กนอก ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 08:57:02 09:17:18 30  23 
3253 5245 จ.ส.ต.หญิง จีระนุช ศรีชาติ ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 12:42:06 12:59:55 30  25 
3252 7805 จ.ส.ต.หญิง จีระวรรณ ชุมภูชนะภัย ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 09:04:32 09:28:46 30  21 
3251 7476 ร.ต.ท. จีระวัฒน์ นามวัน รองสารวัตร 10/06/2559 13:22:15 13:43:51 30  24 
3250 7273 ด.ต. จีระศักดิ์ แหละหมัน - 23/05/2559 10:18:10 10:34:18 30  21 
3249 6258 ส.ต.ต. จีระศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 11:44:38 12:00:41 30  21 
3248 6263 ร.ต.ท. จีระศักดิ์ พลศรี รองสารวัตร 17/02/2559 09:27:39 09:47:34 30  23 
3247 8298 ร.ต.ท. จุมพล พุ่มสิโล รองสารวัตร 02/08/2559 14:11:31 14:28:28 30  24 
3246 9044 ร.ต.ท. จุลินทร์ จันทนินทร รองสารวัตร 14/12/2559 11:17:00 11:50:29 30  21 
3245 8563 ร.ต.ท. จุลินทร์ จันทนินทร รองสารวัตร 17/08/2559 09:48:24 10:24:11 30  24 
3244 8716 ด.ต. จเร ดีเปี่ยม ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 11:13:01 11:35:29 30  25 
3243 7809 ร.ต.ท. ฉลาด เป๊งคำ รองสารวัตร 28/07/2559 17:00:10 17:29:12 30  21 
3242 7789 ด.ต.หญิง ฉวีวรรณ ยอดสอน ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 13:18:40 13:48:42 30  22 
3241 7921 ด.ต.หญิง ฉวีวรรณ ยอดสอน ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 14:04:44 14:24:55 30  24 
3240 8604 ด.ต. ฉัตรฉัย สว่าง ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 13:26:59 13:42:26 30  25 
3239 8612 ร.ต.ท. ฉัตรชัย รอดละม้าย รองสารวัตร 19/08/2559 16:35:43 16:57:28 30  23 
3238 7325 พ.ต.ท. ฉัตรชัย สุระวิโรจน์ รองผู้กำกับการ 23/05/2559 20:03:52 20:19:56 30  25 
3237 9132 ด.ต. ฉัตรชัย สว่าง ผู้บังคับหมู่ 22/12/2559 13:21:30 13:41:48 30  24 
3236 6469 ร.ต.ต. ฉัตรชัย วงศ์ชัย รองสารวัตร 23/02/2559 13:11:14 13:19:54 30  22 
3235 5476 ด.ต. ฉัตรชัย เหลืองดอกไม้ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 16:09:19 16:45:06 30  21 
3234 6962 พ.ต.ท. ฉัตรชัย โรหิตาภิรมย์ รองผู้กำกับการ 23/03/2559 22:59:26 23:08:31 30  28 
3233 5445 ส.ต.ต. ฉัตรชัย กิมเซียะ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:31:32 12:00:54 30  21 
3232 8079 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ทองแถม รองสารวัตร 01/08/2559 10:52:40 11:20:12 30  26 
3231 5732 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ศรีเมือง รองสารวัตร 03/02/2559 15:01:01 15:10:53 30  22 
3230 6480 ร.ต.อ. ฉัตรชัย เขตจัตุรัส รองสารวัตร 24/02/2559 14:14:53 14:30:35 30  26 
3229 9408 ร.ต.อ. ฉัตรดนัย จุลชีพ รองสารวัตร 03/10/2560 17:09:45 17:33:19 30  25 
3228 5303 พ.ต.ท.หญิง ฉันทนา อติยศพงศ์ สารวัตร 15/12/2558 14:39:55 14:53:29 30  23 
3227 5893 ร.ต.ท.หญิง ชญานิศ รัตน์ประโคน รองสารวัตร 11/02/2559 09:51:06 10:26:11 30  26 
3226 5274 ร.ต.ท.หญิง ชญาน์นันท์ ช่วยชุมชาติ รองสารวัตร 15/12/2558 14:49:51 15:08:20 30  23 
3225 5315 ด.ต. ชณินทร์ ช่างเกวียน ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:06:50 15:24:03 30  22 
3224 7002 พ.ต.ท. ชนชล หาญชนะ รองผู้กำกับการ 05/04/2559 13:10:33 13:24:59 30  24 
3223 5969 ส.ต.ต. ชนณพงศ์ วิลาศ ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 11:13:07 11:27:08 30  23 
3222 5907 พ.ต.ต. ชนมภูมิ เหลืองห่อ สารวัตร 11/02/2559 10:39:01 10:58:20 30  26 
3221 8549 พ.ต.ท.หญิง ชนม์นิภา โพธิ์ประจักษ์ สารวัตร 16/08/2559 16:06:04 16:18:49 30  27 
3220 7703 พ.ต.ท. ชนะ ธนันท์วงศ์ รองผู้กำกับการ 01/07/2559 15:56:03 16:17:09 30  23 
3219 8114 ด.ต. ชนะชัย กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับหมู่ 02/08/2559 14:15:03 14:39:00 29  21 
3218 8793 พ.ต.ท. ชนะชัย เสรีพงศ์ รองผู้กำกับการ 22/08/2559 11:26:53 11:33:58 30  25 
3217 8347 ด.ต.หญิง ชนัญชิดา ศิริภูมิรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 04/08/2559 10:11:02 10:35:50 30  22 
3216 7113 ส.ต.อ.หญิง ชนัญดา คุ้มหอม ผู้บังคับหมู่ 13/05/2559 09:41:36 09:57:00 30  23 
3215 8285 ด.ต. ชนาธิป สีงาม - 02/08/2559 13:22:44 13:43:26 30  24 
3214 7321 ด.ต. ชนาธิป แสงดี ผู้บังคับหมู่ 23/05/2559 15:33:36 16:10:17 30  29 
3213 5645 ด.ต.หญิง ชนิกานต์ สืบสาย ผู้บังคับหมู่ 25/01/2559 16:40:35 16:58:20 30  23 
3212 8746 ร.ต.ท. ชนินทร์ น้อยสอน รองสารวัตร 19/08/2559 14:08:33 14:20:23 30  23 
3211 5694 ร.ต.ต. ชนิล รุ่งเรือง รองสารวัตร 29/01/2559 11:01:41 11:22:09 29  23 
3210 5960 ร.ต.ท. ชนุดม มาศภูมี รองสารวัตร 12/02/2559 08:38:09 08:53:57 30  22 
3209 9169 ด.ต. ชนเดช สิทธิโชคชัยศรี ผู้บังคับหมู่ 26/12/2559 15:01:16 15:09:47 30  25 
3208 8560 ด.ต. ชนเดช สิทธิโชคชัยศรี ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 18:11:15 18:42:33 30  24 
3207 5415 ร.ต.ท. ชยพล เชื้อดี รองสารวัตร 18/01/2559 12:55:29 13:20:45 30  23 
3206 7015 ส.ต.ต. ชยพัทธ์ วรบดี ผู้บังคับหมู่ 28/05/2559 07:43:36 08:03:57 30  21 
3205 8944 จ.ส.ต. ชยพัทธ์ ส่างกอน ผู้บังคับหมู่ 05/09/2559 14:52:17 15:12:43 30  24 
3204 6551 ด.ต. ชยรพ ไชยชาติ ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 09:38:38 10:03:33 30  27 
3203 5496 พ.ต.ท. ชยวัศ วชิรเดชากร สารวัตร 18/01/2559 16:18:38 16:49:39 30  27 
3202 7582 ส.ต.ต. ชยางกูร แสงทวีประทีป ผู้บังคับหมู่ 14/06/2559 14:46:02 15:21:04 30  23 
3201 9194 ร.ต.อ. ชยุต ขุนฤทธิ์วรชัย รองสารวัตร 20/03/2560 14:29:51 14:39:09 30  21 
3200 6824 ส.ต.ต. ชลธี ลือจันทร์ ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:55:07 15:14:42 30  25 
3199 9017 ด.ต.หญิง ชลลดา คุ้มเกตุ ผู้บังคับหมู่ 15/09/2559 14:34:54 14:45:15 30  21 
3198 5342 ด.ต. ชลษพรรษ คลังมณี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:26:00 15:35:47 30  21 
3197 9285 ร.ต.อ. ชลอ ลอยเลิศ รองสารวัตร 28/09/2560 16:53:50 17:24:00 30  26 
3196 5567 ด.ต. ชลอ แจ้บุญ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:10:22 15:23:33 30  23 
3195 5290 พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ พลศิลป์ สารวัตร 15/12/2558 14:36:59 15:04:37 30  22 
3194 7540 ส.ต.ต. ชวภณ ไชยรัตนากร ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 16:55:34 17:10:57 30  21 
3193 5229 ร.ต.ท. ชวยศ มาดารัตน์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:34:06 14:59:15 30  22 
3192 6681 ร.ต.ต. ชวลิต โสภา รองสารวัตร 29/02/2559 11:20:30 11:36:54 30  23 
3191 6005 ร.ต.ท. ชวลิต โฆสิต รองสารวัตร 12/02/2559 13:29:50 13:55:12 30  23 
3190 8435 ด.ต. ชวลิต จิตรบุญ ผู้บังคับหมู่ 09/08/2559 13:57:37 14:17:10 30  21 
3189 5510 ร.ต.ท. ชวลิต จังหวัดสุข รองสารวัตร 18/01/2559 20:15:02 20:44:36 30  23 
3188 7514 ร.ต.ท. ชวินทร์ มัธยมานันท์ รองสารวัตร 25/07/2559 14:40:29 15:02:44 30  22 
3187 5504 ร.ต.ท. ชะออม สาพิมพ์ รองสารวัตร 18/01/2559 18:14:12 18:26:44 30  24 
3186 9517 ส.ต.อ. ชัชวาล อินโต ผู้บังคับหมู่ 17/05/2562 10:32:19 10:50:28 30  24 
3185 6550 ร.ต.ท.หญิง ชัญญานุช ผาลี รองสารวัตร 25/02/2559 14:07:28 14:32:01 30  21 
3184 6462 ร.ต.ท.หญิง ชัญรัตน์ สมบุญดี รองสารวัตร 23/02/2559 11:58:53 12:22:52 30  25 
3183 6434 พ.ต.ท. ชัฐพงษ์ ดวงดี สารวัตร 22/02/2559 21:03:50 21:29:10 30  24 
3182 5588 ด.ต. ชัต ดอกกะถิน ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 13:56:44 14:31:24 30  24 
3181 6786 ส.ต.ต. ชัยชนะ ขอมีกลาง ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 11:47:59 11:59:05 30  21 
3180 7928 พ.ต.ท. ชัยชนะ นาชัยโชติ สารวัตร 28/07/2559 14:20:07 14:44:49 30  21 
3179 8250 พ.ต.ท. ชัยชนะ แดงดี รองผู้กำกับการ 01/08/2559 15:27:10 16:00:46 30  22 
3178 6996 พ.ต.ท. ชัยฏิภูมิ อำนวยชัย รองผู้กำกับการ 05/04/2559 11:27:50 11:43:00 30  25 
3177 6158 ร.ต.ท. ชัยณรงค์ เถาวัลย์ รองสารวัตร 15/02/2559 11:11:18 11:24:09 30  21 
3176 5646 ร.ต.ต. ชัยณรงค์ สุขอินทร์ รองสารวัตร 25/01/2559 20:36:48 21:11:26 30  21 
3175 5336 ส.ต.ท. ชัยณรงค์ พรหมดี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:34:21 14:56:17 30  21 
3174 8064 ด.ต. ชัยธิพงษ์ บุญเมฆ - 30/07/2559 12:37:52 13:09:13 30  23 
3173 6427 ร.ต.อ. ชัยนริศ จันเกิด รองสารวัตร 22/02/2559 12:59:13 13:22:58 30  24 
3172 6403 ส.ต.ต. ชัยประสิทธิ์ เลิศศิริ ผู้บังคับหมู่ 20/02/2559 23:11:59 23:21:48 30  22 
3171 9236 ด.ต. ชัยพร มวลคำลา ผู้บังคับหมู่ 19/06/2560 13:23:02 13:29:43 30  24 
3170 8535 ด.ต. ชัยพร มวลคำลา ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 13:49:09 14:05:05 30  23 
3169 9072 ด.ต. ชัยพร มวลคำลา ผู้บังคับหมู่ 21/12/2559 13:47:56 14:15:25 30  26 
3168 6529 ร.ต.ต. ชัยพล จันทา รองสารวัตร 24/02/2559 14:57:00 15:12:35 30  21 
3167 8892 ร.ต.ท. ชัยภัทร มาลาศรี รองสารวัตร 24/08/2559 18:55:03 19:02:50 30  23 
3166 5939 ด.ต. ชัยมงคล มอไธสง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 15:22:03 15:37:59 30  22 
3165 8110 พ.ต.ต. ชัยยงค์ ม่วยอารีย์ สารวัตร 29/07/2559 14:03:40 14:25:43 30  24 
3164 6648 ด.ต. ชัยยศ ศิริพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 28/02/2559 20:57:19 21:06:13 30  21 
3163 7452 ด.ต. ชัยยศ บุตรชาดี ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 12:53:00 13:11:21 30  22 
3162 5621 พ.ต.ท. ชัยยศ เหล่ามัง สารวัตร 22/01/2559 13:35:43 14:05:42 30  24 
3161 5628 ด.ต. ชัยยศ แช่มเล็ก ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 12:08:20 12:39:43 30  21 
3160 8360 พ.ต.ท. ชัยยะ พรานระวัง สารวัตร 04/08/2559 12:05:53 12:30:17 30  24 
3159 6711 ส.ต.ต. ชัยยันต์ พ่วงพูล ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 13:35:39 13:58:18 30  21 
3158 8427 ด.ต. ชัยยา ข้ามเจ็ด - 09/08/2559 09:51:07 10:31:08 30  25 
3157 5764 ด.ต. ชัยยา บาลลา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 15:13:44 15:32:35 30  23 
3156 8766 ร.ต.อ. ชัยรพ ไชยมา รองสารวัตร 20/08/2559 08:41:39 08:49:49 30  27 
3155 8289 ร.ต.ต. ชัยรัตน์ พรมจวง รองสารวัตร 02/08/2559 13:33:56 13:52:19 30  24 
3154 8453 ร.ต.ท. ชัยรัตน์ ตันแก้ว รองสารวัตร 10/08/2559 20:58:41 21:17:30 30  24 
3153 7661 ด.ต. ชัยรัตน์ บุญเลิศ ผู้บังคับหมู่ 23/06/2559 15:04:51 15:32:25 30  24 
3152 8399 ด.ต. ชัยวัฒน์ โสภน ผู้บังคับหมู่ 06/08/2559 12:15:34 12:28:57 30  22 
3151 9071 พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ พรกระแส ผู้กำกับการ 16/12/2559 15:25:25 15:43:12 30  26 
3150 8949 ด.ต. ชัยวัฒน์ รังสุข ผู้บังคับหมู่ 30/08/2559 14:39:39 15:01:36 30  21 
3149 5696 ร.ต.ต. ชัยวัฒน์ ปกครอง รองสารวัตร 29/01/2559 13:19:34 13:40:02 30  24 
3148 8155 ร.ต.ท. ชัยวัฒน์ ทองดอนอินทร์ รองสารวัตร 29/07/2559 21:49:06 22:08:36 30  24 
3147 8543 พ.ต.อ. ชัยวัฒน์ พรกระแส ผู้กำกับการ 16/08/2559 15:15:15 15:41:55 30  25 
3146 8724 ด.ต. ชัยวุฒิ คงถิ่นฐาน ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 11:39:40 11:56:48 30  22 
3145 5887 ร.ต.อ. ชัยสวัสดิ์ วงค์ประโคน รองสารวัตร 11/02/2559 11:31:08 11:41:28 30  24 
3144 8398 พ.ต.ต. ชัยสิทธิ์ วังบง สารวัตร 06/08/2559 12:37:16 12:59:35 29  22 
3143 6642 ส.ต.ต. ชัยสิทธิ์ จงรักษ์ ผู้บังคับหมู่ 28/02/2559 17:18:21 17:38:30 30  25 
3142 7975 ร.ต.ท. ชัยเนตร วิยานันท์ รองสารวัตร 31/07/2559 09:50:47 10:07:33 30  21 
3141 7393 ส.ต.ท. ชาคริต เผือกสม ผู้บังคับหมู่ 08/06/2559 19:39:02 20:17:31 30  23 
3140 7038 ส.ต.ท. ชาคริต ทองดียิ่ง ผู้บังคับหมู่ 12/05/2559 13:08:10 13:28:42 29  22 
3139 7046 ส.ต.อ. ชาคริต กั้งเส้ง ผู้บังคับหมู่ 12/05/2559 13:27:18 13:54:37 30  25 
3138 9066 ด.ต. ชาคริตช์ มั่งอ่อน ผู้บังคับหมู่ 14/12/2559 15:40:46 16:08:06 30  21 
3137 8614 ด.ต. ชาคริตซ์ มั่งอ่อน ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 15:52:49 16:20:57 30  22 
3136 9195 ด.ต. ชาญ ไชยปัดิ ผู้บังคับหมู่ 20/03/2560 15:47:27 16:07:52 30  24 
3135 8630 ด.ต. ชาญ ไชยปันดิ ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 00:21:48 00:52:50 30  21 
3134 9083 ด.ต. ชาญ ไชยปันดิ ผู้บังคับหมู่ 19/12/2559 20:48:24 21:01:17 30  21 
3133 9364 ร.ต.อ. ชาญ จันทรประชิต รองสารวัตร 01/10/2560 07:56:11 08:12:13 30  23 
3132 5666 ด.ต. ชาญ ครึกครื้น ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 10:29:45 11:03:13 30  21 
3131 8970 ด.ต. ชาญ ไชยปันดิ ผู้บังคับหมู่ 04/09/2559 07:23:08 07:45:18 30  23 
3130 8407 พ.ต.ท. ชาญ กันยะมี รองผู้กำกับการ 07/08/2559 14:40:31 15:00:58 30  23 
3129 6883 ด.ต. ชาญชัย เหล่าอุ่นอ่อน ผู้บังคับหมู่ 04/03/2559 11:40:18 11:54:34 30  21 
3128 8131 ด.ต. ชาญชัย บุญธรรมมา ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 13:45:51 14:14:05 30  23 
3127 9015 ร.ต.ต. ชาญชัย เหลาประดิษฐ์ รองสารวัตร 14/09/2559 16:12:12 16:23:06 30  24 
3126 6584 ร.ต.อ. ชาญชัย คุณภาพร รองสารวัตร 26/02/2559 09:22:13 09:32:00 30  24 
3125 6141 ร.ต.อ. ชาญชัย สุวรรณทร รองสารวัตร 15/02/2559 09:46:07 10:02:33 30  24 
3124 7007 ด.ต. ชาญชัย ชารีชุม - 15/04/2559 05:42:45 06:05:58 30  24 
3123 5900 ร.ต.ท. ชาญชัย ตาชูชาติ รองสารวัตร 11/02/2559 10:17:12 10:50:50 30  26 
3122 8858 จ.ส.ต. ชาญณรงค์ พิมพาพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 09:05:16 09:17:14 30  25 
3121 6365 ร.ต.ท. ชาญณรงค์ ศรีพวงเพชร รองสารวัตร 19/02/2559 13:18:15 13:30:34 30  25 
3120 6028 ร.ต.ต. ชาญณรงค์ เหง่าศรี รองสารวัตร 12/02/2559 13:29:06 13:50:42 30  26 
3119 7785 จ.ส.ต. ชาญณรงค์ พิเคราะห์ ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 13:48:12 14:06:19 30  21 
3118 5785 ร.ต.ท. ชาญณรงค์ มานิตย์ รองสารวัตร 10/02/2559 14:52:55 15:18:10 29  25 
3117 7788 ส.ต.ต. ชาญวุฒิ วงศ์ใจมา ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 13:12:01 13:37:06 30  21 
3116 8751 พ.ต.ท. ชาญวุธ ไชยรุ่งเรือง สารวัตร 19/08/2559 14:43:36 14:57:49 30  25 
3115 8470 ด.ต. ชาตรี น้อยป้อง ผู้บังคับหมู่ 13/08/2559 14:03:20 14:22:53 30  25 
3114 8901 ส.ต.อ. ชาตรี ฤทธิเนติกุล ผู้บังคับหมู่ 25/08/2559 11:43:47 11:51:32 30  22 
3113 7636 จ.ส.ต. ชาตรี ศรีทอง ผู้บังคับหมู่ 21/06/2559 09:09:00 09:29:33 30  21 
3112 5574 ด.ต. ชาตรี นุ้ยหงษ์ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 09:39:21 09:54:38 29  21 
3111 5661 ด.ต. ชาตรี สุขสกุล ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 12:06:34 12:20:35 30  21 
3110 7887 ร.ต.ท. ชาติ อัฐวงศ์ รองสารวัตร 28/07/2559 10:39:44 11:10:47 30  25 
3109 6257 ร.ต.ท. ชาติชาย โสทธิสงค์ รองสารวัตร 16/02/2559 18:05:37 18:26:23 29  25 
3108 8374 ด.ต. ชาติชาย ถิ่นทิพย์ ผู้บังคับหมู่ 05/08/2559 08:48:46 09:12:20 30  24 
3107 6712 ด.ต. ชาติชาย รุ่งธรรม ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 20:46:08 21:02:44 30  23 
3106 6556 ด.ต. ชาติชาย พนารัตน์ ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 16:17:23 16:40:59 30  21 
3105 8782 ด.ต. ชาติชาย จันทร์นิ่ม ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 13:28:19 13:31:58 30  25 
3104 5508 ส.ต.อ. ชานุวัฒ บุญณรงค์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 19:45:27 19:57:40 30  25 
3103 8475 ด.ต. ชานุวัฒน์ ใจคำ ผู้บังคับหมู่ 14/08/2559 20:20:02 20:54:16 30  22 
3102 8344 ด.ต. ชาย เต็มใจ ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 16:33:18 16:44:03 30  22 
3101 6058 ร.ต.อ.หญิง ชาริณี เขียวหวาน รองสารวัตร 15/02/2559 15:08:17 15:27:13 30  21 
3100 7212 ร.ต.ต. ชาลี ขวัญมี รองสารวัตร 18/05/2559 14:20:21 14:38:20 30  21 
3099 7690 ร.ต.ท. ชำนาญ เพชรเกตุ รองสารวัตร 29/06/2559 12:09:20 12:37:22 30  21 
3098 7240 ด.ต. ชำนาญ ดำเกลี้ยง - 19/05/2559 12:31:20 12:41:23 30  23 
3097 8509 พ.ต.ท. ชำนาญ สิทธิไกร รองผู้กำกับการ 16/08/2559 11:55:41 12:15:52 30  25 
3096 6235 พ.ต.ท. ชำนิ คนไว รองผู้กำกับการ 16/02/2559 12:56:02 13:10:20 29  25 
3095 9484 ร.ต.อ. ชิตชัย บัวกลิ่น รองสารวัตร 19/02/2561 07:11:05 07:20:28 30  21 
3094 5675 ด.ต. ชิน ทับทิมแก้ว ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 14:07:12 14:47:14 29  22 
3093 9330 ร.ต.อ. ชินกฤต พุ่มแสง รองสารวัตร 29/09/2560 14:05:21 14:19:36 30  22 
3092 6773 ร.ต.อ. ชินดนัย กลมกูล รองสารวัตร 01/03/2559 10:15:44 10:33:15 30  25 
3091 9358 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์ สนธิ รองสารวัตร 30/09/2560 20:04:49 20:24:22 30  21 
3090 6463 ร.ต.ท.หญิง ชิโลธร เหลากลม รองสารวัตร 23/02/2559 12:02:53 12:23:16 30  26 
3089 7916 ร.ต.ท. ชีพ จินาวงศ์ รองสารวัตร 28/07/2559 14:16:14 14:48:06 30  22 
3088 6665 ด.ต. ชืวธันย์ ลุทธิบูรณ์ ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 08:22:10 08:31:41 30  25 
3087 9251 ด.ต. ชื่น เมืองลอย ผู้บังคับหมู่ 20/06/2560 14:25:05 14:52:42 30  25 
3086 8768 ด.ต. ชื่น เมืองลอย ผู้บังคับหมู่ 20/08/2559 09:35:12 09:45:20 30  27 
3085 6372 ส.ต.อ.หญิง ชุตินิช วันขวา ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 14:47:32 15:08:00 30  21 
3084 6179 ส.ต.ต. ชุติพล สุวรรณญาณะ ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 13:54:41 14:15:48 30  22 
3083 8109 ร.ต.ท.หญิง ชุติมฑน์ ใคร่อยู่สุข รองสารวัตร 08/08/2559 10:31:13 11:06:11 30  24 
3082 7990 ร.ต.อ.หญิง ชุติมา ปุ๊ดสาร รองสารวัตร 29/07/2559 12:49:46 13:20:40 30  27 
3081 5774 ด.ต. ชุมพล ต้นตะภา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 18:21:27 18:34:12 30  22 
3080 8240 ร.ต.ท. ชุมพล จิตอารี รองสารวัตร 01/08/2559 14:22:13 14:57:46 30  23 
3079 8942 ด.ต. ชุมพล เอี่ยมมา ผู้บังคับหมู่ 30/08/2559 10:23:14 10:52:49 30  26 
3078 6873 พ.ต.ท. ชุมพล พิศลกุลพันธ์ รองผู้กำกับการ 03/03/2559 13:49:50 13:57:26 30  24 
3077 8074 พ.ต.ต. ชูชัย จำรัสศรี สารวัตร 29/07/2559 13:15:01 13:26:33 30  23 
3076 6710 พ.ต.อ. ชูชัย วุฒิศาสตร์ ผู้กำกับการ 29/02/2559 13:36:18 14:16:18 30  25 
3075 6167 ด.ต. ชูชาติ สารรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 13:29:46 13:52:08 30  21 
3074 6449 ส.ต.อ. ชูชาติ ศรีชัย ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 10:17:15 10:40:02 30  24 
3073 6470 พ.ต.ท. ชูชาติ ประเสริฐกุล - 23/02/2559 13:16:04 13:38:04 30  22 
3072 7333 ร.ต.อ. ชูชาติ จันทโชติ รองสารวัตร 24/05/2559 14:14:02 14:45:51 30  24 
3071 6919 ด.ต. ชูชาติ จันทร์ดา ผู้บังคับหมู่ 09/03/2559 13:21:25 13:28:10 30  21 
3070 6886 ด.ต. ชูชีพ หรัญรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 04/03/2559 12:51:46 13:19:20 30  21 
3069 5799 ร.ต.ท. ชูชีพ ไทยแย้ม รองสารวัตร 09/02/2559 11:01:48 11:18:36 29  23 
3068 6902 ด.ต. ชูชีพ   หรัญรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 07/03/2559 13:55:26 14:11:48 30  23 
3067 6048 พ.ต.ท. ชูวิทย์ บุญรักษา รองผู้กำกับการ 12/02/2559 13:50:56 14:13:58 30  24 
3066 8081 พ.ต.ท. ชูศักดิ์ ชัยหัง สารวัตร 29/07/2559 13:39:43 13:51:46 30  23 
3065 6502 ด.ต. ชูศักดิ์ ใจกล้า ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 13:25:01 13:46:28 29  23 
3064 7567 ส.ต.ต. ชูศักดิ์ ขำกล่ำ ผู้บังคับหมู่ 13/06/2559 14:10:06 14:31:52 30  24 
3063 7890 ด.ต. ชูสิทธิ์ วงศ์ชัย ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 10:53:25 11:29:30 30  23 
3062 8891 ร.ต.ท. ชูเกียรติ สติใหม่ รองสารวัตร 24/08/2559 18:43:38 18:52:51 30  26 
3061 8091 จ.ส.ต. ชูเกียรติ ทองดาดาษ ผู้บังคับหมู่ 06/08/2559 11:09:01 11:24:53 30  21 
3060 7359 ส.ต.อ. ซาการียา เวาะยา ผู้บังคับหมู่ 26/05/2559 14:04:22 14:24:05 30  23 
3059 7255 ส.ต.ต. ซุรกิพลี นิบือซา ผู้บังคับหมู่ 19/05/2559 21:37:56 22:08:47 30  21 
3058 7198 ส.ต.ท. ซูไฮรี ตือราพอ ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 11:17:56 11:31:58 30  23 
3057 6574 ร.ต.อ. ฌานรักษ์ กุลทิพย์ รองสารวัตร 25/02/2559 16:19:45 16:43:34 30  22 
3056 7877 ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา ดอนสมจิตร รองสารวัตร 28/07/2559 10:06:15 10:45:17 30  21 
3055 5639 ร.ต.อ.หญิง ญาณิศา นาคสกุล รองสารวัตร 27/01/2559 15:09:36 15:41:25 30  23 
3054 6450 ด.ต.หญิง ญาธิป ศิริเลี้ยง ผู้บังคับหมู่ 24/02/2559 09:48:25 10:19:33 30  25 
3053 6620 พ.ต.ท. ฐนธิป พิทยาวิวัฒน์กุล สารวัตร 26/02/2559 15:18:47 15:40:54 30  24 
3052 5760 ด.ต. ฐปนพัฒน์ หิรัญสกุลพงษ์ ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:55:58 15:12:09 30  22 
3051 6609 ด.ต. ฐวัจน์ สุนทรภักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 13:49:09 14:17:55 30  21 
3050 8030 ร.ต.ท. ฐากฤช ตาลศรี รองสารวัตร 29/07/2559 12:52:39 13:02:16 29  26 
3049 6415 ส.ต.ต. ฐากูร กะการดี ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 19:34:26 19:53:05 30  21 
3048 5855 ด.ต. ฐานธิษณ์ เกลากลาง ผู้บังคับหมู่ 17/02/2559 10:31:17 10:46:10 30  25 
3047 5285 ร.ต.ท. ฐานพัทธ์ คงเกษ รองสารวัตร 15/12/2558 14:35:34 15:05:53 30  23 
3046 6789 ส.ต.ต. ฐาปกรณ์ ปั่นกลาง ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 11:30:01 11:44:24 30  24 
3045 5310 ร.ต.ท. ฐาปนพงศ์ ชัยคำหล้า รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:18 14:43:38 30  21 
3044 7394 ส.ต.ท. ฐาปนา ชูบาล ผู้บังคับหมู่ 09/06/2559 09:12:25 09:42:15 30  22 
3043 7997 ร.ต.ท.หญิง ฐิตากานต์ กมลรัตนา รองสารวัตร 29/07/2559 12:41:12 12:50:46 30  23 
3042 7500 ด.ต. ฐิติ พิศนอก ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 14:25:14 14:40:35 30  22 
3041 6965 พ.ต.ท. ฐิติรัฐ พรหมมินทร์ รองผู้กำกับการ 25/03/2559 11:40:02 12:06:07 30  26 
3040 7605 ส.ต.ต. ฐิติราช ฐิตะฐาน ผู้บังคับหมู่ 16/06/2559 10:26:11 10:45:50 30  23 
3039 7569 ด.ต. ฐิติวัฒน์ ศรีกุฎี ผู้บังคับหมู่ 15/06/2559 14:40:36 14:54:39 30  24 
3038 5554 ส.ต.อ. ฐิติศักดิ์ รัตนสัมฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:34:11 12:42:51 30  25 
3037 8965 ส.ต.ท. ฐิติโรจน์ ยุพา ผู้บังคับหมู่ 04/09/2559 23:12:11 23:40:56 30  25 
3036 9124 ส.ต.ท. ฐิติโรจน์ ยุพา - 22/12/2559 11:16:08 11:44:34 30  28 
3035 7619 ด.ต. ฑิตติพงษ์ มั่งคั่ง ผู้บังคับหมู่ 27/06/2559 14:21:09 14:58:07 30  24 
3034 6418 ส.ต.อ. ณฐกร วรนุวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 20:22:24 20:50:41 30  21 
3033 5757 จ.ส.ต. ณฐนน ผดุงฤกษ์ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 09:10:34 09:38:22 30  23 
3032 5933 พ.ต.ต. ณฐพงศ์ธาดา จันทร์อินทร์ สารวัตร 11/02/2559 15:18:02 15:31:01 30  22 
3031 6840 พ.ต.ท. ณฐวรรธก์ ศรีเล็ก สารวัตร 12/02/2559 14:25:02 14:53:49 30  24 
3030 8431 พ.ต.ท. ณตศพงษ์ ไมตรี สารวัตร 09/08/2559 11:58:25 12:12:01 30  24 
3029 8627 ร.ต.อ. ณพิชญ์ Iป้องแก้ว รองสารวัตร 17/08/2559 23:13:48 23:36:37 30  28 
3028 6848 ส.ต.อ.หญิง ณภัชนันท์ ปรีพูล ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 21:07:24 21:22:15 30  25 
3027 8421 พ.ต.ท. ณภัทรชนม์ พงศ์ราษีตยกุล สารวัตร 09/08/2559 09:41:58 10:16:43 30  23 
3026 7592 พ.ต.ท. ณภาคย์ ปรางนาคี สารวัตร 17/06/2559 11:50:28 12:05:59 30  24 
3025 8051 ร.ต.ท. ณรงค์ นนทธิ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:04:53 13:33:56 30  23 
3024 8070 พ.ต.ท. ณรงค์ สิงห์สม สารวัตร 29/07/2559 13:13:15 13:42:47 28  21 
3023 6496 ด.ต. ณรงค์ จันปุ่ม ผู้บังคับหมู่ 24/02/2559 09:52:16 10:03:04 30  26 
3022 7871 ด.ต. ณรงค์ กองแก้ว ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 20:31:05 20:38:38 30  24 
3021 7757 ร.ต.ท. ณรงค์ อุดเอ้ย รองสารวัตร 31/08/2559 11:07:21 11:17:14 30  26 
3020 8159 ด.ต. ณรงค์ คำผง ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 05:51:32 06:09:46 30  25 
3019 7664 พ.ต.ท. ณรงค์ วาริชพงศ์ สารวัตร 23/06/2559 14:02:54 14:20:56 30  24 
3018 6159 ร.ต.ต. ณรงค์ คุ่ยจาด รองสารวัตร 15/02/2559 10:53:08 11:25:29 30  22 
3017 5928 ร.ต.ท. ณรงค์ เกษหอม รองสารวัตร 11/02/2559 13:19:22 13:45:18 30  25 
3016 5915 ด.ต. ณรงค์ แก้ววงค์หาญ ผู้บังคับหมู่ 18/02/2559 16:45:49 16:54:12 30  22 
3015 5629 ด.ต. ณรงค์ กูแบ่ง ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 11:18:23 11:47:31 30  22 
3014 6431 ส.ต.ต. ณรงค์ พันหอม ผู้บังคับหมู่ 22/02/2559 15:35:05 15:58:14 30  22 
3013 6446 ร.ต.ท. ณรงค์ โปรยกลาง รองสารวัตร 24/02/2559 15:03:35 15:34:42 30  25 
3012 6473 ร.ต.ท. ณรงค์ชัย บุญทูล ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 16:15:47 16:32:19 30  25 
3011 7451 ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ มัจฉาชาติ รองสารวัตร 14/06/2559 13:03:08 13:38:18 30  21 
3010 7572 ร.ต.อ. ณรงค์ฤทธิ์ ยอดวิชา รองสารวัตร 13/06/2559 16:43:22 16:53:49 30  23 
3009 6830 ส.ต.ต. ณรงค์วิทย์ มาถา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:31:46 14:45:44 30  22 
3008 6363 ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ เสนารักษ์ ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 12:42:04 13:00:56 30  22 
3007 5896 ด.ต. ณรงค์ศักดิ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้บังคับหมู่ 17/02/2559 11:07:48 11:16:14 30  23 
3006 6380 ร.ต.ท. ณรงค์ศักดิ์ สังข์เงิน รองสารวัตร 23/02/2559 08:24:11 08:38:34 30  22 
3005 6240 ร.ต.อ. ณรงค์ศักดิ์ ราญฎร รองสารวัตร 16/02/2559 13:36:15 13:55:13 30  26 
3004 6760 จ.ส.ต. ณรงค์เดช ศรีโชค ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 10:25:17 10:58:53 30  26 
3003 7404 ด.ต. ณรงค์เดช คงเทียม ผู้บังคับหมู่ 20/06/2559 16:03:22 16:21:20 30  21 
3002 8671 ส.ต.ท. ณรงค์เดช จูประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 09:47:27 10:23:27 30  25 
3001 8327 ร.ต.อ. ณรงค์เดช ผิวฉ่ำ รองสารวัตร 03/08/2559 10:55:43 11:16:16 30  23 
3000 7279 ร.ต.ท. ณรงศักดิ์ เหล็มลุย ผู้บังคับหมู่ 20/05/2559 17:59:45 18:16:33 29  27 
2999 8402 ด.ต. ณรงศักดิ์ คำแจ้ ผู้บังคับหมู่ 06/08/2559 20:56:20 21:12:05 30  21 
2998 6308 ร.ต.ท.หญิง ณรรสชนม์ พลเมืองศรี รองสารวัตร 18/02/2559 08:52:58 09:07:51 30  24 
2997 7348 ร.ต.ท. ณรัฐวุฒิ ด้วงช่วย รองสารวัตร 25/05/2559 14:55:07 15:17:47 30  22 
2996 6881 ด.ต. ณวัฒน์ มะลิฉิม ผู้บังคับหมู่ 04/03/2559 10:12:01 10:26:34 30  22 
2995 7977 ร.ต.ต. ณัชรัญ เชลงวิทย์ รองสารวัตร 29/07/2559 11:05:23 11:26:52 30  24 
2994 8806 ด.ต. ณัชสิทธิ์ บูรวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 11:54:34 12:02:34 30  25 
2993 7970 ส.ต.ท. ณัฏฐชัย ศิริเจริญสุข ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 10:11:56 10:28:05 30  23 
2992 8093 ร.ต.ท. ณัฏฐพล แก่นจันทร์ รองสารวัตร 29/07/2559 13:23:53 13:50:40 30  24 
2991 9490 ร.ต.อ. ณัฏฐพัชร รัตนสุทธิศักดิ์ รองสารวัตร 01/03/2561 09:10:43 09:19:16 30  22 
2990 5423 ส.ต.ต. ณัฏฐ์ดนัย โยคาพจร ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 11:39:15 12:02:30 30  21 
2989 7138 ร.ต.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชัยสงคราม รองสารวัตร 15/05/2559 09:47:39 10:14:12 30  21 
2988 6772 พ.ต.ต. ณัฐกร พลภักดี สารวัตร 01/03/2559 10:04:22 10:21:52 30  23 
2987 8996 พ.ต.ต. ณัฐกิตติ์ อัจฉวิยะสกุล สารวัตร 11/09/2559 02:05:41 02:19:12 30  21 
2986 5749 ส.ต.ต. ณัฐกิตติ์ ผลขาว ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 15:04:20 15:33:22 30  23 
2985 5522 ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา ผลยาม รองสารวัตร 19/01/2559 08:07:12 08:25:33 30  25 
2984 5481 ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา ผบยาม รองสารวัตร 18/01/2559 14:36:22 14:58:24 30  26 
2983 7503 ด.ต. ณัฐฐวิทย์ ไตรนพ ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 14:06:42 14:18:58 30  26 
2982 8199 ส.ต.ต. ณัฐดนัย เศษฐา ผู้บังคับหมู่ 31/07/2559 21:09:19 21:41:43 30  21 
2981 9220 ส.ต.อ. ณัฐธนพล ตุลพงษ์ ผู้บังคับหมู่ 22/03/2560 20:48:42 20:55:45 30  22 
2980 8620 ส.ต.อ. ณัฐธนพล ตุลพงษ์ - 19/08/2559 18:05:23 18:28:54 30  23 
2979 9248 จ.ส.ต. ณัฐธนพล ตุลพงษ์ ผู้บังคับหมู่ 19/06/2560 13:01:10 13:19:58 30  22 
2978 7417 ร.ต.ท.หญิง ณัฐธยาน์ พรสิทธิ์ชนาภัทร รองสารวัตร 10/06/2559 09:45:41 10:24:22 30  25 
2977 8655 ด.ต. ณัฐนันท์ จันทรประพาส ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 11:25:27 12:00:00 30  26 
2976 7433 ร.ต.ท. ณัฐพงศ์ จำนงค์ศร รองสารวัตร 10/06/2559 13:07:12 13:20:02 28  23 
2975 8663 ด.ต. ณัฐพงษ์ คงปันนา ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 12:15:51 12:34:39 30  22 
2974 8583 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ลิขิตรัตน์เจริญ ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 16:08:04 16:32:49 29  21 
2973 8061 ด.ต. ณัฐพล ตันปัน ผู้บังคับหมู่ 11/08/2559 09:46:35 10:14:15 30  21 
2972 6545 ส.ต.ต. ณัฐพล ผลผาด ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 08:45:46 08:54:05 30  24 
2971 8669 ร.ต.ท. ณัฐพล พลอยท้วม รองสารวัตร 18/08/2559 13:28:33 13:45:45 30  23 
2970 5302 ร.ต.ท. ณัฐพล ศรีสุข รองสารวัตร 15/12/2558 14:40:30 15:02:11 30  22 
2969 7878 ส.ต.ต. ณัฐพล อินถา ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 13:30:31 13:51:29 30  24 
2968 6180 ส.ต.ต. ณัฐพล ลำมะนา ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 13:48:47 14:17:47 30  21 
2967 5681 ส.ต.ต. ณัฐพัชร์ คำเกิด