สังกัด/หน่วยงาน :

 ชื่อ :  


จำนวนผู้ที่ทดสอบผ่านแล้วทั้งหมด 
3582  คน
ผู้ที่ทดสอบหลายครั้ง จะแสดงเฉพาะรายการที่ทำได้คะแนนสูงสุด

*** ผู้ที่เข้าทดสอบผ่าน 70 % แล้วไม่ปรากฎรายชื่อในรายงานนี้ กรุณาติดต่อ ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ. 02 5133054 ***

จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อ, วันที่สอบ และ คะแนน โดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์นั้น

ลำดับ รหัส ยศ ชื่อ,นามสกุล ตำแหน่ง วันที่สอบ เริ่มสอบ สอบเสร็จ ทำ/ข้อ คะแนน
3582 7108 ส.ต.อ. พงศกรณ์ ภักดี ผู้บังคับหมู่ 26/05/2559 15:17:13 15:34:25 30  21 
3581 8124 ร.ต.ท. วิรัตน์ เพิ่มภาค รองสารวัตร 23/08/2559 21:25:06 21:47:57 30  21 
3580 7029 ส.ต.ต. อัฎฮา บือซา ผู้บังคับหมู่ 29/06/2559 10:48:43 11:03:13 30  21 
3579 7039 ส.ต.ท. อัฟดัล นุห์ ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 21:26:57 21:43:00 30  21 
3578 8710 ด.ต. นพชัย อินเมฆ ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 11:00:42 11:34:22 30  21 
3577 8209 ร.ต.อ. กฤติภวัตช์ กฤติกรเรืองธนา รองสารวัตร 01/08/2559 10:51:31 11:23:28 30  21 
3576 8777 ร.ต.ท. พิทักษ์ เหล็กไทย - 20/08/2559 19:37:36 19:46:41 30  21 
3575 8817 ส.ต.ท. คมสัน ยิ่งสุข ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 09:40:23 09:58:40 30  21 
3574 7316 พ.ต.ท.หญิง พรพิมล พลพณะนาวี สารวัตร 23/05/2559 11:24:46 12:04:09 30  21 
3573 8789 ด.ต. ธารณ พรหมมา ผู้บังคับหมู่ 22/08/2559 10:34:26 10:40:15 30  21 
3572 8522 ส.ต.อ. Piriyapish Mungkata ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 14:05:02 14:32:08 30  21 
3571 7637 พ.ต.ท. อาคม นารินทร์ รองผู้กำกับการ 21/06/2559 09:55:30 10:06:15 30  21 
3570 8245 ร.ต.ท. กชธนณฐ ยอดบ่อพลับ รองสารวัตร 08/08/2559 16:46:16 17:23:02 30  21 
3569 7804 ร.ต.ท. สมบูรณ์ ใจกลม รองสารวัตร 27/07/2559 14:14:42 14:31:49 30  21 
3568 8239 ด.ต. ประเสริฐ วงศ์กันทิยะ ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 13:43:25 14:02:00 30  21 
3567 8103 ร.ต.ท.หญิง จรีพร สายเพ็ชร์ รองสารวัตร 29/07/2559 13:49:06 14:04:51 30  21 
3566 8018 จ.ส.ต. กันตภณ เกียรติสุดาเกื้อกูล ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 12:45:22 13:05:32 30  21 
3565 7658 ร.ต.ท. จีรฤทธิ์ เกตุหนู รองสารวัตร 23/06/2559 13:08:42 13:26:54 30  21 
3564 7236 ร.ต.ท.หญิง ธีรภัทร์ เหรียญขำ รองสารวัตร 31/05/2559 23:31:09 23:51:17 30  21 
3563 8280 จ.ส.ต. ปฐมพงศ์ คำสม ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 20:41:15 21:03:58 30  21 
3562 8371 ด.ต. มังกร มูลธิ ผู้บังคับหมู่ 04/08/2559 22:08:19 22:20:28 29  21 
3561 7861 ส.ต.ต. วรจักร จำรัส ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 20:08:10 20:19:45 30  21 
3560 7836 พ.ต.ต. สมคิด ถิ่นถา สารวัตร 03/08/2559 11:53:51 12:03:24 30  21 
3559 7390 จ.ส.ต. ธนาณุรักษ์ สะอะ ผู้บังคับหมู่ 08/06/2559 09:03:03 09:33:55 30  21 
3558 8140 ส.ต.ต. พีรพัฒน์ ทาดี ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 15:51:16 16:08:26 30  21 
3557 7544 ด.ต. วิรัตน์ หงษ์ศรี ผู้บังคับหมู่ 12/06/2559 19:58:34 20:27:08 30  21 
3556 8332 ร.ต.อ. สิปปวิชญ์ แสวงหา รองสารวัตร 03/08/2559 13:54:37 14:19:02 30  21 
3555 8895 ร.ต.อ. วีระ เอี่ยมสุภา รองสารวัตร 25/08/2559 10:05:31 10:43:04 30  21 
3554 8447 ด.ต. อรุณ เหลากุดบอด ผู้บังคับหมู่ 10/08/2559 14:20:25 14:38:55 30  21 
3553 7208 ส.ต.ต. วงศ์วิวัฒน์ เขียดสุข ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 14:17:49 14:40:00 30  21 
3552 8205 ด.ต. วงศ์สวัสดิ์ จิตต์ประสาร ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 10:24:37 10:40:28 30  21 
3551 7568 ส.ต.ต. กีรติ จิตตธาดาพงศ์ ผู้บังคับหมู่ 13/06/2559 14:16:25 14:38:23 30  21 
3550 7298 จ.ส.ต. ธวัชชัย วาสุเทพ ผู้บังคับหมู่ 21/05/2559 16:21:13 16:28:26 30  21 
3549 6136 ด.ต. รุ่งศักดิ์ แสงอ่วม ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 10:13:09 10:32:39 30  21 
3548 5500 ส.ต.ต. ธีรพล นามชู ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 18:04:40 18:37:48 30  21 
3547 9174 ด.ต. สุกิจ อินทรา ผู้บังคับหมู่ 26/12/2559 15:46:40 15:54:30 30  21 
3546 6555 ส.ต.ต. อรรณพ เฮ้ารัง ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 10:05:39 10:20:12 28  21 
3545 5699 ด.ต. อภิสิทธิ์ คุ้มเครือ ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 13:07:33 13:23:17 30  21 
3544 9355 ร.ต.อ. อโนชา สร้อยแก้ว รองสารวัตร 30/09/2560 18:57:57 19:20:19 29  21 
3543 5797 ร.ต.ท.หญิง อำพร จูมัจฉะ รองสารวัตร 09/02/2559 10:28:01 10:53:46 30  21 
3542 5248 ร.ต.อ.หญิง ธัญพร ติ๊ปรัตน์ รองสารวัตร 16/12/2558 13:18:29 13:33:46 30  21 
3541 6825 ร.ต.ท. ประดิษฐ ประหยัดทรัพย์ รองสารวัตร 08/02/2559 14:20:22 14:35:55 30  21 
3540 6557 ร.ต.ท. จิรทิปต์ หงษ์คำ รองสารวัตร 25/02/2559 11:40:57 12:05:48 30  21 
3539 6298 พ.ต.ท.หญิง พรภัค ฤกษ์วิถี สารวัตร 17/02/2559 14:20:30 14:57:58 30  21 
3538 5409 จ.ส.ต. พยนต์ ศรีเสถียร ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 09:30:17 09:50:51 30  21 
3537 5814 ด.ต. วีรศักดิ์ จันทร์ศิริทอง ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 12:07:07 12:19:08 29  21 
3536 5894 ส.ต.อ.หญิง เครือวัลย์ ส่งเกตุ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:44:57 11:00:06 30  21 
3535 6833 ส.ต.ต. อนุรักษ์ จันทร ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 15:00:17 15:17:35 28  21 
3534 9194 ร.ต.อ. ชยุต ขุนฤทธิ์วรชัย รองสารวัตร 20/03/2560 14:29:51 14:39:09 30  21 
3533 5859 ส.ต.ต. วรุฒ คงงาม ผู้บังคับหมู่ 17/02/2559 16:26:42 16:40:28 30  21 
3532 6372 ส.ต.อ.หญิง ชุตินิช วันขวา ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 14:47:32 15:08:00 30  21 
3531 6982 พ.ต.ท.หญิง อรวิไล ทองดอนเมือง รองผู้กำกับการ 05/04/2559 10:38:01 10:50:09 30  21 
3530 6035 พ.ต.ท. หรรษกานต์ ปะกิระคัง สารวัตร 12/02/2559 13:45:53 13:55:22 30  21 
3529 6652 พ.ต.ท. ยงยุทธ์ เพียราษฎร์ สารวัตร 28/02/2559 22:00:57 22:15:00 30  21 
3528 6389 ส.ต.ต. ธนัญ หงษ์ทอง ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 21:01:16 21:16:55 30  21 
3527 5725 ส.ต.อ.หญิง ก้องวลี ศรีสุข ผู้บังคับหมู่ 02/02/2559 14:38:00 14:52:28 30  21 
3526 5419 ส.ต.ต. วศิน พงษ์สุรียนันท์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:37:41 13:59:57 30  21 
3525 6734 พ.ต.ต. โสฬสสิริ กิมฮง สารวัตร 29/02/2559 16:04:43 16:20:51 30  21 
3524 6188 ด.ต. ประสิทธิ์ ดวงก้งแสน ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 15:08:05 15:20:39 30  21 
3523 5831 พ.ต.ท. สมชาย นิ่มนวล สารวัตร 09/02/2559 14:24:58 14:48:28 30  21 
3522 5281 ร.ต.ต. อภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม รองสารวัตร 15/12/2558 14:44:04 14:53:57 30  21 
3521 5462 ร.ต.ต. สุธี หงส์รัชดานนท์ รองสารวัตร 18/01/2559 14:24:25 14:48:17 30  21 
3520 7004 พ.ต.ท.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ รองผู้กำกับการ 05/04/2559 13:30:22 13:39:49 30  21 
3519 6742 พ.ต.ท. ดิสพล ทินกูล สารวัตร 29/02/2559 17:33:40 17:51:34 30  21 
3518 5428 ส.ต.ต. อาคม ยิ้มศรวล ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:25:56 13:00:31 30  21 
3517 9226 ด.ต. วิทยา วงษ์เมือง ผู้บังคับหมู่ 23/03/2560 10:03:39 10:10:15 29  21 
3516 6565 ร.ต.ท.หญิง ปภัสสร สุพัฒน์มงคล รองสารวัตร 29/02/2559 11:20:36 11:48:33 30  21 
3515 6309 ด.ต.หญิง รุ่งฤดี งามประเสริฐ - 20/02/2559 18:43:28 19:22:36 30  21 
3514 6122 ด.ต. รุ่งโรจน์ มีเนียม ผู้บังคับหมู่ 14/02/2559 07:20:35 07:32:11 30  21 
3513 7035 ส.ต.ท. อับดุลเราะมัน เบ็ญโซะมา ผู้บังคับหมู่ 14/05/2559 21:19:54 21:36:51 29  21 
3512 6024 จ.ส.ต. นัฐวุฒิ เบ้าหัวดง ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 17:09:14 17:31:49 30  21 
3511 6539 ร.ต.อ.หญิง มัณฑนา ไชยโคตร รองสารวัตร 24/02/2559 16:17:22 16:29:05 29  21 
3510 5949 ส.ต.อ. นวพงษ์ วงษ์ใหญ่ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 17:29:43 18:08:04 30  21 
3509 5373 พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ กรุแก้ว รองสารวัตร 15/12/2558 15:02:07 15:15:56 30  21 
3508 6408 ด.ต. กิตติศักดิ์ ศรีภา ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 10:32:09 10:52:22 29  21 
3507 6132 ด.ต. นิพนธ์ มอญศิลา ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 09:21:42 09:47:05 30  21 
3506 9423 ร.ต.อ. บดินทร เพ็ญสูตร รองสารวัตร 03/10/2560 23:25:25 23:32:38 30  21 
3505 5432 ส.ต.ต. ทฤษฎี จันทรวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 22:22:11 22:34:49 30  21 
3504 9099 ร.ต.ท.หญิง นินิตนันท์ มาศรีจันทร์ รองสารวัตร 21/12/2559 14:08:49 14:30:11 30  21 
3503 6209 ร.ต.อ. อภิชาติ ชนะดี รองสารวัตร 16/02/2559 09:04:34 09:24:56 30  21 
3502 5832 ด.ต. บรรจง สอนพงษ์ ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 20:31:40 20:55:06 30  21 
3501 7144 ด.ต. ประเสริฐ หนูรัก ผู้บังคับหมู่ 15/05/2559 23:38:19 23:51:07 30  21 
3500 5618 ด.ต. ประสาน จำเริญ ผู้บังคับหมู่ 23/01/2559 22:22:58 22:42:20 30  21 
3499 6886 ด.ต. ชูชีพ หรัญรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 04/03/2559 12:51:46 13:19:20 30  21 
3498 6613 ร.ต.ท. มนัส คงแสง รองสารวัตร 26/02/2559 13:42:03 13:53:55 29  21 
3497 8961 ส.ต.ท. ธนา คะปุกคำ ผู้บังคับหมู่ 31/08/2559 19:06:15 19:19:54 30  21 
3496 5676 ร.ต.ต.หญิง ศิริญญา ประกอบบุบผา รองสารวัตร 29/01/2559 09:53:18 10:08:02 30  21 
3495 6952 พ.ต.ท. สมพล ศรีวงษ์ รองผู้กำกับการ 23/03/2559 13:05:42 13:21:32 30  21 
3494 7968 พ.ต.ต. รชต คุณดิลกณัฐวสา สารวัตร 29/07/2559 10:47:28 11:00:50 30  21 
3493 8085 ส.ต.ท. ทรงวุฒิ ตั้งอนันตชัย ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:21:45 13:39:07 30  21 
3492 8912 ร.ต.ท. มรกต ธนะสาร รองสารวัตร 26/08/2559 10:38:16 10:50:10 30  21 
3491 7507 ส.ต.ต. ยศกร สิงห์ทน ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 14:11:09 14:26:11 30  21 
3490 7309 ด.ต. ย้ามีน เหล็มปาน ผู้บังคับหมู่ 22/05/2559 21:35:18 21:55:11 30  21 
3489 8101 ด.ต. พัฒนพงศ์ แสงฉันท์ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:26:59 13:46:19 30  21 
3488 7440 ร.ต.ท. เฉลิมพงษ์ วงศ์ใหญ่ รองสารวัตร 10/06/2559 12:14:49 12:32:06 30  21 
3487 8918 ร.ต.อ. นิเวศร์ ปิ่นทองทิพย์ รองสารวัตร 26/08/2559 15:15:12 15:48:17 30  21 
3486 7785 จ.ส.ต. ชาญณรงค์ พิเคราะห์ ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 13:48:12 14:06:19 30  21 
3485 8444 ส.ต.ต. อดิศักดิ์ สุขสา ผู้บังคับหมู่ 13/08/2559 23:46:10 00:00:04 30  21 
3484 7958 ด.ต. เอกพันธ์ ศรีเครือแก้ว ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 12:24:41 12:45:40 30  21 
3483 7374 ส.ต.ท. ฟิลมัณฑ์ เจ๊ะแว ผู้บังคับหมู่ 27/05/2559 19:38:48 20:04:38 30  21 
3482 7171 พ.ต.ท. บรรจบ ชูวงษ์ สารวัตร 16/05/2559 21:28:42 21:55:33 30  21 
3481 7945 ด.ต. บุญยิ่ง เขื่อนคำ ผู้บังคับหมู่ 28/08/2559 07:39:25 08:01:02 30  21 
3480 8472 ส.ต.ท. วิศรุต ทิสาระ ผู้บังคับหมู่ 13/08/2559 21:36:48 21:56:28 30  21 
3479 8212 ด.ต. บุญทัน ถิ่นถา ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 13:47:13 14:06:22 30  21 
3478 8311 จ.ส.ต. วิชัฎชัย คงจันทร์ ผู้บังคับหมู่ 02/08/2559 18:56:50 19:14:30 30  21 
3477 7649 ด.ต.หญิง สุภาวดี กสิกิจวสุนธรา ผู้บังคับหมู่ 22/06/2559 14:32:04 14:46:10 30  21 
3476 7723 จ.ส.ต.หญิง ดาลิน ฮกฮิ้น ผู้บังคับหมู่ 12/07/2559 14:38:07 14:48:30 30  21 
3475 7120 ร.ต.ต. จารึก แก่นเจริญ ผู้บังคับหมู่ 17/05/2559 13:40:27 14:18:27 30  21 
3474 8151 ส.ต.ท. เชิดชาย สระอุบล ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 17:29:34 17:47:25 30  21 
3473 7255 ส.ต.ต. ซุรกิพลี นิบือซา ผู้บังคับหมู่ 19/05/2559 21:37:56 22:08:47 30  21 
3472 7793 พ.ต.ท. เอกนรินทร์ ปันยานะ สารวัตร 03/08/2559 10:11:54 10:32:35 30  21 
3471 8017 พ.ต.ต. พลพรรค เพ็งอุ่น สารวัตร 29/07/2559 12:43:31 13:05:36 30  21 
3470 7659 ร.ต.ท. กิตติคุณ กาญจนพิศาล รองสารวัตร 23/06/2559 13:30:50 13:46:25 30  21 
3469 7181 ส.ต.ท. จิรศักดิ์ พาหุมันโต ผู้บังคับหมู่ 17/05/2559 17:39:36 18:09:19 30  21 
3468 7859 ด.ต. จงกล เกิดมงคล 27/07/2559 20:19:39 20:28:44 30  21 
3467 7339 ด.ต. สุธรรม ผอมนุ่ม - 24/05/2559 15:19:26 15:50:50 30  21 
3466 8814 ด.ต. ปราโมทย์ คงรอด ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 10:45:20 11:09:40 30  21 
3465 8879 ส.ต.ท. รัตติกร มั่นดี ผู้บังคับหมู่ 24/08/2559 22:20:29 22:25:32 30  21 
3464 7187 ร.ต.อ. วัชรินทร์ บุญชะตา รองสารวัตร 18/05/2559 10:19:58 10:38:16 30  21 
3463 8698 ร.ต.ท. สมพล ปันวรรณา รองสารวัตร 18/08/2559 17:13:44 17:21:17 30  21 
3462 7794 พ.ต.ท. ดวงฤทธิ์ ธรรมชัย สารวัตร 28/07/2559 19:00:12 19:15:33 30  21 
3461 8705 พ.ต.ต. รังสันต์ ธุวะคำ สารวัตร 18/08/2559 23:14:20 23:21:54 30  21 
3460 7805 จ.ส.ต.หญิง จีระวรรณ ชุมภูชนะภัย ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 09:04:32 09:28:46 30  21 
3459 8847 ด.ต. อนุสรณ์ ขันกสิกรรม ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 15:10:20 15:27:12 29  21 
3458 8078 ด.ต. ธวัชชัย นามดีประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:17:02 13:33:15 30  21 
3457 7041 ส.ต.ท. อาซาน ติ้งไหลเสม ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 09:56:35 10:11:28 30  21 
3456 8091 จ.ส.ต. ชูเกียรติ ทองดาดาษ ผู้บังคับหมู่ 06/08/2559 11:09:01 11:24:53 30  21 
3455 8156 พ.ต.ท. ประเสริฐ สุนันต๊ะ สารวัตร 29/07/2559 22:02:57 22:14:24 30  21 
3454 7211 ส.ต.อ.หญิง อารีรัตน์ โชติมากร ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 14:31:01 14:51:29 29  21 
3453 8455 ส.ต.ท. วีระชาติ ทารักษ์ ผู้บังคับหมู่ 11/08/2559 23:38:38 00:18:38 30  21 
3452 6404 ร.ต.ต. รัชตพงศ์ อมาตย์มนตรี รองสารวัตร 21/02/2559 20:28:17 20:49:04 30  21 
3451 6101 พ.ต.ท. ประชา มูลสาร สารวัตร 15/02/2559 10:22:09 10:34:45 30  21 
3450 5501 ส.ต.ต. นฤพนธ์ ทาอุด ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 18:38:11 19:01:36 29  21 
3449 6220 ส.ต.ต. อภิรมย์ ภักดี ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 10:30:44 11:08:35 30  21 
3448 5553 ด.ต. สทธิศักดิ์ สิงห์ทอง ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 08:47:12 09:01:57 30  21 
3447 9175 ด.ต. พิษณุวัชร ชุมภูสุวงษ์ ผู้บังคับหมู่ 26/12/2559 15:56:44 16:08:46 30  21 
3446 5980 ด.ต. สุริยา สมปาน ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 10:44:27 10:57:37 30  21 
3445 5638 ร.ต.อ. ธานินท์ บุษราคำ รองสารวัตร 25/01/2559 11:32:37 11:53:20 30  21 
3444 5330 ร.ต.ท. เอกลักษณ์ สกุลวงษ์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:34:01 14:47:16 30  21 
3443 6355 ร.ต.ท. อัครวัฒน์ สามิดีฐิติ รองสารวัตร 19/02/2559 11:22:08 11:41:31 30  21 
3442 9357 ร.ต.อ. ศิริพงษ์ ทองยัง - 30/09/2560 19:55:00 20:13:56 30  21 
3441 6428 ส.ต.อ. ภาณุพงศ์ วรรณทวี ผู้บังคับหมู่ 22/02/2559 14:47:59 15:07:32 30  21 
3440 6158 ร.ต.ท. ชัยณรงค์ เถาวัลย์ รองสารวัตร 15/02/2559 11:11:18 11:24:09 30  21 
3439 5513 ร.ต.ต. อาริยะ พรมท้วม รองสารวัตร 18/01/2559 21:08:01 21:39:50 30  21 
3438 6563 ร.ต.ต. รวีพล จันทรู รองสารวัตร 25/02/2559 12:31:36 13:07:19 30  21 
3437 5646 ร.ต.ต. ชัยณรงค์ สุขอินทร์ รองสารวัตร 25/01/2559 20:36:48 21:11:26 30  21 
3436 6080 ส.ต.ต. กฤติภาพ พุทธศรี ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 18:03:05 18:14:03 30  21 
3435 9063 ด.ต. อำนาจ สูงสุดยอด ผู้บังคับหมู่ 14/12/2559 10:58:55 11:15:06 30  21 
3434 5895 ด.ต. เกรียงศักดิ์ ศรีศิลา ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:32:53 11:00:07 29  21 
3433 6834 พ.ต.ท. พีรพงษ์ แก่นกระโทก สารวัตร 10/02/2559 14:25:21 14:41:05 30  21 
3432 9196 ส.ต.ท. ยุทธภูมิ ผังดี ผู้บังคับหมู่ 20/03/2560 15:34:47 15:45:38 30  21 
3431 6570 ร.ต.ท. ไสว ปัจฉิมบุตร ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 15:04:12 15:32:26 30  21 
3430 6305 ร.ต.ท. จิตติกร มูลจันทร์ รองสารวัตร 18/02/2559 05:31:42 05:47:35 30  21 
3429 6012 พ.ต.ต.หญิง อัชชารัตน์ ดาลัย สารวัตร 12/02/2559 13:26:56 13:45:50 30  21 
3428 5625 ด.ต. วิชัย ไชยสมทิยพ์ ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 18:56:10 19:20:16 30  21 
3427 5323 ร.ต.ท. พันธกานต์ อุไรกุล รองสารวัตร 16/12/2558 14:52:02 15:04:47 30  21 
3426 5479 ด.ต. สมชัย เผื่อนผุด ผู้บังคับหมู่ 01/02/2559 09:54:11 10:15:12 30  21 
3425 9339 ร.ต.อ. เมธชวิน โพธิ์ชนะพันธุ์ รองสารวัตร 02/10/2560 23:59:56 00:12:21 30  21 
3424 5535 พ.ต.ท. เปรมชัย สระพัง สารวัตร 19/01/2559 10:43:10 11:05:08 30  21 
3423 7790 ส.ต.ต. อดิพงศ์ วงศ์ราช ผู้บังคับหมู่ 29/08/2559 19:41:06 19:51:17 30  21 
3422 5992 ร.ต.ท.หญิง ผกาภรณ์ ธีระอกนิษฐ์ รองสารวัตร 12/02/2559 13:18:06 13:56:13 30  21 
3421 6916 ด.ต.หญิง นันทิตา ชิยางคะบุตร ผู้บังคับหมู่ 09/03/2559 09:11:58 09:41:37 30  21 
3420 6077 ส.ต.ต. ศราวุธ บุญสร้อย ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 21:29:57 21:39:32 30  21 
3419 6453 ร.ต.ท. วีระ โคนตาล รองสารวัตร 23/02/2559 11:52:09 12:01:13 30  21 
3418 6058 ร.ต.อ.หญิง ชาริณี เขียวหวาน รองสารวัตร 15/02/2559 15:08:17 15:27:13 30  21 
3417 5541 จ.ส.ต. สุนันท์ จำปาโชติ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:31:16 11:44:52 30  21 
3416 6799 ด.ต.หญิง กันยา บูรณ์ชนะ ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 12:04:12 12:19:30 30  21 
3415 5372 ร.ต.ท.หญิง กรุณา จันจันทึก รองสารวัตร 15/12/2558 14:26:46 14:53:58 30  21 
3414 8077 ด.ต. ปืยะชาติ อ่องทิพย์ ผู้บังคับหมู่ 30/08/2559 13:35:04 13:52:44 30  21 
3413 6019 ร.ต.ท. สมัคร สุริยจันทร์ รองสารวัตร 12/02/2559 13:28:30 14:08:50 25  21 
3412 6987 พ.ต.ท. กฤษดา ศรีอิสาณ รองผู้กำกับการ 05/04/2559 14:08:34 14:21:59 30  21 
3411 6471 ด.ต. อภิศักดิ์ ทองเชื้อ ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 13:16:49 13:36:37 30  21 
3410 6199 ด.ต. ศักดิ์นรินทร์ เพชรตะกั่ว ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 15:53:43 16:07:02 30  21 
3409 9151 ด.ต. พิเชษฐ์ มั่งมี ผู้บังคับหมู่ 23/12/2559 11:11:04 11:25:38 30  21 
3408 6261 พ.ต.ต. สันติ ปุณริบูรณ์ สารวัตร 16/02/2559 20:30:03 20:51:27 29  21 
3407 5593 ด.ต. วรภัทร วีระเสนา ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 15:32:52 15:46:08 30  21 
3406 5365 ส.ต.อ.หญิง รุจิวรรณ กฤษณวรรณ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:41:49 14:59:10 30  21 
3405 9227 ส.ต.ท. ภานุวัฒน์ ไรเกษ ผู้บังคับหมู่ 23/03/2560 11:07:56 11:19:48 30  21 
3404 6590 ร.ต.ท.หญิง ศิริธร จันทร์พัชรินทร์ รองสารวัตร 26/02/2559 10:25:07 10:44:00 30  21 
3403 5469 ส.ต.ต. เทอดพงษ์ ใจตรง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:46:21 15:03:23 30  21 
3402 6475 ร.ต.ต. มานพ เทศเรือง รองสารวัตร 23/02/2559 14:29:38 14:47:56 30  21 
3401 5857 ด.ต. สุเมธ มิ่งดอนไพร ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 15:25:34 15:46:24 28  21 
3400 6846 ด.ต. พิทักษ์ ชาริชา ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 17:23:22 17:39:00 30  21 
3399 7832 ด.ต. อดิศร ทองทุ่งโปร่ง ผู้บังคับหมู่ 31/08/2559 15:07:07 15:34:52 30  21 
3398 6059 จ.ส.ต. ยะสุนทร อินทร์สะกุล ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 14:10:18 14:33:48 30  21 
3397 5685 ส.ต.ต. ธัญพิสิษฐ์ วรพุฒิ ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 15:51:28 16:05:53 30  21 
3396 5350 จ.ส.ต.หญิง อรพิน วงศ์อารินทร์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 15:02:13 15:16:10 30  21 
3395 6115 ร.ต.ท. สวัสดิ์ ม่วงนิกร รองสารวัตร 15/02/2559 09:31:20 09:55:10 30  21 
3394 5476 ด.ต. ฉัตรชัย เหลืองดอกไม้ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 16:09:19 16:45:06 30  21 
3393 5227 ส.ต.ท.หญิง สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 13:39:54 13:51:38 30  21 
3392 6109 ส.ต.ต. จิรายุ แก้วประดิษฐ์ ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 09:07:39 09:16:24 29  21 
3391 5282 ร.ต.ท. สันติ แนวจำปา รองสารวัตร 15/12/2558 15:02:34 15:16:38 30  21 
3390 6615 ด.ต. องอาจ ศรีงาม ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 13:57:56 14:16:52 30  21 
3389 8771 ด.ต. แสวง รุกขชาติ ผู้บังคับหมู่ 20/08/2559 11:51:28 12:22:38 30  21 
3388 7361 ส.ต.ต. อาหะมะ บินเจ๊ะมูดอ ผู้บังคับหมู่ 26/05/2559 16:01:07 16:17:42 30  21 
3387 8534 ด.ต. พยัคฆ์ พะโยม ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 12:11:39 12:45:28 30  21 
3386 8070 พ.ต.ท. ณรงค์ สิงห์สม สารวัตร 29/07/2559 13:13:15 13:42:47 28  21 
3385 7504 ร.ต.ท. ดนัย คงสาคร รองสารวัตร 10/06/2559 14:09:04 14:30:09 30  21 
3384 7897 ส.ต.ต. มาตุภูมิ เดชะบุญ ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 11:39:17 11:55:39 30  21 
3383 7451 ร.ต.ท. ณรงค์ฤทธิ์ มัจฉาชาติ รองสารวัตร 14/06/2559 13:03:08 13:38:18 30  21 
3382 8779 ด.ต. Boontom Soijit ผู้บังคับหมู่ 20/08/2559 20:33:48 20:51:42 30  21 
3381 8114 ด.ต. ชนะชัย กล่อมเกลี้ยง ผู้บังคับหมู่ 02/08/2559 14:15:03 14:39:00 29  21 
3380 7422 ร.ต.อ. อิทธิพล ทองนาค รองสารวัตร 10/06/2559 12:21:26 12:43:07 30  21 
3379 8172 ด.ต. ประเทือง ใจยนต์ ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 11:16:58 11:36:29 30  21 
3378 7234 ด.ต. ประภาพันธ์ พานุรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 19/05/2559 11:21:44 11:54:16 29  21 
3377 8138 ด.ต. สมควร สังทรัพย์ ผู้บังคับหมู่ 13/08/2559 07:14:19 07:35:57 30  21 
3376 8231 ส.ต.ต. ธีระพันธุ์ ทองประไพ ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 12:29:58 12:49:12 30  21 
3375 7243 ส.ต.ต. จารุกิตติ์ ยุวเบญจพล ผู้บังคับหมู่ 23/05/2559 13:59:02 14:10:16 30  21 
3374 8792 ด.ต. วิชาญ จั่นหนู ผู้บังคับหมู่ 22/08/2559 10:48:32 11:19:06 30  21 
3373 8300 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ ปันโย ผู้บังคับหมู่ 02/08/2559 15:04:08 15:37:39 30  21 
3372 7375 ร.ต.อ. อัศวิน สุขทอง รองสารวัตร 27/05/2559 22:27:43 22:52:21 30  21 
3371 8418 ด.ต. นัด ่แก้วมณี ผู้บังคับหมู่ 08/08/2559 20:54:32 21:17:10 30  21 
3370 8176 ด.ต. อัครพล พอจิต ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 13:21:29 13:38:57 30  21 
3369 7827 ร.ต.อ. ธนัช ต๊ะพรหม รองสารวัตร 27/07/2559 14:03:15 14:36:43 30  21 
3368 8333 จ.ส.ต.หญิง พรสวรรค์ พันธุ์อินทร์ ผู้บังคับหมู่ 13/08/2559 22:34:01 22:52:47 30  21 
3367 8234 ร.ต.ต. ประหยัด ทองเกลี้ยง รองสารวัตร 01/08/2559 13:53:15 14:19:00 30  21 
3366 7843 จ.ส.ต.หญิง เรวดี สัจจานิจการ ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 13:31:20 14:03:15 30  21 
3365 8797 ร.ต.อ. มานพ แก้วเอี่ยม รองสารวัตร 22/08/2559 12:43:06 12:48:15 29  21 
3364 8031 ร.ต.ท. พิตรพิบูล วุฒิคุณ รองสารวัตร 29/07/2559 12:53:35 13:01:11 30  21 
3363 7724 ด.ต. ประพงษ์ อุ่นละม้าย ผู้บังคับหมู่ 12/07/2559 15:30:23 15:37:50 30  21 
3362 7856 ด.ต. มงคล มาตระกูล ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 18:49:04 19:05:28 30  21 
3361 8254 ร.ต.ท. อุดม รวมจิต รองสารวัตร 01/08/2559 15:45:33 16:01:01 30  21 
3360 7142 พ.ต.ท. อนุว้ฒน์ คลายนา สารวัตร 24/05/2559 12:40:14 13:03:45 30  21 
3359 7385 ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์ รองสารวัตร 03/06/2559 14:50:41 15:30:41 30  21 
3358 7975 ร.ต.ท. ชัยเนตร วิยานันท์ รองสารวัตร 31/07/2559 09:50:47 10:07:33 30  21 
3357 7989 พ.ต.ต. สัญญา คำเกิด สารวัตร 10/08/2559 08:59:18 09:34:34 30  21 
3356 7402 ส.ต.ต. อาทิตย์ ธรรมขัน ผู้บังคับหมู่ 09/06/2559 16:42:49 17:07:33 30  21 
3355 7705 ร.ต.ท. อาชัญ เสงี่ยมจิตร รองสารวัตร 26/07/2559 19:30:53 19:39:07 29  21 
3354 7289 ด.ต. บัญญัติ คงทุง ผู้บังคับหมู่ 20/05/2559 21:07:37 21:18:46 30  21 
3353 7771 ร.ต.ท. ธวัฒน์พล พวงศรี รองสารวัตร 16/08/2559 11:15:13 11:34:48 30  21 
3352 8813 ด.ต. อนันต์ กิ่งเมือง ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 15:16:29 15:43:36 30  21 
3351 7400 พ.ต.ท. เศรษฐกาญจน์ เชาวลิต รองผู้กำกับการ 10/06/2559 09:52:15 10:14:14 30  21 
3350 8649 ด.ต. นพเก้า โคกทอง ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 11:49:33 12:00:01 30  21 
3349 8153 ด.ต. เสงี่ยม เนตรทิพย์ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 22:22:07 22:58:11 30  21 
3348 7775 ร.ต.ท. เฉลิมพล ใจกล้า รองสารวัตร 27/07/2559 12:42:20 12:57:50 30  21 
3347 6609 ด.ต. ฐวัจน์ สุนทรภักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 13:49:09 14:17:55 30  21 
3346 6347 ร.ต.ต. นเรศ มาตตายา รองสารวัตร 19/02/2559 09:54:02 10:15:24 30  21 
3345 6078 พ.ต.ท. สุริยันต์ เถื่อนศร สารวัตร 12/02/2559 14:30:47 14:49:02 30  21 
3344 6955 พ.ต.ท. วิทยา ศรีรังกูร รองผู้กำกับการ 23/03/2559 13:29:56 13:52:43 30  21 
3343 9275 ร.ต.อ. นิคม เนียมพุ่ม รองสารวัตร 30/09/2560 14:26:54 14:40:51 30  21 
3342 8981 ด.ต. จักรพงษ์ อ้นอ่อน ผู้บังคับหมู่ 08/12/2559 10:30:29 10:41:45 30  21 
3341 6418 ส.ต.อ. ณฐกร วรนุวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 20:22:24 20:50:41 30  21 
3340 6152 ร.ต.ท. สง่า สมอเนื้อ รองสารวัตร 15/02/2559 10:33:44 10:54:33 30  21 
3339 9111 จ.ส.ต. ราชันย์ สุวรรณสุข ผู้บังคับหมู่ 21/12/2559 17:20:02 17:28:38 30  21 
3338 6493 ด.ต. ยรรยง จิตเจริญ ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 22:12:08 22:33:31 30  21 
3337 6221 ส.ต.อ. วุฒิพงษ์ ลำยงหอม ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 10:53:14 11:14:01 30  21 
3336 5890 ร.ต.ต. นราวุฒิ ชินบุตร รองสารวัตร 11/02/2559 09:47:11 09:59:04 30  21 
3335 5574 ด.ต. ชาตรี นุ้ยหงษ์ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 09:39:21 09:54:38 29  21 
3334 6819 พ.ต.ท. อุเทน บุญช่วย สารวัตร 18/01/2559 14:45:42 15:01:28 30  21 
3333 5871 ด.ต.หญิง กัลยา ช่างชำนิ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 10:46:29 11:00:54 30  21 
3332 6898 ร.ต.ท. สมหวัง บำรุงสุข รองสารวัตร 06/03/2559 08:10:10 08:23:50 30  21 
3331 6004 ร.ต.ท. ปรีดา ศรีนวล รองสารวัตร 12/02/2559 14:46:25 15:07:17 30  21 
3330 5386 ร.ต.ท.หญิง อัญชลี เหมะนิล รองสารวัตร 16/12/2558 15:26:45 15:46:08 30  21 
3329 9358 ร.ต.อ. ชิษณุพงศ์ สนธิ รองสารวัตร 30/09/2560 20:04:49 20:24:22 30  21 
3328 6603 ส.ต.ต. รุจโรจน์ ประกอบศุขราษฎร์ ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 13:43:25 13:54:50 30  21 
3327 7066 ด.ต. ลำพอง สุขสวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ 12/05/2559 23:15:03 23:29:03 30  21 
3326 6219 พ.ต.ท.หญิง กรวรรณ สุขสำราญ สารวัตร 16/02/2559 11:59:45 12:13:20 30  21 
3325 5901 ด.ต. บริพัตร์ วาเสนัง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:20:07 10:39:13 30  21 
3324 9185 พ.ต.ท.หญิง สุขฤดี ธัชศฤงคารสกุล รองผู้กำกับการ 03/02/2560 10:59:01 11:14:12 30  21 
3323 5647 ส.ต.ต. อรุณ ผลศรัทธา ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 08:40:10 09:10:26 30  21 
3322 5824 จ.ส.ต. วิวัตร ทองมาก ผู้บังคับหมู่ 08/03/2559 11:22:18 11:44:01 30  21 
3321 5813 ด.ต. สังคม บ้านสระ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 12:05:07 12:20:58 30  21 
3320 7105 ร.ต.ท. ปรเมษฐ์ แก้วมรกฎ ผู้บังคับหมู่ 13/05/2559 09:07:13 09:17:53 30  21 
3319 9477 พ.ต.ท. ประภาส มะเริงสิทธิ์ รองผู้กำกับการ 13/02/2561 13:22:40 13:34:13 30  21 
3318 6507 ร.ต.อ. ภคิน วิเศษดอนหวาย รองสารวัตร 24/02/2559 11:21:00 11:47:39 30  21 
3317 6556 ด.ต. ชาติชาย พนารัตน์ ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 16:17:23 16:40:59 30  21 
3316 6307 ด.ต. เกษมสุข แป้นชุมแสง ผู้บังคับหมู่ 18/02/2559 08:09:12 08:29:28 29  21 
3315 5990 ร.ต.ท. สุเทพ ประจงกิจ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 13:29:01 13:46:15 30  21 
3314 6376 พ.ต.ท. ดลลชา ปัี้นมณี สารวัตร 19/02/2559 15:05:42 15:16:33 30  21 
3313 6097 ร.ต.อ.หญิง ยุพารัตน์ ครองปัญญา รองสารวัตร 12/02/2559 18:33:30 18:49:29 30  21 
3312 6730 พ.ต.ต. ทศพล ธีระเดช สารวัตร 29/02/2559 15:20:51 15:32:00 30  21 
3311 5491 ด.ต. ราเชฐ เหลืองสอาด ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 10:53:49 11:06:47 30  21 
3310 9492 ร.ต.อ. ปวรินทร์ เกตรักทอง รองสารวัตร 01/03/2561 09:29:13 09:42:04 30  21 
3309 5280 ร.ต.ท.หญิง มาราตรี มาลาสิงห์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:31:44 14:49:02 30  21 
3308 6843 ร.ต.ท. เก้า ศรีลุนช่าง รองสารวัตร 12/02/2559 14:50:47 15:07:48 30  21 
3307 6006 ร.ต.ท. ประวิทย์ สร้อยสิงห์ รองสารวัตร 12/02/2559 13:43:04 13:56:34 30  21 
3306 5605 ด.ต. สง่า สว่างจิตร์ - 27/01/2559 15:05:14 15:32:07 29  21 
3305 5445 ส.ต.ต. ฉัตรชัย กิมเซียะ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:31:32 12:00:54 30  21 
3304 9509 พ.ต.ท. พ.ต.ท.อภิชาติ เรนชนะ รองผู้กำกับการ 16/01/2562 10:28:42 10:37:45 30  21 
3303 6794 ด.ต. นิกร แสงอนุรักษ์ ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 12:17:22 12:29:08 30  21 
3302 5275 ส.ต.อ.หญิง สุภาพร แพงมา ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:28:20 14:54:00 30  21 
3301 6860 ร.ต.ท. วุฒินันท์ เจนประโคน - 02/03/2559 15:12:16 15:24:17 30  21 
3300 6322 ร.ต.ท. เจนวิทย์ ชัยจำ รองสารวัตร 18/02/2559 12:18:20 12:34:38 30  21 
3299 6056 ร.ต.ท. สำเนา ปิ่นเกตุ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 13:58:31 14:13:09 30  21 
3298 6676 พ.ต.ท.หญิง เมตตา การะเกษ สารวัตร 29/02/2559 10:37:19 10:54:30 30  21 
3297 6117 ร.ต.ต. ไพรัตน์ ทำดี รองสารวัตร 13/02/2559 12:50:05 13:21:55 30  21 
3296 6529 ร.ต.ต. ชัยพล จันทา รองสารวัตร 24/02/2559 14:57:00 15:12:35 30  21 
3295 5493 ด.ต. เกียรติศักดิ์ คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 15:38:25 16:01:39 30  21 
3294 8887 ด.ต. ดิเรก บัวนารถ ผู้บังคับหมู่ 30/08/2559 20:09:57 20:26:58 30  21 
3293 6125 ร.ต.ท. มนตรี อ่อนคำ รองสารวัตร 14/02/2559 16:19:33 16:36:41 30  21 
3292 5438 ด.ต. ปัญญา ปรีชา ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:54:32 15:07:11 30  21 
3291 6618 ด.ต. สำเนียง ชมภูพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 21:17:55 21:27:14 30  21 
3290 7085 ส.ต.ต. โชคดี จันทรัศมี ผู้บังคับหมู่ 15/05/2559 02:17:11 02:32:15 30  21 
3289 6275 ร.ต.ท. ประสพสุข เมืองศรีมาตย์ รองสารวัตร 17/02/2559 10:17:31 10:32:24 30  21 
3288 9241 ด.ต. พันกร คนึงเหตุ ผู้บังคับหมู่ 18/06/2560 08:50:36 09:04:36 30  21 
3287 6945 ร.ต.ท. วัชรพงษ์ พรกุณา รองสารวัตร 23/03/2559 09:14:18 09:29:53 30  21 
3286 6486 ส.ต.ต. ปานเทพ จำปาทอง ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 15:53:09 16:12:06 30  21 
3285 5568 ด.ต. พิษณุ ทองวันทา ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:55:03 16:26:46 29  21 
3284 5291 ร.ต.ต.หญิง จรรยาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ รองสารวัตร 15/12/2558 15:07:36 15:21:33 30  21 
3283 6885 ส.ต.ต. ทรงวิชญ์ โปทา ผู้บังคับหมู่ 04/03/2559 13:48:41 14:14:41 30  21 
3282 8553 พ.ต.ท. รวิกร อุกฤษฎ์มโนรถ รองผู้กำกับการ 17/08/2559 12:49:39 12:56:10 30  21 
3281 8082 ส.ต.ท. วรากรณ์ จันแปงเงิน ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:28:12 13:44:38 30  21 
3280 7690 ร.ต.ท. ชำนาญ เพชรเกตุ รองสารวัตร 29/06/2559 12:09:20 12:37:22 30  21 
3279 7420 ส.ต.ต. พงศกร อินอภัย ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 10:55:07 11:19:39 30  21 
3278 8914 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ ไชยสวัสดิ์ รองสารวัตร 26/08/2559 10:49:17 10:57:31 30  21 
3277 7106 ส.ต.ท. ภูวเดช ชลสาคร ผู้บังคับหมู่ 22/05/2559 22:04:21 22:30:23 30  21 
3276 8056 จ.ส.ต.หญิง กัญญาภัทร ไผ่วุฒิพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 13:23:08 13:47:26 30  21 
3275 8286 ร.ต.ท. บุญเทียน ศรีชมภู รองสารวัตร 02/08/2559 14:18:16 14:49:28 28  21 
3274 8095 ด.ต. กฤษฎากานต์ คำไทย ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:24:30 13:47:32 30  21 
3273 7702 จ.ส.ต.หญิง รัชนี ศรีเดช ผู้บังคับหมู่ 01/07/2559 14:49:02 15:01:55 30  21 
3272 7444 ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย์ เลิศจินดา รองสารวัตร 10/06/2559 12:39:23 12:49:32 30  21 
3271 7018 ด.ต. พรชัย เมฆสุข ผู้บังคับหมู่ 16/05/2559 13:15:10 14:15:59 28  21 
3270 8099 พ.ต.ต. พงษ์สันต์ ประสิทธิ์วิเศษ สารวัตร 26/08/2559 16:03:36 16:24:02 30  21 
3269 7238 ด.ต. สร้อยเพชร สุดดวง ผู้บังคับหมู่ 19/05/2559 11:45:16 12:06:56 30  21 
3268 7432 ส.ต.ต. พิรุฬ ประวาสุข ผู้บังคับหมู่ 21/06/2559 11:01:44 11:25:08 30  21 
3267 7015 ส.ต.ต. ชยพัทธ์ วรบดี ผู้บังคับหมู่ 28/05/2559 07:43:36 08:03:57 30  21 
3266 7172 ร.ต.ท. ผล ส่งแสง - 17/05/2559 09:35:19 10:02:39 30  21 
3265 8242 ร.ต.อ. ธิณกร ใบยา รองสารวัตร 01/08/2559 14:14:05 14:26:45 30  21 
3264 7837 ร.ต.ท. สุจินดา แดนระเบียบ รองสารวัตร 28/07/2559 13:53:38 14:06:41 30  21 
3263 7590 ด.ต.หญิง ธัญญาภรณ์ ประกอบการ ผู้บังคับหมู่ 15/06/2559 11:04:24 11:28:28 27  21 
3262 8315 ร.ต.ท. ธวัช สุวรรณกรณ์ รองสารวัตร 02/08/2559 22:31:18 23:05:07 30  21 
3261 8583 ส.ต.ท. ณัฐพงษ์ ลิขิตรัตน์เจริญ ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 16:08:04 16:32:49 29  21 
3260 8314 ส.ต.ต. วริศ ไชย์ลังกา ผู้บังคับหมู่ 04/08/2559 16:08:42 16:29:53 30  21 
3259 8686 ร.ต.ท. สุธี มีเจตน์งาม รองสารวัตร 18/08/2559 15:01:54 15:16:29 30  21 
3258 8248 ด.ต. ศุภชัย ปัญญาไว ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 15:41:55 16:03:23 30  21 
3257 7924 ด.ต. วิญญศรันย์ วงศ์วรหิรัญ ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 14:15:01 14:36:46 30  21 
3256 7601 ร.ต.อ. พรทรัพย์ สุพร รองสารวัตร 15/06/2559 16:25:24 16:40:39 30  21 
3255 7386 จ.ส.ต.หญิง วารุณี วชิรเชาวพงศ์ ผู้บังคับหมู่ 03/06/2559 15:46:12 16:23:26 30  21 
3254 8119 ร.ต.ท. สุทัศน์ จันเปียง รองสารวัตร 17/08/2559 21:38:39 22:00:28 29  21 
3253 8435 ด.ต. ชวลิต จิตรบุญ ผู้บังคับหมู่ 09/08/2559 13:57:37 14:17:10 30  21 
3252 8478 ด.ต. นภทีป์ วงศ์ภักดี ผู้บังคับหมู่ 15/08/2559 15:20:38 15:33:37 28  21 
3251 7610 ร.ต.อ. ประมุข วรรณเต็ม รองสารวัตร 16/06/2559 14:14:22 14:24:16 30  21 
3250 8880 ส.ต.ท. บุรวิทย์ พิมเสน ผู้บังคับหมู่ 25/08/2559 06:41:45 06:57:30 30  21 
3249 7189 พ.ต.ท.หญิง สุทิพย์ นวลจันทร์ สารวัตร 18/05/2559 10:21:28 10:41:18 30  21 
3248 8199 ส.ต.ต. ณัฐดนัย เศษฐา ผู้บังคับหมู่ 31/07/2559 21:09:19 21:41:43 30  21 
3247 7349 ส.ต.ต. ราชศักดิ์ เดชะ ผู้บังคับหมู่ 25/05/2559 17:13:53 17:28:46 30  21 
3246 7676 พ.ต.ท. ยุทธกร ธรรมวงค์ รองผู้กำกับการ 25/06/2559 18:53:52 19:07:12 30  21 
3245 8098 ร.ต.อ. วิทวัช เกษเดช รองสารวัตร 01/08/2559 09:53:51 10:05:20 30  21 
3244 7877 ร.ต.ท.หญิง ญาณิศา ดอนสมจิตร รองสารวัตร 28/07/2559 10:06:15 10:45:17 30  21 
3243 8278 ร.ต.ท.หญิง สนวน แสงสกุล รองสารวัตร 02/08/2559 10:51:52 11:14:10 30  21 
3242 8102 ร.ต.ท. ยุทธศักดิ์ ทุ่งพรวญ รองสารวัตร 02/09/2559 14:09:11 14:19:00 30  21 
3241 5693 ด.ต.หญิง รุ่งรัชนีย์ เกษแก้ว ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 10:51:51 11:14:48 30  21 
3240 6705 ร.ต.ท. เสริมสุข ตันวิรัตน์ รองสารวัตร 29/02/2559 13:12:26 13:25:27 30  21 
3239 9440 ร.ต.อ. ธานินทร์ กันภัย รองสารวัตร 05/10/2560 13:11:30 13:25:10 30  21 
3238 6756 ด.ต. ประภาต นาถมทอง ผู้บังคับหมู่ 01/03/2559 09:50:47 10:14:44 30  21 
3237 9113 ด.ต. ยงยุทธ ขบวน ผู้บังคับหมู่ 21/12/2559 20:50:50 21:01:46 30  21 
3236 5942 ร.ต.อ. เดชาวัต ชัยศรี รองสารวัตร 16/02/2559 10:50:27 11:18:02 30  21 
3235 6560 ร.ต.อ. วิชัย โพธิ์งาม รองสารวัตร 25/02/2559 11:05:24 11:19:59 29  21 
3234 5979 ร.ต.ท. รักพงษ์ สามารถ รองสารวัตร 12/02/2559 10:42:22 11:04:05 29  21 
3233 6360 ร.ต.ท. จักราวุฒิ สุหญ้านาง รองสารวัตร 19/02/2559 11:28:52 11:46:09 30  21 
3232 6086 ร.ต.ท.หญิง กฤษดาพร เมืองพันธ์ รองสารวัตร 12/02/2559 14:46:12 15:23:25 30  21 
3231 6963 พ.ต.ท. กริช อุดรสะอาด รองผู้กำกับการ 24/03/2559 22:34:01 22:44:39 30  21 
3230 5484 ด.ต.หญิง กานต์สิรี แว่นทอง ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 12:28:48 12:39:42 30  21 
3229 5336 ส.ต.ท. ชัยณรงค์ พรหมดี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:34:21 14:56:17 30  21 
3228 8983 ด.ต. ทองใบ เผือกอ่อน ผู้บังคับหมู่ 06/09/2559 18:06:14 18:20:03 28  21 
3227 6719 พ.ต.ต. จิระวิทย์ รัตนะวรรณ์ - 29/02/2559 14:38:45 14:56:24 30  21 
3226 9044 ร.ต.ท. จุลินทร์ จันทนินทร รองสารวัตร 14/12/2559 11:17:00 11:50:29 30  21 
3225 6439 ร.ต.ต. พิเชษฐ ศรีกัณหา รองสารวัตร 22/02/2559 22:35:25 23:06:17 30  21 
3224 5805 ร.ต.ท. อรรฆพร คงมี รองสารวัตร 09/02/2559 11:53:03 12:25:56 30  21 
3223 5267 ร.ต.ต. อนิรุทธ ทองพูล รองสารวัตร 16/12/2558 15:51:17 16:14:01 30  21 
3222 6836 ร.ต.ท. พิมล ชาวดอน รองสารวัตร 10/02/2559 14:33:20 14:58:57 30  21 
3221 6034 ร.ต.ท. จิรวัฒน์ ศิริชัยภัยกุล รองสารวัตร 12/02/2559 13:31:21 13:46:49 30  21 
3220 5640 ส.ต.ต. อัษฎา บุญอุ้ม ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 22:25:12 22:30:54 30  21 
3219 8996 พ.ต.ต. ณัฐกิตติ์ อัจฉวิยะสกุล สารวัตร 11/09/2559 02:05:41 02:19:12 30  21 
3218 6180 ส.ต.ต. ณัฐพล ลำมะนา ผู้บังคับหมู่ 15/02/2559 13:48:47 14:17:47 30  21 
3217 5277 พ.ต.ท. เทิดเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้กำกับการ 15/12/2558 14:29:36 14:49:59 30  21 
3216 9208 ร.ต.อ. ภาณุพงศ์ คงเพชร รองสารวัตร 21/03/2560 16:56:54 17:14:22 30  21 
3215 6579 ด.ต.หญิง มัณฑนา ศรีพลกรัง ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 21:09:40 21:25:56 29  21 
3214 6033 ร.ต.ท. สัญญา แพงสอน รองสารวัตร 12/02/2559 13:31:31 13:57:28 30  21 
3213 5342 ด.ต. ชลษพรรษ คลังมณี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:26:00 15:35:47 30  21 
3212 9294 ร.ต.อ. โชตชว่ง พันธุ์ผล รองสารวัตร 28/09/2560 19:42:07 20:02:36 30  21 
3211 6391 ร.ต.ท. ปัญญา ทองจัด ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 22:09:29 22:35:28 30  21 
3210 5835 ร.ต.ท. พงศ์ชยณัฐ พิมพ์ทอง รองสารวัตร 09/02/2559 15:47:31 15:55:33 30  21 
3209 6067 ด.ต. นิตินัย ประเสริฐไทย ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 16:23:48 16:46:19 30  21 
3208 5278 พ.ต.ต. วรพล สมบูรณ์ผล สารวัตร 15/12/2558 14:37:25 14:54:42 30  21 
3207 9216 ด.ต. ธนกฤต ชอนบุรี ผู้บังคับหมู่ 21/03/2560 23:48:22 23:56:48 30  21 
3206 5666 ด.ต. ชาญ ครึกครื้น ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 10:29:45 11:03:13 30  21 
3205 6273 ด.ต. วีรภัทร เกาะสังข์ ผู้บังคับหมู่ 20/02/2559 12:57:11 13:24:47 29  21 
3204 5477 ร.ต.ต. อดุลย์ ศรีมาศ รองสารวัตร 18/01/2559 14:32:48 14:56:32 30  21 
3203 6654 ร.ต.ท. ธง ศรีสุวัฒนานันท์ รองสารวัตร 29/02/2559 17:52:29 18:32:29 30  21 
3202 9081 ด.ต. boonchao deewangthong ผู้บังคับหมู่ 20/12/2559 12:15:07 12:39:36 30  21 
3201 7133 ร.ต.ท. สมศักดิ์ เสือสิงห์ รองสารวัตร 14/05/2559 10:00:41 10:29:02 30  21 
3200 5294 ร.ต.ท. ปัณณวิชญ์ บุญชุม รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:30 15:04:03 30  21 
3199 8952 ด.ต. พานุมาศ ศรีทัศน์ ผู้บังคับหมู่ 31/08/2559 10:40:30 10:57:14 30  21 
3198 5360 ร.ต.ท.หญิง รุจิรา สิกขะ รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:01 15:03:17 30  21 
3197 6940 พ.ต.ท. สราวุธ ชูประสิทธิ์ รองผู้กำกับการ 22/03/2559 09:55:40 10:13:07 30  21 
3196 6683 ด.ต. วิรัตน์ คำแก้ว ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 11:30:12 12:01:37 29  21 
3195 9098 จ.ส.ต.หญิง นันทิกานต์ อินวรรณา ผู้บังคับหมู่ 21/12/2559 13:11:13 13:24:57 30  21 
3194 7138 ร.ต.ท. ณัฏฐ์พัชร์ ชัยสงคราม รองสารวัตร 15/05/2559 09:47:39 10:14:12 30  21 
3193 5446 ร.ต.ท.หญิง ปภัชญา วัชรรัตน์ รองสารวัตร 22/01/2559 14:40:19 15:01:30 30  21 
3192 9242 จ.ส.ต. Shithikorn Kamchad ผู้บังคับหมู่ 18/06/2560 13:15:00 13:29:09 30  21 
3191 6075 นาย พลวัฒน์ เกษีสังข์ ลูกจ้าง 12/02/2559 14:29:11 14:38:40 30  21 
3190 5370 ร.ต.ท.หญิง ปิยพร คงสาม รองสารวัตร 15/12/2558 15:06:53 15:26:09 30  21 
3189 6093 ด.ต. ,มนตรี พันธ์ุบุญ ผู้บังคับหมู่ 21/02/2559 15:07:16 15:38:09 30  21 
3188 5777 ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ประชุมพวก ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 21:46:25 21:58:23 30  21 
3187 9425 ร.ต.อ.หญิง พีรญา มานะกิจ รองสารวัตร 04/10/2560 14:39:50 15:00:26 30  21 
3186 5930 ร.ต.ต. หอมจันทร์ อุปถัมภ์ รองสารวัตร 01/03/2559 09:14:08 09:33:34 30  21 
3185 5967 ส.ต.ต. ถิรวุฒิ ดำริสระน้อย ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 09:28:28 09:50:17 30  21 
3184 7216 ร.ต.ท. สุทัศน์ ปล้องใหม่ รองสารวัตร 18/05/2559 20:31:42 20:47:39 30  21 
3183 8061 ด.ต. ณัฐพล ตันปัน ผู้บังคับหมู่ 11/08/2559 09:46:35 10:14:15 30  21 
3182 8521 ด.ต. สนั่น สุวรรณรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 16/08/2559 13:06:21 13:28:49 30  21 
3181 7688 ด.ต. รณฤทธิ์ สุทธิจิต ผู้บังคับหมู่ 29/06/2559 20:18:28 20:38:33 30  21 
3180 7978 ด.ต. อุทัย สุรินธรรม ผู้บังคับหมู่ 26/08/2559 12:30:30 13:08:55 30  21 
3179 7895 ร.ต.ท. สัมผัส ทาฝ้ัน รองสารวัตร 28/07/2559 11:39:09 12:11:14 30  21 
3178 7404 ด.ต. ณรงค์เดช คงเทียม ผู้บังคับหมู่ 20/06/2559 16:03:22 16:21:20 30  21 
3177 7366 ร.ต.อ.หญิง มูนิง แวบือซา รองสารวัตร 27/05/2559 14:32:06 14:51:36 30  21 
3176 8362 ร.ต.ต. นิคม เชื้อชาติ รองสารวัตร 04/08/2559 11:57:34 12:14:40 30  21 
3175 8414 ร.ต.ท.หญิง นวลจิรา รักษาบุญ รองสารวัตร 08/08/2559 12:52:19 13:14:36 30  21 
3174 8173 พ.ต.ท. จักรวาล โทนแก้ว สารวัตร 30/07/2559 11:53:15 12:11:00 29  21 
3173 7061 ส.ต.ต. เรวัต เทียมเผือก ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 18:04:42 18:20:07 30  21 
3172 8277 ร.ต.ต. รุ่งโรจน์ เพ็ชรนิล รองสารวัตร 13/08/2559 12:22:29 13:01:44 30  21 
3171 7319 ส.ต.อ. มณฑล บัวพัว ผู้บังคับหมู่ 23/05/2559 15:15:02 15:33:32 29  21 
3170 7110 ร.ต.ท.หญิง รวิศรา ศรีสงคราม รองสารวัตร 28/05/2559 13:28:18 13:54:43 30  21 
3169 7717 พ.ต.ต. เสริมเกียรติ สืบสาย สารวัตร 08/07/2559 09:57:22 10:24:00 30  21 
3168 8177 ส.ต.ต. จิระพงศ์ กำบิน ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 15:27:23 16:07:21 30  21 
3167 7908 ด.ต. ศุภชัย ก้างออนตา ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 13:42:34 14:09:14 30  21 
3166 8316 ร.ต.ท. ยุทธ เดือนเพ็ญ รองสารวัตร 02/08/2559 22:38:10 23:06:25 30  21 
3165 7652 ร.ต.ท. ธรรมนูญ นาควัชระ รองสารวัตร 22/06/2559 15:35:16 15:42:08 30  21 
3164 8483 ด.ต. เฉลิมชัย เทพอุด ผู้บังคับหมู่ 15/08/2559 14:06:19 14:15:58 30  21 
3163 8251 ร.ต.ท. บุญธรรม ใจพันธ์ รองสารวัตร 01/08/2559 15:31:15 16:05:19 30  21 
3162 7387 จ.ส.ต. ราชพงศ์ เชาวลิต ผู้บังคับหมู่ 03/06/2559 17:12:23 17:31:37 30  21 
3161 8434 พ.ต.ท. คมสัน ศรีสุภาพ สารวัตร 09/08/2559 14:01:36 14:28:09 30  21 
3160 8821 ส.ต.ท. ธราดล อ่อนชำนิ ผู้บังคับหมู่ 23/08/2559 11:59:05 12:09:00 30  21 
3159 8329 ร.ต.ท. กิตติพงศ์ บรรจง รองสารวัตร 03/08/2559 13:46:52 14:08:23 29  21 
3158 7396 ด.ต. พัชศักดิ์ ทองพิจิตร - 09/06/2559 10:48:47 11:01:22 30  21 
3157 7540 ส.ต.ต. ชวภณ ไชยรัตนากร ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 16:55:34 17:10:57 30  21 
3156 8194 ร.ต.ต. ทองหยาด โพธิมูล รองสารวัตร 31/07/2559 22:07:52 22:29:10 30  21 
3155 8759 ด.ต. สังเวียน บุญประจวบ ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 17:03:50 17:18:48 30  21 
3154 8337 ด.ต. คมกริช เกี๋ยงคำ ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 14:42:03 14:59:29 30  21 
3153 7677 ส.ต.อ. อรรถพล วงศ์แก้ว ผู้บังคับหมู่ 26/06/2559 14:21:25 14:58:32 29  21 
3152 7762 จ.ส.ต. กำจร มะโนเรือง ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 10:41:59 11:02:26 29  21 
3151 7488 ด.ต. บรรจง สอนบาล - 10/06/2559 13:37:07 13:59:11 30  21 
3150 7204 ด.ต. วันหยัด บินต่วน ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 13:08:50 13:26:04 30  21 
3149 7622 ด.ต. บุญเชิด จันทร์จะนะ ผู้บังคับหมู่ 18/06/2559 14:42:55 15:05:01 30  21 
3148 8345 ด.ต. สุพจน์ ทองน้อย ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 20:20:37 20:37:11 30  21 
3147 5844 ส.ต.ต. ภูวดล ฉันทพจน์ ผู้บังคับหมู่ 25/02/2559 09:30:01 09:39:22 30  21 
3146 5972 ด.ต. บุญยืน สุขศรี ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 09:50:18 10:08:28 30  21 
3145 5628 ด.ต. ชัยยศ แช่มเล็ก ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 12:08:20 12:39:43 30  21 
3144 5367 ร.ต.อ. กนิษฐ์ หอยสังข์ทอง รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:56 14:42:33 30  21 
3143 6956 พ.ต.ท. ปริญญา เหลืองอุทัย รองผู้กำกับการ 23/03/2559 14:23:54 14:59:14 30  21 
3142 9347 ร.ต.อ. ประสงค์ รอบเมือง รองสารวัตร 30/09/2560 15:06:54 15:38:26 30  21 
3141 6421 ร.ต.ท. วุฒิพงษ์ เสนา รองสารวัตร 22/02/2559 08:30:12 08:41:11 30  21 
3140 9397 ร.ต.อ. วิวรรธน์ โพคาสี รองสารวัตร 05/10/2560 13:13:46 13:26:31 30  21 
3139 6769 ร.ต.ท. มานพ สกุลวัฒนเศรษฐ - 01/03/2559 09:51:33 10:15:01 30  21 
3138 9114 ส.ต.อ. ศุภชัย ใสทา ผู้บังคับหมู่ 21/12/2559 23:03:01 23:24:55 30  21 
3137 6293 ด.ต. ต้อน แสงกล้า ผู้บังคับหมู่ 17/02/2559 13:15:35 13:23:00 30  21 
3136 5643 ร.ต.ท. สุพิน แดงดี รองสารวัตร 25/01/2559 13:40:01 14:04:18 28  21 
3135 6572 พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พงศ์ประภาอำไพ รองผู้กำกับการ 26/02/2559 15:30:09 15:42:06 30  21 
3134 6258 ส.ต.ต. จีระศักดิ์ ขาวสะอาด ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 11:44:38 12:00:41 30  21 
3133 6711 ส.ต.ต. ชัยยันต์ พ่วงพูล ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 13:35:39 13:58:18 30  21 
3132 9058 ร.ต.ท. วุฒิไกร ฟั่นเฟือย รองสารวัตร 13/12/2559 13:46:35 14:07:18 30  21 
3131 6161 ร.ต.ท. วิศรุต แสบงบาล รองสารวัตร 15/02/2559 11:28:56 11:41:52 29  21 
3130 7094 ด.ต.หญิง จีรนันท์ บุญแก้ว ผู้บังคับหมู่ 13/05/2559 01:11:54 01:39:49 30  21 
3129 6294 ด.ต. สำรวม ธงกลาง ผู้บังคับหมู่ 17/02/2559 15:18:56 15:40:37 30  21 
3128 5989 ร.ต.ท. จำรัส ยินดียม - 12/02/2559 12:38:19 12:56:11 30  21 
3127 6628 จ.ส.ต. จิรวัฒน์ กิ่งทอง ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 20:49:04 21:14:12 30  21 
3126 9134 จ.ส.ต. สิทธิกร กำจัด ผู้บังคับหมู่ 22/12/2559 13:58:39 14:05:41 30  21 
3125 5902 ร.ต.ต. ทัตพล เย็นมั่น รองสารวัตร 11/02/2559 10:46:23 11:10:46 30  21 
3124 6838 พ.ต.ต. ทวีป สืบสุนทร สารวัตร 10/02/2559 14:40:09 15:02:44 30  21 
3123 8424 ด.ต. สุภาพ ชายพฤกษ์ - 29/08/2559 12:45:55 13:07:16 29  21 
3122 5343 ร.ต.ท. เลอศักดิิ์ พิเชษฐไพบูลย์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:36:12 15:10:45 30  21 
3121 6641 ร.ต.ท. วัชระ จาดทองคำ รองสารวัตร 28/02/2559 14:27:55 14:44:53 30  21 
3120 6377 ส.ต.อ.หญิง ศิรินธร อักเอี่ยม ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 15:29:52 15:40:26 30  21 
3119 6979 พ.ต.ท.หญิง ภัณฑทรา ดาวกระจสย - 05/04/2559 10:39:35 11:03:06 30  21 
3118 5408 ส.ต.ต. หฤทวรรธน์ สุดสงวน ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:07:43 11:21:13 30  21 
3117 6844 ด.ต. สมเกียรติ ตรีศาตร์ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 15:18:51 15:34:32 30  21 
3116 6039 ด.ต. จิรศักดิ์ นิลเกษม ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 13:34:10 13:57:48 30  21 
3115 5663 ร.ต.ท. วินัย สุขเข รองสารวัตร 27/01/2559 16:11:18 16:32:57 30  21 
3114 6919 ด.ต. ชูชาติ จันทร์ดา ผู้บังคับหมู่ 09/03/2559 13:21:25 13:28:10 30  21 
3113 9296 ร.ต.อ. วิทยา ใจคำ รองสารวัตร 28/09/2560 20:10:21 20:25:12 30  21 
3112 6999 พ.ต.ท. นรินทร์ อารีย์วงศ์ รองผู้กำกับการ 05/04/2559 11:43:54 11:54:15 30  21 
3111 6718 พ.ต.ท. สมเกียรติ โฉมฉาย รองผู้กำกับการ 29/02/2559 16:52:20 17:08:30 30  21 
3110 6458 ด.ต. ประวิทย์ หาดขุนทด ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 12:03:19 12:23:15 29  21 
3109 6256 พ.ต.ท. อนันต์ เกษร สารวัตร 16/02/2559 16:37:58 16:51:30 30  21 
3108 9218 จ.ส.ต. สิทธิกร กำจัด ผู้บังคับหมู่ 22/03/2560 15:23:35 15:28:47 30  21 
3107 8949 ด.ต. ชัยวัฒน์ รังสุข ผู้บังคับหมู่ 30/08/2559 14:39:39 15:01:36 30  21 
3106 6320 ร.ต.อ. ประสงฆ์ พยัคฆา รองสารวัตร 18/02/2559 13:04:08 13:22:05 30  21 
3105 5661 ด.ต. ชาตรี สุขสกุล ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 12:06:34 12:20:35 30  21 
3104 5371 ร.ต.ท. สยามจุฬนพ อุตระภิญโญ รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:45 14:57:08 30  21 
3103 6744 พ.ต.อ. มีชัย กำเนิดพรม ผู้กำกับการ 29/02/2559 18:52:17 19:01:26 30  21 
3102 5961 ด.ต. มานพ พลบุรี ผู้บังคับหมู่ 23/02/2559 13:13:51 13:39:29 30  21 
3101 5436 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ทองสามสี ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 13:26:54 13:50:06 29  21 
3100 7025 ร.ต.ท.หญิง นันทพร เวชสิทธิ์ รองสารวัตร 14/05/2559 10:47:37 10:55:36 30  21 
3099 9232 ด.ต. พิทักษ์ เหล็กไทย ผู้บังคับหมู่ 27/03/2560 13:58:25 14:03:22 30  21 
3098 6939 พ.ต.ท. รัฐชยุตม์ วัชรโกมลมาศ รองผู้กำกับการ 22/03/2559 10:04:03 10:15:35 28  21 
3097 5478 ส.ต.ต. อิฐิกร เหลืองปฐมชัย ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 15:02:49 15:09:41 30  21 
3096 6882 ร.ต.ท. คมสันต์ พรหมมากุล รองสารวัตร 04/03/2559 10:31:03 10:48:18 30  21 
3095 5689 ด.ต. ธวัช ทองสุข ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 18:31:18 18:48:02 30  21 
3094 9382 ร.ต.อ.หญิง สุธิษา จิตรเสน รองสารวัตร 04/10/2560 15:15:34 15:26:55 30  21 
3093 6758 ร.ต.ท.หญิง ธัญณิชา วันแก้ว รองสารวัตร 01/03/2559 09:27:26 09:38:48 29  21 
3092 6213 ด.ต. สมคิด บุญชัย ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 09:16:58 09:44:51 29  21 
3091 5876 ด.ต. มงคล สงวนศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 08:20:37 08:36:31 30  21 
3090 8660 ร.ต.ต. อรุณสวัสดิ์ ปันแกว่น รองสารวัตร 18/08/2559 11:52:30 12:10:06 30  21 
3089 7788 ส.ต.ต. ชาญวุฒิ วงศ์ใจมา ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 13:12:01 13:37:06 30  21 
3088 7222 จ.ส.ต. วิไลลักษณ์ ศรีรักษา ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 21:04:11 21:13:47 29  21 
3087 8719 ด.ต. เอนก แซวหิว ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 11:17:57 11:22:38 30  21 
3086 7074 ร.ต.ต. โสภณ อรัญไสว รองสารวัตร 23/05/2559 05:47:03 06:10:23 29  21 
3085 8301 ด.ต. บุญทวง กาศสกุล ผู้บังคับหมู่ 02/08/2559 14:33:40 15:05:02 30  21 
3084 7588 ร.ต.อ. ประยงค์ แสนเมือง รองสารวัตร 20/06/2559 16:41:43 17:11:52 30  21 
3083 8174 ด.ต. เอกสิทธิ์ กรแก้ว ผู้บังคับหมู่ 30/07/2559 12:06:43 12:18:00 30  21 
3082 7913 พ.ต.ต. บรรเจิด เลิศสุวรรณ สารวัตร 28/07/2559 13:20:06 13:33:36 30  21 
3081 7584 จ.ส.ต.หญิง สุปรานี บุญมี ผู้บังคับหมู่ 14/06/2559 15:49:18 16:27:01 29  21 
3080 7646 ส.ต.ต. กิตติ สุขเจริญ ผู้บังคับหมู่ 21/06/2559 14:30:02 14:43:43 30  21 
3079 8364 ด.ต. ธนกฤต โพธิ์กิ่ง ผู้บังคับหมู่ 04/08/2559 13:53:44 14:14:07 30  21 
3078 8318 ด.ต. ภาราดร รัตนกันทา ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 09:12:31 09:25:38 30  21 
3077 8618 ด.ต. กำมนต์ โพธิ์ดง ผู้บังคับหมู่ 17/08/2559 19:01:00 19:21:13 30  21 
3076 7460 ส.ต.ต. กีรติ จินา ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 13:03:26 13:23:34 30  21 
3075 8684 พ.ต.ท. พิเชษฐ์ ชูเทพทิพย์ รองผู้กำกับการ 18/08/2559 14:53:14 15:20:09 30  21 
3074 8253 ด.ต. โดม ชมภูมิ่ง ผู้บังคับหมู่ 01/08/2559 15:36:29 16:06:12 30  21 
3073 7928 พ.ต.ท. ชัยชนะ นาชัยโชติ สารวัตร 28/07/2559 14:20:07 14:44:49 30  21 
3072 7088 ด.ต. ศราวุธ สนิทธิเวทย์ ผู้บังคับหมู่ 24/05/2559 13:48:03 14:13:04 30  21 
3071 7812 ด.ต. ทวีศักดิ์ ไชยแก้ว ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 10:56:50 11:12:34 30  21 
3070 8630 ด.ต. ชาญ ไชยปันดิ ผู้บังคับหมู่ 18/08/2559 00:21:48 00:52:50 30  21 
3069 7596 ส.ต.ต. เกรียง ราชประดิษฐ ผู้บังคับหมู่ 16/06/2559 20:44:13 21:06:28 29  21 
3068 7343 ด.ต. สุชาติ จันทบูรณ์ ผู้บังคับหมู่ 25/05/2559 11:18:14 11:49:55 30  21 
3067 8331 ด.ต. มังกร วรรณวงศ์กา ผู้บังคับหมู่ 03/08/2559 13:58:24 14:09:19 30  21 
3066 7194 ด.ต. จีรทิปป์ รอดเนียม ผู้บังคับหมู่ 18/05/2559 10:29:05 10:46:17 30  21 
3065 8702 ร.ต.ท. มานะ รักษาสวัสดิ์ รองสารวัตร 18/08/2559 20:49:22 21:11:34 30  21 
3064 8760 ด.ต. ดุษฎี ศรีแย้ม ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 17:21:03 17:40:24 30  21 
3063 7398 ส.ต.ท. กนกทร วงศ์แก้ว ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 02:24:52 02:51:23 30  21 
3062 8243 พ.ต.ต. ธาตรี ปัญจบุรี สารวัตร 02/08/2559 11:05:29 11:35:55 30  21 
3061 7602 ด.ต. เสถียร สิงห์เทพ ผู้บังคับหมู่ 18/06/2559 16:41:38 17:02:12 30  21 
3060 8071 ร.ต.ต. นิกร ยะรินทร์ รองสารวัตร 29/07/2559 13:13:44 13:36:31 30  21 
3059 6813 ส.ต.ต. นครินทร์ มากคง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:10:49 14:22:37 30  21 
3058 6893 ร.ต.ท. ไพบูลย์ คุณสา่ร รองสารวัตร 04/03/2559 15:45:27 16:09:31 30  21 
3057 6354 ร.ต.อ. ไตรภพ กลางพิมาย - 19/02/2559 10:33:40 11:07:55 30  21 
3056 6154 ร.ต.ท.หญิง วรรณอนงค์ พลธสูร รองสารวัตร 15/02/2559 10:49:18 10:58:54 30  21 
3055 6225 ด.ต. สุริยา ยะหัวดง ผู้บังคับหมู่ 16/02/2559 11:12:42 11:29:29 30  21 
3054 5981 ส.ต.ต. เพชรยืนยง นามวงษ์ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 10:58:13 11:18:53 30  21 
3053 6904 ด.ต. อดุลย์ ยาทา ผู้บังคับหมู่ 07/03/2559 13:18:56 13:43:30 30  21 
3052 6172 ด.ต. ไตรพัฒน์ จรัสถาวรพงศ์ ผู้บังคับหมู่ 19/02/2559 12:36:31 12:57:48 30  21 
3051 6433 ส.ต.อ. ปราชญ์ พรหมอาจ ผู้บังคับหมู่ 22/02/2559 19:36:50 19:56:35 30  21 
3050 7101 ร.ต.อ. อภิชาติ รัตนิยะ รองสารวัตร 13/05/2559 07:04:38 07:17:05 30  21 
3049 6762 ร.ต.อ.หญิง นลักษณ์ โทนสิห์ รองสารวัตร 01/03/2559 10:39:14 10:57:47 30  21 
3048 6550 ร.ต.ท.หญิง ชัญญานุช ผาลี รองสารวัตร 25/02/2559 14:07:28 14:32:01 30  21 
3047 6288 ร.ต.อ. เอกลักษณ์ ศรีสุข รองสารวัตร 17/02/2559 15:35:18 15:55:37 30  21 
3046 5652 ด.ต. สท้าน อินทนิล ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 14:04:33 14:30:09 30  21 
3045 5368 ร.ต.อ.หญิง พิมพ์ศศิ อ่อนสำอางค์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:53 14:58:46 30  21 
3044 6914 ด.ต. วรพจน์ มหายศ ผู้บังคับหมู่ 08/03/2559 18:03:52 18:14:40 30  21 
3043 9269 พ.ต.ท. วัชรชัย โฉมยา รองผู้กำกับการ 03/08/2560 11:56:58 12:13:19 30  21 
3042 6027 ร.ต.ท. วิชิต องค์มาลัย รองสารวัตร 12/02/2559 15:59:26 16:17:24 30  21 
3041 5423 ส.ต.ต. ณัฏฐ์ดนัย โยคาพจร ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 11:39:15 12:02:30 30  21 
3040 6973 ส.ต.ต. สามารถ โนนสะอาด ผู้บังคับหมู่ 31/03/2559 11:12:10 11:23:09 30  21 
3039 9376 ร.ต.อ. วิเชียร ศรีสุพัฒน์ รองสารวัตร 01/10/2560 20:38:30 21:09:17 30  21 
3038 6723 ส.ต.ต. พงศ์สิฐ เซี่ยงไฮ้ ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 14:51:22 15:11:50 30  21 
3037 9065 ร.ต.อ.หญิง วัลย์ลดา สุทธิบุญ รองสารวัตร 14/12/2559 12:45:02 13:08:44 30  21 
3036 9202 ด.ต. สมชาย ปิงวงษ์ ผู้บังคับหมู่ 20/03/2560 18:33:09 18:43:31 30  21 
3035 8932 ร.ต.ท. สัมผัส ทาฝั้น รองสารวัตร 29/08/2559 12:54:26 13:16:57 30  21 
3034 6728 ส.ต.ต. นครินทร์ พึ่งจันทร์ ผู้บังคับหมู่ 29/02/2559 15:38:48 16:02:09 30  21 
3033 7031 ส.ต.ต. สุภัทรชัย จันทเวช ผู้บังคับหมู่ 13/05/2559 12:44:38 13:02:27 30  21 
3032 9496 พ.ต.ท.หญิง พ.ต.ท.หญิง วรรณี จันทร์บรรจง รองผู้กำกับการ 18/04/2561 15:22:44 15:31:29 30  21 
3031 6795 พ.ต.ต. ฤๅชัย ทะวะ สารวัตร 01/03/2559 11:35:37 11:50:36 28  21 
3030 6845 ร.ต.ต. อุทิศ ภูตะอินทร์ รองสารวัตร 12/02/2559 15:18:47 15:35:31 30  21 
3029 6581 ด.ต. สิริสวัสดิ์ กองกลิ่น ผู้บังคับหมู่ 26/02/2559 08:10:33 08:41:40 29  21 
3028 9300 ร.ต.อ.หญิง อรวรรณ แสนโสภาวัน รองสารวัตร 28/09/2560 20:19:56 20:33:39 30  21 
3027 9006 ร.ต.ท. ระดม ศูนย์กลาง รองสารวัตร 13/09/2559 12:55:33 13:15:24 30  21 
3026 5671 ร.ต.ท. วนิช ลือวณิชย์พันธ์ รองสารวัตร 03/02/2559 14:36:08 15:13:20 30  21 
3025 6998 ร.ต.ท. สุทธิพงษ์ รอดรัตนาทูล รอดรัตนาทูล รองผู้กำกับการ 05/04/2559 11:48:17 11:57:35 30  21 
3024 9393 ร.ต.อ. กุศล แก้วสารพัดนึก รองสารวัตร 02/10/2560 21:42:42 21:49:08 30  21 
3023 9083 ด.ต. ชาญ ไชยปันดิ ผู้บังคับหมู่ 19/12/2559 20:48:24 21:01:17 30  21 
3022 5464 ด.ต. พรชัย รอดพ่วง ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:22:30 12:43:18 30  21 
3021 6866 ด.ต. รังสรรค์ สามเณร ผู้บังคับหมู่ 03/03/2559 10:24:04 10:32:24 28  21 
3020 6367 ด.ต.หญิง จันเพ็ง หาญรบ ผู้บังคับหมู่ 20/02/2559 15:00:05 15:17:47 30  21 
3019 6187 พ.ต.ท. นิรุช จันทร์เพ็ง สารวัตร 18/02/2559 14:46:49 15:17:45 30  21 
3018 9323 ร.ต.อ. ธรรศ ทรัพย์บัว รองสารวัตร 29/09/2560 13:06:29 13:23:28 30  21 
3017 6271 ร.ต.อ.หญิง พัชมณ ปอสูงเนิน รองสารวัตร 17/02/2559 10:11:21 10:42:00 30  21 
3016 9244 จ.ส.ต. ราชันย์ สุวรรณสุข ผู้บังคับหมู่ 18/06/2560 19:25:24 19:34:27 30  21 
3015 6948 พ.ต.ท. วริศพันธ์ เขมสิริเมธีกุล รองผู้กำกับการ 23/03/2559 10:31:06 11:01:31 30  21 
3014 8084 ด.ต. สุวิทย์ ขันชารี ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:20:07 13:38:03 30  21 
3013 7418 ร.ต.ท. สำเริง โพธิ?เกลี้ยง รองสารวัตร 10/06/2559 09:45:32 10:30:23 30  21 
3012 8402 ด.ต. ณรงศักดิ์ คำแจ้ ผู้บังคับหมู่ 06/08/2559 20:56:20 21:12:05 30  21 
3011 7783 ส.ต.ต. ศรายุทธ คำมูล ผู้บังคับหมู่ 27/07/2559 13:27:22 13:38:19 30  21 
3010 7930 ร.ต.ท.หญิง ศิริพรรณ ราชาตัน รองสารวัตร 11/08/2559 11:18:07 11:31:26 30  21 
3009 7959 ร.ต.ต. คงกฤช อินทร์นุ่มพันธ์ รองสารวัตร 29/07/2559 10:39:46 11:13:11 30  21 
3008 8076 พ.ต.ท. เดชา ตันติวัฒน์ สารวัตร 29/07/2559 13:34:02 13:45:58 30  21 
3007 7437 ด.ต. นิคม ขยันสการ ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 11:41:22 11:55:07 30  21 
3006 7798 ร.ต.ต. ไพฑูรย์ วิเศษศิริ รองสารวัตร 27/07/2559 13:39:53 13:56:40 30  21 
3005 7273 ด.ต. จีระศักดิ์ แหละหมัน - 23/05/2559 10:18:10 10:34:18 30  21 
3004 7636 จ.ส.ต. ชาตรี ศรีทอง ผู้บังคับหมู่ 21/06/2559 09:09:00 09:29:33 30  21 
3003 7706 ร.ต.อ.หญิง ปนัดดา กลิ่นจันทร์ รองสารวัตร 04/07/2559 15:02:14 15:18:09 30  21 
3002 7081 ส.ต.ต. อัมรอน หะระตี ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 19:08:48 19:19:13 30  21 
3001 8468 ร.ต.ท. นิวัติ แสงบุญเรือง รองสารวัตร 13/08/2559 15:30:19 15:54:37 30  21 
3000 8545 ร.ต.ต. ณุพงษ์ภัช พุทธา รองสารวัตร 16/08/2559 15:26:42 15:39:20 30  21 
2999 8013 ร.ต.ต. เสน่ห์ นาคดี รองสารวัตร 29/07/2559 12:40:59 12:53:49 30  21 
2998 7096 ส.ต.ท. วิกรม ไกรเสม ผู้บังคับหมู่ 17/05/2559 12:33:09 13:02:53 30  21 
2997 8423 ด.ต. สมบัติ มหานนท์ ผู้บังคับหมู่ 09/08/2559 08:48:34 09:26:05 30  21 
2996 7799 พ.ต.ท. ยงยุุทธ ทิพย์หิรัญ สารวัตร 27/07/2559 14:46:01 14:58:19 30  21 
2995 7251 ด.ต. ธวัชชัย อินนุรักษ์ ผู้บังคับหมู่ 19/05/2559 17:58:02 18:22:48 30  21 
2994 8476 ส.ต.ท. วุฒิพงษ์ จูจีน ผู้บังคับหมู่ 14/08/2559 21:51:23 22:00:31 30  21 
2993 7599 ร.ต.อ.หญิง วัฒนาภรณ์ แสงศรี รองสารวัตร 15/06/2559 13:53:56 14:08:06 30  21 
2992 7329 ร.ต.อ. วีระศักดิ์ ทองคำ รองสารวัตร 24/05/2559 09:55:12 10:17:23 30  21 
2991 8883 พ.ต.ต. ธนกร ทิพย์ศิริ สารวัตร 24/08/2559 15:29:41 15:51:03 30  21 
2990 7260 ร.ต.ท. พชรพล โชติมณี รองสารวัตร 20/05/2559 10:03:09 10:36:50 30  21 
2989 8142 ด.ต. ธงชัย นิวันติ ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 15:31:37 15:53:52 29  21 
2988 7469 จ.ส.ต.หญิง สุนทรี คำนึงการ ผู้บังคับหมู่ 10/06/2559 13:15:28 13:35:37 30  21 
2987 8754 ด.ต. สุทัศน์ สังข์ยัง ผู้บังคับหมู่ 19/08/2559 15:21:57 15:28:18 30  21 
2986 7755 ร.ต.ต. ภีรเดช เกตทอง รองสารวัตร 28/07/2559 17:05:35 17:16:51 30  21 
2985 7998 ด.ต. ประจักษ์ คำสี ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 17:33:53 17:53:08 30  21 
2984 8190 พ.ต.ต. สมศักดิ์ สารกาศ สารวัตร 31/07/2559 23:30:43 23:50:18 30  21 
2983 7548 ส.ต.ต. วัฒนา วงอนันต์ ผู้บังคับหมู่ 28/07/2559 09:36:33 10:00:51 30  21 
2982 7557 ร.ต.ท. ทรงพล ทองพงษ์เนียม รองสารวัตร 13/06/2559 12:04:14 12:14:41 30  21 
2981 8047 ส.ต.ท. เฉลิมชัย วงษ์ยอด ผู้บังคับหมู่ 29/07/2559 13:01:46 13:29:20 30  21 
2980 8439 ส.ต.ท. วัชรกิจ ใจมณี ผู้บังคับหมู่ 10/08/2559 18:20:13 18:32:34 30  21 
2979 6218 ร.ต.ต. สุเชษฐ์ พวงผิว รองสารวัตร 16/02/2559 10:00:40 10:25:04 30  21 
2978 5879 ด.ต. ดุริยะ กัณหะสุต ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 08:44:45 09:05:53 30  21 
2977 5310 ร.ต.ท. ฐาปนพงศ์ ชัยคำหล้า รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:18 14:43:38 30  21 
2976 8968 จ.ส.ต. ราชันย์ สุวรรณสุข ผู้บังคับหมู่ 03/09/2559 18:51:23 18:59:41 30  21 
2975 5791 ร.ต.อ. ธีรวิชญ์ แก้วกาหนัน รองสารวัตร 09/02/2559 09:56:14 10:36:14 30  21 
2974 9442 ร.ต.อ. สิรภพ เทียบดอกไม้ รองสารวัตร 06/10/2560 08:40:54 08:48:22 30  21 
2973 6768 ร.ต.ท. พงษ์พันธุ์ มอมขุนทด รองสารวัตร 01/03/2559 09:56:08 10:21:47 30  21 
2972 9116 ร.ต.อ. ธัณย์ศรุต ธนากุลกิติพัฒน์ รองสารวัตร 22/12/2559 06:50:39 07:08:59 30  21 
2971 6044 ร.ต.ท.หญิง นงคราญ หันจางสิทธิ์ รองสารวัตร 25/02/2559 11:22:38 11:34:19 29  21 
2970 6295 พ.ต.ต. สันติ ประทุมรัตน์ สารวัตร 17/02/2559 13:52:14 14:03:12 29  21 
2969 6090 ส.ต.ต. วิศววิท เวียงเหล็ก ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 15:04:27 15:35:51 30  21 
2968 9474 พ.ต.ท. ธีระ เรืองเนตร รองผู้กำกับการ 12/02/2561 08:55:59 09:11:57 30  21 
2967 9192 ร.ต.ท. สุรพันธ์ ยศบุญเรือง รองสารวัตร 20/03/2560 10:48:12 11:03:42 30  21