สังกัด/หน่วยงาน :

 ชื่อ :  


จำนวนผู้ที่ทดสอบผ่านแล้วทั้งหมด 
3583  คน
ผู้ที่ทดสอบหลายครั้ง จะแสดงเฉพาะรายการที่ทำได้คะแนนสูงสุด

*** ผู้ที่เข้าทดสอบผ่าน 70 % แล้วไม่ปรากฎรายชื่อในรายงานนี้ กรุณาติดต่อ ฝอ.6 บก.อก.บช.ศ. 02 5133054 ***

จัดเรียงข้อมูลตาม ชื่อ, วันที่สอบ และ คะแนน โดยคลิกที่ชื่อคอลัมน์นั้น

ลำดับ รหัส ยศ ชื่อ,นามสกุล ตำแหน่ง วันที่สอบ เริ่มสอบ สอบเสร็จ ทำ/ข้อ คะแนน
3583 5383 พ.ต.ท. สมศักดิ์ บุญรักษา สารวัตร 15/12/2558 16:42:42 17:05:37 30  27 
3582 5298 ร.ต.ท.หญิง ณิชากร นาคทอง รองสารวัตร 15/12/2558 15:28:32 15:34:30 30  23 
3581 5291 ร.ต.ต.หญิง จรรยาภรรณ์ ดลยชัยรัตน์ รองสารวัตร 15/12/2558 15:07:36 15:21:33 30  21 
3580 5370 ร.ต.ท.หญิง ปิยพร คงสาม รองสารวัตร 15/12/2558 15:06:53 15:26:09 30  21 
3579 5232 ร.ต.ท.หญิง ธัญญธร อินทร์สุข รองสารวัตร 15/12/2558 15:06:39 15:23:57 30  25 
3578 5282 ร.ต.ท. สันติ แนวจำปา รองสารวัตร 15/12/2558 15:02:34 15:16:38 30  21 
3577 5350 จ.ส.ต.หญิง อรพิน วงศ์อารินทร์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 15:02:13 15:16:10 30  21 
3576 5373 พ.ต.ท.หญิง อรวรรณ กรุแก้ว รองสารวัตร 15/12/2558 15:02:07 15:15:56 30  21 
3575 5226 ส.ต.ท.หญิง สุนันทา ภูมิประพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 15:00:43 15:21:16 30  25 
3574 5376 ด.ต. บุญช่วย หงษ์แก้ว ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:58:39 15:13:46 30  25 
3573 5297 ส.ต.ต. สนธยา ใจสนิท ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:57:42 15:16:22 30  22 
3572 5351 พ.ต.ต. กฤษฎา แก่นสำโรง สารวัตร 15/12/2558 14:52:32 14:58:35 30  23 
3571 5357 ร.ต.ท. สยาม วงค์สม รองสารวัตร 15/12/2558 14:50:19 15:01:32 30  22 
3570 5274 ร.ต.ท.หญิง ชญาน์นันท์ ช่วยชุมชาติ รองสารวัตร 15/12/2558 14:49:51 15:08:20 30  23 
3569 5281 ร.ต.ต. อภิสิทธิ์ พึ่งแย้ม รองสารวัตร 15/12/2558 14:44:04 14:53:57 30  21 
3568 5292 ด.ต.หญิง เสาวลักษณ์ คลองน้อย ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:42:49 15:08:28 30  24 
3567 5307 ส.ต.ท.หญิง จินทิพย์ สิงห์สถิตย์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:42:27 15:09:52 30  24 
3566 5306 ร.ต.ท. ภัทรยศ หร่ายเจริญ รองสารวัตร 15/12/2558 14:42:01 14:52:07 30  22 
3565 5365 ส.ต.อ.หญิง รุจิวรรณ กฤษณวรรณ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:41:49 14:59:10 30  21 
3564 5305 พ.ต.ท.หญิง ทัศนวรรณ สุทธิวรา รองผู้กำกับการ 15/12/2558 14:41:00 15:12:51 30  23 
3563 5299 ร.ต.ท.หญิง พรพิมล ศรีสวัสดิ์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:40:58 15:05:38 30  23 
3562 5302 ร.ต.ท. ณัฐพล ศรีสุข รองสารวัตร 15/12/2558 14:40:30 15:02:11 30  22 
3561 5304 ร.ต.ต.หญิง สุทธิวรรณ งามพาณิชยกิจ รองสารวัตร 15/12/2558 14:40:18 14:57:36 30  26 
3560 5303 พ.ต.ท.หญิง ฉันทนา อติยศพงศ์ สารวัตร 15/12/2558 14:39:55 14:53:29 30  23 
3559 5301 ร.ต.ท. นพรัส เพิ่มเจริญ รองสารวัตร 15/12/2558 14:39:26 15:07:50 30  23 
3558 5300 พ.ต.ท.หญิง นิดา อินทรครรชิต สารวัตร 15/12/2558 14:38:50 15:05:13 30  24 
3557 5375 ร.ต.ท.หญิง นุชธิดา แก้วขาว รองสารวัตร 15/12/2558 14:38:10 15:02:32 30  26 
3556 5295 ร.ต.ท. สมภพ จุลโทชัย รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:59 14:50:28 30  25 
3555 5374 ส.ต.อ. ธนพงษ์ งามฉลาด ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:37:56 14:52:27 30  25 
3554 5371 ร.ต.ท. สยามจุฬนพ อุตระภิญโญ รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:45 14:57:08 30  21 
3553 5294 ร.ต.ท. ปัณณวิชญ์ บุญชุม รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:30 15:04:03 30  21 
3552 5278 พ.ต.ต. วรพล สมบูรณ์ผล สารวัตร 15/12/2558 14:37:25 14:54:42 30  21 
3551 5360 ร.ต.ท.หญิง รุจิรา สิกขะ รองสารวัตร 15/12/2558 14:37:01 15:03:17 30  21 
3550 5391 ร.ต.ท. ประมวลสุข โพธิ์งาม รองสารวัตร 15/12/2558 14:36:59 14:53:36 30  26 
3549 5289 ส.ต.อ.หญิง สุกันต์สิตา สุขะวรรณทัศน์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:36:59 15:07:43 30  26 
3548 5290 พ.ต.ท.หญิง ชวนพิศ พลศิลป์ สารวัตร 15/12/2558 14:36:59 15:04:37 30  22 
3547 5293 ร.ต.ท.หญิง พัชราภรณ์ รักเกตุ รองสารวัตร 15/12/2558 14:36:54 15:10:53 30  23 
3546 5234 ร.ต.ท.หญิง เฉลิมศรี สุขสอาด รองสารวัตร 15/12/2558 14:36:40 15:01:55 30  22 
3545 5288 ร.ต.ท.หญิง ศิริวรรณ บิลมาศ รองสารวัตร 15/12/2558 14:36:21 14:58:08 28  23 
3544 5231 จ.ส.ต.หญิง ศิริวรรณ บัวทอง ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:36:05 14:57:12 30  25 
3543 5287 ร.ต.ท.หญิง นภาพร พลบูรณ์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:35:56 15:05:27 30  22 
3542 5286 ส.ต.ต. อนิรุตติ์ มีคำ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:35:51 14:52:04 30  24 
3541 5353 พ.ต.ท. ทวี จันทะคัด สารวัตร 15/12/2558 14:35:43 14:56:54 30  22 
3540 5284 ร.ต.ท.หญิง วิลาวรรณ เทพวงค์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:35:34 14:48:50 30  28 
3539 5283 ส.ต.ท.หญิง ปัณณรัตน์ สอนกลาง ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:35:34 14:55:45 30  24 
3538 5285 ร.ต.ท. ฐานพัทธ์ คงเกษ รองสารวัตร 15/12/2558 14:35:34 15:05:53 30  23 
3537 5358 ส.ต.ท.หญิง สหัสริน ทองอินทร์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:35:28 14:58:44 30  28 
3536 5356 พ.ต.ท.หญิง เขมิกากัญ หลักแหล่ง สารวัตร 15/12/2558 14:34:55 15:10:02 30  23 
3535 5355 พ.ต.ท. วสุภัทร เกียรติธนวัตร สารวัตร 15/12/2558 14:34:35 14:48:18 30  21 
3534 5354 ร.ต.อ.หญิง จรินทร์ทิพย์ ถิตย์ประเสริฐ รองสารวัตร 15/12/2558 14:34:28 14:54:12 30  22 
3533 5229 ร.ต.ท. ชวยศ มาดารัตน์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:34:06 14:59:15 30  22 
3532 5352 ร.ต.อ.หญิง บุญเสริม อยู่ยั่งยืน รองสารวัตร 15/12/2558 14:32:30 15:03:32 30  24 
3531 5280 ร.ต.ท.หญิง มาราตรี มาลาสิงห์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:31:44 14:49:02 30  21 
3530 5362 ร.ต.ท.หญิง กรวิษา จันทร์สิงห์ รองสารวัตร 15/12/2558 14:31:29 14:55:19 30  24 
3529 5279 ร.ต.ท.หญิง นุชนาฏ โคมแก้ว รองสารวัตร 15/12/2558 14:31:28 14:57:16 30  23 
3528 5349 ร.ต.อ. พัชระ รัตนประเสริฐ รองสารวัตร 15/12/2558 14:30:30 14:51:28 30  22 
3527 5277 พ.ต.ท. เทิดเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้กำกับการ 15/12/2558 14:29:36 14:49:59 30  21 
3526 5348 พ.ต.ท.หญิง ธันยพัฒน์ ชัยธนัทศุภกุล สารวัตร 15/12/2558 14:29:07 15:04:36 30  24 
3525 5275 ส.ต.อ.หญิง สุภาพร แพงมา ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:28:20 14:54:00 30  21 
3524 5276 ส.ต.ท.หญิง วริศรา นครศรี ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:28:19 14:41:02 30  21 
3523 5313 ส.ต.ท.หญิง วิภา พิมพ์เจริญ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:26:50 14:42:29 30  23 
3522 5372 ร.ต.ท.หญิง กรุณา จันจันทึก รองสารวัตร 15/12/2558 14:26:46 14:53:58 30  21 
3521 5347 พ.ต.ท. วราห์ กาญจนะวาหะ สารวัตร 15/12/2558 14:26:24 14:45:51 30  27 
3520 5230 จ.ส.ต.หญิง สร้อยสุดา ไชยแสง ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 14:01:51 14:25:34 30  23 
3519 5227 ส.ต.ท.หญิง สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ ผู้บังคับหมู่ 15/12/2558 13:39:54 13:51:38 30  21 
3518 5337 ร.ต.ท. อภิิจิต วิภาสธีรวงศ์ รองสารวัตร 16/12/2558 23:19:50 23:54:39 30  23 
3517 5366 ส.ต.อ. เอกภพ ณ ระนอง ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 20:13:56 20:18:49 30  30 
3516 5377 ร.ต.ท. นิภาส บั้นบูรณ์ รองสารวัตร 16/12/2558 16:01:41 16:12:53 30  23 
3515 5267 ร.ต.ต. อนิรุทธ ทองพูล รองสารวัตร 16/12/2558 15:51:17 16:14:01 30  21 
3514 5266 ร.ต.ท. นพดล สังดวง รองสารวัตร 16/12/2558 15:43:51 15:55:10 30  25 
3513 5386 ร.ต.ท.หญิง อัญชลี เหมะนิล รองสารวัตร 16/12/2558 15:26:45 15:46:08 30  21 
3512 5342 ด.ต. ชลษพรรษ คลังมณี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:26:00 15:35:47 30  21 
3511 5316 ร.ต.ต. อมร นาคสัมพันธุ์ รองสารวัตร 16/12/2558 15:19:52 15:35:59 30  25 
3510 5346 ด.ต. วันชัย พานเทียน ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:19:37 15:35:29 30  25 
3509 5318 ร.ต.ต.หญิง สุจิตรา นามคุณ รองสารวัตร 16/12/2558 15:13:29 15:29:38 30  28 
3508 5320 ร.ต.ท. ธีรวิทย์ คำสุวิมลชัย รองสารวัตร 16/12/2558 15:10:59 15:22:58 30  22 
3507 5325 ร.ต.อ. วิรัช ปัฏธรรมวงศ์ รองสารวัตร 16/12/2558 15:07:14 15:18:47 30  24 
3506 5324 ด.ต. อนุวัฒน์ โพธิ์ศรี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:07:00 15:18:48 30  25 
3505 5315 ด.ต. ชณินทร์ ช่างเกวียน ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 15:06:50 15:24:03 30  22 
3504 5381 ร.ต.อ. สุระพงษ์ ราชพฤกษ์ รองสารวัตร 16/12/2558 15:03:03 15:11:18 30  22 
3503 5321 ร.ต.ท. สุรพล จ่าสูงเนิน รองสารวัตร 16/12/2558 15:00:21 15:07:58 30  24 
3502 5252 ร.ต.ท.หญิง ธิดาพร วงศ์บุญ รองสารวัตร 16/12/2558 14:54:54 15:11:39 30  24 
3501 5390 ร.ต.ต. กิตติพงศ์ คามะปะใน รองสารวัตร 16/12/2558 14:53:09 15:04:27 30  21 
3500 5312 พ.ต.ท.หญิง วิชชุนัย ทองแสน สารวัตร 16/12/2558 14:52:16 15:03:17 30  24 
3499 5323 ร.ต.ท. พันธกานต์ อุไรกุล รองสารวัตร 16/12/2558 14:52:02 15:04:47 30  21 
3498 5382 ส.ต.ท.หญิง เสริมสุขภรณ์ ล้อจิตติกุล ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:51:55 15:04:22 30  23 
3497 5345 ร.ต.ท. พิชญา ไชยวัณณ์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:50:58 15:05:38 30  25 
3496 5389 ร.ต.ท. สุพจน์ พิชิต รองสารวัตร 16/12/2558 14:36:21 14:58:36 30  22 
3495 5344 ร.ต.ท. พูลชัย ไม่เสื่อมสุข รองสารวัตร 16/12/2558 14:36:16 15:01:28 30  26 
3494 5343 ร.ต.ท. เลอศักดิิ์ พิเชษฐไพบูลย์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:36:12 15:10:45 30  21 
3493 5341 ร.ต.ต.หญิง สุวิชา เผือกสวัสดิ์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:35:43 14:52:51 29  27 
3492 5339 ด.ต. วินัย เย็นดี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:34:48 14:50:44 30  22 
3491 5336 ส.ต.ท. ชัยณรงค์ พรหมดี ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:34:21 14:56:17 30  21 
3490 5338 ร.ต.ท.หญิง ดาริกา คำบุญเรือง รองสารวัตร 16/12/2558 14:34:20 14:56:16 30  22 
3489 5249 ร.ต.อ.หญิง ประภาศิริ สีน้อย รองสารวัตร 16/12/2558 14:34:03 15:00:34 30  24 
3488 5330 ร.ต.ท. เอกลักษณ์ สกุลวงษ์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:34:01 14:47:16 30  21 
3487 5332 ร.ต.ท.หญิง บัวเรียน ประทุมวัน รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:53 14:53:59 30  22 
3486 5368 ร.ต.อ.หญิง พิมพ์ศศิ อ่อนสำอางค์ รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:53 14:58:46 30  21 
3485 5334 พ.ต.ท.หญิง น้ำทิพย์ กันเกตุ สารวัตร 16/12/2558 14:33:47 14:58:26 30  25 
3484 5270 ร.ต.ต. สุภาพ ถาวรแก้ว รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:46 14:54:27 30  22 
3483 5331 ร.ต.ท.หญิง ปัสนันท์ อุ่นเมือง รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:40 14:53:04 30  26 
3482 5333 ร.ต.ต. กิตติภัทร หงษ์ชูเวช รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:39 14:48:40 30  23 
3481 5387 พ.ต.อ. ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา ผู้กำกับการ 16/12/2558 14:33:31 14:58:39 30  22 
3480 5328 ร.ต.ต. ปิยะวัฒน์ มาซา รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:16 14:42:58 30  23 
3479 5329 ร.ต.ท. มนตรี พลเยี่ยม รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:16 15:00:10 30  24 
3478 5327 ร.ต.ท. ศุขไพโรจน์ โททัสสะ รองสารวัตร 16/12/2558 14:33:05 14:44:34 30  27 
3477 5317 ร.ต.ท.หญิง ณัฐรดา ทองริบุรี รองสารวัตร 16/12/2558 14:32:32 14:50:11 30  23 
3476 5385 ร.ต.ท.หญิง อัมพร ด่อนดี รองสารวัตร 16/12/2558 14:32:21 15:01:23 30  22 
3475 5322 ร.ต.ท. มงคล ด่านสาคร รองสารวัตร 16/12/2558 14:32:17 14:50:47 30  22 
3474 5384 ร.ต.ท. ธนาชิต จันทอุไร รองสารวัตร 16/12/2558 14:32:06 14:46:45 30  27 
3473 5319 ร.ต.ท. อนุชิต ช่วยนวน รองสารวัตร 16/12/2558 14:32:00 14:46:00 30  24 
3472 5367 ร.ต.อ. กนิษฐ์ หอยสังข์ทอง รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:56 14:42:33 30  21 
3471 5314 ร.ต.อ. พงศพัศ บัวรุ่ง รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:36 14:48:00 30  23 
3470 5310 ร.ต.ท. ฐาปนพงศ์ ชัยคำหล้า รองสารวัตร 16/12/2558 14:31:18 14:43:38 30  21 
3469 5241 พ.ต.ท. พิสิษฐ์สรรค์ ศรีสองเมือง สารวัตร 16/12/2558 14:31:06 14:44:18 30  23 
3468 5379 ร.ต.ท. จิรัญดร เทพทวี รองสารวัตร 16/12/2558 14:30:37 14:38:39 30  22 
3467 5380 ส.ต.อ. สิทธิกร บุญจันทร์ ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:30:36 14:51:26 30  25 
3466 5378 ร.ต.ท. ปกรณ์ ใจภักดี รองสารวัตร 16/12/2558 14:30:32 14:43:27 30  26 
3465 5264 ส.ต.ท.หญิง ปัทมาวดี ปริปุณณะ ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 14:28:42 14:34:45 30  23 
3464 5262 พ.ต.ท.หญิง อรุชา จันทร์คง สารวัตร 16/12/2558 14:08:46 14:26:03 30  25 
3463 5260 ส.ต.อ. อภินันท์ สุพรหมอินทร์ ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 13:53:22 14:10:52 30  23 
3462 5261 ร.ต.ต. พูนศักดิ์ พักตร์ผ่องศรี รองสารวัตร 16/12/2558 13:51:45 14:05:00 30  23 
3461 5256 พ.ต.ท. กฤษณะ ก้ามสันเทียะ - 16/12/2558 13:42:18 13:50:06 30  22 
3460 5250 ส.ต.ท.หญิง ธมนต์ภัทร เฉลิมพงษ์ชัย - 16/12/2558 13:26:06 13:34:05 30  24 
3459 5244 ร.ต.ท.หญิง อัญชลี โปลอดแก้ว รองสารวัตร 16/12/2558 13:18:55 13:26:44 30  21 
3458 5255 พ.ต.ท. สาธิต จัตตานนท์ สารวัตร 16/12/2558 13:18:32 13:36:15 30  24 
3457 5248 ร.ต.อ.หญิง ธัญพร ติ๊ปรัตน์ รองสารวัตร 16/12/2558 13:18:29 13:33:46 30  21 
3456 5254 พ.ต.ท. เด่นทนุ เถาธรรมพิทักษ์ รองผู้กำกับการ 16/12/2558 13:16:24 13:36:08 30  22 
3455 5246 ส.ต.ท.หญิง ปทิตญา เลิกบางพลัด ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 13:03:31 13:13:19 30  23 
3454 5247 ร.ต.ท. พิพัฒน์ เทียมไพฑูรย์ - 16/12/2558 13:01:34 13:14:23 30  22 
3453 5245 จ.ส.ต.หญิง จีระนุช ศรีชาติ ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 12:42:06 12:59:55 30  25 
3452 5243 ร.ต.อ. ธีรพงศ์ ใจอารีรอบ - 16/12/2558 11:25:07 11:37:40 30  26 
3451 5240 ร.ต.ท. อรรณพ ชุมเชิงกาญจน์ รองสารวัตร 16/12/2558 09:40:03 10:14:24 30  25 
3450 5239 ร.ต.ท. สุรพงศ์ ยิ่งคุ้ม รองสารวัตร 16/12/2558 09:35:44 09:53:26 30  24 
3449 5238 ส.ต.ท.หญิง นิศากร ใจตุ้ย ผู้บังคับหมู่ 16/12/2558 09:24:49 09:33:15 30  25 
3448 5363 พ.ต.ต. รัฐพล สกุลแววแสง สารวัตร 16/12/2558 08:37:42 09:05:12 30  24 
3447 5236 ร.ต.ท. ธราทร หมั่นการ รองสารวัตร 16/12/2558 08:24:05 08:36:24 29  23 
3446 5273 พ.ต.ต. ปณา ศรีปณะ - 17/12/2558 14:15:26 14:25:10 30  22 
3445 5392 ส.ต.ท.หญิง ไพลิน ธัญจรัสรักษ์ ผู้บังคับหมู่ 18/12/2558 11:38:54 11:49:47 30  25 
3444 5398 ส.ต.ท.หญิง ปนัดดา จันทร์หล้า ผู้บังคับหมู่ 24/12/2558 23:17:48 23:28:19 30  22 
3443 5399 ส.ต.ท. อนุรักษ์ ปฐมกำธร ผู้บังคับหมู่ 06/01/2559 14:13:29 14:27:16 30  26 
3442 5400 ส.ต.อ.หญิง ดวงดาว สบบง ผู้บังคับหมู่ 08/01/2559 21:57:06 22:12:33 30  28 
3441 5516 ร.ต.ท. นาวี แสงสุวรรณ์ รองสารวัตร 18/01/2559 22:41:16 23:14:04 30  23 
3440 5514 ส.ต.ต. ํธัญพิสิษฐ์ วรพุฒิ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 21:59:05 22:07:11 30  23 
3439 5513 ร.ต.ต. อาริยะ พรมท้วม รองสารวัตร 18/01/2559 21:08:01 21:39:50 30  21 
3438 5440 ร.ต.ท. สาโรจน์ เขียวขำ รองสารวัตร 18/01/2559 20:46:30 21:24:10 30  29 
3437 5503 จ.ส.ต. วันชัย วันสามง่าม ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 20:31:00 20:53:44 30  24 
3436 5511 จ.ส.ต. ภมร ชุมสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 20:25:14 20:54:28 30  24 
3435 5510 ร.ต.ท. ชวลิต จังหวัดสุข รองสารวัตร 18/01/2559 20:15:02 20:44:36 30  23 
3434 5508 ส.ต.อ. ชานุวัฒ บุญณรงค์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 19:45:27 19:57:40 30  25 
3433 5509 ส.ต.ต. วศิน ม่วงสวรรค์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 19:36:28 20:05:52 30  23 
3432 5506 ด.ต. กฤษณ์ แก้วเกต ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 18:59:16 19:15:15 30  22 
3431 5501 ส.ต.ต. นฤพนธ์ ทาอุด ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 18:38:11 19:01:36 29  21 
3430 5504 ร.ต.ท. ชะออม สาพิมพ์ รองสารวัตร 18/01/2559 18:14:12 18:26:44 30  24 
3429 5500 ส.ต.ต. ธีรพล นามชู ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 18:04:40 18:37:48 30  21 
3428 5495 พ.ต.ท. อำนาจ อ่อนฤทธิ์ รองผู้กำกับการ 18/01/2559 16:55:08 17:34:14 30  22 
3427 5499 ด.ต. วัชระ วัฒนา ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 16:39:09 17:07:58 30  28 
3426 5498 ด.ต. สราวุธ เกิดสินธุ์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 16:32:03 16:53:52 30  27 
3425 5431 ส.ต.ต. ยุทธการ ใชฮะ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 16:23:52 17:02:46 30  24 
3424 5497 ร.ต.ท. สมศักดิ์ โพกาวิล รองสารวัตร 18/01/2559 16:23:03 16:40:25 30  23 
3423 5496 พ.ต.ท. ชยวัศ วชิรเดชากร สารวัตร 18/01/2559 16:18:38 16:49:39 30  27 
3422 5476 ด.ต. ฉัตรชัย เหลืองดอกไม้ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 16:09:19 16:45:06 30  21 
3421 5485 ด.ต. อาทิตย์ สินสมบัติ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 15:48:22 16:04:27 30  27 
3420 6823 พ.ต.ท. สุริยา รอดทุกข์ สารวัตร 18/01/2559 15:19:21 15:43:59 30  22 
3419 6822 ร.ต.ท. กฤษฎา มุสิโก รองสารวัตร 18/01/2559 15:18:05 15:45:32 30  26 
3418 6821 พ.ต.ท. ทวีสุข จุลละนันทน์ สารวัตร 18/01/2559 15:15:49 15:32:22 30  23 
3417 5461 ด.ต. นิพนธ์ สนธิ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 15:11:42 15:32:31 30  22 
3416 6820 ร.ต.ท. สมชัย กาญจนวาหะ รองสารวัตร 18/01/2559 15:07:25 15:34:39 30  23 
3415 5478 ส.ต.ต. อิฐิกร เหลืองปฐมชัย ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 15:02:49 15:09:41 30  21 
3414 5457 ส.ต.ต. ธนพิพัฒน์ บุญยะมนิตย์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 15:01:28 15:10:57 30  22 
3413 6818 ด.ต.หญิง จิตรประภา เทศหริ่ง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:58:42 15:22:06 30  22 
3412 5438 ด.ต. ปัญญา ปรีชา ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:54:32 15:07:11 30  21 
3411 5488 ส.ต.ต. เอกลักษณ์ ม่วงมงคล ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:48:20 15:07:53 30  22 
3410 5452 ส.ต.ต. ธันวา ไทรพงษ์พันธ์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:47:33 15:00:22 30  21 
3409 5469 ส.ต.ต. เทอดพงษ์ ใจตรง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:46:21 15:03:23 30  21 
3408 6819 พ.ต.ท. อุเทน บุญช่วย สารวัตร 18/01/2559 14:45:42 15:01:28 30  21 
3407 5481 ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา ผบยาม รองสารวัตร 18/01/2559 14:36:22 14:58:24 30  26 
3406 5477 ร.ต.ต. อดุลย์ ศรีมาศ รองสารวัตร 18/01/2559 14:32:48 14:56:32 30  21 
3405 5474 ส.ต.ต. อำนาจ ทองสุข ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:32:23 14:54:47 30  24 
3404 5470 ร.ต.ท. ประมวล คุสินธุ์ รองสารวัตร 18/01/2559 14:30:47 14:58:18 28  22 
3403 5467 ร.ต.อ.หญิง พรรณทิพา สุขสำราญ รองสารวัตร 18/01/2559 14:28:39 14:41:02 30  27 
3402 5473 จ.ส.ต. อนันต์ ภูขมร ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:28:33 14:41:10 30  21 
3401 5447 ร.ต.ท. บุญนำ ตรีเนตร รองสารวัตร 18/01/2559 14:26:49 14:55:53 30  24 
3400 6817 ร.ต.ท. ภานุรุจ สันตานนท์ รองสารวัตร 18/01/2559 14:25:48 14:35:29 30  22 
3399 5465 ส.ต.ต. ศิลป์ชัย ทรัพย์ขี้เหล็ก ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:25:29 14:59:01 30  24 
3398 5462 ร.ต.ต. สุธี หงส์รัชดานนท์ รองสารวัตร 18/01/2559 14:24:25 14:48:17 30  21 
3397 5459 จ.ส.ต. ปรัชญา ทอดสนิท ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:24:11 15:01:34 28  22 
3396 5454 พ.ต.ท.หญิง รัตนาพร ตันติภัณฑรักษ์ สารวัตร 18/01/2559 14:14:17 14:34:02 30  24 
3395 6816 ร.ต.ท. พิทักษ์ มีทอง รองสารวัตร 18/01/2559 14:13:51 14:31:25 30  24 
3394 6815 ร.ต.ท. อภิวัฒน์ อรุณแสงศิลป์ รองสารวัตร 18/01/2559 14:13:31 14:29:33 30  24 
3393 5453 ส.ต.ต. จอม จวนกระจ่าง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:13:21 14:25:05 30  22 
3392 6813 ส.ต.ต. นครินทร์ มากคง ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:10:49 14:22:37 30  21 
3391 6814 ส.ต.ต. กิตติวัฒน์ สุวรรณประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 14:10:40 14:33:38 30  23 
3390 5449 พ.ต.ต. กิติภูมิ ภูฆัง สารวัตร 18/01/2559 14:06:19 14:21:08 30  23 
3389 5419 ส.ต.ต. วศิน พงษ์สุรียนันท์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:37:41 13:59:57 30  21 
3388 5442 ด.ต.หญิง พชร ภัสราภรณ์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:36:52 14:05:37 30  22 
3387 5441 ร.ต.ท.หญิง วนิดา แก้วคีรี รองสารวัตร 18/01/2559 13:36:49 14:00:07 30  27 
3386 5435 ส.ต.ต. ศุภกิตต์ รชตะวณิชย์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:18:54 13:41:23 30  24 
3385 5434 ส.ต.ต. อนุชิต จำปาหอม ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:12:14 13:37:15 30  22 
3384 5433 ด.ต. สมศักดิ์ ไกรกิจธนโรจน์ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:12:06 13:29:21 30  22 
3383 5430 ส.ต.ต. สุทัศน์​ บุตรท​ยักษ์​ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:09:46 13:43:07 30  21 
3382 5413 ส.ต.ต. ศุภสิทธิ์ ขยันหา ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 13:08:07 13:34:15 30  24 
3381 5415 ร.ต.ท. ชยพล เชื้อดี รองสารวัตร 18/01/2559 12:55:29 13:20:45 30  23 
3380 5405 ร.ต.ท. พิจักษณ์ นาคทั่ง รองสารวัตร 18/01/2559 12:30:48 12:48:01 30  24 
3379 5426 ร.ต.ท. วุฒธิพงศ์ เสียงล้ำเลิศ รองสารวัตร 18/01/2559 12:26:38 12:47:47 30  26 
3378 5417 ร.ต.อ. สัมฤทธิ์ ปริยกุล - 18/01/2559 12:14:48 12:28:01 30  24 
3377 5424 ส.ต.อ. แสงเทียน บุตรดีเคน ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 12:05:03 12:19:21 30  21 
3376 5423 ส.ต.ต. ณัฏฐ์ดนัย โยคาพจร ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 11:39:15 12:02:30 30  21 
3375 5418 ร.ต.อ. วรพงษ์ ดีเวียง รองสารวัตร 18/01/2559 11:19:14 11:31:30 30  23 
3374 5407 ร.ต.ท. เวทิศ ต๊ะแก้ว รองสารวัตร 18/01/2559 10:44:23 11:04:00 30  25 
3373 5412 ร.ต.ท. สัญญา สินทะสา รองสารวัตร 18/01/2559 09:40:11 09:55:30 30  22 
3372 5411 ส.ต.ต. ขจรภิเษก รักษ์ไกรเดช ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 09:32:44 10:12:20 30  23 
3371 5409 จ.ส.ต. พยนต์ ศรีเสถียร ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 09:30:17 09:50:51 30  21 
3370 5406 ส.ต.ต. ธีรพันธ์ นิธิสรรพศิริ ผู้บังคับหมู่ 18/01/2559 08:59:20 09:11:47 30  23 
3369 5565 ร.ต.ท. ถาวร กาฬพันธ์ รองสารวัตร 19/01/2559 22:42:11 23:11:00 30  28 
3368 5468 พ.ต.ต. เอนก ศิลาเลิศสกุล สารวัตร 19/01/2559 22:12:57 22:29:04 30  22 
3367 5571 จ.ส.ต. ภาม นันตสินธุ์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 21:47:41 22:25:00 30  28 
3366 5552 ส.ต.ต. ณัฐวัฒน์ ชิณวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 18:42:47 19:09:41 30  22 
3365 5570 ร.ต.ท. ประสิทธิ์ ทองอินทร์ รองสารวัตร 19/01/2559 17:40:10 17:57:36 30  22 
3364 5569 ด.ต. ทนงเดช คำแก้ว ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 16:07:37 16:32:14 30  25 
3363 5547 พ.ต.ท.หญิง อรัญญา ดิษฐาอภิชัย สารวัตร 19/01/2559 15:59:55 16:21:23 30  25 
3362 5530 ด.ต. ธวัช มายืนยง ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:59:19 16:20:57 29  22 
3361 5568 ด.ต. พิษณุ ทองวันทา ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:55:03 16:26:46 29  21 
3360 5463 ส.ต.ต. เชาวริน นาคพิทักษ์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:38:48 15:47:37 30  21 
3359 5567 ด.ต. ชลอ แจ้บุญ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:10:22 15:23:33 30  23 
3358 5546 ร.ต.อ. ประพันธ์ พูลสวัสดิ์ รองสารวัตร 19/01/2559 15:03:28 15:33:37 29  23 
3357 5548 ส.ต.ต. กันย์ ดวงแก้ว ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 15:02:03 15:24:21 30  23 
3356 5562 ด.ต.หญิง วรีวรรณ ศรีสุธรรม ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 14:40:53 14:54:39 30  23 
3355 5439 ร.ต.ท. ประยูรศักดิ์ หนักไหล่ รองสารวัตร 19/01/2559 14:23:51 14:41:36 30  25 
3354 5564 ร.ต.ท.หญิง ผาณิต หวานมาก รองสารวัตร 19/01/2559 14:15:07 14:37:20 30  25 
3353 5558 ด.ต. นิคม สุขกรม ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 14:09:26 14:49:26 30  25 
3352 5563 พ.ต.ท. นพดล แอตาล สารวัตร 19/01/2559 14:03:57 14:39:25 30  26 
3351 5480 ด.ต. ปรีชา นาคยงค์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 14:02:04 14:42:13 30  23 
3350 5561 ด.ต. สายัณห์ คงอ่อน ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 13:43:59 13:56:41 30  25 
3349 5436 ส.ต.ต. เกียรติศักดิ์ ทองสามสี ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 13:26:54 13:50:06 29  21 
3348 5559 ร.ต.ท. นิสสรณ์ สายนุช รองสารวัตร 19/01/2559 12:58:01 13:16:38 30  24 
3347 5557 ร.ต.ต. คณิน กลิ่นชะนะ รองสารวัตร 19/01/2559 12:54:54 13:21:20 30  23 
3346 5556 ด.ต. สุทัน นาคคล้ำ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:39:20 13:17:32 30  24 
3345 5555 ส.ต.อ. บดีศร จับใจ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:37:34 12:54:30 30  30 
3344 5554 ส.ต.อ. ฐิติศักดิ์ รัตนสัมฤทธิ์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:34:11 12:42:51 30  25 
3343 5428 ส.ต.ต. อาคม ยิ้มศรวล ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:25:56 13:00:31 30  21 
3342 5464 ด.ต. พรชัย รอดพ่วง ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 12:22:30 12:43:18 30  21 
3341 5475 ร.ต.ท. นันทชัย บุญแก้ว รองสารวัตร 19/01/2559 12:14:46 12:44:01 30  21 
3340 5471 จ.ส.ต. อนุสรณ์ คำหอม ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:51:32 12:06:06 30  22 
3339 5445 ส.ต.ต. ฉัตรชัย กิมเซียะ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:31:32 12:00:54 30  21 
3338 5541 จ.ส.ต. สุนันท์ จำปาโชติ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:31:16 11:44:52 30  21 
3337 5549 ร.ต.ท. มนัส มณีคำ รองสารวัตร 19/01/2559 11:10:31 11:34:21 30  24 
3336 5408 ส.ต.ต. หฤทวรรธน์ สุดสงวน ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:07:43 11:21:13 30  21 
3335 5539 ด.ต. สายันต์ ศรีชมภู ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 11:01:11 11:36:28 30  22 
3334 5545 ร.ต.อ.หญิง ศิริพร ครุฑธรรมรพ รองสารวัตร 19/01/2559 10:59:16 11:26:19 30  23 
3333 5534 ร.ต.ท. นาค ป้านทอง รองสารวัตร 19/01/2559 10:58:36 11:24:29 30  25 
3332 5491 ด.ต. ราเชฐ เหลืองสอาด ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 10:53:49 11:06:47 30  21 
3331 5544 ด.ต. พงษ์ชาติ โหง่นคำ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 10:43:21 11:05:00 30  22 
3330 5535 พ.ต.ท. เปรมชัย สระพัง สารวัตร 19/01/2559 10:43:10 11:05:08 30  21 
3329 5543 ด.ต. ประกาศ พลสงคราม ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 10:37:20 11:07:21 30  22 
3328 5542 ด.ต. ไวพจน์ เพ็งบุญชู ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 10:33:20 10:50:56 30  23 
3327 5537 ด.ต. อรุณ ยังผล ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 10:31:05 10:54:17 30  24 
3326 5538 ร.ต.ท.หญิง พรทิพย์ เฟื่องฟู - 19/01/2559 10:14:37 10:50:56 30  22 
3325 5523 ร.ต.อ. ธีรชัย มัจฉา รองสารวัตร 19/01/2559 10:09:28 10:25:17 30  22 
3324 5531 จ.ส.ต.หญิง ศิริพร ศรีเพชรภูมิ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 09:59:07 10:18:08 30  23 
3323 5529 ร.ต.ต. สำเรือง โพธิ์จันทร์ รองสารวัตร 19/01/2559 09:27:05 09:43:37 30  25 
3322 5410 ร.ต.ท. ประยูร สง่ากูล รองสารวัตร 19/01/2559 09:04:34 09:31:19 30  23 
3321 5525 ส.ต.อ. พิทักษ์ เอี่ยมวิไล ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 08:42:31 09:00:35 30  22 
3320 5522 ร.ต.อ.หญิง ณัฐญา ผลยาม รองสารวัตร 19/01/2559 08:07:12 08:25:33 30  25 
3319 5520 ด.ต. ธาตรี สุวรรณจักร์ ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 07:27:54 07:56:54 30  24 
3318 5521 ร.ต.อ. ธวัช แสงสว่าง รองสารวัตร 19/01/2559 07:27:44 07:57:57 30  24 
3317 5518 ส.ต.อ. ประเสริฐศักดิ์ นิลคูหา ผู้บังคับหมู่ 19/01/2559 05:21:00 05:45:06 30  24 
3316 5598 ร.ต.ท. ทวีศักดิ์ อรรถวิรัตน์ รองสารวัตร 20/01/2559 21:52:41 22:08:21 30  23 
3315 5599 ร.ต.อ. พรชัย พวงมาลัย รองสารวัตร 20/01/2559 21:51:51 22:28:54 30  23 
3314 5596 ร.ต.ท. ทวีเกียรติ แย้มพรชัย รองสารวัตร 20/01/2559 20:46:34 21:03:59 30  25 
3313 5597 ร.ต.อ. กฤษฏิ์ชัช โพธิ์ไพบูลย์ รองสารวัตร 20/01/2559 20:30:21 20:53:11 30  23 
3312 5594 ร.ต.ต. สมควร ศรีแต - 20/01/2559 16:43:43 16:55:42 30  23 
3311 5448 ร.ต.อ. อัฐพล ราชวงค์ รองสารวัตร 20/01/2559 15:55:19 16:15:42 30  27 
3310 5590 ร.ต.ท.หญิง สุนิสา ศรพรมมาส รองสารวัตร 20/01/2559 15:02:24 15:31:57 30  26 
3309 5591 ร.ต.ท. ลำจวน สันติสุนทร รองสารวัตร 20/01/2559 15:00:38 15:30:55 30  23 
3308 5582 ด.ต. สรายุทธ สำราญราษฎร์ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 14:33:24 15:09:32 30  22 
3307 5589 ด.ต. ฤทธิศักดิ์ เล็กประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 14:25:40 14:38:44 30  24 
3306 5588 ด.ต. ชัต ดอกกะถิน ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 13:56:44 14:31:24 30  24 
3305 5566 ร.ต.ท. นริส ทองวิเชียร รองสารวัตร 20/01/2559 13:54:45 14:15:54 30  24 
3304 5587 ส.ต.อ. อุเทน ศิริฤกษ์ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 13:41:48 14:07:05 30  22 
3303 5580 ด.ต. ถวัลย์ รัตโนสถ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 13:37:27 14:06:48 30  22 
3302 5586 ด.ต. บุญมา หิรัญรัตน์ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 13:26:15 13:49:44 30  23 
3301 5585 ร.ต.ท. อำพล พันธุ์อยู่ รองสารวัตร 20/01/2559 13:06:17 13:27:08 30  26 
3300 5584 พ.ต.ต. กิตติ ยอดรักษ์ สารวัตร 20/01/2559 12:59:51 13:32:13 30  24 
3299 5583 ร.ต.ท. กิตติกุล เกิดพุ่ม รองสารวัตร 20/01/2559 12:41:23 12:55:28 30  24 
3298 5579 ส.ต.ท. ธนพงศ์ หาญพละ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 11:33:45 11:45:18 30  25 
3297 5578 ร.ต.อ. ไพรัช ชาวนรินทร์ - 20/01/2559 11:30:43 11:56:09 30  24 
3296 5577 ด.ต. จิรวัฒน์ ชัยสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 10:29:00 10:52:41 30  28 
3295 5515 ด.ต. พิชิต ร่ายเรือง ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 10:10:47 10:45:21 30  22 
3294 5576 ด.ต. พงษ์ชัย ปรีชาชาญ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 09:58:04 10:20:25 30  22 
3293 5575 ร.ต.ท. สุคนธ์ โพธิ์เงิน รองสารวัตร 20/01/2559 09:52:19 10:29:20 30  25 
3292 5574 ด.ต. ชาตรี นุ้ยหงษ์ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 09:39:21 09:54:38 29  21 
3291 5573 ด.ต. บุญส่ง อัดกลีบ ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 09:38:47 10:02:41 30  25 
3290 5553 ด.ต. สทธิศักดิ์ สิงห์ทอง ผู้บังคับหมู่ 20/01/2559 08:47:12 09:01:57 30  21 
3289 5604 ร.ต.ท. อนันต์ ห้าวหาญ รองสารวัตร 21/01/2559 20:10:21 20:42:07 30  24 
3288 5610 ร.ต.ท. อำพน โตแสง รองสารวัตร 21/01/2559 17:57:17 18:36:21 30  23 
3287 5493 ด.ต. เกียรติศักดิ์ คงเพ็ชรศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 15:38:25 16:01:39 30  21 
3286 5593 ด.ต. วรภัทร วีระเสนา ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 15:32:52 15:46:08 30  21 
3285 5489 ด.ต. ปิติพัฒน์ ภาพเสถียรวงศ์ - 21/01/2559 14:59:54 15:22:53 29  27 
3284 5609 ร.ต.อ. อรรถสิทธิ์ แย้มทวี รองสารวัตร 21/01/2559 13:29:17 13:56:07 30  25 
3283 5460 ด.ต. ดิเรก เถินหิต ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 13:27:25 13:46:35 30  21 
3282 5608 ร.ต.ท. จินดา อนุอัน รองสารวัตร 21/01/2559 12:54:59 13:26:48 30  26 
3281 5607 ร.ต.ท. สมใจ ประเสริฐพัฒนา รองสารวัตร 21/01/2559 12:38:19 13:08:06 30  25 
3280 5606 ด.ต. เชาวลิต ทองน้อย ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 12:06:08 12:20:35 30  22 
3279 5592 ร.ต.ท. ไชยชนม์ อรุณโรจน์รังษี รองสารวัตร 21/01/2559 11:42:35 12:22:06 30  22 
3278 5603 พ.ต.ท. บุญช่วย เกิดรื่น สารวัตร 21/01/2559 11:40:50 12:07:24 30  22 
3277 5483 ด.ต.หญิง บานเย็น ปิ่นทอง - 21/01/2559 11:29:16 11:50:03 29  23 
3276 5472 ด.ต. อดุลย์ พูลสว้สดิ์ ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 11:28:55 11:44:22 30  25 
3275 5602 ด.ต. อนุพงศ์ พรหมดำ ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 09:45:23 10:12:47 30  22 
3274 5601 ส.ต.อ.หญิง นิภา ไชยวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 21/01/2559 08:51:01 09:03:30 29  27 
3273 5600 ร.ต.อ. นที ทองดอนจุย รองสารวัตร 21/01/2559 06:41:55 06:59:19 30  25 
3272 5617 ร.ต.อ. สมชาย บัวเจก รองสารวัตร 22/01/2559 17:16:31 17:49:08 30  23 
3271 5620 ด.ต. ประยูร รักงาม ผู้บังคับหมู่ 22/01/2559 16:38:24 17:01:43 30  23 
3270 5623 ด.ต. นรินทร กาฬภักดี ผู้บังคับหมู่ 22/01/2559 16:37:34 17:04:45 30  24 
3269 5446 ร.ต.ท.หญิง ปภัชญา วัชรรัตน์ รองสารวัตร 22/01/2559 14:40:19 15:01:30 30  21 
3268 5622 ร.ต.อ. สุพล จำปาทอง รองสารวัตร 22/01/2559 14:18:52 14:32:26 30  22 
3267 5621 พ.ต.ท. ชัยยศ เหล่ามัง สารวัตร 22/01/2559 13:35:43 14:05:42 30  24 
3266 5420 ส.ต.ต. กานต์ วิเวก ผู้บังคับหมู่ 22/01/2559 12:19:10 12:43:02 30  22 
3265 5619 ร.ต.ท. กรณ์พงศ์ ธนพิทักษ์วราธร รองสารวัตร 22/01/2559 11:08:34 11:21:50 29  22 
3264 5616 ร.ต.ต. อำนาจ ศรีสำราญ รองสารวัตร 22/01/2559 09:14:56 09:29:53 30  25 
3263 5613 ส.ต.ต. วัชระ พวงมณี ผู้บังคับหมู่ 22/01/2559 00:19:54 00:26:55 30  22 
3262 5618 ด.ต. ประสาน จำเริญ ผู้บังคับหมู่ 23/01/2559 22:22:58 22:42:20 30  21 
3261 5627 ด.ต. สงบ อุ่นเรือน ผู้บังคับหมู่ 23/01/2559 14:07:01 14:17:57 30  23 
3260 5634 ส.ต.ท.หญิง สนธยา พฤกษ์ทยานนท์ ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 15:11:51 15:25:57 30  28 
3259 5633 ด.ต. สุชาติ ชิวปรีชา ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 14:52:43 15:32:14 30  22 
3258 5632 ด.ต. ภูริวัชร์ ดวงกลางใต้ ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 12:51:33 13:21:15 30  24 
3257 5628 ด.ต. ชัยยศ แช่มเล็ก ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 12:08:20 12:39:43 30  21 
3256 5631 ด.ต. สงกรานต์ เนตรสว่าง ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 11:31:46 12:11:46 30  22 
3255 5629 ด.ต. ณรงค์ กูแบ่ง ผู้บังคับหมู่ 24/01/2559 11:18:23 11:47:31 30  22 
3254 5630 ร.ต.ต. แสวง ตุ๊สังข์ รองสารวัตร 24/01/2559 10:40:32 11:04:00 30  22 
3253 5646 ร.ต.ต. ชัยณรงค์ สุขอินทร์ รองสารวัตร 25/01/2559 20:36:48 21:11:26 30  21 
3252 5624 ด.ต. กิตติวัฒน์ มีแก้ว ผู้บังคับหมู่ 25/01/2559 19:25:17 19:54:37 30  22 
3251 5645 ด.ต.หญิง ชนิกานต์ สืบสาย ผู้บังคับหมู่ 25/01/2559 16:40:35 16:58:20 30  23 
3250 5644 ส.ต.ต. อลงกรณ์ จีนจำรัส ผู้บังคับหมู่ 25/01/2559 16:08:24 16:27:12 30  23 
3249 5636 ร.ต.อ. เนติ รินจันทร์ รองสารวัตร 25/01/2559 14:34:43 14:52:06 30  25 
3248 5643 ร.ต.ท. สุพิน แดงดี รองสารวัตร 25/01/2559 13:40:01 14:04:18 28  21 
3247 5642 ร.ต.ต. ปราการ พิมพ์ภูลาด รองสารวัตร 25/01/2559 13:12:18 13:45:39 30  25 
3246 5641 ร.ต.อ. ปรีดา สังข์แก้ว รองสารวัตร 25/01/2559 12:00:05 12:20:49 30  24 
3245 5638 ร.ต.อ. ธานินท์ บุษราคำ รองสารวัตร 25/01/2559 11:32:37 11:53:20 30  21 
3244 5635 ส.ต.อ. วรวุฒิ พิมพ์สะอาด ผู้บังคับหมู่ 25/01/2559 09:32:56 10:02:55 30  24 
3243 5640 ส.ต.ต. อัษฎา บุญอุ้ม ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 22:25:12 22:30:54 30  21 
3242 5650 ร.ต.ท. สมบัติ ทรงสว่าง รองสารวัตร 26/01/2559 21:42:10 21:52:31 30  25 
3241 5625 ด.ต. วิชัย ไชยสมทิยพ์ ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 18:56:10 19:20:16 30  21 
3240 5425 ส.ต.ต. นันทนัช คุณโท ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 16:14:25 16:27:16 30  26 
3239 5654 ร.ต.ท. สุทัศน์ ทองคำ รองสารวัตร 26/01/2559 15:45:36 16:02:01 30  22 
3238 5653 ร.ต.ท. สุนทร ทิพย์ปาน รองสารวัตร 26/01/2559 15:44:34 16:02:04 30  23 
3237 5652 ด.ต. สท้าน อินทนิล ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 14:04:33 14:30:09 30  21 
3236 5651 ด.ต.หญิง ดารณี คำบาง ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 13:58:12 14:25:29 30  22 
3235 5484 ด.ต.หญิง กานต์สิรี แว่นทอง ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 12:28:48 12:39:42 30  21 
3234 5647 ส.ต.ต. อรุณ ผลศรัทธา ผู้บังคับหมู่ 26/01/2559 08:40:10 09:10:26 30  21 
3233 5655 ร.ต.อ. สมชาย เมฆหมอก รองสารวัตร 27/01/2559 18:30:15 18:53:23 30  24 
3232 5663 ร.ต.ท. วินัย สุขเข รองสารวัตร 27/01/2559 16:11:18 16:32:57 30  21 
3231 5639 ร.ต.อ.หญิง ญาณิศา นาคสกุล รองสารวัตร 27/01/2559 15:09:36 15:41:25 30  23 
3230 5605 ด.ต. สง่า สว่างจิตร์ - 27/01/2559 15:05:14 15:32:07 29  21 
3229 5482 ด.ต. นิพนธ์ ทัดมั่น ผู้บังคับหมู่ 27/01/2559 12:45:10 13:01:09 30  24 
3228 5581 ด.ต. ทศพล นุ่มละมูล ผู้บังคับหมู่ 27/01/2559 11:33:20 11:49:36 30  22 
3227 5659 ด.ต. ไพรัตน์ วราหะ ผู้บังคับหมู่ 27/01/2559 11:10:25 11:28:11 30  22 
3226 5615 ร.ต.อ. ภูวเดช กุลษรเวทย์ รองสารวัตร 27/01/2559 11:08:16 11:38:42 30  22 
3225 5658 ด.ต. พเนตร์ เดชรอด ผู้บังคับหมู่ 27/01/2559 10:29:55 10:42:01 30  22 
3224 5656 ร.ต.ท. สุชาติ มหาวัตร - 27/01/2559 09:43:52 10:18:18 30  23 
3223 5688 ด.ต. พีรศักดิ์ อรชร ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 18:55:02 19:06:17 30  22 
3222 5689 ด.ต. ธวัช ทองสุข ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 18:31:18 18:48:02 30  21 
3221 5665 ด.ต. เอกชัย เริ่มรวย ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 18:20:05 18:46:05 30  23 
3220 5686 ร.ต.ต. พิทักษ์ รุขโยชน์ รองสารวัตร 28/01/2559 17:23:06 17:39:02 30  23 
3219 5685 ส.ต.ต. ธัญพิสิษฐ์ วรพุฒิ ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 15:51:28 16:05:53 30  21 
3218 5684 ร.ต.ท.หญิง พรทิพย์ เฟื่องฟู รองสารวัตร 28/01/2559 15:22:51 15:45:28 30  25 
3217 5683 ด.ต.หญิง อรุณี ธนายุดิษกุล ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 15:17:17 15:29:41 30  23 
3216 5682 จ.ส.ต. วสันต์ ทรัพย์บัว ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 14:51:11 15:08:10 30  26 
3215 5680 พ.ต.ท. อรรณนพ นุ่มสวน สารวัตร 28/01/2559 14:46:23 15:02:37 30  25 
3214 5681 ส.ต.ต. ณัฐพัชร์ คำเกิด ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 14:45:41 15:05:13 30  23 
3213 5677 ด.ต.หญิง จรรยา กุลฉิม ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 14:29:46 14:53:37 30  22 
3212 5679 ร.ต.ท. เสริฐศักดิ์ สิริดำรงสกุล รองสารวัตร 28/01/2559 14:11:21 14:38:11 30  25 
3211 5675 ด.ต. ชิน ทับทิมแก้ว ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 14:07:12 14:47:14 29  22 
3210 5678 ร.ต.ต. วีรวุธ บุญรอด รองสารวัตร 28/01/2559 13:57:43 14:21:14 30  22 
3209 5672 ร.ต.อ. กฤษณะ แต้มเรืองอิฐ รองสารวัตร 28/01/2559 12:41:52 13:21:54 29  23 
3208 5673 ด.ต. ประสาน นาคสุข ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 12:41:13 13:01:36 30  22 
3207 5595 ร.ต.ท. เชษฐ์ศุภากร พิริยะพงษ์พันธ์ รองสารวัตร 28/01/2559 12:27:11 12:59:32 30  24 
3206 5661 ด.ต. ชาตรี สุขสกุล ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 12:06:34 12:20:35 30  21 
3205 5670 จ.ส.ต. ปรีชา เทียนสวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 10:41:02 11:02:54 30  23 
3204 5669 พ.ต.ท.หญิง นิรินทร คำเลิศ สารวัตร 28/01/2559 10:34:09 10:46:17 30  24 
3203 5524 ด.ต. อดุลย์ พุกพบสุข ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 10:32:23 10:48:40 30  23 
3202 5666 ด.ต. ชาญ ครึกครื้น ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 10:29:45 11:03:13 30  21 
3201 5667 ร.ต.ท.หญิง วิรากร หอมเย้น รองสารวัตร 28/01/2559 10:08:26 10:30:21 30  23 
3200 5664 จ.ส.ต. เก่งกิจ ปานยิ้ม ผู้บังคับหมู่ 28/01/2559 09:58:50 10:25:20 30  22 
3199 5706 ส.ต.ต. นิติรัตน์ ยางงาม ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 21:55:48 22:21:14 29  28 
3198 5705 ด.ต. พิชาภพ ทวีบุญนนท์ ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 19:15:46 19:36:33 30  22 
3197 5540 จ.ส.ต. จรัญ ซุยถัง ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 18:00:02 18:23:14 29  22 
3196 5701 ด.ต. บุญสม โพธิบุตร ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 14:17:56 14:48:10 30  22 
3195 5700 ร.ต.อ.หญิง น้ำอ้อย ตรีอินทอง รองสารวัตร 29/01/2559 13:29:57 13:45:31 30  27 
3194 5696 ร.ต.ต. ชัยวัฒน์ ปกครอง รองสารวัตร 29/01/2559 13:19:34 13:40:02 30  24 
3193 5699 ด.ต. อภิสิทธิ์ คุ้มเครือ ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 13:07:33 13:23:17 30  21 
3192 5698 ร.ต.อ. เพชร ไชยป่ายาง รองสารวัตร 29/01/2559 12:53:32 13:09:03 30  24 
3191 5697 ส.ต.ต. ธนวัต นิลวงศ์ ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 12:35:14 13:09:28 30  26 
3190 5532 ด.ต. พิเชษฐ พุ่มแตงอ่อน ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 11:33:15 11:46:24 30  22 
3189 5694 ร.ต.ต. ชนิล รุ่งเรือง รองสารวัตร 29/01/2559 11:01:41 11:22:09 29  23 
3188 5693 ด.ต.หญิง รุ่งรัชนีย์ เกษแก้ว ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 10:51:51 11:14:48 30  21 
3187 5695 ด.ต. บุรินทร์ มาดี ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 10:46:17 11:12:59 30  22 
3186 5692 ร.ต.ท. จำเริญ กันพร้อม รองสารวัตร 29/01/2559 10:09:55 10:26:28 30  22 
3185 5676 ร.ต.ต.หญิง ศิริญญา ประกอบบุบผา รองสารวัตร 29/01/2559 09:53:18 10:08:02 30  21 
3184 5691 ด.ต. อุดมศักดิ์ ฤทธิสุข ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 09:26:31 09:52:25 30  23 
3183 5687 ส.ต.อ. ทรงวุฒิ หลงมา ผู้บังคับหมู่ 29/01/2559 05:45:21 06:01:13 30  21 
3182 5512 ด.ต.หญิง รวินันท์ ฤทธิ์สวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ 30/01/2559 21:59:33 22:37:31 30  22 
3181 5709 ส.ต.ต. ทัชช ศรัทธาพงศ์ ผู้บังคับหมู่ 30/01/2559 21:07:10 21:40:29 30  22 
3180 5637 ด.ต. ไชยณรงค์ แสงสว่าง ผู้บังคับหมู่ 30/01/2559 17:02:36 17:35:46 30  22 
3179 5708 จ.ส.ต. ไพศาล ศรีสุขวงศ์วัฒนา ผู้บังคับหมู่ 30/01/2559 11:12:10 11:39:34 30  24 
3178 5707 ด.ต. ประเสริฐ นาสูงชน ผู้บังคับหมู่ 30/01/2559 10:20:26 10:39:05 30  25 
3177 5519 ด.ต. โกศล คำยัง ผู้บังคับหมู่ 30/01/2559 08:45:29 09:04:57 30  23 
3176 5703 ด.ต. ดิเรก บุตรพุ่ม ผู้บังคับหมู่ 31/01/2559 23:21:36 00:01:36 30  23 
3175 5451 ร.ต.ท. ไพศาล เวียงอินทร์ รองสารวัตร 31/01/2559 22:54:52 23:24:14 30  23 
3174 5713 ส.ต.ต. ภูษิต ฮ้อประเสริฐ - 31/01/2559 17:11:51 17:35:01 30  25 
3173 5710 ด.ต. ปณิธาน สุวรรณประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 31/01/2559 11:27:02 11:44:31 30  21 
3172 5716 ร.ต.ท. ประทีป หมื่นสังข์ รองสารวัตร 01/02/2559 19:20:26 19:56:52 29  22 
3171 5719 พ.ต.ท.หญิง อารีย์ โต๊ะทอง สารวัตร 01/02/2559 15:56:59 16:17:15 30  23 
3170 5717 ร.ต.ท.หญิง สาวิตรี ยืนยง รองสารวัตร 01/02/2559 12:22:45 12:37:17 30  23 
3169 5715 ด.ต. สมปอง ศรีนวล ผู้บังคับหมู่ 01/02/2559 10:54:03 11:06:53 30  26 
3168 5479 ด.ต. สมชัย เผื่อนผุด ผู้บังคับหมู่ 01/02/2559 09:54:11 10:15:12 30  21 
3167 5728 ด.ต. ปิติภัทร สุทธิบุตร ผู้บังคับหมู่ 02/02/2559 18:56:04 19:12:25 30  22 
3166 5725 ส.ต.อ.หญิง ก้องวลี ศรีสุข ผู้บังคับหมู่ 02/02/2559 14:38:00 14:52:28 30  21 
3165 5726 ส.ต.อ.หญิง ดวิดา เชิดศรี ผู้บังคับหมู่ 02/02/2559 14:35:39 14:48:10 30  23 
3164 5723 ร.ต.ท. วิลาศ อุทะ รองสารวัตร 02/02/2559 10:22:55 10:37:24 30  25 
3163 5732 ร.ต.อ. ฉัตรชัย ศรีเมือง รองสารวัตร 03/02/2559 15:01:01 15:10:53 30  22 
3162 5671 ร.ต.ท. วนิช ลือวณิชย์พันธ์ รองสารวัตร 03/02/2559 14:36:08 15:13:20 30  21 
3161 5730 ด.ต.หญิง มณีรัตน์ มนพลับ ผู้บังคับหมู่ 03/02/2559 13:23:58 14:32:02 30  24 
3160 5729 พ.ต.ต. ณัฐศักดิ์ เรืองโรจน์ สารวัตร 03/02/2559 12:27:34 12:40:14 30  23 
3159 5733 ร.ต.ท.หญิง อาธิษฐ์ตรี กานต์ตระกูล รองสารวัตร 04/02/2559 17:33:51 17:50:31 30  26 
3158 5736 ส.ต.ต. ยุทธพร สุวรรณศรี ผู้บังคับหมู่ 05/02/2559 14:59:33 15:24:15 30  26 
3157 5735 ด.ต. สุทธิกร สมสกิจ ผู้บังคับหมู่ 05/02/2559 14:18:18 14:29:04 30  24 
3156 5734 ส.ต.ต. ภาณุพัฒน์ สร้อยสุวรรณ ผู้บังคับหมู่ 05/02/2559 14:08:45 14:36:31 30  22 
3155 5777 ร.ต.ต. ประดิษฐ์ ประชุมพวก ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 21:46:25 21:58:23 30  21 
3154 5775 ส.ต.ต. ธีระพงษ์ วงษ์ศา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 19:29:42 19:56:42 30  23 
3153 5771 ด.ต. ทวิช อ่อนสำอางค์ ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 19:23:10 19:45:04 30  24 
3152 5774 ด.ต. ชุมพล ต้นตะภา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 18:21:27 18:34:12 30  22 
3151 5772 จ.ส.ต. บุญชนะ อาจองธรรม ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 16:09:15 16:19:46 30  21 
3150 5764 ด.ต. ชัยยา บาลลา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 15:13:44 15:32:35 30  23 
3149 5763 ด.ต. ธวัชชัย ฐานะ - 08/02/2559 15:05:11 15:33:07 30  21 
3148 5755 ส.ต.ต. ภาณุเดช เกตุบางลาย ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 15:02:33 15:23:29 30  23 
3147 6833 ส.ต.ต. อนุรักษ์ จันทร ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 15:00:17 15:17:35 28  21 
3146 6831 ร.ต.ท. สมหมาย ทองยิ่ง รองสารวัตร 08/02/2559 14:57:58 15:14:24 30  26 
3145 5760 ด.ต. ฐปนพัฒน์ หิรัญสกุลพงษ์ ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:55:58 15:12:09 30  22 
3144 6824 ส.ต.ต. ชลธี ลือจันทร์ ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:55:07 15:14:42 30  25 
3143 6832 ด.ต.หญิง อุมาภรณ์ บุตรอ่อน ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:51:58 15:07:11 30  25 
3142 5753 ร.ต.ต. วิโรจน์ แก้วประพันธ์ รองสารวัตร 08/02/2559 14:51:31 15:06:26 29  22 
3141 5751 ส.ต.อ. สัมพันธ์ ผึ่งผาย ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:47:43 15:10:15 30  27 
3140 5748 พ.ต.ท. สมพงษ์ สุภาวรรณพงศ์ สารวัตร 08/02/2559 14:37:59 14:50:41 30  21 
3139 6830 ส.ต.ต. ณรงค์วิทย์ มาถา ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:31:46 14:45:44 30  22 
3138 6828 ร.ต.อ. องค์การ ทายะพิทักษ์ รองสารวัตร 08/02/2559 14:26:28 15:00:10 30  23 
3137 6827 พ.ต.ต. ศุภศิษฏ์ อึ้งสุวรรณพานิช สารวัตร 08/02/2559 14:25:01 14:51:23 30  23 
3136 5744 ร.ต.ท. ปภินวิช มีขีพสม รองสารวัตร 08/02/2559 14:22:07 14:58:39 30  22 
3135 6826 ร.ต.ท. สุรพัฒณ์ คงศรี รองสารวัตร 08/02/2559 14:21:19 14:58:16 30  22 
3134 6825 ร.ต.ท. ประดิษฐ ประหยัดทรัพย์ รองสารวัตร 08/02/2559 14:20:22 14:35:55 30  21 
3133 5742 พ.ต.ต. จตุรงค์ หาญมุ่งธรรม สารวัตร 08/02/2559 14:20:04 14:48:37 29  21 
3132 5740 ส.ต.ต. จิรศักดิ์ บุญเกิด ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:17:00 14:43:59 30  22 
3131 5739 ส.ต.ต. อริยะ เคยชัยภูมิ ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 14:16:06 14:27:32 30  23 
3130 5737 ด.ต. ธนชาติ สัตบุตร ผู้บังคับหมู่ 08/02/2559 13:16:30 13:40:03 30  23 
3129 5722 ร.ต.อ. พงษ์พิพัฒน์ พี่งพงษ์ รองสารวัตร 08/02/2559 08:13:30 08:34:54 30  22 
3128 5780 ร.ต.อ. วิฑูล วิเลปนะ รองสารวัตร 09/02/2559 16:09:17 16:35:23 30  25 
3127 5835 ร.ต.ท. พงศ์ชยณัฐ พิมพ์ทอง รองสารวัตร 09/02/2559 15:47:31 15:55:33 30  21 
3126 5834 ร.ต.ท. ผสาน พรมสำลี รองสารวัตร 09/02/2559 15:44:03 16:12:12 30  22 
3125 5828 ส.ต.ต. วีระพล เกษกำจร ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 15:18:54 15:48:41 30  23 
3124 5825 ด.ต. ประเวศ ไชยศึก ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 14:34:05 15:07:05 30  22 
3123 5831 พ.ต.ท. สมชาย นิ่มนวล สารวัตร 09/02/2559 14:24:58 14:48:28 30  21 
3122 5830 ด.ต.หญิง นารี แถวนาม ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 14:22:33 14:37:29 30  24 
3121 5826 ร.ต.อ. วีรวงศ์ คงขำ รองสารวัตร 09/02/2559 14:15:55 14:44:54 30  26 
3120 5815 ด.ต. จำเนียร รอดส้ม ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 13:47:19 14:25:48 30  24 
3119 5822 ร.ต.ท. นิติพงศ์ มีคำ รองสารวัตร 09/02/2559 13:40:57 14:06:43 30  22 
3118 5816 ด.ต. สนั่น เสาทอง ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 13:39:09 13:51:26 30  25 
3117 5820 ส.ต.อ.หญิง สิริณัฏฐ์ วงค์ศิริ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 13:32:34 13:44:55 30  22 
3116 5821 ร.ต.อ.หญิง สุมาลี วันเพ็ง รองสารวัตร 09/02/2559 13:32:08 14:12:08 30  26 
3115 5819 ร.ต.อ. ธนาวุฒิ มีมา รองสารวัตร 09/02/2559 13:25:14 13:42:36 30  24 
3114 5776 พ.ต.ท. พัสกร อรรคบุตร สารวัตร 09/02/2559 13:13:46 13:40:03 30  23 
3113 5738 ร.ต.ท. สมศักดิ์ บังกะยอ รองสารวัตร 09/02/2559 12:41:42 12:58:25 29  22 
3112 5806 พ.ต.ต. บรรจง ชาญศรี สารวัตร 09/02/2559 12:27:00 12:58:44 30  21 
3111 5817 ส.ต.อ. ครรชิต วงศ์ทวี ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 12:25:49 12:44:34 30  23 
3110 5814 ด.ต. วีรศักดิ์ จันทร์ศิริทอง ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 12:07:07 12:19:08 29  21 
3109 5813 ด.ต. สังคม บ้านสระ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 12:05:07 12:20:58 30  21 
3108 5807 ร.ต.ท. เมธัส งามพิริยกร รองสารวัตร 09/02/2559 12:02:22 12:19:52 30  28 
3107 5808 ด.ต. สมศักดิ์ วรนุช ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 11:58:52 12:18:56 30  22 
3106 5810 ร.ต.ท. ประภาส เข็มทอง รองสารวัตร 09/02/2559 11:55:27 12:12:27 30  22 
3105 5805 ร.ต.ท. อรรฆพร คงมี รองสารวัตร 09/02/2559 11:53:03 12:25:56 30  21 
3104 5794 ร.ต.ท. รัฐสรรค์ สุขศิริ รองสารวัตร 09/02/2559 11:46:42 12:01:16 30  22 
3103 5803 ร.ต.ท. ธรรมศักดิ์ ทองรัตน์กุลพร รองสารวัตร 09/02/2559 11:27:25 11:55:10 30  25 
3102 5799 ร.ต.ท. ชูชีพ ไทยแย้ม รองสารวัตร 09/02/2559 11:01:48 11:18:36 29  23 
3101 5800 พ.ต.ท. อดิศักดิ์ สินสืบผล สารวัตร 09/02/2559 10:57:57 11:19:16 30  25 
3100 5798 ด.ต. จำรัส คมขำ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 10:57:40 11:13:07 30  22 
3099 5797 ร.ต.ท.หญิง อำพร จูมัจฉะ รองสารวัตร 09/02/2559 10:28:01 10:53:46 30  21 
3098 5796 ส.ต.ต. นภัส สุขประเสริฐ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 10:25:59 10:43:28 30  24 
3097 5793 ร.ต.ท. บุญส่ง ขวัญดี รองสารวัตร 09/02/2559 10:07:59 10:29:52 30  27 
3096 5791 ร.ต.อ. ธีรวิชญ์ แก้วกาหนัน รองสารวัตร 09/02/2559 09:56:14 10:36:14 30  21 
3095 5792 พ.ต.ท.หญิง วาสนา บุญแจ่ม สารวัตร 09/02/2559 09:55:25 10:10:07 30  23 
3094 5790 ด.ต. ถิรวัฒน์ ไชยมณี ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 09:52:23 10:13:27 29  26 
3093 5786 ร.ต.ท. สุวิทย์ แสนสุทธิ รองสารวัตร 09/02/2559 09:45:03 10:00:34 30  22 
3092 5789 ด.ต. สนาน ธรรมพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 09:42:17 09:57:36 30  25 
3091 5787 ร.ต.ท. อภิชาติ บุรวัฒน์ รองสารวัตร 09/02/2559 09:41:18 10:15:25 30  25 
3090 5757 จ.ส.ต. ณฐนน ผดุงฤกษ์ ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 09:10:34 09:38:22 30  23 
3089 5781 ด.ต. ธวัชชัย แก้วธิดา ผู้บังคับหมู่ 09/02/2559 08:31:02 08:54:34 30  23 
3088 5779 ร.ต.ท. ยงยุทธ คนซื่อ รองสารวัตร 09/02/2559 08:04:47 08:42:27 30  24 
3087 5778 พ.ต.อ. ศิริพจน์ ฤกษ์สภาพ ผู้กำกับการ 09/02/2559 05:39:32 05:52:09 30  24 
3086 5868 ส.ต.อ.หญิง อุษา นวลปาน ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 20:55:36 21:25:00 30  27 
3085 5832 ด.ต. บรรจง สอนพงษ์ ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 20:31:40 20:55:06 30  21 
3084 5866 ร.ต.ต. สละ มูลสวัสดิ์ รองสารวัตร 10/02/2559 19:31:25 19:51:34 29  21 
3083 5865 ร.ต.ท. ธัญพิสิษฐ บุตรพรม รองสารวัตร 10/02/2559 18:25:47 18:44:29 30  25 
3082 5864 ร.ต.ต. พิมพ์เพชร พิมพรัตน์ รองสารวัตร 10/02/2559 16:36:52 17:16:53 30  23 
3081 5863 ร.ต.ต. อิทธิชัย บุตรศรีรักษ์ รองสารวัตร 10/02/2559 16:13:08 16:35:36 30  22 
3080 5861 ส.ต.ต. อนุวัตร ธงภักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 16:04:16 16:21:47 30  23 
3079 5773 ร.ต.ท. อมรเทพ เสตะปุตตะ รองสารวัตร 10/02/2559 15:49:47 16:26:33 30  24 
3078 5857 ด.ต. สุเมธ มิ่งดอนไพร ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 15:25:34 15:46:24 28  21 
3077 6839 ร.ต.อ. สุขุม บัวเรียน รองสารวัตร 10/02/2559 15:23:32 15:48:17 30  24 
3076 5853 ส.ต.อ. แสงสุรีย์ ยันตะพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 15:11:34 15:31:28 30  24 
3075 5852 ร.ต.ต. สกนธ์ อันเกรียงไกร ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 15:09:21 15:22:13 30  23 
3074 5851 ด.ต. พรพจน์ แจ่มผล ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 15:08:49 15:28:51 30  23 
3073 5785 ร.ต.ท. ชาญณรงค์ มานิตย์ รองสารวัตร 10/02/2559 14:52:55 15:18:10 29  25 
3072 5849 พ.ต.ท. วรวุฒิ หิรัญโร สารวัตร 10/02/2559 14:43:44 14:55:34 30  22 
3071 6838 พ.ต.ต. ทวีป สืบสุนทร สารวัตร 10/02/2559 14:40:09 15:02:44 30  21 
3070 6837 ร.ต.ต. วิศาล ศรีแก่นจันทร์ รองสารวัตร 10/02/2559 14:35:57 15:06:27 30  25 
3069 6836 ร.ต.ท. พิมล ชาวดอน รองสารวัตร 10/02/2559 14:33:20 14:58:57 30  21 
3068 6835 ด.ต. ประทีป เชื่อมกระโทก ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 14:25:44 14:44:22 30  22 
3067 6834 พ.ต.ท. พีรพงษ์ แก่นกระโทก สารวัตร 10/02/2559 14:25:21 14:41:05 30  21 
3066 5845 ร.ต.ท.หญิง ศรัณยา คุณชื่น รองสารวัตร 10/02/2559 13:33:26 13:58:03 30  26 
3065 5843 ด.ต. พงษ์ศักดิ์ เครือสวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 13:02:41 13:20:39 30  22 
3064 5841 พ.ต.ท. แมน เมืองอินทร์ สารวัตร 10/02/2559 12:23:26 12:41:10 30  22 
3063 5839 ร.ต.ท. สมชัย นามชุ่ม รองสารวัตร 10/02/2559 12:20:52 12:31:16 30  22 
3062 5804 ด.ต. ธีรพงษ์ พานทอง ผู้บังคับหมู่ 10/02/2559 11:00:12 11:26:45 30  26 
3061 5788 พ.ต.ท. อิสระ ลาสุดี สารวัตร 10/02/2559 09:21:46 09:55:46 30  23 
3060 5870 ร.ต.ท. ธนวัฒน์ พรมขันตี รองสารวัตร 11/02/2559 20:20:39 20:47:10 30  22 
3059 5877 ด.ต. กฤษณะ สระแก้ว ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 18:56:46 19:20:19 30  22 
3058 5953 ร.ต.อ. ปวรปรัชญ์ โสตถิยาภรณ์ รองสารวัตร 11/02/2559 18:40:42 19:01:10 30  26 
3057 5954 ร.ต.ท. มนัส พูลกิจ รองสารวัตร 11/02/2559 18:23:43 18:56:45 30  24 
3056 5952 พ.ต.ท. ธวัชชัยโชคฐ์ ปิยะชัยกวี สารวัตร 11/02/2559 18:12:12 18:25:31 29  24 
3055 5867 พ.ต.ท. ณัฐวุฒิ สมจิตต์ สารวัตร 11/02/2559 18:00:50 18:23:47 30  24 
3054 5951 ด.ต. พยุง เรืองคำไฮ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 17:59:11 18:06:33 30  21 
3053 5949 ส.ต.อ. นวพงษ์ วงษ์ใหญ่ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 17:29:43 18:08:04 30  21 
3052 5946 พ.ต.ท.หญิง อัญชลี อังคะนาวิน สารวัตร 11/02/2559 16:33:37 16:46:23 30  25 
3051 5940 ด.ต. วาสุเทพ ลุนาบุตร ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 16:29:58 16:46:24 30  23 
3050 5943 ร.ต.ต. ประยูร พรคุณากุล รองสารวัตร 11/02/2559 16:01:23 16:18:58 30  22 
3049 5934 ด.ต. สุชาติ เสนาพรหม ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 15:33:28 15:59:17 30  22 
3048 5795 ด.ต. เสกสันต์ วรรณสด ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 15:30:40 15:49:49 29  22 
3047 5939 ด.ต. ชัยมงคล มอไธสง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 15:22:03 15:37:59 30  22 
3046 5933 พ.ต.ต. ณฐพงศ์ธาดา จันทร์อินทร์ สารวัตร 11/02/2559 15:18:02 15:31:01 30  22 
3045 5924 ด.ต. สำรวย ตะสิงห์ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 15:04:53 15:26:30 30  23 
3044 5837 ด.ต. สำราญ มั่นเกตวิทย์ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 15:04:08 15:30:35 30  22 
3043 5938 ร.ต.ท. ไพบูรณ์ สุขจำนงค์ รองสารวัตร 11/02/2559 15:00:37 15:16:24 30  22 
3042 5935 ด.ต. ธนภณ มากดำ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 14:26:30 14:43:14 30  24 
3041 5913 พ.ต.ท.หญิง ปริศนา แผ่นผา สารวัตร 11/02/2559 13:49:47 14:07:15 30  23 
3040 5928 ร.ต.ท. ณรงค์ เกษหอม รองสารวัตร 11/02/2559 13:19:22 13:45:18 30  25 
3039 5929 ด.ต. สมพร วันเพ็ชร ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 13:05:50 13:17:53 30  24 
3038 5926 ด.ต. เดชา สะราคำ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 12:55:21 13:10:26 30  23 
3037 5925 พ.ต.ท. อธิสรรค์ พืชจันทร์โสภณ สารวัตร 11/02/2559 12:50:16 13:18:59 30  22 
3036 5922 ด.ต. ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภักดี ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 12:48:38 13:06:29 30  22 
3035 5829 ด.ต. ศิริพงศ์ กองทอง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 12:43:56 12:59:22 30  23 
3034 5923 ส.ต.ต. ปรเมศร์นิติภัทร เข็มบุปผา ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 12:43:04 12:56:46 30  27 
3033 5921 พ.ต.ท.หญิง สลิชาพันธุ์ ทวีผล สารวัตร 11/02/2559 11:50:43 12:03:42 30  26 
3032 5887 ร.ต.อ. ชัยสวัสดิ์ วงค์ประโคน รองสารวัตร 11/02/2559 11:31:08 11:41:28 30  24 
3031 5914 ร.ต.อ. สมบัติ วัฒนศรี รองสารวัตร 11/02/2559 11:25:31 11:59:22 30  27 
3030 5916 ส.ต.อ. วลงกรณ์ สมัยกลาง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 11:22:20 11:49:30 30  25 
3029 5886 ด.ต. บุญศรี เหมาะใจ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 11:17:46 11:32:48 30  24 
3028 5911 ด.ต. นิคม ศรฉิมพลี ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 11:17:12 11:34:53 30  22 
3027 5912 ด.ต. กิติศักดิ์ แผ่นเงิน ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 11:06:01 11:32:45 30  25 
3026 5910 ร.ต.ต. ปัญญา เกตุคง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:50:49 11:07:23 30  25 
3025 5902 ร.ต.ต. ทัตพล เย็นมั่น รองสารวัตร 11/02/2559 10:46:23 11:10:46 30  21 
3024 5894 ส.ต.อ.หญิง เครือวัลย์ ส่งเกตุ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:44:57 11:00:06 30  21 
3023 5908 ร.ต.อ. วรรณ์ชัย แสงมะณี รองสารวัตร 11/02/2559 10:40:52 10:55:20 30  23 
3022 5907 พ.ต.ต. ชนมภูมิ เหลืองห่อ สารวัตร 11/02/2559 10:39:01 10:58:20 30  26 
3021 5895 ด.ต. เกรียงศักดิ์ ศรีศิลา ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:32:53 11:00:07 29  21 
3020 5904 ร.ต.อ. สมยศ โฉมงาม รองสารวัตร 11/02/2559 10:28:41 10:42:58 30  23 
3019 5747 ร.ต.ท.หญิง กองกาญจน์ เพ็ชโรภาส รองสารวัตร 11/02/2559 10:27:09 11:02:23 30  26 
3018 5903 ด.ต. มานพ ละเอียด ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:25:00 10:47:25 30  22 
3017 5901 ด.ต. บริพัตร์ วาเสนัง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:20:07 10:39:13 30  21 
3016 5900 ร.ต.ท. ชาญชัย ตาชูชาติ รองสารวัตร 11/02/2559 10:17:12 10:50:50 30  26 
3015 5899 ด.ต. อภิเชษฐ์ พรมสว่าง ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:16:30 10:31:04 30  26 
3014 5898 ด.ต. บุญธรรม ศรีสวัสดิ์ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 10:13:46 10:31:10 30  27 
3013 5888 ร.ต.ท. ภูดินันท์ พรมเสนา รองสารวัตร 11/02/2559 10:12:49 10:36:51 30  27 
3012 5892 ร.ต.ท. สุพิศ สัตบุตร รองสารวัตร 11/02/2559 09:51:39 10:07:38 30  23 
3011 5893 ร.ต.ท.หญิง ชญานิศ รัตน์ประโคน รองสารวัตร 11/02/2559 09:51:06 10:26:11 30  26 
3010 5891 ร.ต.ท.หญิง พิชามญชุ์ วรชมพู รองสารวัตร 11/02/2559 09:48:08 10:24:34 30  24 
3009 5889 ร.ต.ท. อานนท์ โชติจิระอนันต์ รองสารวัตร 11/02/2559 09:47:27 10:17:42 30  27 
3008 5890 ร.ต.ต. นราวุฒิ ชินบุตร รองสารวัตร 11/02/2559 09:47:11 09:59:04 30  21 
3007 5884 ร.ต.ท. ปราโมช ดอนสระน้อย รองสารวัตร 11/02/2559 09:19:00 09:38:29 29  28 
3006 5882 ร.ต.ท. ไพรวัลย์ เมืองแสน รองสารวัตร 11/02/2559 09:17:06 09:57:06 30  22 
3005 5881 พ.ต.ท. วีระ ขำมา สารวัตร 11/02/2559 09:01:51 09:19:45 30  26 
3004 5880 ร.ต.ท. สมชาย ไพเราะ รองสารวัตร 11/02/2559 08:55:56 09:04:45 29  24 
3003 5879 ด.ต. ดุริยะ กัณหะสุต ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 08:44:45 09:05:53 30  21 
3002 5876 ด.ต. มงคล สงวนศักดิ์ ผู้บังคับหมู่ 11/02/2559 08:20:37 08:36:31 30  21 
3001 5874 พ.ต.ต. อำพล พูลเพิ่ม สารวัตร 11/02/2559 01:00:13 01:40:20 30  26 
3000 5873 ร.ต.ท. จักรพรรดิ์ ดียิ่ง รองสารวัตร 11/02/2559 00:26:35 00:59:39 30  24 
2999 5758 ด.ต. อภิศักดิ์ พานิช ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 22:27:26 22:48:50 30  23 
2998 6106 ด.ต. จตุพร ภูแช่มโชติ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 21:32:49 21:57:18 30  22 
2997 6105 ร.ต.ท. วิไล สัพโส รองสารวัตร 12/02/2559 21:23:33 21:46:25 30  26 
2996 6104 ส.ต.อ. ไชยวัฒน์ จันเสนา ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 21:22:13 21:53:41 30  23 
2995 6102 ส.ต.ต. นาวิน ประภาสโนบล ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 19:47:26 20:03:11 30  23 
2994 6096 ร.ต.อ.หญิง ยุพารัตน์ ครองปัญญา รองสารวัตร 12/02/2559 19:08:37 19:22:03 30  22 
2993 6100 ด.ต. สายัณห์ ต่อพันธ์ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 18:49:30 19:14:36 30  24 
2992 6098 ร.ต.ท. ยุทธกร เขวาลำธาร รองสารวัตร 12/02/2559 18:35:14 18:51:41 30  24 
2991 6097 ร.ต.อ.หญิง ยุพารัตน์ ครองปัญญา รองสารวัตร 12/02/2559 18:33:30 18:49:29 30  21 
2990 6095 ร.ต.ท. ทวีศักดิ์ เฉลิมแสน รองสารวัตร 12/02/2559 17:40:42 18:06:31 30  22 
2989 5762 ส.ต.อ.หญิง ณิชาภา จันทาตีด ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 17:22:36 17:48:51 30  23 
2988 6094 ร.ต.ท. เชาว์วัชร ภาจันคู รองสารวัตร 12/02/2559 16:09:14 16:30:28 30  23 
2987 6027 ร.ต.ท. วิชิต องค์มาลัย รองสารวัตร 12/02/2559 15:59:26 16:17:24 30  21 
2986 6047 ร.ต.ท.หญิง วลัยพรรณ จำปาสี รองสารวัตร 12/02/2559 15:57:21 16:20:26 30  21 
2985 6014 ร.ต.ท. ทวี พานโน รองสารวัตร 12/02/2559 15:44:49 16:11:27 30  24 
2984 6069 ร.ต.ท. โกเมท โลเกตุ รองสารวัตร 12/02/2559 15:33:39 15:57:25 30  22 
2983 6092 ร.ต.ต. เฉลิมชัย ไชยทองศรี รองสารวัตร 12/02/2559 15:33:03 15:55:07 30  23 
2982 6089 ด.ต. วิชัย ศรีนามล ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 15:19:13 15:38:50 30  25 
2981 6844 ด.ต. สมเกียรติ ตรีศาตร์ ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 15:18:51 15:34:32 30  21 
2980 6845 ร.ต.ต. อุทิศ ภูตะอินทร์ รองสารวัตร 12/02/2559 15:18:47 15:35:31 30  21 
2979 6045 ร.ต.อ. พงศกร พรรณศิลป์ รองสารวัตร 12/02/2559 15:17:43 15:37:22 30  21 
2978 6091 พ.ต.ท. อังกูร กาญจนัษฐายี รองผู้กำกับการ 12/02/2559 15:11:28 15:43:04 30  26 
2977 6090 ส.ต.ต. วิศววิท เวียงเหล็ก ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 15:04:27 15:35:51 30  21 
2976 6008 ด.ต. คำมุข สิงห์คราม 12/02/2559 14:54:40 15:24:01 30  23 
2975 6046 ร.ต.ท. เจษฎา ศักดิภาชน์ รองสารวัตร 12/02/2559 14:54:10 15:08:08 30  25 
2974 6842 ด.ต.หญิง ภัทธิรา ดวงพิทักษ์ดี ผู้บังคับหมู่ 12/02/2559 14:52:10 15:04:47 29  23 
2973 6843 ร.ต.ท. เก้า ศรีลุนช่าง รองสารวัตร 12/02/2559 14:50:47 15:07:48 30  21 
2972 6004 ร.ต.ท. ปรีดา ศรีนวล รองสารวัตร 12/02/2559 14:46:25 15:07:17 30  21 
2971 6086 ร.ต.ท.หญิง กฤษดาพร เมืองพันธ์ รองสารวัตร 12/02/2559 14:46:12 15:23:25 30  21 
2970 6087 ร.ต.อ. เปรมชัย เทพแพง รองสารวัตร 12/02/2559 14:46:00 15:24:34 30  25 
2969 6079 ร.ต.ท. สุรสิทธิ์ สูตรสุวรรณ รองสารวัตร 12/02/2559 14:38:24 14:59:28 30  23 
2968 6073 พ.ต.ต. วีระพงษ์ สุวรรณเกษาวงศ์wee สารวัตร 12/02/2559 14:37:28 14:47:03 30