กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:    งานยุทธศาสตร์    :.
ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
◊  แนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
(พ.ศ.2554 - 2559) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รอบ 12 เดือน [ ] [17/09/58]
◊  ยุทธศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2555-2564 [ ] [13/01/55]
ยุทธศาสตร์กองบัญชาการศึกษา
◊  แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554 - 2559)
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 - 2559
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2559 [ ] [19/01/58]
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
◊  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย( พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561 )
ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) [ ] [19/01/58]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ