.:    โครงการ    :.
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแผนปฏิบัติการ"
◊  ศาสตร์และศิลป์ในการจัดทำแผน [ ] [03/04/57]
◊  การเขียนแผนปฏิบัติการอย่างมืออาชีพ [ ] [03/04/57]
◊  สรุปข้อมูลเชิงวิชาการ หัวข้อ "ศาสตร์และศิลป์ในการวางแผน" [ ] [03/04/57]
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
[20/02/61]
◊  บรรยาย การเขียนโครงการ [ ]
◊  บรรยาย ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการฯ [ ]
◊  บรรยาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ [ ]
◊  บรรยาย สวัสดิการ [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
[21/03/60]
◊  วันที่ 1 [ ]
◊  วันที่ 2 [ ]
◊  วันที่ 3 [ ]
◊  รูปกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม [ ]
เอกสารประกอบการบรรยายโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
[15/07/58]
◊  วันที่ 1 [ ]
◊  วันที่ 2 [ ]
◊  วันที่ 3 [ ]
◊  รูปกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม [ ]
◊  รายงานผลโครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานอำนวยการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [03/03/57]
◊  เนื้อหาประกอบคำบรรยายแต่ละวิชา [ ] [03/03/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ