.:    ตัวชี้วัด    :.
ตัวชี้วัดที่ 10 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ (ระดับ ตร.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
◊  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร. (รอบ 12 เดือน) [ ] [03/04/57]
◊  รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร. (รอบ 9 เดือน) [ ] [20/08/56]
◊  แผนพัฒนาบุคลากรและแผนพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์การ [ ] [20/08/56]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ