.:     คำรับรองการปฏิบัติราชการ    :.
แนวทางการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
◊  แนวทางการจัดทำคำรับรองฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ ] [18/09/58]
◊  รายละเอียดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลฯ พ.ศ.2559 [ ] [18/09/58]
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร.
◊  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
• หน้าปก [ ] [01/06/59]
• รายละเอียด [ ] [01/08/59]
◊  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [ ] [29/04/58]
◊  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ ] [ ] [23/06/57]
◊  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ตร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 [ ] [08/07/56]
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ บช.ศ.
◊  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ บช.ศ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ ] [08/07/58]
ฐานข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ
◊  ฐานข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
•  ตัวชี้วัด 2,5,7 [ ] [19/08/57]
•  เอกสารคำรับรอง ปี พ.ศ.2557 [ ] [19/08/57]
◊  ฐานข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 - 2555
•  ดาวน์โหลดไฟล์ [ ] [19/08/57]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ