กองบัญชาการศึกษา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Police Education Bureau

.:     ประกวดราคา    :.
  •  ปี 2560  
  •  ปี 2559  
  •  ปี 2558  
  •  ปี 2557  
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2560
ประกาศขายทอดตลาด
◊  ประกาดขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ [ ][26/12/60]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
◊  ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ][14/12/60]
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ
◊  ประกาศวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 2 รายการ โดยประมูลรวม
[ ] [21/11/60]
ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา จำนวน 1 โครงการ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)

◊  ราคากลางค่าซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. [ ][4/12/60]
◊  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. [ ][4/12/60]
◊  ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. [ ][4/12/60]
แผนการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
◊  แผนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๕๐ ครอบครัว พร้อมรั้วบริเวณ จำนวน ๑ หลัง [ ] [20/10/60]
◊  แผนโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา ๑ โครงการ [ ] [20/10/60]
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ
◊  ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๔ รายการ
[ ] [20/09/60]
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
◊  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๔ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
[ ] [22/08/60]
◊  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ ] [18/09/60]
ประกาศสอบราคา
◊  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ [ ] [21/08/60]
ประกาศสอบราคา
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในภายนอกอาคาร บช.ศ.ฯ
ต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ ] [17/08/60]
◊  ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบัญชาการศึกษาต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๑ [ ] [17/08/60]
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ บช.ศ. โดยวิธีสอบราคา
◊  ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
◊  ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์
และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ โดยวิธีสอบราคา
◊  ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ฯ ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
◊  ราคากลางเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ฯ ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
พร้อมค่าติดตั้งโทรศัพท์และรื้อถอนสายโทรศัพท์เดิมอาคาร บช.ศ. โดยวิธีสอบราคา
◊  ราคากลางจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
พร้อมค่าติดตั้งโทรศัพท์และรื้อถอนสายโทรศัพท์เดิมอาคาร บช.ศ. [ ] [21/02/60]
◊  ประกาศสอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
พร้อมค่าติดตั้งโทรศัพท์และรื้อถอนสายโทรศัพท์เดิมอาคาร บช.ศ. [ ] [21/02/60]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2559
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
◊  ราคากลางรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ [ ] [23/09/59]
◊  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ] [23/09/59]
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอกอาคาร บช.ศ. พื้นที่สำนักงาน กอจ. และอาคารรักษาการณ์
◊  ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอกอาคาร บช.ศ.
พื้นที่สำนักงาน กอจ. และอาคารรักษาการณ์ [ ] [19/09/59]
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอก อาคาร บช.ศ.
และพี้นที่สำนักงาน กอจ.บช.ศ. [ ] [19/09/59]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
◊  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะ [ ] [14/09/59]
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 2 (จำนวน 13 ห้อง) และโดยรวมบางส่วน
◊  ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 2 (จำนวน 13 ห้อง)
และโดยรวมบางส่วน [ ] [19/08/59]
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 2 (จำนวน 13 ห้อง)
และโดยรวมบางส่วน [ ] [19/08/59]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2558
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 1 (จำนวน 30 ห้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] [07/09/58]
◊  ราคากลางประกวดราคาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 1 (จำนวน 30 ห้อง) [ ] [07/09/58]
◊  รายการประกอบการซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 1 (จำนวน 30 ห้อง) [ ] [07/09/58]
◊  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] [31/08/58]
◊  ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ [ ] [31/08/58]
◊  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ พ.ศ.2558 [ ] [31/08/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการอาคาร บช.ศ.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ ] [27/08/58]
◊  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการอาคาร บช.ศ. [ ] [27/08/58]
◊  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. โดยวิธีพิเศษ
** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5133061
◊  ประมาณราคากลาง[ ] [06/07/58]
◊  พิมพ์เขียวอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ.
** เพิ่มเติม ฝังบริเวณการใช้พื้นที่ก่อสร้าง [ ] [06/07/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
** เพิ่มเติม บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 [ ] [24/06/58]
◊  ราคากลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [18/06/58]
◊  พิมพ์เขียวอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. ** เพิ่มเติม ฝังบริเวณการใช้พื้นที่ก่อสร้าง [ ] [18/06/58]
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ปี 2558 [ ] [30/04/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง [ ] [29/04/58]
◊  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ] [23/04/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ ] [22/04/58]
◊  ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง [ ] [20/04/58]
◊  ร่าง TOR โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง [ ] [20/04/58]
◊  ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบจำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [10/04/58]
◊  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [10/04/58]
◊  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 5) ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ ] [18/03/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ บช.ศ. (ศปก.บช.ศ.)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรินิกส์ (e-Auction) [ ] [09/03/58]
◊  ราคากลางงานปรับปรุงห้องศูนย์ปฎิบัติการกองบัญชาการศึกษา (ศปก.บช.ศ.) [ ] [02/03/58]
◊  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ
กองบัญชาการศึกษา(ศปก.บช.ศ. [ ] [02/03/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พัก(แฟลต) ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลังของ บช.ศ. [ ] [24/02/58]
◊  รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [11/02/58]
◊  ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [09/02/58]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2557
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ