.:     ประกวดราคา    :.
  •  ปี 2562  
  •  ปี 2561  
  •  ปี 2560  
  •  ปี 2559  
  •  ปี 2558  
  •  ปี 2557  
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ
◊  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบแบบลงข้อมูลในการดำเนินการ
รับสมัครบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จำนวน 5,200 อัตรา [ ] [ ] [08/11/61]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบ
◊  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบในการดำเนินการ
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [ ] [08/11/61]
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บริการตรวจกระดาษคำตอบ
◊  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง บริการตรวจกระดาษคำตอบการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก
เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ ] [08/11/61]
ประกาศเผยแพร่ ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน จำนวน 1,700 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
◊  ราคากลางจ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน จำนวน 1,700 ชุด โดยวิธีคัดเลือก [ ] [27/11/61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน จำนวน 1,700 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
◊  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการปฏิบัติงานด้านการสืบสวน จำนวน 1,700 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก [ ] [12/12/61]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2561
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์, ครุภัณฑ์สำนักงาน, ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่ และครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน 24 รายการ
◊  ประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานฯ
จำนวน 24 รายการ [ ] [20/09/61]
◊  คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานฯ จำนวน 24 รายการ [ ] [20/09/61]
◊  ร่างขอบเขตของงาน สำหรับการซื้อครุัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์สำนักงานฯ จำนวน 24 รายการ [ ] [20/09/61]
◊  ราคากลางซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเคอร์ ครุภัณฑ์สำนักงน ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ฯ
จำนวน 24 รายการ [ ] [20/09/61]
ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่
ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่

◊  ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ราคากลางซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน และ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยเเพร่
โดยวิธี e-market [ ] [ ] [10/09/61]
ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)

◊  ประกาศซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
โดยวิธี e-market [ ] [7/09/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในราชการห้องประชุมกองการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เพื่อใช้ในราชการห้องประชุมกองการสอบ พ.ศ.2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] [17/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในห้องประชุมกองการสอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเพื่อใช้ในห้องประชุมกองการสอบ พ.ศ.2561
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ ] [17/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก

◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
โครงการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2561 จำนวน 505 อัตรา [ ] [17/08/61]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร
◊  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสารเพื่อใช้ในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
ในส่วนที่ บช.ศ. รับผิดชอบ [ ] [09/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างตรวจกระดาษคำตอบ
◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
โครงการจ้างตรวจกระดาษคำตอบ การรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 จำนวน 505 อัตรา [ ] [09/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบ
◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
จ้างพิมพ์กระดาษคำตอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 [ ] [08/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบ และจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร
◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
จ้างพิมพ์ปัญหาข้อสอบในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 [ ] [08/08/61]
◊  จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารเพื่อใช้ในการรับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น
ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561 ในส่วนที่ บช.ศ. รับผิดชอบ [ ] [08/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร
◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
โครงการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสารเพื่อใช้ในการดำเนินการรับสมัครและสอบแข่งขัน/คัดเลือก
บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
ในส่วนที่ บช.ศ. รับผิดชอบ [ ] [08/08/61]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจำนวน 50 ที่นั่ง รถตู้โดยสารและรถขนของ
◊  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจำนวน 50 ที่นั่ง รถตู้โดยสารและรถขนของ เพื่อใช้ในการดำเนินการรับสมัคร
และสอบแข่งขัน/คัดเลือก บุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจ ชั้นสัญญาบัตร พ.ศ.2561
จำนวน 505 อัตรา [ ] [08/08/61]
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

◊  ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ
    ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ ] [15/06/61]
โครงการงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำวิจัยประเมินผลการสรรหาและระบบการฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ
◊  เอกสารแนบท้าย ในเว็บไซต์ กองการสอบ (คลิก) [31/05/61]
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงานจ้าง ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ บช.ศ.
◊  ประกาศวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
    เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตงานจ้าง ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ
    ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ ] [18/04/61]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
◊  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์โดยสาย (ตู้) หมายเลขทะเบียนโล่ 18181
    และรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียนโล่ 63016 รวม 2 คัน
[ ] [09/04/61]
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุสิ่งของหลวง
◊  ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะเบียนโล่ 63058, 63060
    และรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียนโล่ 86096 รวม 3 คัน
[ ] [02/04/61]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
◊  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวิทยาลัยการตำรวจ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [ ] [21/03/61]
◊  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
    [ ] [21/03/61]
จ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว พร้อมรั้วบริเวณ (บช.ศ.) จำนวน 1 หลัง
◊  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว
    พร้อมรั้วบริเวณ (บช.ศ.) จำนวน 1 หลัง
[ ] [30/01/61]
◊  เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว
    พร้อมรั้วบริเวณ (บช.ศ.) จำนวน 1 หลัง (ไฟล์มีขนาดใหญ่ควรเปิดในคอมพิวเตอร์)
[ ] [30/01/61]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2560
ประกาศขายทอดตลาด
◊  ประกาดขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ [ ][26/12/60]
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
◊  ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ][14/12/60]
ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 2 รายการ
◊  ประกาศวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน 2 รายการ โดยประมูลรวม
[ ] [21/11/60]
ประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา จำนวน 1 โครงการ
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3)

◊  ราคากลางค่าซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. [ ][4/12/60]
◊  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. [ ][4/12/60]
◊  ร่างขอบเขตของงานประกวดราคาซื้อระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของ บช.ศ. [ ][4/12/60]
แผนการจัดหาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Bidding)
◊  แผนก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย แฟลต ๕ ชั้น ขนาด ๕๐ ครอบครัว พร้อมรั้วบริเวณ จำนวน ๑ หลัง [ ] [20/10/60]
◊  แผนโครงการจัดหาระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการเรียนรู้ของกองบัญชาการศึกษา ๑ โครงการ [ ] [20/10/60]
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ รายการ
◊  ประกาศกองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๔ รายการ
[ ] [20/09/60]
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
◊  ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๔ คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
[ ] [22/08/60]
◊  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน แบบดับเบิ้ลแคป ระบบขับเคลื่อน ๒ ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ ] [18/09/60]
ประกาศสอบราคา
◊  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ [ ] [21/08/60]
ประกาศสอบราคา
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในภายนอกอาคาร บช.ศ.ฯ
ต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
[ ] [17/08/60]
◊  ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบัญชาการศึกษาต่อเนื่อง ปี ๒๕๖๑ [ ] [17/08/60]
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ บช.ศ. โดยวิธีสอบราคา
◊  ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
◊  ราคากลางระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
ซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดประจำที่ ขนาดกำลังส่งสูงสุดไม่น้อยกว่า 40 วัตต์
และเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ชนิดมือถือ ขนาดกำลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ โดยวิธีสอบราคา
◊  ประกาศและเอกสารสอบราคาซื้อเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ฯ ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
◊  ราคากลางเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร VHF/FM ฯ ของ บช.ศ. [ ] [03/03/60]
ตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
พร้อมค่าติดตั้งโทรศัพท์และรื้อถอนสายโทรศัพท์เดิมอาคาร บช.ศ. โดยวิธีสอบราคา
◊  ราคากลางจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
พร้อมค่าติดตั้งโทรศัพท์และรื้อถอนสายโทรศัพท์เดิมอาคาร บช.ศ. [ ] [21/02/60]
◊  ประกาศสอบราคาซื้อตู้สาขาโทรศัพท์อัตโนมัติแบบดิจิตอลและอุปกรณ์กระจายสัญญาณโทรศัพท์
พร้อมค่าติดตั้งโทรศัพท์และรื้อถอนสายโทรศัพท์เดิมอาคาร บช.ศ. [ ] [21/02/60]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2559
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
◊  ราคากลางรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ [ ] [23/09/59]
◊  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ ] [23/09/59]
จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอกอาคาร บช.ศ. พื้นที่สำนักงาน กอจ. และอาคารรักษาการณ์
◊  ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอกอาคาร บช.ศ.
พื้นที่สำนักงาน กอจ. และอาคารรักษาการณ์ [ ] [19/09/59]
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายใน พื้นที่ภายนอก อาคาร บช.ศ.
และพี้นที่สำนักงาน กอจ.บช.ศ. [ ] [19/09/59]
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
◊  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพหนะ [ ] [14/09/59]
จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 2 (จำนวน 13 ห้อง) และโดยรวมบางส่วน
◊  ราคากลางงานจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 2 (จำนวน 13 ห้อง)
และโดยรวมบางส่วน [ ] [19/08/59]
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 2 (จำนวน 13 ห้อง)
และโดยรวมบางส่วน [ ] [19/08/59]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2558
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 1 (จำนวน 30 ห้อง)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] [07/09/58]
◊  ราคากลางประกวดราคาซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 1 (จำนวน 30 ห้อง) [ ] [07/09/58]
◊  รายการประกอบการซ่อมแซมอาคารบ้านพักอิสระ บช.ศ. อาคาร 1 (จำนวน 30 ห้อง) [ ] [07/09/58]
◊  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ ] [31/08/58]
◊  ราคากลางประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ [ ] [31/08/58]
◊  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ พ.ศ.2558 [ ] [31/08/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการอาคาร บช.ศ.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) [ ] [27/08/58]
◊  ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาที่ทำการอาคาร บช.ศ. [ ] [27/08/58]
◊  จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. โดยวิธีพิเศษ
** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-5133061
◊  ประมาณราคากลาง[ ] [06/07/58]
◊  พิมพ์เขียวอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ.
** เพิ่มเติม ฝังบริเวณการใช้พื้นที่ก่อสร้าง [ ] [06/07/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
** เพิ่มเติม บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 [ ] [24/06/58]
◊  ราคากลางก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [18/06/58]
◊  พิมพ์เขียวอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. ** เพิ่มเติม ฝังบริเวณการใช้พื้นที่ก่อสร้าง [ ] [18/06/58]
◊  ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำเครื่องหมายเชิดชูเกียรติข้าราชตำรวจที่ประพฤติดีเยี่ยม
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ ปี 2558 [ ] [30/04/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง [ ] [29/04/58]
◊  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ ] [23/04/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ ] [22/04/58]
◊  ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง [ ] [20/04/58]
◊  ร่าง TOR โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสำนักงานศูนย์ฝึกอบรมหนองสาหร่าย
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง [ ] [20/04/58]
◊  ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบจำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [10/04/58]
◊  ร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ จำนวน 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [10/04/58]
◊  ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต 5) ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) [ ] [18/03/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ บช.ศ. (ศปก.บช.ศ.)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรินิกส์ (e-Auction) [ ] [09/03/58]
◊  ราคากลางงานปรับปรุงห้องศูนย์ปฎิบัติการกองบัญชาการศึกษา (ศปก.บช.ศ.) [ ] [02/03/58]
◊  ร่างขอบเขตของงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการ
กองบัญชาการศึกษา(ศปก.บช.ศ. [ ] [02/03/58]
◊  ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พัก(แฟลต) ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลังของ บช.ศ. [ ] [24/02/58]
◊  รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคางาน ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย
(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [11/02/58]
◊  ราคากลางงานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย(แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 40 ครอบครัว
พร้อมส่วนประกอบ 2 หลัง ของ บช.ศ. [ ] [09/02/58]
ประกวดราคา ปี พ.ศ.2557
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ