การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย เป็นต้น
มีความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.:    แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและน้ำของ บช.ศ.    :.
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน กองบัญชาการศึกษา
◊  แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของกองบัญชาการศึกษา พ.ศ.2561 [ ] [23/03/61]
◊  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงานของกองบัญชาการศึกษา พ.ศ.2561 [ ] [23/03/61]
แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของกองบัญชาการศึกษา
◊  แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำของกองบัญชาการศึกษา พ.ศ.2559 [ ] [23/03/61]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ