.:    ค่านิยม (Core Values)    :.
1. การสรรหาบุคลากรมีความโปร่งใสและยุติธรรม
2. ศึกษาหาความรู้ที่จำเป็นต่องานตำรวจตลอดเวลา
3. พัฒนาการฝึกอบรมให้มีมาตรฐานสากล
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ