.:    พันธกิจ (Mission)    :.
1. สรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการเป็นตำรวจมือ
2. พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นตำรวจมืออาชีพ
3. บริหารจัดการฝึกอบรมเพื่อให้สถาบันการฝึกอบรมตำรวจมีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ