.:    อำนาจหน้าที่    :.
(ก) เป็นฝ่ายอำนวยการด้านยุทธศาสตร์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ
ให้คำแนะนำและเสนอแนะการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกองบัญชาการศึกษาและหน่วยงานในสังกัด
(ข) วางระบบและมาตรฐานการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการตำรวจ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนกำกับดูแล
ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(ค) ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับราชการตำรวจ
(ง) ศึกษาและเสนอแนะนโยบาย แผนงาน และงบประมาณในการพัฒนาข้าราชการตำรวจ เพื่อกำหนดทิศทาง
และมาตรฐานเป็นเกณฑ์ให้หน่วยงานต่างๆ ยึดถือปฏิบัติ
(จ) ดำเนินการวิเคราะห์ค้นหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การสร้างและพัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาระบบการเรียนการสอน จัดฝึกอบรมก่อนเข้ารับราชการตำรวจ
และจัดฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ฉ) ศึกษา วิเคราะห์ และส่งเสริมมาตรฐานทางวิชาการเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ระบบ รูปแบบ เทคนิค
วิธีการเรียนการสอนและฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนฝึกอบรม และผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
เพื่อพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ รวมทั้งการติดตามประเมินผลการศึกษาอบรม
ของหน่วยงานอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ช) ดำเนินการส่งเสริมจริยธรรมและพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการตำรวจ
(ซ) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมให้กับภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความสงบเรียบร้อย และรักษาความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ
(ฌ) ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการจัดการศึกษา และฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(ญ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ