.:    ผู้บังคับบัญชา    :.

พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์
ผู้บัญชาการศึกษา

พล.ต.ต.จักรกฤษศณ์ สิงห์ศิลารักษ์
รองผู้บัญชาการศึกษา (1)

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก
รองผู้บัญชาการศึกษา (2)

พล.ต.ต.อนุศักดิ์ โกมลศาสตร์
รอง ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. ปรท. รอง ผบช.ศ.(3)

พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ
รองผู้บัญชาการศึกษา (4)

พล.ต.ต.หญิง วิไลลักษณ์ เตชะสุวรรณา
ผู้บังคับการอำนวยการ

พล.ต.ต.ชนะชัย ลิ้มประเสริฐ
ผู้บังคับการสำนักการศึกษา
และประกันคุณภาพ

พล.ต.ต.ทศพร บรรจงเขียน
ผู้บังคับการวิทยาลัยการตำรวจ

พล.ต.ต.สมคิด ประสพทรัพย์
ผู้บังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง

พล.ต.ต.ศุภรักษ์ ไชยลังการณ์
ผู้บังคับการกองการสอบ

พล.ต.ต.สุรัตน์ อรุณฤกษ์ถวิล
อาจารย์ (สบ 6) กลุ่มงานอาจารย์
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ