ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
.:    ( Chief Information Officer : CIO )    :.

พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ
รองผู้บัญชาการศึกษา (4)
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 334/2557 ลง 24 ต.ค.57 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO) ของ บช.ศ. [ ] [08/06/2559]
◊  คำสั่ง บช.ศ. ที่ 271/2559 ลง 25 ต.ค.59 เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ
และรักษาราชการแทนให้รองผู้บัญชาการศึกษา [ ] [04/11/2559]
ผู้บัญชาการศึกษา


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ